Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu nam tây nguyên

111 29 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG HẢI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Q ả Mã số: ị d 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngườ ướ g dẫ ọc: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵ g, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Q g Hả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài M c i u nghi n cứu Đ i Ph ng v h vi nghi n cứu ng há nghi n cứu B c c luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG M T S NH N V NĐ U NV PH T TRI N NGU N C TRONG C C O NH NGHI P 1.1 K ÁI QUÁT V P ÁT TRI N NGU N N 1.1.1 Mộ 1.1.2 N L C hái niệ ngh a há 1.2 NỘI DUNG C i n ngu n nh n l c 10 P ÁT TRI N NGU N N N L C 11 1.2.1 Xác đ nh c cấu ngu n nh n l c 11 1.2.2 N ng ca l c ngu n nh n l c 13 1.2.3 N ng ca động l c húc đẩy 18 1.3 CÁC N NT N ỞNG Đ N P ÁT TRI N NGU N N N L C 25 1.3.1 Các nhân huộc i 1.3.2 Các nh n huộc n ờng ng n ng i 25 anh nghiệ 26 CHƯƠNG TH C TR NG PH T TRI N NGU N NH N CT I CTY XĂNG ẦU N M T Y NGUYÊN THỜI GI N QU 29 2.1 T N N TRI N NGU N N C B N C CÔNG TY N ỞNG Đ N P ÁT N L C .29 2.1.1 Đ c c ng ác ổ chức 29 2.1.2 Đ c ngu n l c 31 2.1.3 Tình hình h 2.2 T động C ng y ng hời gian qua 35 C TRẠNG CÔNG TÁC P ÁT TRI N NGU N N N L C TẠI CÔNG TY TRONG T ỜI GI N QU 36 2.2.1 C cấu ngu n nh n l c 36 2.2.2 Năng l c ngu n nh n l c i c ng y 39 2.2.3 Th c 2.3 ĐÁN N ng n ng ca động l c húc đẩy ng ời la động 56 GIÁ C UNG V T C TRẠNG P ÁT TRI N NGU N N L C TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU N M T Y NGUYÊN 65 2.3.1 Những ế đ đ 2.3.2 n chế c 65 n i 66 2.3.3 Nguy n nh n h n chế CHƯƠNG M T S GI I PH P Đ ng hời gian qua 67 PH T TRI N NGU N NH N C T I C NG TY XĂNG ẦU N M T Y NGUYÊN 68 3.1 CĂN CỨ Đ X Y D NG GI I P ÁP 68 3.1.1 D 3.1.2 Chiến l 3.1.3 Mộ hay đổi yếu c há quan i n i C ng y i ờng 68 ng hời gian ới 69 có ính đ nh h ớng đ x y ng giải há 71 3.2 MỘT S GI I P ÁP N ẰM P ÁT TRI N NGU N N N L C TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU N M T Y NGUYÊN 73 3.2.1 n c cấu ngu n nh n l c i C ng y 73 3.2.2 N ng ca l c ngu n nh n l c 81 3.2.3 N ng ca động l c húc đẩy 91 KẾT LUẬN 97 TÀI LI U THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bả s ) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán ộ c ng nh n vi n CMNV Chuy n DN D anh Nghiệ Đ , CĐ Đ i học, Ca đẳng KHCN Kh a học c ng nghệ NLĐ Ng ời la động NNL Ngu n nh n l c NSLĐ Năng uấ la động SXKD Sản xuấ n nghiệ v inh anh DANH MỤC CÁC BẢNG S hiệu ảng T n ảng Trang 2.1 Ngu n nhân l c i Công ty hời gian qua 31 2.2 Ngu n l c i C ng y qua nă 33 2.3 Giá 34 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 TSCĐ C ng y qua nă Kế h động inh anh Công ty nă C cấu NNL he ộ hận C ng y hời gian qua C cấu NNL he ng nh nghề C ng y hời gian qua C cấu NNL he ình độ C ng y hời gian qua S iến động NNL he ình độ C ng y qua nă T ình độ CMNV la động gián iế hời gian qua T ình độ CMNV la động c iế hời gian qua C cấu ình độ NNL C ng y hời gian qua (Chia he ộ hận) Kế nh n vi n i C ng y ình độ CMNV Kế la động gián iế ỹ 35 37 38 40 42 43 45 46 47 50 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 Mức độ đá ứng la động c iế ỹ Mức độ đá ứng nh n vi n C ng y nhận hức la động Đánh giá ng ời la động c ng ác l v ng húc l i Đánh giá ng ời la động yếu Đánh giá ng ời la động yinh hần i ờng nh n Đánh giá ng ời la động điều iện l việc 52 54 59 61 62 63 2.20 Đánh giá ng ời la động c ng ác đ 64 3.1 Chỉ i u 71 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 D iến C ng y đến nă s l ng NNL he 2020 ộ hận C ng y 74 giai đo n 2015-2020 D s l ng NNL he ng nh nghề Công ty giai đo n 2015-2020 D báo c cấu NNL theo phận Công ty D báo c cấu NNL theo ngành nghề Công ty Nội dung ph ng pháp đ t CMNV cho t kỹ cho v trí cơng tác t i Cơng ty Nội dung ph ng pháp đ v trí cơng tác t i Công ty 75 79 80 83 86 DANH MỤC CÁC HÌNH S hiệu hình Tên hình Trang Tình hình iến động ngu n nh n l c i C ng y 2.1 hời gian qua 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài T ng u n há i ờng c nh tranh ngày gay gắt, i n hải t o l i c nh tranh v ộ doanh nghiệp t trội h n với đ i thủ Đ n ng ca l c c nh tranh mình, doanh nghiệp nghiệ đứng vững ng inh ngu n l c nh Nh ng anh, hắng l i u n ng c nh anh cần hải phát tri n (nhân l c, v n, tài nguyên, khoa học công nghệ …) anh nghiệp há huy đ c ngu n l c khác ộ cách nhấ l i ph thuộc vào ngu n nhân l c mà đ y l đội ngũ cán cơng nhân ng đ n v Chính cơng tác phát tri n ngu n nhân l c viên việc làm cần thiết, nhằm nâng cao chấ l ng la động phát tri n tài nguyên nhân l c đ đảm bảo khả c nh tranh lâu dài phát tri n bền vững cho doanh nghiệp Th c tr ng la động t i doanh nghiệ Việt Nam nói chung tỉnh DakLak nói riêng khơng phải doanh nghiệ n chấ l ng ca , i năng, đảm bảo s l có l c l ng, tinh chấ l ng la động ng đá ứng yêu cầu nhiệm v doanh nghiệp Điều đ t yêu cầu cần thiết cho công tác phát tri n ngu n nhân l c, đ đá ứng yêu cầu nhiệm v ngày cao tình hình Nhận hức đ quan c vấn đề n u đến việc há n, C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên i n ngu n nh n l c, với việc tập trung ngu n l c cho phát tri n kinh doanh, nhiên nă nhân l c Công ty ăng nhanh s l sản xuất kinh doanh mình, đ o nâng cao chấ l qua ngu n ng đ đá ứng yêu cầu mở rộng ch a c i ọng đến phát tri n ình độ ng ngu n nhân l c Do việc phát tri n ngu n nhân l c cách tồn diện từ cơng tác xây d ng kế ho ch, n d ng, sử d ng, đãi ngộ đ o nhằm phát tri n ngu n nhân l c nhiều bất cập Đ v qua hó hăn, hách hức, nh đá ứng đ phát tri n vấn đề c c yêu cầu ản lâu dài cần phải tập trung phát tri n ngu n nhân l c Công ty cách tồn diện Từ u cầu đòi hỏi sâu sắc nêu trên, việc nghiên cứu cách toàn diện phát tri n ngu n nhân l c đ tìm giải pháp đá ứng yêu cầu phát tri n, n ng ca uấ la động, đẩy m nh l c c nh tranh C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên đ a bàn cần thiết tình hình Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả quyế đ nh chọn đề tài: “P triển nguồn nhân lực tạ Cô g y xă g dầ N m Tây Ng yê ” l nghiên cứu cho luận văn đề tài t nghiệp M c tiêu nghiê - ệ h ng hóa vấn đề l luận li n quan đến ngu n nh n l c v i n ngu n nh n l c ng - Ph n ích h c Nam Tây Nguyên Đố g anh nghiệ ng há i n ngu n nh n l c i C ng y xăng ầu ng hời gian qua - Đề xuất giải há nhằ Nam Tây Nguyên há há i n ngu n nh n l c i C ng y xăng u ng hời gian ới ạm g ê * ối tượng nghiên cứu - Luận văn ập trung nghiên cứu vấn đề l luận v quan đến việc há i n ngu n nh n l c h c i n li n i C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên * h m vi nghiên cứu - Về nội ung: Luận văn ậ đến há ung nghi n cứu vấn đề li n quan i n ngu n nh n l c t i C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên 89 Mộ vấn đ khác đ t đ i t cần u tiên đ ng c th đ c tham gia đ t , ớc, thời gian ngu n kinh phí mà doanh t nghiệ dành cho đ bao nhiêu? Đ công tác đ t mu n, Công ty phải làm t c nh mong công tác C th mu n làm t n chọn ng ời tham gia đ cơng tác Công ty phải đ a nguyên tắc, t tiêu chí n chọn ng ời lao động đ nh ngu n kinh phí đ đ t gia đào t Bên c nh đó, cần xác c sử d ng đ t , thời gian kinh phí đ c sử d ng, thủ t c cấ kinh phí, điều chỉnh kinh phí thủ t c bả vệ quyền l i Công ty nhân viên khơng hồn thành khóa học hay nghỉ việc… C ng y cần hải quan đánh giá ế đ x y ng i u chí v cách hức h c đ c ng ác n y há huy đ c hiệu quả, gó hần n ng ca uấ la động  Nâng cao nhận thức N ng ca nhận hức ch ng ời la động l n ng ca , xã hội v ính giác há y u cầu ình h ng ản xuấ inh hi u iế anh Ng y nay, xuấ ác, c nh anh nội ộ, v h n việc uy ì quan hệ với c ng chúng, h ng đòi hỏi ng ời la động hải có ỹ năng, ỹ huậ v ay nghề h c h nh ca hải có văn hóa hi inh giá h c ng gia v ình ản xuấ i C ng y xăng ầu Na nhận hức ng ời la động hức, ác h ng v anh Tuy nhiên he đánh T y Nguy n vấn đề n y hì ng C ng y ch a ca C ng y cần có iện há đ n ng ca nhận hức, c h nh au: N ng ca nhận hức ng ời la động h ng qua c ng ác đ ỡng ch họ iến hức nh : iến hức quản n ng ca inh , iến hức inh ế, xã hội, inh hần ách nhiệ , hẩ nhiệ huyế , điều la động chấ đ đức, , i anh, l luận ,… Giá c hức ỷ luậ , inh hần ng c ng y ch a ca 90 Đẩy nh c ng ác uy n uyền, giá c há luậ , nhấ l ộ luậ la động đ n ng ca nhận hức quyền, ngh a v ng ời la động, ng ời ng la động X y ng quy chế l việc õ ng v có iện há , ách huyến hích ng ời la động u n hủ ỹ luậ la động, nhiệ ình việc v ch u l c c ng việc ca h n, quan giú họ ích lũy v n ín ng, inh nghiệ h ng c ng nhiều h n đến nh n vi n, động xã hội đ đủ ản l nh v uy ng h c c ng việc N ng ca iến hức há luậ C ng đ n, luậ B X , B Y ế, B nghiệ , vệ inh an n la động, quy đ nh, quy chế, nội quy la động C ng y, quy đ nh há luậ có li n quan đến ng ời la động,… Đ há n y há huy hiệu ác , nội quy,… Có nh vậy, nghỉ ng i h l ỹ luậ la động, an n la động, l ình, ỹ luậ ng ời vi h gó việc a h ng g hi đua v ng đ đức ộ cách c h , y u cầu n Theo ỗi cán ộ c ng nh n vi n nhằm khen hời động vi n ng ời g ấ n la động, chế độ l chỉnh chấ h nh quy đ nh chẽ ình la động he in lòng nhiệ huyế cho việc, nghỉ ng i ng ời la động h c v nghi v l niề ằng việc đ a a nội quy la động, hỏa ớc la động ậ h , quy đ nh an T c nhận c ng việc Th c nghi h ởng ới n ng ca đ anh nghiệ , ác h ng, ỹ luậ , i quan hệ, inh hần ách nhiệ … đ õi ch hi u há luậ la động, anh nghiệ hức hình ảnh C ng y, văn hóa họ h c iện ng, C ng y cần h c uy n uyền hổ iến, với C ng đ n ổ chức hi ì ả hi hấ ng ẫu ỹ luậ la động, phê h c hiệu vận động “ ọc ậ Chí Minh” L hần hay đổi nhận hức ng ời la động vận động n y ẽ ng C ng y nay, ích 91 hích họ l l h n ởi Bác l ấ g ng đ đức v ác h ng việc B n c nh đó, l ộ C ng y inh anh h ng hóa đ c hù hì vấn đề an n vệ inh la động, hòng ch ng cháy nổ đ đả ả an ình nghi cđ l n h ng đầu Đ n, hòng ch ng cháy nổ hì ng i việc C ng y ng nh hì C ng y cầ đến việc giá hức ch ng ời la động, ổ chức hóa học vệ inh an hòng cháy chữa cháy, đ c iệ l đ i với ng ời la động ng quy c n la động, i đ n v , cửa h ng xăng ầu, h ,… 3.2.3 Nâ g c đ g ực a Hồn thiện cơng tác tiề Tiền l ca ức ng l úc đẩy ươ hu nhậ chủ yếu giú ch ng ời la động uy ì v n ng ng ch họ v gia đình Ở giác độ hác, iền l chứng h giá ộ ằng , đ a v uy ín ng ời la động đ i với gia đình, anh nghiệ v xã hội Tiền l ng l ng h ách đãi ngộ anh nghiệ đ i với ng ời la động Nhìn chung cơng tác trả l ng i C ng y đ h n chế ách l l ng… Mu n khuyến hích v c th c t nh ng ng, ính ổn đ nh việc trả uy ì ng ời la động có ình độ, có tâm huyết với nghề, làm việc ung h nh h n hì C ng y cần có sách, biện pháp giải tình tr ng cách thỏa đáng nhằm t động l c ch ng ời la động, khuyến khích họ hăng ay với cơng việc Đ làm đ c điều đó, C ng y cần phải: Thứ nhất, hoàn thiện cấu tiền lương doanh nghiệp, cần quan đến c cấu thu nhập tiền l đó, ả l c ng c ản, h ởng, phúc l i Bên c nh ng hải d a theo giá tr cơng việc mang tính khách quan có khoa học nhất, cơng việc đ c phân tích, so sánh yêu cầu 92 công việc nh ỹ năng, ách nhiệm, s c gắng th c công việc, điều kiện làm việc… C đ xác đ nh giá tr công việc mức độ phức t p công việc v điều kiện làm việc Công tác giú C ng y đảm bảo mức l ng ổn đ nh, không mang nh ch đội ngũ ng ời la động, đ c biệ l đội ngũ ng ời la động tính bấ tr c tiếp thời gian qua Qua đó, ẽ t o s in động C ng y Tuy nhi n, C ng y cần phải ln mức l ởng ch ng ời lao đến mức l ng c nh tranh so với m t th ng ờng, có khả hu hú v giữ ch n ng ời giỏi, ng ời tài C th Công ty phải xác đ nh quỹ l phận la động tr c tiếp tiền l y cần phải ính s l ng he h il ng công việc ng phận gián tiếp Công án đến đ nh mức la động cách c th biên chế ng c th ch đ n v , phận nhằ ích hích n ng ca xuất la động Thứ hai, có kế ho ch tăng lương cách rõ ràng, minh b ch, t o động lực thúc đẩy nhân viên làm việc học hỏi nhiều Điều chỉnh hệ s l ng theo chức danh công việc, yêu cầu l c kết làm việc Doanh nghiệp cần xây d ng hệ th ng thang bậc l c ng ác v ng c th d a thâm niên ình độ lành nghề, hiệu cơng việc, xuấ la động,… Tuy nhiên, s thang bậc l ng cần phải he quy đ nh nh n ớc Có kế ho ch ăng l ng inh ch cần thiế đ i với việc hăng ay làm việc ng ời la động, cơng ty cần phải có lộ ình ăng l ng v điều kiện cần thiế đ đ biế đ ng ời la động cần phải th c đ c C th , hi ng ời la động ký h c mức l ng đ ng với Công ty ình nhận thời gian thử việc tập s , Công ty cần minh b ch h n vấn đề n y, đ ng ời la động tham gia 93 vào sửa đổi quy trình, thời gian ăng l đ nh, cơng khai trả lời xé ăng, giả ng, ình xé n ng l l ng he quy ng đ i với ng ời la động Thứ ba, xây dựng tiêu chí thi đua, bảng điểm đánh giá theo hướng nâng cao tinh thần tự giác, phấn đấu, có sáng kiến,… hoàn thành mục tiêu Minh b ch c ng ác ình xé đ hen h ởng l động l c kích thích ng ời la động phấn đấu H ng nă , qu , háng xé h ởng danh hiệu thi đua ch cá nh n i u i u, vào s l h ởng cu i nă v ng, chấ l ng la động, h ởng hoàn thành kế ho ch, minh b ch cơng tác bình xét, cần có bảng m, tiêu chí rõ ràng bình xét, đ tránh tình tr nh hội đ ng t xét với nhau, mang tính yêu thích r i quyế đ nh, làm thui chột động c hấn đấu ng ời la động b Các yếu tố tinh thần Các ho động h ng đ c Công ty quan tâm ph i h p tổ chức đ n h nh c ng đ n, hanh ni n ổ chức h ng văn nghệ, th d c th thao, tổ chức tham quan du l ch t văn hóa, a n ch i l nh m nh, bổ ích cho ng ời la động Tuy nhiên qua kết nghiên cứu ch ng cho thấy h n chế Công ty cần xem xét yếu t thời làm việc nghỉ ng i ng ời la động cho phù h p, T nh h ải ái, ánh é ầu h ng hí l việc l nh i hời gian la động g y căng hẳng ch ng ời la động B n c nh đó, C ng y cần có iện há đ inh hần gia h ng ời la động huy hế ác động văn hóa, văn nghệ, h ng ộ hận C ng y hì h ng v hiệu Đ h động n y i n a inh hần đ n ế , C ng y cần có ế h ch c v có h i ậy v h ,…của hầu hế động ới há i nỗi h n, n ng ca ỗi hi h ón qu inh hần lẫn vậ chấ nh : uy ch ích hích động i n a ng, iền h ởng 94 c Về đ ều kiện làm việc Lu n c i ọng, x y ng i ờng l nghiệ , huyến hích inh hần nh ch nh n vi n n i Điều iện l i ờng l nhấ , ang việc ả an chuy n nghiệ , động v ờng l việc ích c c, đầy đủ c ng c cần hiế đ l việc n vệ inh la động, h ng cách lãnh đ h cv , h văn hóa í ắ xế c ng việc hù h ng ời la động B í hời gian l nh n vi n án h ng l h i , quan hệ NLĐ với nhau, hòng an, việc đả C ng y cần , việc h n hiện, chuy n việc h anh nghiệ với năng, nguyện vọng l h n, đ c iệ l l c l việc he ca cần có hời l ng việc nghỉ ng i l X y ng inh hần l h ng in v inh nghiệ , hỗ ng ời la động nhằ d Xây dự í việc nhó , ọi ng ời l việc h ác, chia ẽ lẫn nhau, há huy ính động, n ng ca uấ la động s ă ến hợp lý Thăng iến h p lý giải pháp quan trọng đ ng ời lao động nhận thấy đóng gó , nổ l c họ đ đánh giá ca Điều góp phần t c dông ty ghi nhận động l c ch ng ời la động làm việc hiệu h n Tuy nhiên, thời gian qua ch a có ràng, mang tính cá nhân ột ách hăng iến rõ ính n n ch a ang l i hiệu cao Chính vậy, thời gian tới Cơng ty cần xây d ng ách hăng iến õ ng, ách hăng iến nên v ch nấc thang, v trí è he l tiêu chuẩn, tiêu chí c th đẻ cho nhân viên Công ty biết c gắng đ đ c đ c, nh há huy đ c hiệu công 95 Cần l u , hi nh n vi n đ đ hay nổ l c học tập có th xe c thành tích xuất sắc cơng việc xé đến việc bổ nhiệ v t bậc, bổ ớc thời h n Nh vậy, khuyến khích tinh thần hăng ay l nhiệ việc c ng hiến đội ngũ ngu n nhân l c e Xây dựng vă óa Cơng ty i T o mộ ờng văn hóa có i ờng làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích tính thần sáng t o, tích c c làm việc khuyến khích học tậ n ng ca ình độ ngu n nhân l c Đề tài nghiên cứu cấp văn hóa anh nghiệ ì a: “Ph ng cách quản lý chủ doanh nghiệp nhân t có ác động quan trọng việc hình thành giá tr văn hóa uy chiến l anh nghiệp Tiếp theo tầm nhìn c chủ doanh nghiệ ” Đ xây d ng đ c văn hóa Bản h n an giá anh nghiệp: đ c cấp quản l C ng y xăng ầu Nam Tây Ngun phải có tính thần cởi mở, hòa nhã, gần gũi, quan ln g đến nhân viên ng tinh thần học hỏi, cầu th , phong cách quản lý khuyến khích học tập phát tri n Lãnh đ o Công ty có ác động m nh đến văn hóa n y Ban lãnh đ o Cơng ty cần có tầ nhìn v uy chiến l c đ phát tri n doanh nghiệp, cần làm cho tất thành viên tổ chức từ cán quản l , ng ời giám sát, nhân viên, công nhân hi u cam kết th c t t m c tiêu chiến l Cần í c ng việc hù h Ph n c ng õ giú c tổ chức ng nhiệ ăng c ờng Xây h v v ác v ng inh hần l chia ẽ h ng in v với năng, nguyện vọng nh n vi n ách nhiệ ọi ng ời ng c ng việc ẽ điều iện huận l i ch quản l việc nhó , inh nghiệ , hỗ ng ọi ng ời l việc h ác, lẫn nhau, há huy ính động, 96 cá nh n v ộ hận, hòa h ậ h nh n vi n S h ih nh nh ng giữa nh n vi n ẽ giú n ng ca uấ l việc Công ty T a ộ i ờng gia iế cởi ng nhó l việc, anh nghiệ Đề a nguy n ắc h ng ích, h ng h đ cá nh n v c ng việc,… Lãnh đ C ng y cần l ấ v cần đả T g ng hán hay c ng y nh cán ộ quản l ng việc chia ẽ h ng in, in ng ng ởng ng ời hác ả ình a đổi h ng in i n a h ng u ,… a văn hóa hiếu học h ng qua việc có ách đ ngu n nh n l c, x y ng v h c ế h ch đ chi hí học ậ ch nh n vi n có ế học ậ , há há i n v hỗ há giỏi… i n 97 KẾT LUẬN Ngu n nh n l c có i n ngh a v quan ọng ng việc n i v phát anh nghiệ Đ c iệ rong hời ỳ inh ế uy h ái, C ng y c nh anh ng y c ng gay gắ hì ngu n nh n l c l i c ng h nh vơ q giá, quyế đ nh Công ty Chúng a h nh c ng hay hấ C ng y xăng ầu Na nđ i há T y Nguy n l đ i n ọi c n ng ời há h ng í ộ i n anh xăng ầu hó hăn v hách c h nh c ng nhấ đ nh Tuy nhiên, đ đứng vững v n h ờng Công ty ấ ọng đến c ng ác há ngu n nh n l c Tin ách há nh n ộ C ng y inh n ỉnh Da La - Da N ng g hức đ i ấ ớc ang hế ỹ 21, hế ỷ ng y c ng n n quan ọng, c n ng ời l g c i ản ởng với i n ngu n nh n l c h ng ời la động v gó chuy n nghiệ , l nhằ hần h n h nh iền , nhiệ ình, c đích há huy l c c i u inh anh Công ty Luận văn: “ hát triển nguồn nhân lực t i Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên” h n h nh nghi n cứu - ệ h ng hóa đ nc vấn đề au: c l luận li n quan đến há hệ h ng hóa l luận h n ích h c nh n l c i C ng y xăng ầu Na - Xác đ nh c ng ác há ộ i n ngu n nh n l c, ng c ng ác há i n ngu n T y Nguy n nguy n nh n chủ yếu, l õ i n ngu n nh n l c i C ng y xăng ầu Na - Đề xuấ giải há v há ộ huyến ngh nhằ i n ngu n nh n l c i C ng y xăng ầu Na h n chế ng T y Nguy n h n c ng ác T y Nguy n 98 DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO Tà ệ m [1] Đ ả ế gVệ C ng Bình (2008), Thực hành kỹ quản trị nguồn nhân lực, NXB T ẻ h nh h Chí Minh [2] TS Bùi Văn Danh, MB Nguy n Văn Dung, ThS L Quang Kh i (2011), iáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Ph [3] Đ ng Ngọc Dinh, Vũ T ọng Rỹ (2009), "D qua đ đ đ i với há v y u cầu 51 Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực (Human resource Management), NXB Tổng h [5] Nguy n nhu cầu ngu n nh n l c i n Kinh ế - Xã hội Việ Na a", T p chí Khoa học iáo dục, [4] PGS.TS T ần Ki ng Đ ng TP Chí Minh ữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB La động - Xã hội, [6] TS Đ n Gia Dũng, “Các nh n Nội ác động ới huynh h ớng hay đổi ngu n nh n l c”, T p chí khoa học công nghệ, Đ i học Đ Nẵng 15 [7] Nguy n Th Mỹ Duy n (2012), hát triển nguồn nhân lực t i công ty cổ phần sữa TH, Luận văn h c ỹ Quản inh anh, T ờng Đ i học Kinh ế, Đ i học Đ Nẵng [8] T ần Thọ Đ , Đỗ Tuyế Nhung (2008), Tác động vốn người tăng trưởng kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Đ i học inh ế qu c [9] n, Nội ThS Nguy n V n Điề , PGS.TS Nguy n Ngọc Qu n (2010), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực,NXB Đ i học inh ế qu c [10] ThS Nguy n Duy (2012), “Đ nghiệ ”, http://Bacninhbussiness.gov.vn n, Nội ngu n nh n l c ch anh 99 [11] T Ngọc ải, Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện Kh a học Tổ chức Nh n ớc [12] Christian Batal (2002), Quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước, NXB Chính [13] Bùi T n Qu c gia, Nội iến (2009) Nghiên cứu việc làm lao động qua đào t o nghề Việt Nam Luận án iến ỹ, T ờng Đ i học Kinh ế Qu c n, nội [14] D ng nh ng (2009), Về khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực, NXB TP [15] Phan Văn Kha (2007), Chí Minh t o sử dụng nguồn nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giá [16] PGS.TS T ần Ngọc Khu (2001), lý, ọc viện qu c gia c, Nội iáo trình Tâm lý học lãnh đ o quản Chí Minh [17] L Th Mỹ Linh (2009), hát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án iến ỹ inh ế, T ờng Đ i học inh ế qu c n, Nội [18] ThS Nguy n Văn L ng (2010), hát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy ( romoting human resources by means of motivation), T chí Kh a học v c ng nghệ, Đ i học Đ Nẵng-S 5(40) [19] Nguy n Lộc (2010), Một số vấn đề lý luận hát triển nguồn nhân lực, T chí Kh a học v Giá c [20] Milkovich, George, John W.Boudreau (2002), Quản trịn nguồn nhân lực, NXB Th ng , h nh h Chí Minh [21] GS.TS Bùi Văn Nh n (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực, NXB T [22] TS Ph há , nội Th nh Ngh v Vũ ng Ng n (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, NXB Kh a học v Xã hội 100 [23] PGS.TS Đ ng Th Thanh Ph nghiệp, NXB Th ng , ng (2005), iáo trình Quản trị doanh Nội [24] PGS.TS Đỗ Văn Phức (2005), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Kh a học Kỹ huậ , Nội [25] PGS.TS Võ Xu n Tiến (2009), Tăng cường đào t o nhân lực tài địa bàn thành phố Nẵng, T chí Kh a học v Phá i n, S 145 [26] PGS.TS Võ Xu n Tiến (2010), Một số vấn đề đào t o phát triển nguồn nhân lực (A Number of issus on the training and development of human resoures), T chí Kh a học v C ng nghệ, Đ i học Đ Nẵng, S (40) [27] PGS.TS Võ Xu n Tiến (2012), Phát triển nguồn nhân lực từ đổi giáo dục đ i học, T chí Kh a học v C ng nghệ, Đ i học Đ Nẵng, S (57) [28] PGS.TS Võ Xu n Tiến (2013), t o nguồn nhân lực cho ngành kinh tế công nghệ cao địa bàn thành phố Nẵng, Nh xuấ ản Đ i học Cần h [29] PGS.TS Võ Xu n Tiến (2013), t o sử dụng nguồn nhân lực t i Nẵng, T chí Kinh ế v há i n, S 194 [30] TS Nguy n Qu c Tuấn, Đ ng ác giả: TS Đ ữu òa, TS Nguy n Th Bích Thu, ThS Nguy n Phúc Nguy n, ThS Nguy n Th L an (2007), iáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Th ng [31] Viện nghi n cứu quản l inh ế ung ng (2008), hát triển người phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm thông tin-T liệu, nội [32] Viện nghi n cứu v đ quản l (2005), hương pháp kỹ quản lý nhân sự, NXB La động – Xã hội 101 Tà ệ m ả ế g ước g a [33] Alan Coetzer (2006),“Manage anufac u ing fi lea ning facili a in all ” Journal of Small Business and Enterprise Development Vol 13 No 3, 2006 [34] ullah a lin a (2009), “Defini i n f RD: Key C nce f a National and In e na i nal C n ex ” Europeon Jounal of Social Sciences [35] Cidi Wee (2009) Linking Education and Training to Economic Development - The Singapore Experience (presentation at The National Economics University March 2009) [36] Hoang Viet Khang (2010), Development and Human Resource Develoment in Viet Nam [37] Kenneth N Wexley, Gary P Latham (2001), Devoloping and Training Human Resoures in Organization Trang Website: [38] Http://www.petrolimex.com.vn we i e Tậ đ n xăng ầu Việ Nam [39] Www.VnEconomy.vn: Thời inh ế Việ Na PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ X c q A C ị! Tôi tên H Quang Hải, l học vi n Ca học ngành Quản i inh anh, Đ i học Đ Nẵng iện i h c đề i “ hát triển Nguồn nhân lực t i Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên” ch luận văn t nghiệ Vì hế i ấ lấy l vui ừng đ c cộng ác qu nh/Ch Tôi xin đả bả thông tin mà Anh/Ch cung cấ đ c sử d ng cho m c đích nghiên cứu Trân trọng n s cộng tác quý Anh/Ch Anh/Chị đánh dấu  vào ô  phù hợp với lựa chọn thân Nam Giới tính: Nữ Trình độ chun mơn: Trên đ i học Đ i học Cao đẳng, trung cấ Cơng nhân kỹ thuậ   A THƠNG TIN VỀ ĐÁP ỨNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN NGHI P VỤ Anh/Ch đánh giá mức độ đá ứng kỹ chuyên môn nghiệ v thân d a vào tiêu chí sau: (Anh/Chị chọn ô phù hợp mức độ: Từ thấp đến cao nhất) TIÊU C Í ĐÁN GIÁ A Mức độ đánh giá Hi u biế môi tr ờng ho động Công ty      Mức độ tuân thủ nội quy, quy chế, quy đ nh      S hi u biế luậ pháp kinh doanh Cty      Khả lắng nghe, tiế thu ý kiến góp ý      Thái độ nhiệ tình, tích c c cơng việc      T ki      Khả t học tậ , rèn luyện nâng cao trình độ      tra đánh giá kế công việc Anh/Ch công ác i Văn hòng xin ả lời Bả g A1 TIÊU C Í ĐÁN GIÁ A1 Mức độ đánh giá Kỹ t tri n khai nhiệ c giao      Kỹ phát bi u ý kiến, th quan      Kỹ giao tiế , th      Khả ch u áp l c công việc      Kỹ làm việc độc lậ , nhóm      ng l v đ ng Anh/Ch công ác i Đ n v tr c thuộc xin ả lời Bả g A2 A2 TIÊU C Í ĐÁN GIÁ Mức độ đánh giá Kỹ th c hành nghiệ v chuyên môn      Kỹ giải quyế tình hu ng cơng việc      Kỹ tiế thu, lắng nghe ý kiến góp ý      Kỹ làm việc độc lậ , nhóm      Khả làm việc với c ờng độ cao      B THÔNG TIN VỀ NÂNG CAO Đ NG LỰC LÀM VI C Anh/Ch cho biế nhận đ nh mức độ ảnh h ởng yếu t sau tác động đến động l c làm việc mình: Anh/Chị chọn ô phù hợp mức độ: Hồn tồn khơng hài lòng Bình h ng Hài lòng Hồn tồn hài lòng CÁC Y U T TÁC ĐỘNG B Không hài lòng Mức độ đánh giá Môi tr ờng làm việc chuyên nghiệ      Trang thiế b , công c ph c v công việc      Thời gian làm việc, nghỉ ng i      Vệ sinh an toàn lao động      Quan      M i quan hệ ng ời tậ th      Uy tín lãnh đ      Quan tâm chia lãnh đ      S quan tâm đến văn hóa doanh nghiệ      10 S hài lòng với mức l      11 Công bằng, minh b ch hệ thông l      12 Tiền l ng so với m th tr ờng      13 Tiền l ng có phù h      14 Tiền th ởng công t      15 Các h ản h cấ , húc l i ( h cấ ,      16 Chế độ hen h ởng      chia ẽ, giú đỡ đ ng nghiệ đ i với nhân viên ng t i ng với công việc thân ng xứng với thành tích hời v đa cấ …) ng CÁC Y U T TÁC ĐỘNG B Mức độ đánh giá 17 Quan quan, u l ch, nghỉ d ỡng      18 Ho động phong trào văn hóa, văn nghệ, th thao      19 Không gian vui ch i giải trí sau làm việc      20 Đ      21 C hội hăng iến v      22 Công ty quan tâm đến công tác đ      23 Ph      24 Mức độ t      25 Tính hiệu ch      ổ chức c ng ời tôn trọng ng pháp đ t há i n nghề nghiệ t b i d ỡng kỹ điều kiện đ c tham gia đ ng trình đ t t Xin trân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị để tơi hồn thành phiếu khảo sát ... 2: Th c ng há i n ngu n nh n l c i C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên hời gian qua C ươ g 3: Mộ giải há nhằ há i n ngu n nh n l c i Công ty xăng ầu Nam Tây Nguyên hời gian ới Tổng quan tài liệu nghiên... - Ph n ích h c Nam Tây Nguyên Đố g anh nghiệ ng há i n ngu n nh n l c i C ng y xăng ầu ng hời gian qua - Đề xuất giải há nhằ Nam Tây Nguyên há há i n ngu n nh n l c i C ng y xăng u ng hời gian... c i n li n i C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên * h m vi nghiên cứu - Về nội ung: Luận văn ậ đến há ung nghi n cứu vấn đề li n quan i n ngu n nh n l c t i C ng y xăng ầu Nam Tây Nguyên 3 - Về h ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu nam tây nguyên , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu nam tây nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn