Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm hàn QUỐC nghiên cứu tại đà NẴNG

245 22 0
  • Loading ...
1/245 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MỸ PHẨM HÀN QUỐC: NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Q ản rị n n Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣờ ƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Ðà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA 11 1.1 KHÁI NIỆM VỀ QUỐC GIA XUẤT XỨ, NIỀM TIN, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 11 1.1.1 Quốc gia xuất xứ 11 1.1.2 Niềm tin 13 1.1.3 Thái độ 15 1.1.4 Ý định mua 18 1.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 21 1.2.1 Tác động hình ảnh quốc gia xuất xứ, kiến thức sản phẩm tham gia sản phẩm đến định mua ngƣời tiêu dùng 21 1.2.2 Ảnh hƣởng quốc gia xuất xứ đến thái độ ngƣời tiêu dùng Thái Lan ý định mua sản phẩm dƣỡng da 22 1.2.3 Tác động quốc gia xuất xứ đến định mua sản phẩm 24 1.2.4 Nghiên cứu PGS.TS Lê Văn Huy – Trƣờng Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 25 1.3 TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM 27 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 31 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 32 2.2.1 Hình thành mơ hình nghiên cứu 32 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 34 2.2.3 Các thang đo ban đầu 35 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.3.1 Nghiên cứu khám phá (định tính) 35 2.3.2 Nghiên cứu thử nghiệm 35 2.3.3 Nghiên cứu định lƣợng 36 2.4 THIẾT KẾ THANG ĐO 36 2.4.1 Thang đo hình ảnh quốc gia 37 2.4.2 Thang đo đánh giá c ng nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc 37 2.4.3 Thang đo hình ảnh ngƣời 38 2.4.4 Thang đo hình ảnh sản phẩm 38 2.4.5 Thang đo niềm tin 39 2.4.6 Thang đo thái độ 40 2.4.7 Thang đo ý định mua 40 2.4.8 Thang đo yếu tố ngồi mơ hình 41 2.5 THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA 41 2.6 CHỌN MẪU 42 2.7 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƢỢC 43 2.7.1 Mã hóa liệu câu hỏi 43 2.7.2 Các thủ tục phân tích liệu sử dụng nghiên cứu 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ 51 3.1.1 Mô tả mẫu 51 3.1.2 Mô tả liệu thang đo 52 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH‟S ALPHA 59 3.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 64 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 66 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo Ý định mua 70 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA 71 3.4.1 Giới thiệu ph n t ch nh n tố khẳng định CFA 71 3.4.2 Kết phân tích CFA 73 3.5 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨUGIẢ THUYẾT 79 3.6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH 82 3.6.1 Mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 82 3.6.2 Kiểm định Bootstrap 87 3.7 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐA NHĨM 90 3.7.1 Giới tính 93 3.7.2 Độ tuổi 93 3.7.3 Thu nhập 94 3.8 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 CHƢƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 99 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 99 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 102 4.2.1 Đối với doanh nghiệp muốn thâm nhập mở rộng thị trƣờng mỹ phẩm Hàn Quốc Việt Nam 102 4.2.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm nƣớc 102 4.2.3 Đối với quan quản lý nhà nƣớc 103 4.2.4 Đối với ngƣời tiêu dùng 104 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 105 4.3.1 Hạn chế đề tài 105 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 106 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu 33 Bảng 2.2 Thang đo Likert điểm 36 Bảng 2.3 Thang đo hình ảnh quốc gia 37 Bảng 2.4 Thang đo đánh giá c ng nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc 37 Bảng 2.5 Thang đo hình ảnh ngƣời 38 Bảng 2.6 Thang đo hình ảnh sản phẩm 39 Bảng 2.7 Thang đo niềm tin 40 Bảng 2.8 Thang đo thái độ 40 Bảng 2.9 Thang đo ý định mua 41 Bảng 2.10 Mã hóa liệu câu hỏi 43 Bảng 2.11 Bảng hệ số tải k ch thƣớc mẫu 48 Bảng 3.1 Mơ tả mẫu theo tuổi, giới tính, thu nhập 51 Bảng 3.2 Mơ tả thang đo hình ảnh quốc gia 52 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Mô tả thang đo đánh giá ngành c ng nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc Mơ tả thang đo hình ảnh ngƣời Hàn Quốc Mơ tả thang đo hình ảnh sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc 53 54 55 Bảng 3.6 Mô tả thang đo niềm tin mỹ phẩm Hàn Quốc 57 Bảng 3.7 Mô tả thang đo thái độ mỹ phẩm Hàn Quốc 58 Bảng 3.8 Mô tả thang đo ý định mua 59 Bảng 3.9 Cronbach Alpha thang đo Hình ảnh quốc gia Hàn Quốc 60 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Cronbach Alpha thang đo Đánh giá ngành c ng nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc Cronbach Alpha thang đo Hình ảnh ngƣời Hàn Quốc Cronbach Alpha thang đo Hình ảnh sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc 61 61 62 Bảng 3.13 Cronbach Alpha thang đo Niềm tin 63 Bảng 3.14 Cronbach Alpha thang đo Thái độ 63 Bảng 3.15 Cronbach Alpha thang đo Ý định mua 64 Bảng 3.16 Bảng hệ số tải kích thƣớc 66 Bảng 3.17 Kết Kiểm định KMO Bartlett 66 Bảng 3.18 Kết EFA cho thang đo 67 Bảng 3.19 Kết Cronbach Alpha nhóm nhân tố sau phân tích nhân tố khám phá EFA 70 Bảng 3.20 Kết EFA cho thang đo ý định mua 71 Bảng 3.21 Giá trị phân biệt khái niệm nghiên cứu 75 Bảng 3.22 Các thành phần nghiên cứu 78 Bảng 3.23 Bảng trọng số chuẩn hóa 84 Bảng 3.24 Kết SEM chuẩn hóa 86 Bảng 3.25 Kết ƣớc lƣợng Bootstrap 88 Bảng 3.26 Kết ph n t ch đa nhóm giới tính 93 Bảng 3.27 Kết ph n t ch đa nhóm độ tuổi 94 Bảng 3.28 Kết ph n t ch đa nhóm thu nhập 94 Bảng 3.29 Các yếu tố đo lƣờng tác động xuất xứ quốc gia đến ý định mua 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu Parameswaran (1994) Hình 1.2 Mơ hình Bagozzi (1989) Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu Gerald Haubl (1996) Hình 1.4 Mơ hình Halo Han (1989) Hình 1.5 Mơ hình yếu tố tóm tắt Han (1989) Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Mơ hình linh hoạt Knight & Calantone (1999) Mơ hình nghiên cứu tác giả Lin & Chen (2006) Mơ hình nghiên cứu tác giả Pavinee Buaman & Phatnaree Phuengsuktechasit (2011 Mơ hình nghiên cứu tác giả Asad Javed (2013) 10 21 23 25 Hình 1.10 Mơ hình nghiên cứu PGS.TS Lê Văn Huy 26 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 31 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu 34 Hình 3.1 Kết CFA cho mơ hình 74 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu thức 80 Hình 3.3 Mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 83 Hình 3.4 Mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 85 Hình 3.5 Mơ hình khả biến 91 Hình 3.6 Mơ hình bất biến 92 Hình 3.7 Kết kiểm định thuộc mơ hình nghiên cứu 95 MỞ ĐẦU Lý lự c ọn đề Việt Nam nƣớc Châu Á có tiềm tăng trƣởng cao ngày thu hút đƣợc nhiều thƣơng hiệu mỹ phẩm nƣớc tham gia, tạo nên động lực cạnh tranh ngày gia tăng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm Hiện hãng mỹ phẩm nƣớc nắm thị phần chủ yếu Việt Nam Có thể nói tóm gọn lý việc hãng nƣớc chiếm thị phần chủ đạo là: Phân phối rộng rãi - Quảng bá rầm rộ Khơng ngừng đổi mới, nói đến mặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc đƣợc ƣa chuộng Việt Nam Theo giới phân tích thị trƣờng, tăng trƣởng kinh tế nhƣ tác động gọi “làn sóng nhạc Hàn Quốc” nhƣ Kpop, k ch th ch t m lý yêu th ch sử dụng sản phẩm Hàn Quốc, đồng thời với mức giá vừa phải, chất lƣợng không cạnh so với dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt phù hợp với da châu Á mỏng manh nhiều dầu, mỹ phẩm Hàn Quốc lựa chọn hàng đầu nhiều chị em Vậy, điều tác động đến thái độ ý định mua ngƣời tiêu dùng Việt Nam mỹ phẩm Hàn Quốc? Trong nghiên cứu ý định mua khách hàng, phát triển thƣơng mại quốc tế khuyến khích nhiều mối quan tâm việc giải thích vai trò quốc gia xuất xứ thị trƣờng nội địa quốc tế ảnh hƣởng đến ý định mua khách hàng Theo Granzin & Olsen, 1998, hình ảnh quốc gia xuất xứ đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhận định ngƣời tiêu dùng sản phẩm Quốc gia xuất xứ ảnh hƣởng đến ý định mua khách hàng đề tài nghiên cứu nhiều thập kỷ Tuy nhiên nghiên cứu tập trung nghiên cứu quốc gia phát triển nhƣ Mỹ, Anh quốc gia phát triển nhƣ Việt Nam có nghiên cứu Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.253 199 6.283 *** TD4 < - Thai 1.423 380 3.741 *** SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.097 213 5.148 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.116 222 5.021 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 877 232 3.773 *** YD3 < - Y dinh mua 1.812 370 4.904 *** YD4 < - Y dinh mua 1.793 366 4.903 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 1.511 448 3.376 *** SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.198 224 5.349 *** NT3 < - Niem tin 1.132 316 3.579 *** Label Regression Weights: (Từ triệu đồng đến triệu đồng - Default model) Estimate C.R P Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 072 081 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 360 178 2.019 043 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 424 296 1.435 151 Thai < - Niem tin Y dinh mua < - Thai -.137 S.E .108 -1.273 203 881 378 2.266 1.516 1.495 135 325 094 3.468 *** QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.598 451 3.546 *** QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 589 149 3.954 *** NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 913 175 5.211 *** NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.115 176 6.325 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 861 141 6.125 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 619 147 4.213 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.502 258 5.821 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.612 263 6.126 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.537 265 5.808 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.726 294 5.876 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.840 295 6.247 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.518 254 5.971 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.774 291 6.086 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.229 272 4.522 *** SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.623 302 5.377 *** Label Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.613 312 5.174 *** TD4 < - Thai 810 148 5.490 *** SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.702 418 4.070 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.772 426 4.158 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 1.056 223 4.728 *** YD3 < - Y dinh mua 1.832 333 5.503 *** YD4 < - Y dinh mua 1.846 336 5.496 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 1.955 1.297 1.508 132 SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.820 NT3 < - Niem tin 3.781 2.615 1.446 148 436 4.178 *** Label Regression Weights: (Từ triệu đồng trở lên - Default model) Estimate S.E C.R P Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 164 715 475 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 056 078 722 470 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 039 083 470 638 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 234 290 806 420 Thai < - Niem tin 2.121 2.887 735 462 Y dinh mua < - Thai 524 239 2.198 028 QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 484 296 1.636 102 QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 244 189 1.294 196 NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 806 302 2.665 008 NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.421 371 3.833 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.127 311 3.627 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.218 324 3.762 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 989 151 6.537 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.147 144 7.977 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.201 150 8.022 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.233 163 7.544 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.184 146 8.123 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.118 140 8.009 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.190 157 7.569 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.070 808 2.563 010 SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.852 698 2.653 008 Label Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.987 1.113 2.684 007 TD4 < - Thai 1.369 SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 2.028 1.148 1.766 077 SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 3.257 1.756 1.855 064 YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 652 244 2.673 008 YD3 < - Y dinh mua 1.328 335 3.969 *** YD4 < - Y dinh mua 1.126 287 3.930 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 5.162 6.777 SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 2.234 1.183 1.888 059 NT3 < - Niem tin 3.135 4.137 468 2.926 003 762 446 758 449 Label MƠ HÌNH BẤT BIẾN THU NHẬP Regression Weights: (Dưới triệu đồng - Default model) Estimate S.E C.R P Label Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 056 2.091 037 BETA5 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 098 052 1.909 056 BETA6 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 191 066 2.903 004 BETA3 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 242 095 2.545 011 BETA4 Thai < - Niem tin 720 132 5.452 *** BETA2 345 056 6.217 *** BETA1 Y dinh mua < - Thai QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.029 149 6.928 *** QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 941 153 6.158 *** NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 847 141 6.015 *** NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.046 137 7.646 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.040 126 8.251 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.084 132 8.237 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.366 266 5.137 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.298 254 5.107 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.454 283 5.135 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.866 329 5.669 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.778 312 5.703 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.746 305 5.731 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.754 305 5.742 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.041 138 7.523 *** Estimate S.E C.R P SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.081 150 7.204 *** SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.047 163 6.406 *** TD4 < - Thai 819 253 3.231 001 SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.054 126 8.388 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 976 125 7.810 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 852 207 4.120 *** YD3 < - Y dinh mua 1.442 278 5.190 *** YD4 < - Y dinh mua 1.484 295 5.024 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 2.865 1.163 2.464 014 SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.003 127 7.916 *** NT3 < - Niem tin 1.351 478 2.825 005 Label Regression Weights: (Từ triệu đồng đến triệu đồng - Default model) Estimate S.E C.R P Label Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 056 2.091 037 BETA5 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 098 052 1.909 056 BETA6 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 191 066 2.903 004 BETA3 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 242 095 2.545 011 BETA4 Thai < - Niem tin 720 132 5.452 *** BETA2 345 056 6.217 *** BETA1 Y dinh mua < - Thai QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.307 222 5.884 *** QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.290 213 6.048 *** NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 905 166 5.461 *** NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.317 186 7.098 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.141 160 7.122 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.218 171 7.123 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.098 210 5.240 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.279 191 6.680 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.424 207 6.877 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.596 234 6.826 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.726 239 7.211 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.378 201 6.848 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.653 227 7.281 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.306 1.118 2.063 039 SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.828 1.305 2.167 030 Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 3.882 1.793 2.165 030 TD4 < - Thai SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.068 291 3.667 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.585 360 4.409 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 688 198 3.478 *** YD3 < - Y dinh mua 1.423 268 5.313 *** YD4 < - Y dinh mua 1.767 306 5.774 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 919 186 4.947 *** SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.911 436 4.384 *** NT3 < - Niem tin 927 185 5.021 *** 614 137 4.474 *** Label Regression Weights: (Từ triệu đồng đến triệu đồng - Default model) Estimate S.E C.R P Label Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 056 2.091 037 BETA5 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 098 052 1.909 056 BETA6 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 191 066 2.903 004 BETA3 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 242 095 2.545 011 BETA4 Thai < - Niem tin 720 132 5.452 *** BETA2 345 056 6.217 *** BETA1 Y dinh mua < - Thai QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.213 163 7.448 *** QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 919 134 6.844 *** NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 928 188 4.941 *** NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.072 194 5.527 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.064 171 6.238 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 924 160 5.766 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 2.126 402 5.290 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.884 354 5.329 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.654 336 4.922 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 2.306 427 5.395 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 2.241 409 5.476 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 2.312 419 5.525 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 2.226 408 5.452 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.204 183 6.582 *** SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.317 201 6.567 *** Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.253 199 6.283 *** TD4 < - Thai 1.204 271 4.438 *** SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.097 213 5.148 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.116 222 5.021 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 986 260 3.792 *** YD3 < - Y dinh mua 2.056 406 5.064 *** YD4 < - Y dinh mua 2.040 403 5.065 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 1.777 524 3.391 *** SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.198 224 5.349 *** NT3 < - Niem tin 1.613 474 3.403 *** Label Regression Weights: (Từ triệu đồng đến triệu đồng - Default model) Estimate S.E C.R P Label Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 056 2.091 037 BETA5 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 098 052 1.909 056 BETA6 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 191 066 2.903 004 BETA3 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 242 095 2.545 011 BETA4 Thai < - Niem tin 720 132 5.452 *** BETA2 345 056 6.217 *** BETA1 Y dinh mua < - Thai QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.590 482 3.296 *** QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 571 144 3.958 *** NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 949 178 5.336 *** NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.100 179 6.142 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 861 143 6.018 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 626 149 4.203 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.494 255 5.851 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.605 260 6.167 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.532 262 5.847 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.718 291 5.911 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.832 291 6.290 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.510 252 6.004 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.765 288 6.122 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.229 272 4.522 *** SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.623 302 5.377 *** Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.613 312 5.174 *** TD4 < - Thai 848 153 5.551 *** SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.702 418 4.070 *** SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.772 426 4.158 *** YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 1.044 200 5.234 *** YD3 < - Y dinh mua 1.812 285 6.353 *** YD4 < - Y dinh mua 1.827 288 6.341 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 1.155 430 2.690 007 SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.820 436 4.178 *** NT3 < - Niem tin 1.135 424 2.679 007 Label Regression Weights: (Từ triệu đồng trở lên - Default model) Estimate S.E C.R P Label Niem tin < - Danh gia nen_CN my pham HQ 117 056 2.091 037 BETA5 Niem tin < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 098 052 1.909 056 BETA6 Thai < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 191 066 2.903 004 BETA3 Thai < - Danh gia nen_CN my pham HQ 242 095 2.545 011 BETA4 Thai < - Niem tin 720 132 5.452 *** BETA2 345 056 6.217 *** BETA1 Y dinh mua < - Thai QG3 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 1.000 QG2 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 767 258 2.975 003 QG1 < - Hinh anh ve_quoc gia HQ 344 177 1.948 051 NC5 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.000 NC4 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 765 271 2.817 005 NC3 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.318 315 4.182 *** NC2 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.057 268 3.940 *** NC1 < - Danh gia nen_CN my pham HQ 1.131 277 4.091 *** CN8 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.000 CN7 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 997 153 6.533 *** CN6 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.156 145 7.971 *** CN5 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.210 151 8.014 *** CN4 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.242 165 7.533 *** CN3 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.193 147 8.113 *** CN2 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.126 141 7.999 *** CN1 < - Hinh anh ve_con nguoi HQ 1.199 159 7.560 *** SP5 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.000 SP4 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.070 808 2.563 010 SP3 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 1.852 698 2.653 008 Estimate S.E C.R P SP1 < - Hinh anh tieu cuc_cua my pham HQ 2.987 1.113 2.684 007 TD4 < - Thai 1.714 SP12 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 1.000 SP10 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 2.028 1.148 1.766 077 SP8 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 3.257 1.756 1.855 064 YD1 < - Y dinh mua 1.000 YD2 < - Y dinh mua 731 282 2.589 010 YD3 < - Y dinh mua 1.442 383 3.762 *** YD4 < - Y dinh mua 1.259 337 3.731 *** TD2 < - Thai 1.000 NT4 < - Niem tin 1.000 NT5 < - Niem tin 3.324 1.700 1.956 051 SP9 < - Hinh anh tich cuc_cua my pham HQ 2.234 1.183 1.888 059 NT3 < - Niem tin 2.066 1.178 1.754 079 554 3.096 002 Label ... có nghiên cứu 2 Để góp phần vào nghiên cứu tác động quốc gia xuất xứ Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MỸ PHẨM HÀN QUỐC:... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA 1.1 KHÁI NIỆM VỀ QUỐC GIA XUẤT XỨ, NIỀM TIN, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Quốc gia xuất xứ a Quốc gia xuất. .. QUỐC: NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG” Mục ê ng ên - Tổng hợp lý thuyết quốc gia xuất xứ, hình ảnh quốc gia xuất xứ, niềm tin, thái độ ý định mua ngƣời tiêu dùng - Tìm hiểu tác động quốc gia xuất xứ đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm hàn QUỐC nghiên cứu tại đà NẴNG , Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm hàn QUỐC nghiên cứu tại đà NẴNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn