Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu, chi nhánh đăk lăk

101 23 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* DƯƠNG VĂN HÙNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* DƯƠNG VĂN HÙNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Văn Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng 1.1.3 Phân loại cho vay 1.1.4 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.5 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.1.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 11 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2.2 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 30 1.2.4 Đặc điểm yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 34 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ACB ĐĂK LĂK 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức nhiệm vụ 34 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐĂK LĂK 38 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 38 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk giai đoạn 2011 – 2013 40 2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk 46 2.2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐĂK LĂK 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ACB ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 62 3.1.1 Nhiệm vụ mục tiêu ACB Đăk Lăk giai đoạn 2014 - 2018 62 3.1.2 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 64 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ACB ĐĂK LĂK 65 3.2.1 Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo 65 3.2.2 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 67 3.2.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 75 3.2.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 77 3.2.5 Nhóm giải pháp khác 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.2 Đối với ngân hàng Á Châu ACB 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Hội Sở BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thương Mại Cổ Phần TSĐB Tài sản đảm bảo VN Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình điểm số định tín dụng tương ứng 21 2.1 Cơ cấu nguồn vốn ACB Đăk Lăk từ 2010-2013 40 2.2 Diễn biến dư nợ ACB Đăk Lăk từ 2010-2013 42 2.3 Cơ cấu dư nợ ACB Đăk Lăk từ 2011-2013 43 2.4 Tình hình kinh doanh ACB giai đoạn 2010-2013 43 2.5 Cơ cấu nợ xấu doanh nghiệp ACB Đăk Lăk từ bảng 2010-2013 45 2.6 Đối tượng chấm điểm xếp hạng tín dụng 48 2.7 Phân loại nợ qua năm chi nhánh 53 2.8 Bảng trích lập dự phòng ACB Đăk Lăk qua 3.1 năm 58 Các tiêu phấn đấu đến năm 2018 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 60-80% thu nhập ngân hàng, nhiên rủi ro khơng nhỏ Rủi ro tín dụng cao mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên khơng tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Cho tới tháng đầu năm 2014, tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP ACB – Đăk Lăk (ACB Đăk Lăk) nói riêng có dấu hiệu tăng cao vượt tỷ lệ cho phép theo quy định Ngân hàng nhà nước Vậy đâu nguyên nhân? Làm để quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ACB Đăk Lăk tốt nhất? - Đây vấn đề ban lãnh đạo ACB Đăk Lăk đặc biệt quan tâm Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đăk Lăk” tiến hành nghiên cứu nguy tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế ACB Đăk Lăk để từ nhận diện dấu hiệu, tìm nguyên nhân, đề giải pháp hữu ích cho việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk thực cách tốt Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Làm sáng tỏ số vấn đề tổng quan lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk, từ rút mặt tích cực mặt hạn chế công tác quản trị - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn ACB Đăk Lăk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu toàn vấn đề liên quan đến quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk Phương pháp tiếp cận dựa vào bốn nội dung q trình quản trị rủi ro là: Nhận dạng rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng tài trợ rủi ro tín dụng - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động tín dụng quản trị rủi tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Đăk Lăk thời gian năm từ năm 2011 2013 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu luận văn phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê … Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm chương,: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 79 - Trường hợp tham gia góp vốn qua hình thức mua cổ phần, liên doanh chuyển đổi nợ thành vốn góp, khách hàng phải lập phương án góp vốn phương án kinh doanh khả thi để trình lên cấp có thẩm quyền ngân hàng phê duyệt - Xử lý tồn đọng ♦ Nhóm 1: Nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo: Việc xử lý theo hướng dẫn sử dụng biện pháp lý cho khoản nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo thực mà áp dụng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác khơng hiệu - Đối với nợ có tài sản đảm bảo tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản tòa án giao cho ngân hàng ngân hàng cho vay ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản ACB Đăk Lăk chủ động xử lý theo hình thức: tự bán cơng khai thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức có chức bán đấu giá, bán cho công ty mua bán nợ nhà nước Tiền bán tài sản đảm bảo xử lý làm sở để toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi phí theo qui định (nếu có) - Đối với nợ có tài sản đảm bảo thuộc vụ án tòa án phán giao ngân hàng xử lý chưa giao, ngân hàng tập hợp trình cấp có thẩm quyền yêu cầu quan thi hành án nhanh chóng giao cho ngân hàng để xử lý - Đối với nợ có tài sản đảm bảo chưa đầy đủ thủ tục pháp lý khơng có tranh chấp, tập hợp trình cấp có thẩm quyền hồn thiện thủ tục pháp lý để ngân hàng bán nhanh tài sản thu hồi nợ - Đối với nợ có tài sản đảm bảo mà để ngun khơng thể bán được, mà phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản bán được, 80 phải lập phương án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ♦ Nhóm 2: Nợ khơng có tài sản đảm bảo khơng đối tượng để thu: ACB Đăk Lăk thực phân loại, lập hồ sơ tổng hợp để trình hội sở xem xét cấp nguồn xử lý rủi ro theo qui định hành ACB Hội sở ♦ Nhóm 3: Nợ tồn đọng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng tồn tại, hoạt động: - Trường hợp khách hàng có khả trả nợ, phải đơn đốc thu hồi nợ Trường hợp chây ỳ, đề nghị quan pháp luật xử lý - Trong trường hợp khách hàng khơng nguồn để trả nợ, cần phải lập phương án xử lý cụ thể trình cấp có thẩm quyền theo văn pháp lý hành theo quy định ACB Các biện pháp tổ chức khai thác chuyển nợ thành vốn kinh doanh, liên doanh, mua cổ phần, bán nợ để thu hồi vốn theo quy chế mua bán nợ - Thanh lý doanh nghiệp Ngân hàng chủ động áp dụng qui định pháp luật để thực lý doanh nghiệp trường hợp: - Doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, khơng khả phục hồi Đã thực biện pháp tổ chức khai thác không thu hồi nợ - Khởi kiện Ngân hàng tiến hành khởi kiện doanh nghiệp trọng tài kinh tế/ tòa án trường hợp - Khoản vay khó đòi, tồn đọng ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không đạt kết - Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng thực biện pháp thu nợ thơng thường khơng có kết Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi 81 nợ trình tự tố tụng pháp luật - Bán nợ - Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp - Bán cho tổ chức chức mua bán nợ Chính phủ ngân hàng thương mại khác - Ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản ACB thị trường Trên sở phân loại tài sản có, ngân hàng thực việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng q hàng năm theo Quyết định 493/QĐ/NHNN 3.2.5 Nhóm giải pháp khác a Giải pháp tuyển dụng đào tạo nguồn lực ACB Đăk Lăk phải xác định người nhân tố quan trọng việc thực mục tiêu phát triển sản phẩm ngân hàng nói chung quảnrủi ro tín dụng nói riêng Thực tế thời gian qua, hiệu công tác đào tạo tuyển dụng ACB Đăk Lăk thấp, đào tạo mang tính đại trà, chưa tập trung vào đối tượng, chất lượng đào tạo, tuyển dụng chưa cao… Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ, ACB Đăk Lăk cần trọng nội dung sau: - Cải tiến khâu tuyển dụng: khâu quan trọng, cần phải xây dựng công khai tiêu chuẩn để tuyển chọn cán tín dụng, cán làm công tác quảnrủi ro, kiến thức mặt chun mơn nghiệp vụ ngân hàng mà có kiến thức mặt xã hội, kiến thức luật pháp, sức khoẻ, khả giao tiếp… có tuyển dụng nhân viên giỏi, có khả làm việc - Công tác đào tạo cán phải tổ chức thường xuyên với chương trình bao gồm kiến thức pháp luật tín dụng kết hợp với tổ chức hội thảo để 82 cán có điều kiện rao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, mời chuyên gia giỏi tín dụng, quảnrủi ro tín dụng giảng dạy cho cán bộ, cử cán có kinh nghiệm theo học khố đào tạo ngân hàng nước ngồi… - Cơng tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đặc biệt cán tín dụng phải thường xuyên thực nhằm phòng tránh cấu kết cán tín dụng khách hàng, gây hậu thiệt hại cho ngân hàng Bên cạnh đó, cơng tác thưởng phạt cán phải ràng, gắn kết hiệu làm việc với tiền lương Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao hơn; cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có vậy, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công việc làm việc có hiệu b Ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại Ngồi việc đáp ứng chức phát triển dịch vụ đại, quản lý giao dịch hệ thống phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng Theo đó, việc xây dựng quy trình quảnrủi ro với chuẩn mực quốc tế thực cách tốt tảng cơng nghệ đại Chính vậy, ACB Đăk Lăk phải trọng đến việc ứng dụng công nghệ để đạt hiệu tối đa kinh doanh mà hoạt động quảnrủi ro Muốn vậy, ACB Đăk Lăk cần phải xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ tin học theo hướng sau: - Xây dựng triển khai hệ thống công nghệ đại theo chuẩn quốc tế theo mục tiêu công nghệ đề (tập trung hố liệu tồn quốc, giao dịch trực tuyến, hệ thống mạng truyền thơng rộng khắp tồn quốc với độ an toàn bảo mật cao…); - Thống sử dụng chương trình, phần mềm, quy trình công nghệ; 83 - Ứng dụng thành thạo mạng WAN xây dựng, để an ninh liệu nội bảo mật cao - Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học cho cán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật và xác khách hàng Sau số biện pháp đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng thời gian tới: + Củng cố phát triển hệ thống Thơng tin tín dụng ngân hàng đảm bảo cấu có đủ tầm gánh vác nhiệm vụ giao bao gồm: Trung tâm thơng tin tín dụng; phận thông tin chi nhánh NHNN; Trung tâm thơng tin tín dụng, phân thơng tin khách hàng tổ chức tín dụng + Cần có biện pháp tun truyền thích hợp để NHTM nhận thấy quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ Trung tâm thơng tin tín dụng nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng + Trung tâm thơng tin tín dụng nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hoá tự động hoá tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin; đẩy mạnh việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ có hiệu cho hoạt động tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động giám sát Ngân hàng Nhà nước Đồng thời sâu phân tích đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng + Thanh tra NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm thông tin tín dụng phối hợp đơn đốc, kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin tổ chức tín dụng, đồng thời có biện 84 pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đơn vị vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng - Phối hợp với Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng tiến tới theo chuẩn mực quốc tế - Hoàn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.3.2 Đối với ngân hàng Á Châu ACB Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội việc quản lý xử lý nợ xấu, làm trách nhiệm làm phát sinh nợ xấu, đặc biệt khoản nợ nguyên nhân chủ quan để có hướng xử lý Ngân hàng ACB cần xây dựng sách đào tạo nghiệp vụ cho cán cách: đãi ngộ, khuyến khích cán học khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến quảntín dụng Chú trọng đẩy nhanh công tác xử lý thu hồi nợ trực tiếp, thường xuyên rà soát lại khoản nợ, phân loại, đánh giá khả thu hồi để triển khai biện pháp thu hồi nợ 85 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng ngành có mơi trường cạnh tranh gay gắt Với tốc độ tăng số lượng lẫn nguồn vốn ạt NHTM làm lĩnh vực ngày trở nên phức tạp, nguy rủi ro rủi ro tín dụng gia tăng Đòi hỏi NHTM cần phải tích cực chủ động nghiên cứu triển khai sách quản trị rủi ro tín dụng cách chặt chẽ có hệ thống để đảm bảo theo đuổi mục tiêu kinh doanh cách có hiệu mơi trường cạnh tranh Rủi ro tín dụng vấn đề tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, nhà quản trị hồn tồn xây dựng chương trình, sách tiến hành hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhằm giảm bớt tổn thất, mát đem lại xuống mức tối thiểu Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ACB Đăk Lăk, luận văn bám sát bốn nội dung quản trị rủi ro tín dụng Nhận biết – Đo Lường – Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng Qua phần làm vấn đề theo hướng mục tiêu nghiên cứu luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song vấn đề đặt rộng chịu tác động nhiều yếu tố, vấn đề quảnrủi ro mang tính thời sức ép cạnh tranh, hội nhập ngành ngân hàng ngày khốc liệt nên chắn có nhiều hạn chế Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng thực tiễn cơng tác tín dụng Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài có hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Qúy Thầy, Cô bạn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Anh Dũng (2012), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Bình Định, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội [3] PGS.TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc (2012), Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, Nxb Tài Chính, TP Hồ Chí Minh [4] Võ Văn Hồng (2013), Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nxb Tài chính, TP Hồ Chí Minh [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nxb Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [7] Ngân hàng TMCP Á Châu (2010, 2011,2012, 2013), Báo cáo thường niên, báo cáo nội [8] Ngân hàng TMCP Á Châu, Tài liệu nội xếp hạng tín dụng [9] Phạm Văn Tân (2010), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân [10] Nguyễn Thị Phương Hồng Thảo (2013), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Trang web: [11] http://www.acb.com.vn [12] http://www.cic.org.vn [13] http://www.creditinfo.org.vn PHỤ LỤC Bảng 2.7 Bộ giá trị chuẩn tiêu phi tài doanh nghiệp theo ACB STT Thời gian quan hệ Thời gian quan hệ tháng tháng DN có vốn Chỉ tiêu DNNN đầu tư nước Đánh giá khả trả DN khác DN có vốn DNNN đầu tư nước ngồi DN khác 9% 10% 8% 6% 7% 5% 25% 20% 25% 15% 10% 15% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 15% 15% 15% 8% 8% 8% đến hoạt động 31% 35% 32% 21% 25% 22% nợ khách hàng Trình độ quản lý mơi trường nội Quan hệ với Ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành Các nhân tố ảnh hưởng doanh nghiệp (Nguồn: Tài liệu nội XHTD ACB) Bảng 2.8 Phân phối trọng số tài chính, phi tài chính, ngành xét duyệt ACB Đơn vị tính: % Quy mơ DN Rất nhỏ Nhỏ Trung bình Lớn Phi tài 65 65 55 55 Tài 30 30 40 40 5 5 100 100 100 100 Ngành nghề Tổng (Nguồn: Tài liệu nội XHTD ACB) Bảng 2.9 Thứ hạng XHTD khách hàng doanh nghiệp Scoring xét duyệt Tổng điểm Xếp hạng Loại 1: Tình hình tài lành mạnh; Năng lực cao quản trị; Hoạt động đạt hiệu cao; Triển vọng phát triển lâu dài; Rất vững 90 – 100 vàng trước tác động môi trường kinh doanh; Uy tín tốn tốt Mức độ rủi ro: Rất thấp Loại 2: Khả sinh lời tốt; Hoạt động hiệu ổn định; 80 90 Quản trị tốt; Triển vọng phát triển lâu dài; Uy tín toán tốt Mức độ rủi ro: Thấp Loại 3: Tình hình tài ổn định có hạn chế 73 80 định; Hoạt động hiệu quả; Quản trị tốt; Triển vọng phát triển tốt; Uy tín toán tốt Mức độ rủi ro: Thấp 70 73 Loại 4: Hoạt động hiệu quả; Có triển vọng phát triển, song có số hạn chế tài chính, quản lý Mức độ rủi ro: Trung bình Loại 5: Tiềm lực tài trung bình, có nguy tiềm ẩn; Hoạt động kinh doanh tốt dễ bị tổn thương 63 70 biến động lớn kinh doanh sức ép cạnh tranh sức ép từ kinh tế nói chung; Uy tín tốn tốt Mức độ rủi ro: Trung bình Loại 6: Khả tự chủ tài thấp, dòng tiền biến động; Hiệu 60 63 hoạt động kinh doanh không cao, chịu nhiều sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ biến động kinh tế nhỏ Mức độ rủi ro: Cao Loại 7: Hiệu hoạt động thấp, kết kinh doanh nhiều biến 56 60 động; Năng lực tài yếu, bị thua lỗ hay số năm tài gần vật lộn để trì khả sinh lời Mức độ rủi ro: Cao (Nguồn: Tài liệu nội XHTD ACB) Bảng 2.10 Thứ hạng XHTD khách hàng doanh nghiệp Scoring phân loại nợ Tổng điểm Xếp hạng 95 100 AAA 85 95 AA 72 85 A 70 72 BBB 65 70 BB 59 65 B 56 59 CCC 53 56 CC 45 53 C 20 45 D Phân loại nợ Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) Nợ nhóm (Nợ cần ý) Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn) Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) (Nguồn: Tài liệu nội XHTD ACB) ... trình quản trị rủi ro là: Nhận dạng rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng tài trợ rủi ro tín dụng - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động tín dụng quản trị rủi tín dụng cho vay. .. Đăk Lăk sở quan trọng giúp thực đề tài Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đăk Lăk Với đề tài này, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng xem xét, đánh giá... kết quản trị rủi ro tín dụng 30 1.2.4 Đặc điểm yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐĂK LĂK
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu, chi nhánh đăk lăk , Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn