Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ngũ hành sơn

93 19 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG NAM RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG NAM RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành Mã số : TàiNgân hàng : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hồng Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu 16 1.2.2 Phƣơng pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 17 1.2.3 Các tiêu phản ánh kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn 30 2.1.2 Chức nhiệm vụ ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn 31 2.1.3 cấu tổ chức quản lý ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn 32 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn 33 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 41 2.2.1 Khái quát tình hình rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank - Ngũ Hành Sơn 41 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank - Ngũ Hành Sơn 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 61 2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc 61 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 68 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin 68 3.2.2 Các giải pháp nhân 70 3.2.3 Thực tốt cơng tác thẩm định tín dụng 72 3.2.4 Tăng cƣờng quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay 75 3.2.5 Các giải pháp tài sản bảo đảm 77 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát nội cho vay 78 3.2.7 Sử dụng công cụ bảo hiểm 79 3.2.8 Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 79 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần TMCP : Thƣơng mại cổ phần CBTD : Cán tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động huy động vốn Vietinbank Ngũ Hành 34 Sơn giai đoạn 2011-2013 2.2 Kết hoạt động cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn 38 giai đoạn 2011-2013 2.3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Vietinbank Ngũ 40 Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 2.4 cấu nhóm nợ KHDN Vietinbank Ngũ Hành Sơn 41 giai đoạn 2011-2013 2.5 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu KHDN theo thời hạn 42 Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 2.6 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu KHDN theo ngành kinh tế 43 Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 2.7 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu KHDN theo thành phần kinh tế 44 Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 2.8 Nợ xóa tỷ lệ nợ xóa Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai 45 đoạn 2011-2013 2.9 Trích lập dự phòng Vietinbank Ngũ Hành Sơn 46 giai đoạn 2011-2013 2.10 Tỷ lệ cấp tín dụng tài sản bảo đảm nhà ở, quyền 55 sử dụng đất 2.11 Tỷ lệ cấp tín dụng tài sản bảo đảm máy móc, 56 thiết bi, phƣơng tiện vận tải 2.12 Tỷ lệ cấp tín dụng tài sản bảo đảm hàng hóa 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1 cấu tổ chức máy điều hành Chi nhánh Ngũ 32 Hành Sơn 2.2 Sơ đồ luân chuyển hồ sơ cấp GHTD giải ngân Vietinbank 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng ngân hàng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thƣơng mại đặc biệt NHTM nƣớc ta từ trƣớc đến Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln gắn liền với rủi ro Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thƣờng nặng nề: làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lại giảm với thất vốn vay, làm tình hình tài xấu ảnh hƣởng đến uy tín vị ngân hàng Rủi ro tín dụng khơng ảnh hƣởng xấu đến kết kinh doanh ngân hàng mà mang tính hệ thống ảnh hƣởng trực tiếp đến thị trƣờng tiền tệ ngân hàng nhƣ tồn kinh tế Chính việc kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng hoạt động NHTM Trong năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng phát triển động, mạnh mẽ số lƣợng chất lƣợng, đóng góp lớn cho kinh tế Tuy nhiên doanh nghiệp đủ nguồn vốn để mở rộng sản xuất thực tốt chiến lƣợc kinh doanh nên nhu cầu vốn doanh nghiệp lớn Vì vậy, cho vay doanh nghiệp thƣờng chiếm tỷ lệ lớn cho vay hầu hết ngân hàng Việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp giúp cho ngân hàng đảm bảo phạm vi rủi ro tín dụng hoạt động cho vay chấp nhận đƣợc, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động cho vay, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng cho vay tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Một ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, lực tài mạnh kiểm sốt rủi ro giới hạn cho phép tạo đƣợc niềm tin khách hàng, nâng cao đƣợc 70 hàng tham gia hoạt động Đây nguồn thông tin hữu ích để giúp cho CBTD thêm hiểu biết tình hình hoạt động khách hàng - Bên cạnh đó, cán tín dụng thu thập thông tin cần thiết từ sách báo, văn hƣớng dẫn, từ Internet, phƣơng tiện thông tin đại chúng, hay từ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Những nguồn thu thập đem lại cho cán tín dụng thơng tin tình hình kinh tế vĩ mơ, tình hình phát triển ngành, lĩnh vực mà khách hàng triển khai hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động khách hàng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm dự án đầu tƣ Đồng thời với việc thu thập thơng tin, chi nhánh nhƣ tồn hệ thống Vietinbank cần sử dụng công cụ phân tích thơng tin tăng độ xác kết đánh giá nhằm đƣa định đắn Chi nhánh cần thiết lập phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng (doanh số cho vay, thu nợ, dƣ nợ, tình trạng nợ), phân loại nợ tự động để đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý thông tin đƣợc nhanh nhạy, xác 3.2.2 Các giải pháp nhân Con ngƣời yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng cho vay nhƣng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất cho khoản cho vay từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Khả hạn chế rủi ro từ thiên tai, dịch họa rủi ro hệ thống đa dạng hóa đƣợc hạn chế thuộc chất ngành nghề kinh doanh định Chính vậy, chi nhánh nâng cao hiệu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cách tăng cƣờng lực đội ngũ 71 nhân Một mơ hình hồn hảo, quy trình cho vay chặt chẽ đến nhƣng ngƣời cụ thể để vận hành mơ hình bị hạn chế lực không đáp ứng đƣợc yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất cho vay xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Một số nội dung giải pháp là: - Lựa chọn cán lực, trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Trong cơng việc ngân hàng, cho vay hoạt động đòi hỏi phải lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao ln cạm bẫy nên cần lĩnh đạo đức nghề nghiệp Do đó, cần tiêu chuẩn hóa cán tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán làm việc môi trƣờng đầy rủi ro Đồng thời cần kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lƣới, quy mô kinh doanh ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn tƣơng lai Tình trạng kế hoạch tuyển dụng cán tín dụng khơng hợp lý thời gian qua, thực tế dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng cán trƣớc yêu cầu mở rộng mạng lƣới để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn - Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lƣợng công việc, giúp cho cán đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách hiệu - Tăng cƣờng công tác đào tạo, tái đào đạo, thực đào tạo định kỳ đào tạo thƣờng xuyên để nâng cao trình độ kiến thức nhƣ khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, kiểm 72 sốt rủi ro, nâng cao chất lƣợng khoản cho vay Đào tạo phải theo định hƣớng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt đƣợc quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thƣởng kỷ luật dựa chất lƣợng khoản cho vay hiệu cơng việc mà cán thực Một điều tế nhị công tác nhân sự, đặc biệt bố trí, bổ nhiệm cán nghiệp vụ cho vay cán kiến thẩm định tín dụng mà nghe theo đạo cấp trên, cho dù thực tế khoản vay bị hạn, khả bị vốn cao nhƣng cán đƣợc đề bạt vào vị trí lãnh đạo Vấn đề gây phân định không ràng không tách bạch trách nhiệm thẩm định định cho vay, không đƣa đƣợc kết thẩm định khách quan trung thực Ngoài ra, quy định khen thƣởng kỷ luật phải đƣợc thống toàn hệ thống phải đƣợc thực nghiêm túc triệt để nhƣ vậy, tính chịu trách nhiệm định cho vay cán liên quan đƣợc nâng cao - Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ đƣợc tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác khả xử lý cơng việc đƣợc nhanh chóng 3.2.3 Thực tốt cơng tác thẩm định tín dụng Theo xu hƣớng nay, quy mô hợp đồng cho vay, khoản vay ngày lớn Các dự án vay vốn mục đích đa dạng hơn, lĩnh vực kinh doanh phức tạp thị trƣờng diễn biến thất thƣờng 73 hơn, bên cạnh tính cạnh tranh doanh nghiệp nhƣ ngân hàng cao Do đó, cơng tác thẩm định lại quan trọng trình cho vay dự án, nhƣ việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay chi nhánh Vì biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án Để chất lƣợng thẩm định dự án, phƣơng án đạt chất lƣợng cần bố trí cán trình độ, kinh nghiệm hoạt động này, thƣờng xuyên tổ chức buổi thảo luận khoá học thẩm định dự án để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định dự án Chi nhánh nên áp dụng phƣơng pháp thẩm định đại nhƣ áp dụng công nghệ phần mềm thẩm định dự án, sở đƣa kết xác nhanh chóng, đồng thời chi nhánh cần ý tới việc đánh giá hiệu tài chính, giá trị thời gian tiền nhƣ lựa chọn lãi suất chiết khấu phƣơng pháp tính khấu hao phù hợp Chi nhánh cần thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng Cơng việc giúp cho chi nhánh đƣợc nhìn tổng thể tình hình tài chính, chất lƣợng kinh doanh khách hàng từ đƣa đánh giá cách hợp lý doanh nghiệp để nhận thấy rủi ro doanh nghiệp, định giới hạn cho vay hợp lý, nằm giới hạn chịu nợ khách hàng chi nhánh Tuy nhiên khách hàng không vay chi nhánhvay nhiều ngân hàng khác đổ vỡ khoản vay ngân hàng gây rủi ro ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng chi nhánh Do bên cạnh việc định giới hạn cho vay cần kèm theo điều kiện cho vay khác, đặc biệt điều kiện tổng dƣ nợ vay cấu tài khách hàng, nhằm đảm bảo mức độ an toàn 74 kinh doanh Để thực tốt yêu cầu này, chi nhánh cần trọng việc lƣợng hóa mức độ rủi ro khách hàng qua đánh giá số liệu, đồng thời kết hợp với phân tích định tính (phân tích mơi trƣờng vĩ mơ, vi mơ, tình hình nội doanh nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng với ngân hàng…) để nhận rủi ro tiềm tàng khả hạn chế rủi ro chi nhánh Nỗ lực xác định giới hạn cho vay hợp lý giúp cho ngân hàng ln chủ động giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cách hiệu Ứng dụng hoàn thiện hệ thống cho điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Hệ thống cần đƣợc thƣờng xuyên điều chỉnh cho phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Thơng qua việc lƣợng hóa mức độ rủi ro cách hợp lý, phản ánh cách ràng mức độ rủi ro khoản vay dự kiến, từ đó, xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro hợp lý trƣớc cho khách hàng vay vốn Trên sở giới hạn cho vay đƣợc phê duyệt, lần cho vay chủ yếu tập trung phân tích rủi ro phƣơng án vay để giảm bớt thời gian xử lý giao dịch Tuy nhiên cần phải ý khơng cấp hạn mức cho vay cho khách hàng mà bỏ qua việc thẩm định rủi ro dự án Trong phân tích này, cần tập trung đến tính pháp lý phƣơng án, dự án vay, đến nguồn cung cấp, thị trƣờng khả tiêu thụ, dòng tiền, khả thu hồi vốn, khả trả nợ dự án… Đồng thời thơng qua chi nhánh cần đƣa rủi ro dự kiến, khả hạn chế rủi ro dự án Trong thẩm định dự án đầu tƣ, tình trạng nâng giá trị thực tế dự án để đƣợc vay nhiều phổ biến Để hạn chế đƣợc tình hình 75 trên, đảm bảo xác định khách quan xác giá trị tài sản bảo đảm, cần thuê tổ chức định giá kiểm tốn độc lập, uy tín để thực việc kiểm tốn tồn việc tốn giá trị cơng trình định giá tài sản Đồng thời thực chặt chẽ nghiêm túc việc chứng minh nguồn vốn tự tham gia dự án khách hàng, giải ngân đối ứng theo tiến độ dự án Các khách hàng mức độ xếp hạng tín dụng thấp cần nâng tỷ lệ tham gia vốn tự có, cần lựa chọn tài sản bảo đảm giá trị, tính khoản cao… Các điều kiện pháp lý hợp đồng cho vay chặt chẽ đảm bảo quyền lợi chi nhánh rủi ro xảy ra, đồng thời nâng cao trách nhiệm khách hàng sử dụng vốn vay, hạn chế rủi ro xảy 3.2.4 Tăng cƣờng quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay Chi nhánh cần thực giải ngân theo định cho vay cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Hạn chế giải ngân tiền mặt, áp dụng phƣơng thức toán chuyển khoản để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng… Những rủi ro tín dụng cho vay xuất sau cho vay không thân phƣơng án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà ngân hàng khơng kiểm sốt đƣợc dòng tiền sau kết thúc phƣơng án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay khơng minh bạch Để hạn chế rủi ro này, cần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: 76 - Thực kiểm tra thƣờng xuyên việc sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lƣợng khách hàng Do khoản vay, khách hàng vay khác biệt định mà cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo an toàn cho ngân hàng nhƣng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm sở cho việc xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng xếp hạng tín dụng cao, uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng nợ xấu, cần kiểm tra phân loại nợ lần/tháng để theo sát tình hình khách hàng, nhận định, phân tích giải pháp đắn nhằm hạn chế rủi ro - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ - Cần phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro nhƣ khách hàng khó khăn việc trả nợ, thay đổi môi trƣờng kinh doanh, tình hình thị trƣờng ảnh hƣởng xấu đến phƣơng án kinh doanh, dấu hiệu vi phạm pháp luật, dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho vay để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro nguy xảy - Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát loại vay (các yêu cầu đòi tiền, chứng từ hàng xuất thời gian toán; khoản vay xây dựng cần kiểm 77 tra tiến độ cơng trình, xác nhận chủ đầu tƣ cơng nợ cam kết chuyển tồn nguồn tiền toán tài khoản khách hàng mở chi nhánh,v.v ) Kiểm tra chặt chẽ nguồn tiền từ phƣơng án kinh doanh giúp ngân hàng kịp thời thu nợ hạn 3.2.5 Các giải pháp tài sản bảo đảm thể nói biện pháp để đảm bảo an toàn hạn chế tổn thất rủi ro xảy tài sản bảo đảm khách hàng, nguồn thứ cấp để thu hồi nợ chi nhánh không thu đƣợc nợ khách hàng Để đảm bảo khả thu hồi nợ cho chi nhánh tài sản đảm bảo cần đạt đƣợc yêu cầu giá trị cao, khả chuyển nhƣợng, đủ điều kiện pháp lý Đồng thời việc xác định giá trị tài sản bảo đảm cần phải mang tính khách quan Cần thƣờng xuyên theo dõi tài sản bảo đảm, nắm bắt thông tin tài sản bảo đảm, biến động lớn cần xem xét định lại giá trị tài sản Thƣờng xuyên thu thập thông tin tài sản loại qua thị trƣờng trung tâm bán đấu giá để sở định giá tài sản bảo đảm Đối với việc nhận tài sản bảo đảm, chi nhánh cần thƣờng xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp pháp tính thị trƣờng tài sản Linh hoạt phạm vi cho phép doanh nghiệp tín nhiệm, kinh doanh hiệu Khi nhận thấy tài sản đảm bảo khách hàng không đủ để đảm bảo cho khoản vay cán tín dụng yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm, doanh nghiệp tài sản khách hàng khơng đủ dùng tài sản cá nhân Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trƣởng, thành viên hội đồng quản trị… làm tài sản bảo lãnh để vay vốn ngân hàng, áp dụng biện pháp cầm cố quyền đòi nợ, bảo lãnh Tổng cơng ty Bên cạnh chi nhánh giảm dần dƣ nợ, hạn mức cho vay 78 khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện tài sản bảo đảm theo quy định chi nhánh Bên cạnh đó, chi nhánh cần thành lập tổ chuyên thực việc xử lý tài sản bảo đảm để xử lý cách nhanh chóng, hiệu đảm bảo việc thu nợ chi nhánh không gặp trở ngại, vƣớng mắc 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát nội cho vay Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động cho vay nói riêng hoạt động chi nhánh nói chung cơng cụ vơ quan trọng để ngăn ngừa rủi ro hoạt động chi nhánh rủi ro tín dụng cho vay Thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực cho vay Bên cạnh đó, hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để tăng cƣờng công tác cần ý tới giải pháp: - Tăng cƣờng cán trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng quản lý tín dụng, phòng ban trách nhiệm theo dõi kiểm sốt cơng tác tín dụng chi nhánh - Các cán làm công tác kiểm tra giám sát cần phải đầy đủ phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan; kiến thức, hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng; khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin; kiến thức, kỹ kiểm tốn nội bộ; kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng tối thiểu ba năm - Một vần đề khác cần ý cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay phải đào tạo đạo đức nghề nghiệp để cán quản 79 lý tín dụng chi nhánh trình tác nghiệp phải thực cơng tác cách vơ tƣ, tránh tình trạng nể Cần quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, chế độ khuyến khích thƣởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt - Khơng ngừng hồn thiện đổi phƣơng pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tƣợng mục đích kiểm tra Bên cạnh đó, hệ thống kiểm sốt nội cần đƣợc thƣờng xuyên tự đánh giá việc tác dụng hạn chế rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng 3.2.7 Sử dụng công cụ bảo hiểm Rủi ro tín dụng cho vay xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lƣờng trƣớc đƣợc Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm để hạn chế tổn thất rủi ro xảy hữu dụng - Khuyến khích đơn vị mua bảo hiểm: bảo hiểm trình xây dựng, bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tƣ), bảo hiểm kho hàng,… - Bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm: tài sản bảo đảm chấp ngân hàng nhƣ phƣơng tiện vận chuyển, hàng hoá Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay thiên tai gây đƣợc quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất 3.2.8 Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng Mối quan hệ ngân hàng khách hàng mối quan hệ tƣơng hỗ, tác động qua lại phát triển Ngân hàng quan hệ với nhiều 80 khách hàng hoạt động nhiều lĩnh vực kinh tế khác Vì vậy, ngân hàng đƣợc nhiều hiểu biết, kinh nghiệm, thông tin chi tiết lĩnh vực kinh tệ, công nghệ, xã hội mà khách hàng khó tiếp cận đƣợc Từ đó, ngân hàng đƣa lời khuyên cho khách hàng bạn hàng, lĩnh vực đầu tƣ hiệu quả, cơng nghệ để khách hàng định hƣớng phát triển, nhƣ văn pháp luật liên quan Nếu làm tốt cơng tác này, ngân hàng vừa nắm bắt đƣợc đầy đủ thông tin khách hàng vừa giúp đỡ khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng vay vốn Ngoài ra, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng biện pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Về ngân hàng cung cấp khoản cho vay cho khách hàng mình, ngân hàng cần trả lời hai câu hỏi: khách hàng hội đủ hai yếu tố khả trả nợ ý muốn trả nợ hay khơng, khách hàng trì đƣợc hai yếu tố hay không Việc thiết lập mối quan hệ thân thiết ngân hàng khách hàng giúp cho ngân hàng dễ dàng trả lời đƣợc câu hỏi Ngân hàng nắm khả rủi ro khoản cho vay đó, từ dễ dàng việc kiểm soát rủi ro Chi nhánh phải thƣờng xuyên theo dõi tình hình diễn biến thị trƣờng tiền tệ, tình hình lãi suất, mức phí ngân hàng khác địa bàn để đƣa sách lãi suất linh hoạt, mức phí phù hợp nhằm giữ vững khách hàng truyền thống thu hút đƣợc khách hàng nhiều tiềm Bên cạnh chi nhánh cần kết hợp hoạt động cho vay với số hoạt động khác chi nhánh nhƣ cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho khách hàng nhƣ hỗ trợ cho khách hàng nhiều kinh doanh 81 Chi nhánh cần chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, cho vay dự án theo định hƣớng phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Bên cạnh chi nhánh cần phát triển hoạt động marketing ngân hàng Chi nhánh cần xác định phải cấp dịch vụ mà khách hàng cần khơng phải cấp dịch vụ sẵn phải xác định đƣợc nhóm khách hàng khách hàng chủ yếu chi nhánh, khả đáp ứng nhu cầu khách hàng chi nhánh đạt đến mức độ chi nhánh cần trọng vào loại hình cho vay để đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng Chi nhánh cần phải ý tới thái độ nhân viên khách hàng, nhân viên phải thái độ tốt với khách hàng giữ đƣợc khách hàng lại với chi nhánh Đồng thời với thái độ niềm nở dễ gần nhân viên tín dụng lấy đƣợc nhiều thơng tin từ phía khách hàng qua hạn chế đƣợc phần rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng 82 KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ chiếm vị trí quan trọng việc cung cấp vốn cho trình sản xuất kinh doanh kinh tế mà việc cấp vốn cho doanh nghiệp ln chiếm tỷ trọng lớn hoạt động cấp vốn Hoạt động tín dụng vừa đem lại lợi nhuận lại vừa tiềm ẩn rủi ro ngân hàng Để tồn phát triển ngân hàng buộc phải khắc phục khó khăn, nâng cao chất lƣợng tín dụng, loại bỏ hoạt động hiệu khỏi danh mục, tái cấu trúc lại nguồn vốn,… Tuy nhiên việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng khơng thể Chính vậy, trình hoạt động ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định để đƣợc hiệu kinh doanh tốt Cho nên, vấn đề hạn chế rủi ro hoàn toàn cần thiết Dựa vào mục tiêu đó, đề tài hoàn thành đƣợc nội dung sau: Thứ nhất, đề tài tìm hiểu lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Thứ hai, đề tài nêu khái quát thực trạng rủi ro tín dụng cho vay sâu phân tích cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân Hàng Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Thứ ba, thông qua việc đánh giá ƣu điểm nhƣ hạn chế với nguyên nhân cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân Hàng Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, đề tài nêu lên số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng công tác hạn chế rủi ro Ngân Hàng Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trƣơng Quốc Doanh (2007), Rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, thực trạng giải pháp phòng ngừa, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [3] Đinh Thị Kim Loan (2007), Rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [4] Luật tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010, điều [5] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Ngũ Hành Sơn, Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên năm 2010, 2011, 2012 [6] Peter SRose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài [7] Lê Trọng Quý (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Kỹ Thương Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Nguyễn Văn Thảo (2013), Hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Anh/Chị nhận xét cơng tác phân tích thẩm định tín dụng chi nhánh Ngũ Hành Sơn? Anh/Chị nghĩ công tác thẩm định tài sản đảm bảo chi nhánh Ngũ Hành Sơn tại? Anh/Chị đƣa nhận xét công tác kiểm tra nợ vay đƣợc thực chi nhánh Ngũ Hành Sơn? Theo Anh/Chị, sách nhân VietinBank Ngũ Hành Sơn hợp lý hay khơng? Đặc biệt nhân cho phận tín dụng doanh nghiệp? Anh/Chị đánh giá tình hình thực hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng chi nhánh Ngũ Hành Sơn Anh/Chị nghĩ cơng tác kiểm tra - kiểm soát nội đƣợc thực chi nhánh? ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng. .. CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN... chế rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ngũ hành sơn , Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ngũ hành sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn