Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP quy nhơn

110 24 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHẾ THỊ THANH NGUYỆT TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG CHẾ THỊ THANH NGUYỆT TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TP QUY NHƠN Chun ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ Chế Thị Thanh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm huy động tiền gửi dân ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Vai trò huy động tiền gửi dân ngân hàng thương mại 10 1.2.3.Các hình thức huy động tiền gửi dân ngân hàng thương mại 14 1.3 TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Nội dung tăng cường huy động tiền gửi dân ngân hàng thương mại 18 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết tăng cường huy động tiền gửi dân ngân hàng thương mại 21 1.4 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 1.4.1 Nhân tố nội ngân hàng 26 1.4.2 Nhân tố bên ngân hàng 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 36 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tp.Quy Nhơn 38 2.2 THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 46 2.2.1 Những biện pháp mà Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn triển khai thời gian qua nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân 46 2.2.2 Phân tích kết huy động tiền gửi dân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 49 2.2.3 Phân tích thực trạng huy động tiền gửi dân theo hình thức 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 66 2.3.1 Những kết đạt từ hoạt động huy động tiền gửi dân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 66 2.3.2 Những hạn chế hoạt động huy động tiền gửi dân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 68 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động huy động tiền gửi dân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 76 3.1.1 Định hướng hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 76 3.1.2 Định hướng công tác huy động tiền gửi dân Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 79 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 81 3.2.1 Tiếp tục xem xét mở rộng mạng lưới huy động phù hợp 81 3.2.2 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 82 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động tiền gửi từ dân 83 3.2.4 Khai thác tốt sở vật chất, công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ 87 3.2.5 Tăng cường hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm dịch vụ 89 3.2.6 Thực tốt sách khách hàng 90 3.2.7 Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán đội ngũ nhân viên 91 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 93 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn Thành phố Quy Nhơn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNN Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung Ương QTK Quỹ tiết kiệm CKH Có kỳ hạn KKH Khơng kỳ hạn GTCG Giấy tờ có giá TGTT Tiền gửi tốn BHXH Bảo hiểm xã hội TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng SPDV Sản phẩm dịch vụ PGD Phòng giao dịch VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tên bảng Thu nhập Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm Nguồn vốn huy động Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 Dư nợ cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 Tình hình hoạt động toán Chi nhánh NHNo & PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 Tình hình số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking Tình hình lắp đặt máy NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn Trang 38 40 42 44 45 46 Bảng tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân Chi 2.7 nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 52 2010, 2011, 2012 50 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động tiền gửi dân 2.8 Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 2.9 51 Tỷ trọng loại tiền gửi Chi nhánh NHNo & PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 Cơ cấu tiền gửi dân theo loại tiền tệ Chi nhánh 2.10 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 2011, 2012 53 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Cơ cấu tiền gửi dân theo thời gian huy động 2.11 Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 54 2010, 2011, 2012 Bảng 2.12 Thị phần tiền gửi huy động từ dân 2.12 TCTD địa bàn Tp.Quy Nhơn giai đoạn 56 2010-2012 Lãi suất huy động bình quân nguồn tiền gửi dân 2.13 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 58 2010, 2011, 2012 Chênh lệch lãi suất huy động cho vay bình quân 2.14 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua năm 2010, 59 2011, 2012 Nguồn tiền gửi huy động từ dân hình thức 2.15 gửi tiết kiệm Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy 62 Nhơn Nguồn tiền gửi huy động từ dân hình thức 2.16 phát hành giấy tờ có giá NHNo&PTNT Tp.Quy 64 Nhơn Nguồn tiền gửi huy động từ dân hình thức 2.17 mở tài khoản cá nhân NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 65 85 + Chi nhánh cần tiến hành tiếp cận doanh nghiệp địa bàn để mở tài khoản tốn lương cho cán cơng nhân viên qua tài khoản TGTT phát hảnh thẻ ATM miễn phí cho đối tượng Đặc biệt liên kết với đơn vị bảo hiểm xã hội địa bàn tiến hành mở tài khoản không kỳ hạn phát hành thẻ ATM miễn phí cho đối tượng hưởng lương, trợ cấp thường xuyên từ bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp + Bên cạnh chi nhánh cần thực tiếp cận khu thương mại, siêu thị để mở tài khoản tiền gửi toán cho cá nhân, hộ kinh doanh kinh doanh buôn bán, phục vụ tốn tiền hàng hóa dịch vụ với đối tác từ gia tăng số tài khoản TGTT khách hàng cá nhân đồng thời phát triển dịch vụ liên quan chuyển tiền qua điện thoại Mobile banking, Internet banking, Vntopup, vừa tăng cường nguồn vốn huy động từ dân - Đối với khoản tiền gửi tiết kiệm dân Chi nhánh cần tích cực triển khai sản phẩm tiền gửi để thu hút khách hàng gửi tiền nhằm gia tăng nguồn tiền gửi từ dân + Tiết kiệm tự động: khoản tiết kiệm CKH áp dụng cho khách hàng nhận lương qua tài khoản TGTT tài khoản Thẻ ATM Theo yêu cầu khách hàng, ngân hàng tự động chuyển số tiền định từ tài khoản KKH vào tài khoản tiết kiệm tự động với chu kỳ xác định Số dư tài khoản tiết kiệm CKH tự động cộng thêm số tiền chuyển tính theo lãi suất kỳ hạn vào thời điểm cuối ngày chuyển tiền Phát triển dịch vụ đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện việc toán đồng thời tiền gửi khách hàng ngân hàng hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thời gian thực gửi Ngồi dịch vụ đơn giản, thuận tiện giao dịch, thường xuyên làm thủ tục gửi, rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, giao dịch TKTGTT thông thường với nhiều tiện ích gia tăng 86 tốn, chuyển tiền, mobile banking… + Tiết kiệm hưu trí: hình thức tiết kiệm tự động dài hạn cho khách hàng cán nhân viên có tài khoản trả lương qua ngân hàng, sản phẩm tiền gửi cung cấp cho khách hàng có thu nhập, có nhu cầu tích lũy làm việc để hết tuổi lao động họ có nguồn tài phục vụ cho nhu cầu chi tiêu Khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi cách đăng ký sử dụng sản phẩm: kỳ hạn gửi tiển, định kỳ chuyển tiền tháng, quý số tiền cho lần chuyển Ngân hàng quy định số tiền tối thiểu phải chuyển cho ngân hàng, cần nghiên cứu mức tối thiểu cho phù hợp với nhu cầu khách hàng tăng thêm số tiền chuyển cho lần sau Lãi suất khách hàng thực hưởng theo số dư tiền gửi thực tế tài khoản tiền gửi tiết kiệm tự động Sản phẩm thường bắt đầu trả lãi khách hàng nghỉ hưu + Tiết kiệm tích lũy tương lai: hình thức tiết kiệm áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nguồn tích lũy để sử dụng có mục đích tương lai mua đất, xây nhà, mua xe Kỳ hạn gửi ngắn trung dài hạn chu kỳ chuyển tiền theo yêu cầu khách hàng Ngân hàng cần có chế cho vay ưu đãi người sử dụng sản phẩm tiết kiệm thường xuyên có số dư đáng kể + Tiết kiệm an sinh: Đây hình thức tiết kiệm gửi góp, theo khách hàng chủ động gửi tiền nhiều lần vào tài khoản không theo định kỳ với số tiền gửi lần khơng cố định Khách hàng chủ động gửi tiền vào tài khoản nhiều hình thức thời điểm kỳ hạn gửi, khách hàng trực tiếp giao dịch quầy chuyển khoản qua ATM/Mobile Banking, ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền gửi từ tài khoản tiền gửi toán Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm an sinh khách hàng tích lũy thêm tiền khơng giới hạn số lần gửi vào tài khoản thời điểm 87 thời gian tham gia sản phẩm, đồng thời khách hàng hưởng lãi suất cao điều chỉnh tăng/giảm thị trường thay đổi lãi suất Khách hàng sử dụng sổ tiết kiệm an sinh để xác nhận khả tài cho thân thân nhân du lịch, học tập,… nước Lãi suất sản phẩm thả theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng trả lãi cuối kỳ hành NHNo&PTNT tiền lãi trả lần vào cuối kỳ + Tiết kiệm học đường: Đây hình thức tiết kiệm gửi góp hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn cho nhu cầu học tập khách hàng người thân tương lai Theo khách hàng gửi số tiền cố định vào tài khoản theo định kỳ để có số tiền lớn đáo hạn Kỳ hạn gửi từ đến 18 năm ngày đến hạn tài khỏan trước sau ngày đến hạn thỏa thuận ban đầu tùy thuộc vào số ngày gửi sớm gửi muộn thực tế khách hàng Khách hàng gửi định kỳ hàng tháng gửi trước cho nhiều định kỳ Lãi suất mà khách hàng hưởng lãi suất thả theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau toàn cộng với lãi suất thưởng gia tăng theo năm tính từ năm thứ trở đi, tiền lãi trả lần vào cuối kỳ Trường hợp đến hạn khách hàng chưa rút vốn tính lãi khơng kỳ hạn cho tồn số dư tiền gửi từ thời điểm đến hạn đến khách hàng tất toán tài khoản +Khai thác nguồn tiền kiều hối từ nước chuyển về, quảng bá tư vấn khách hàng dân có thân nhân nước lao động Việt Nam lao động nước sử dụng sản phẩm tiết kiệm kiều hối có tỷ lệ thấp, để tăng cường nguồn tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ đồng Việt Nam 3.2.4 Khai thác tốt sở vật chất, công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ Trên tảng công nghệ NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh 88 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn thuộc Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định khai thác cách tốt tốt sở vật chất, công nghệ đại Chi nhánh triển khai chương trình tốn kế tốn khách hàng (IPCAS) nhanh hoàn thành sớm vượt tiến độ giao Chương trình IPCAS phục vụ đắc lực cho cơng tác quản trị kinh doanh hoạt động toán khách hàng thuận lợi Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an tồn xác cao đến đối tượng khách hàng nước Theo đó, Chi nhánh khai thác triệt để tiện ích có, đồng thời tiếp tục triển khai giai đoạn tiến độ dự án xây dựng hệ thống IPCAS sở nghiên cứu, nâng cấp hệ thống, đặc biệt hệ thống liên quan đến công tác huy động tiền gửi từ dân Ngân hàng khơng ngừng nâng cao trình độ cơng nghệ cách đưa công nghệ tiên tiến đại vào ứng dụng để giảm bớt thời gian giao dịch cho khách hàng gửi tiền, thực giao dịch an tồn, nhanh chóng, xác việc giao dịch khách hàng ngân hàng Xây dựng hệ thống mã hóa liệu đường truyền nhằm đảm bảo an toàn liệu truyền, đồng thời nâng cao độ tin cậy hệ thống nhằm góp phần tránh trường hợp rò rỉ lợi dụng thơng tin Tiếp tục kiện toàn hệ thống lưu trữ liệu dự phòng, trung tâm phục hồi thảm họa nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, liên tục thông suốt trường hợp rủi ro Đồng thời chi nhánh cần có nghiên cứu cụ thể trình Hội sở việc tích hợp chương trình: "Tích lũy điểm, tích lũy niềm tin" - chương trình tính điểm khách hàng dựa số lãi tiền gửi nhận gửi tiền vào 89 ngân hàng - vào hệ thống IPCAS để thuận tiện cho việc tính điểm tích lũy cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, chi nhánh cần tiến hành cải tạo sửa chữa PGD chi nhánh trung tâm khang trang, đẹp, tạo cảm giác thoải mái, an tâm cho khách hàng đến giao dịch NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 3.2.5 Tăng cường hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm dịch vụ Đây nhiệm vụ mà chi nhánh cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn thường xuyên điều chỉnh để đạt mục tiêu huy động tiền gửi dân bao gồm quảng cáo, tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng thơng qua hình thức tặng quà, khuyến mại… Hoạt động quảng cáo Chi nhánh nên thực theo nhiều cấp khác nhau, theo nhiều phương tiện khác nhau, nội dung khác tùy thuộc vào đối tượng khách hàng cần tiếp cận Việc quảng cáo phải tiến hành thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào vấn đề hình thức gửi, lãi suất, dịch vụ kèm, tiện ích lợi ích gửi tiền Chi nhánh quảng bá hình ảnh, hoạt động qua phóng truyền hình địa phương nhiên chi phí thường cao nên cần lựa chọn thời điểm thích hợp Ngồi ra, Chi nhánh nên áp dụng số loại hình quảng cáo có chi phí khơng cao hiệu tặng lịch treo, sổ ghi chép, tặng quà có in logo Chi nhánh vào dịp lễ, tết; dán logo quảng cáo khu vui chơi giải trí, khu thị, khu trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng lớn…Chi nhánh quảng bá giới thiệu hình ảnh qua việc tham gia hội chợ, triển lãm, câu lạc doanh nghiệp… để làm quen với nhiều đối tượng khách hàng giới thiệu SPDV Trong môi trường cạnh tranh, việc quảng cáo tiếp thị, khuyến mại không giúp cho khách hàng nhận biết đến ngân hàng, mà giúp cho việc bán sản phẩm tốt Do vậy, việc thường xuyên giới thiệu tiện 90 ích dịch vụ, hoạt động ngân hàng đặc biệt sản phẩm dịch vụ thơng qua truyền hình, báo chí, tập san nhằm tìm hội giới thiệu đến cơng chúng hoạt động cần thiết Để hoạt động có hiệu quả, ngân hàng cần có phận Marketing chuyên nghiệp, phận triển khai quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng thực nghiên cứu, dự báo thị trường, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ, xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm địa bàn phân tích đối thủ cạnh tranh Từ đó, xây dựng sách phản hồi ý kiến Hội sở để đẩy mạnh cơng tác kinh doanh bán lẻ ngân hàng có hiệu 3.2.6 Thực tốt sách khách hàng Để xây dựng thực tốt sách khách hàng với đối tượng đại đa số dân Chi nhánh ln phải xác định lợi ích ngân hàng phụ thuộc vào lợi ích người gửi tiền Vì xây dựng sách khách hàng Chi nhánh phải chủ động phân loại, phân đoạn khách hàng để có sách phù hợp với loại đối tượng khách hàng Chi nhánh cần có phận thu thập xử lý thông tin khách hàng cách thường xuyên xác qua khách hàng, qua đối tác, qua quyền sở tại, qua phương tiện thông tin đại chúng Những khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi cao, ổn định cần có sách ưu tiên lãi suất, chế độ phục vụ hạn mức tín dụng có dịch vụ hậu Đối với khách hàng nhiều tiềm mang lại nguồn lợi nhỏ cho Chi nhánh mang lại nhiều giá trị lớn tương lai cần phải chủ động tìm kiếm, tạo mối quan hệ, giới thiệu tiếp thị họ sử dụng SPDV Bên cạnh đó, Chi nhánh cần tổ chức buổi giao lưu tri ân dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi lớn có quan hệ lâu năm với ngân hàng nhằm giúp cho ngân hàng nắm bắt nhu cầu, giải thắc mắc, mâu 91 thuẫn khách hàng ngân hàng, tạo nên mối quan hệ khăng khít, lâu dài khách hàng ngân hàng Đối với cá nhân quan hệ tiền gửi lâu năm, đặc biệt khách hàng tiền gửi khơng lớn việc tổ chức buổi giao lưu thể quan tâm ngân hàng, từ trì trung thành đối tượng khách hàng Đây biện pháp giữ chân khách hàng tại, tăng cường khả thấu hiểu thỏa mãn mong muốn khách hàng Công tác tổ chức gặp mặt khách hàng giúp cho ngân hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thời kỳ Tích cực tìm kiếm mở rộng khách hàng tiền gửi tiềm năng, tăng cường công tác huy động tiền gửi từ dân ngân hàng xem nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt thời gian tới Ngân hàng thành lập nhóm phát triển khách hàng làm việc cách động, hiệu quả, khoa học để tiếp cận khách hàng cung cấp thông tin cách xác NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn cho khách hàng hiểu rõ 3.2.7 Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán đội ngũ nhân viên Một nhân tố quan trọng chắn tạo lợi cạnh tranh điều kiện có khác biệt sản phẩm, dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng Chất lượng phục vụ khách hàng đường dẫn tới thành công bền vững dựa việc trì quan hệ lâu dài với khách hàng có thu hút khách hàng thông qua việc giới thiệu khách hàng có Điều khơng nhằm tạo nguồn tiền gửi dân quy mơ lớn, chất lượng cao mà giúp ngân hàng phát triển SPDV ngân hàng khác Để làm điều tồn thể Chi nhánh từ nhân viên đến cấp lãnh đạo cần phải trang bị kiến thức chuyên môn kỹ phục vụ khách hàng cách sâu sắc có hệ thống Trong thời gian qua, Chi nhánh đề cao vai trò đào tạo chun mơn nghiệp vụ mà chưa 92 trọng đào tạo kỹ phục vụ khách hàng cho cán nhân viên Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng không mục tiêu trước mắt mà phải trì thường xuyên, liên tục lâu dài Chất lượng phục vụ khách hàng tốt ln phải trì suy nghĩ nhân viên Chi nhánh kể phận trực tiếp hay không trực tiếp quan hệ với khách hàng phải ảnh hưởng đến tất hoạt động họ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Đối với NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh có kiến nghị kế hoạch trang bị cho Chi nhánh hệ thống mạng lưới ATM với máy móc thiết bị đại, tính sử dụng cao, tổ chức mạng lưới ngân hàng đại lý phục vụ nhu cầu toán nhanh, tiện lợi, an toàn Ký kết hợp đồng liên kết với hệ thống ATM khác, áp dụng kênh giao dịch Bên cạnh đó, trang bị thiết bị đại máy chấp nhận thẻ, máy POS cho Chi nhánh để phục vụ cho việc tốn khơng dùng tiền mặt người dân trung tâm thương mại - Để chuẩn bị cho việc thiết lập đội ngũ cán có trình độ tiếp cận khoa học công nghệ mới, cần tổ chức thường xuyên lớp đào tạo nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu tương lai trình độ nguồn nhân lực phải tăng cường số lượng mà phải nâng cao chất lượng cán Về chất lượng cán bộ, yêu cầu đào tạo cách có hệ thống lĩnh vực: Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng theo thông lệ Quốc tế, ngoại ngữ, trình độ quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao trình độ sử dụng cơng nghệ tin học hiểu biết Pháp luật - Để nâng cao tính cạnh tranh công tác kinh doanh Chi nhánh, Hội sở cần có điều hành linh hoạt việc xây dựng 93 sách lãi suất nói chung lãi suất huy động nói riêng Hội sở cần tăng quyền tự cho Chi nhánh việc định mức lãi suất để phù hợp với môi trường cạnh tranh địa bàn cụ thể Đối với công tác điều hành vốn, Hội sở nên có sách hợp lý Chi nhánh có khả huy động vốn Chi nhánh vay Hội sở để có sách đầu tư, khuyến khích Chi nhánh có tăng trưởng huy động vốn liên tục nhằm đảm bảo khoản đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh doanh toàn hệ thống NHNo&PTNT - Hội sở cần hỗ trợ cho Chi nhánh việc phát triển hoạt động Marketing, xây dựng hình thức quảng cáo phát triển thương hiệu, thiết kế tờ rơi quảng cáo, xây dựng trụ sở giao dịch khang trang rộng rãi thuận tiện cho vấn đề an toàn tài sản giao dịch khách hàng, thiết kế trang phục nhân viên tất theo chuẩn hóa NHNo&PTNT Việt Nam thống tồn quốc có tạo niềm tin khách hàng ngân hàng - Bên cạnh đó, Hội sở quan tâm đến công tác bồi dưỡng đãi ngộ cán Yếu tố người yếu tố then chốt làm nên hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kiến nghị với NHNN tiếp tục thực đồng giải pháp để mở rộng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt Mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt nhằm làm giảm lượng tiền cung ứng lưu thông thực thi sách tiền tệ quốc gia, mặt khác làm tăng khả tạo tiền toàn hệ thống NHTM, tăng tốc độ, tăng trưởng vốn NHNN cần phải xây dựng sách tiền tệ linh hoạt, thích hợp với thời kỳ phát triển kinh tế xã hội nước ta Ngoài ra, NHNN thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến với lợi ích phương thức tốn khơng dùng tiền mặt phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu thấy 94 tiện ích việc toán qua ngân hàng Nên tăng cường sử dụng công cụ tác động gián tiếp thay tác động trực tiếp đến thị trường, tiến hành hướng dẫn cán nhân viên NHTM tổ chức tín dụng nghiệp vụ thị trường mở Đối với cơng cụ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động NHTM lãi suất tái chiết khấu hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHNN cần phải có điều chỉnh phù hợp tránh tình trạng tăng đột ngột làm NHTM gặp nhiều khó khăn, nhiều ngân hàng có mức dự trữ vượt mức thấp lâm vào tình cảnh thiếu vốn trầm trọng NHNN cần thực công tác tra giám sát hoạt động NHTM tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng lành mạnh, ổn định bền vững Đồng thời NHNN cần sử dụng công cụ gián tiếp để điều chỉnh cấu đầu tư cho kinh tế tăng trưởng cao ổn định; tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc mức cho phép NHTM để NHTM có nhiều vốn hoạt động cho vay đầu tư 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Mọi thay đổi từ môi trường kinh tế xã hội có tác động lớn đến hoạt động hệ thống ngân hàng Do vậy, nội dung luận văn xin đề xuất số kiến nghị sau: Thứ nhất, Chính phủ cần tiến hành rà sốt, sửa đổi, bổ sung chế, sách văn phù hợp với thông lệ quốc tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam để ngân hàng hoạt động cách bền vững mở cửa thị trường tài nước theo lộ trình cam kết quốc tế Thứ hai, Chính phủ cần thực thi sách tiền tệ, sách tài khố cách đồng bộ, qn tránh trường hợp tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, dẫn đến lạm phát gia tăng, đồng tiền ổn định, 95 gây lòng tin nhà đầu tư cơng chúng Chính phủ cần tạo môi trường kinh tế pháp lý thuận lợi, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin người dân ổn định giá trị đồng tiền, đưa lãi suất huy động vốn chất kỳ hạn gửi dài, lãi suất cao có tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động cách có hiệu quả; nâng cao lực cạnh tranh; công khai, minh bạch lĩnh vực vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định giúp thành phần kinh tế Việt Nam hoạt động có hiệu tạo tiền đề cho phát triển tăng trưởng kinh tế đất nước, mức sống, thu nhập dân ngày tăng lên, tích lũy sau tiêu dùng nhiều hơn, người dân có tiền tiết kiệm để gửi vào ngân hàng, hoạt động huy động tiền gửi dân nhờ mà tăng trưởng ổn định Như mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng có nguồn vốn mà ngân hàng huy động Thứ ba, Chính phủ cần trì phát triển ổn định thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng ngoại tệ Hoạt động thị trường có ảnh hưởng khơng nhỏ đến huy động tiền gửi dân NHTM Nếu vàng, ngoại tệ, bất động sản chứng khoán tăng trưởng nóng khiến người dân rút tiền tiết kiệm đổ xơ mua vàng để tích trữ, kinh doanh chứng khoán, đầu tư vào bất động sản khiến nguồn vốn huy động từ dân NHTM sụt giảm, tiền nhàn rỗi dân thừa nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế lại thiếu hụt, hiệu đồng vốn bị giảm sút Thứ tư, Chính phủ cần ban hành hệ thống pháp luật đồng rõ ràng Các văn pháp luật luật cần ban hành cách có hệ thống, đảm bảo hoạt động tài tiền tệ, tín dụng luật hóa, tạo nên môi trường ổn định luật pháp chế độ sách cho ngân hàng 96 KẾT LUẬN Trong năm qua, hệ thống NHTM nói chung có đóng góp đáng kể cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn nói riêng có đóng góp định cho phát triển kinh tế tỉnh Bình Định việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư góp phần thực chủ trương đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước Tuy nhiên, đóng góp Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển Với tình hình tương lai nhu cầu tín dụng để phát triển kinh tế địa phương lớn cạnh tranh tổ chức tài địa bàn ngày gay gắt Mặt khác, với diễn biến phức tạp thị trường tiền tệ nước việc nghiên cứu đề giải pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân – nguồn tiền gửi có tính ổn định cao Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn để phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế từ nội lực địa phương nâng cao tính khoản hoạt động ngân hàng điều có ý nghĩa thực tiễn Thơng qua nội dung trình bày, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận huy động tiền gửi dân cư, phương thức huy động tiền gửi dân nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân NHTM Thứ hai, phân tích thực trạng huy động tiền gửi dân Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, sở đưa nhận xét đánh giá kết đạt hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng tới huy động tiền gửi dân NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn Thứ ba, sở nguyên nhân ảnh hưởng từ đưa số 97 giải pháp đề xuất số kiến nghị lên Ngân hàng cấp trên, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010,2011,2012 [2] Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV giai đoạn năm 2010, 2011, 2012 [3] Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, Báo cáo tổng kết Cơng đồn CSTV chi nhánh Quy Nhơn nhiệm kỳ 2010 – 2012 [4] Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, Báo cáo tổng kết thi đua khối Bảo hiểm – Ngân hàng qua năm 2010, 2011, 2012 [5] PGS.TS Lâm Chí Dũng, Bài Giảng môn học Quản trị NHTM [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội [7] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Học Viện Tài Chính – NXB Tài Chính [8] Ngân hàng No&PTNT Việt nam, Văn quy định hoạt động từ năm 2006-2010 [9] TS Nguyễn Hòa Nhân chủ biên tập thể giảng viên Khoa Tài – Ngân hàng Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2012), Giáo trình Tài Tiền tệ, Nhà xuất Tài [10] Peter.S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Website [11] www.sbc.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [12] www.agribank.com.vn: Agribank Việt Nam [13] www.binhdinh.gov.vn: Cổng thơng tin điện tử Bình Định [14] swww.gso.gov.vn: Tổng cục thống kê ... trạng tăng cư ng huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp. Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp tăng cư ng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh Ngân hàng Nông. .. động tiền gửi dân cư Chi nhánh NHNo&PTNT Tp. Quy Nhơn vơ cấp thiết Do chọn đề tài: Tăng cư ng huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp. Quy Nhơn làm đề... triển Nông thôn Tp. Quy Nhơn 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP. QUY NHƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP quy nhơn , Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn