Phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận vận tải miền trung chi nhánh quy nhơn

102 32 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRUNG VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành : Quản Trị kinh Doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm Đà nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trung Viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Bản chất dịch vụ 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 1.2.1.Khái niệm 1.2.2 Tiến trình phát triển dịch vụ 10 1.3 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS 18 1.3.1 Khái quát logistics 18 1.3.2 Đối tƣợng yêu cầu phát triển dịch vụ logistics 25 1.3.3 Xu hƣớng phát triển logistics 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY VINATRANS QUY NHƠN 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINATRANS QUY NHON 30 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh công ty 31 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 33 2.1.4 Kết kinh doanh công ty Vinatrans Quy Nhon từ năm 2011 đến 2013 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VINATRANS QUY NHON 35 2.2.1 Công tác nghiên cứu thị trƣờng khách hàng 35 2.2.2 Các mục tiêu kinh doanh nguồn lực công ty 41 2.2.3 Về thị trƣờng mục tiêu công ty 43 2.2.4 Hoạt động định vị thị trƣờng mục tiêu 47 2.2.5 Các sách phát triển dịch vụ logistics thời gian qua 49 2.2.6 Tình hình triển khai sách phát triển 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VINATRANS QUY NHON 59 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 59 2.3.2 Những hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY VINATRANS QUY NHƠN 64 3.1 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 64 3.1.1 Đặc điểm thị trƣờng logistics Việt Nam 64 3.1.2 Dự báo nhu cầu dự báo cạnh tranh ngành logistics 66 3.1.3 Nghiên cứu thị trƣờng nhu cầu khách hàng 67 3.2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY 71 3.2.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ logistics công ty giai đoạn 2015 2017 71 3.2.2 Đầu tƣ nguồn lực công ty 74 3.3 LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU 77 3.3.1 Phân đoạn thị trƣờng 77 3.3.2 Lựa chọn khách hàng mục tiêu 78 3.4 ĐỊNH VỊ TRÊN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU 79 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS 82 3.5.1 Phát triển danh mục dịch vụ 82 3.5.2 Phát triển chất lƣợng 83 3.5.3 Phát triển thƣơng hiệu 84 3.5.4 Phát triển dịch vụ 85 3.6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 86 3.7 KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 Kết kinh doanh công ty VINATRANS QUY Trang 34 NHON năm 2011 - 2013 2.2 Một số khách hàng công ty 35 2.3 Các công ty làm dịch vụ đại lý hãng tàu Quy Nhơn 37 2.4 Các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh 38 Sản lƣợng container xuất nhập số công ty 40 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.1 3.2 thông qua Cảng Quy Nhơn Nguồn nhân lực qua năm 42 Kết phân đoạn theo ngành nghề kinh doanh 44 công ty VINATRANS QUY NHON Kết phân đoạn theo doanh số đóng góp cơng ty 45 VINATRANS QUY NHON Kết kinh doanh dịch vụ năm 2011 - 2013 49 Sản lƣợng kinh doanh dịch vụ DHL, Air & LCL năm 50 2011 - 2013 Sản lƣợng kinh doanh dịch vụ đại lý hãng tàu năm 2011 51 - 2013 Các dịch vụ VINATRANS QUY NHON qua 53 năm Chất lƣợng dịch vụ VINATRANS QUY NHON 55 qua năm Sản lƣợng hàng hóa thơng qua Cảng Quy Nhơn giai 77 đoạn 2009 - 2013 Dự báo kết phân đoạn theo nhóm hàng cơng ty VINATRANS QUY NHON giai đoạn 2015 - 2017 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên hình hiệu Trang 1.1 Các phận logistics 20 2.1 Tên thƣơng hiệu logo công ty VINATRANS 47 3.1 Tỷ trọng chi phí Logistics so với GDP số nƣớc 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thập niên gần đây, gia tăng thƣơng mại cách mạnh mẽ quốc gia châu lục kéo theo phát triển mạnh mẽ phƣơng thức vận tải hàng hóa Trong lĩnh vực giao nhận vận tải, ngƣời kinh doanh dịch vụ vận tải không đơn ngƣời vận chuyển, mà thực tế họ tham gia với ngƣời sản xuất để đảm nhiệm thêm khâu liên quan đến q trình sản xuất hàng hố nhƣ: Gia cơng, chế biến, lắp ráp, đóng gói, gom hàng, xếp hàng, lƣu kho, làm thủ tục hải quan giao nhận Hoạt động vận tải túy dần chuyển sang hoạt động tổ chức toàn dây chuyền phân phối vật chất trở thành phận khăng khít chuỗi mắt xích “cung - cầu” Xu hƣớng khơng đòi hỏi phải phối hợp liên hồn tất phƣơng thức vận tải, mà đòi hỏi phải kiểm sốt đƣợc luồng thơng tin, luồng hàng hố luồng tài Chỉ tối ƣu đƣợc tồn trình giải đƣợc vấn đề đặt là: Vừa làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, vừa làm tăng lợi nhuận cho hãng vận tải, thƣơng mại, đảm bảo đƣợc lợi ích chung Từ hình thành nên vấn đề quản lý logistics nhằm đạt đƣợc mục tiêu Hiện Việt Nam trình chuyển để hội nhập vào kinh tế giới Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tăng khả cạnh tranh, cung cấp cho thị trƣờng loại hàng hố phù hợp Điều đòi hỏi ngƣời vận chuyển phải đảm bảo chi phí vận tải hợp lý, thời điểm, xác an tồn Muốn nhƣ vậy, khơng có cách khác doanh nghiệp giao nhận, vận tải ta phải làm quen áp dụng logistics hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp, đặc biệt hoạt động vận tải biển khối lƣợng hàng hố chun chở đƣờng biển ln chiếm tỷ trọng lớn tồn khối lƣợng hàng hố xuất nhập đƣợc chuyên chở Với mong muốn góp phần sức lực nhỏ bé việc phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam ngày lớn mạnh tiên tiến, phối hợp ngành khác kinh tế nhằm nâng cao vị đất nƣớc lĩnh vực kinh tế nói riêng lĩnh vực nói chung, tơi định chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ logistics Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung - Chi nhánh Quy Nhơn (VINATRANS QUY NHON)” cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn thơng qua luận văn với kiến thức học nhƣ kinh nghiệm thực tế đƣợc tích lũy q trình làm việc cơng ty, tơi muốn góp phần giúp cho VINATRANS QUY NHON thêm hồn thiện, công việc kinh doanh ngày đƣợc mở rộng, tạo, củng cố nâng cao uy tín cơng ty thị trƣờng nƣớc Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận dịch vụ logistics phát triển dịch vụ logistics - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics VINATRANS QUY NHON - Đề xuất giải pháp để khắc phục khó khăn phát triển dịch vụ logistics thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Các hoạt động logistics Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung - Chi nhánh Quy Nhơn - Các nhân tố khách quan chủ quan tác động đến việc phát triển dịch vụ logistics công ty - Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics công ty giải pháp phát triển, nâng cao hiệu hoạt động logistics công ty b Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 - 2013 - Phạm vi không gian: Nghiên cứu đƣợc tiến hành công ty VINATRANS QUY NHON mối quan hệ với thị trƣờng công ty hoạt động mà trọng tâm thị trƣờng Bình Định Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phƣơng pháp sau để giải vấn đề nêu ra: - Phƣơng pháp thống kê mô tả: Bảng cân đối chi tiết báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 - Phƣơng pháp so sánh: Để xem xét tốc độ tăng trƣởng tiêu qua năm - Phƣơng pháp điều tra khách hàng: Để xem xét mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ công ty Kết cấu luận văn * Mở đầu * Luận văn gồm 03 chƣơng đƣợc trình bày nhƣ sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ dịch vụ logistics Chƣơng 2: Tình hình kinh doanh thực trạng phát triển dịch vụ logistics Công ty VINATRANS QUY NHON Chƣơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics Công ty VINATRANS QUY NHON * Kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực nghiên cứu đề tài này, tác giả tham khảo 81 So sánh phƣơng án: Ƣu điểm Nhƣợc điểm Phƣơng án - Nhanh chóng tăng lực - Tiềm ẩn nhiều rủi ro cạnh tranh phát triển thị đầu tƣ lớn phần - Nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh tập trung vào thị trƣờng có sản lƣợng lớn - Khó đạt mục tiêu marketing lợi nhuận Phƣơng án - Phát huy mạnh dịch - Năng lực cạnh tranh thị vụ logistics sẵn có phần phát triển chậm - Đầu tƣ nguồn lực vừa phải - Dễ dàng đạt đƣợc mục tiêu marketing lợi nhuận Dựa vào kết so sánh trên, phƣơng án thích hợp với công ty VINATRANS QUY NHON giai đoạn 2015 - 2017 lý sau: + Tình hình kinh doanh cơng ty giảm sút suốt ba năm qua, cơng ty cần phải có thời gian để khắc phục, tạo dựng lại hình ảnh + Nguồn lực công ty hạn chế đối thủ cạnh tranh có q trình đầu tƣ lâu dài, tiềm lực tài mạnh + Với phƣơng án 1, cạnh tranh khốc liệt giá bán xảy làm cho lợi nhuận giảm nhiều 82 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS 3.5.1 Phát triển danh mục dịch vụ Dịch vụ Giải pháp Đại lý hãng tàu - Tiếp tục phát huy tốt công việc dịch vụ - Hợp tác đại lý với số hãng tàu khác để tăng sản lƣợng chủ động, tránh phụ thuộc vào hãng tàu - Chủ động tìm kiếm, mở rộng cung cấp dịch vụ đại lý cho chủ tàu nƣớc chủ tàu nƣớc Cảng Quy Nhơn Các dịch vụ bao gồm: thu xếp thủ tục tàu đến rời cảng đƣa đón thuyền viên, bến bãi, xếp dỡ hàng hóa… - Kinh doanh dịch vụ mơi giới chủ tàu đại lý ngƣời thuê tàu hàng khô, hàng lạnh container Bên cạnh dịch vụ sẵn có, cơng ty cần mở rộng khai thác thêm dịch vụ sau: - Dịch vụ định định ngày cụ thể - Dịch vụ nhập hàng nhanh (hỗ trợ khách hàng việc chủ Chuyển động kéo hàng thay phải đợi chúng đƣợc gửi đến, tiết kiệm phát thời gian tối đa) nhanh - Dịch vụ tùy chọn thêm - Dịch vụ hàng nặng - Dịch vụ xử lý hàng đặc biệt, hàng nhạy cảm: ngành trao đổi thông tin, ngành máy móc tự động, ngành chăm sóc sức khỏe… Bên cạnh dịch vụ khai báo hải quan, vận chuyển nội địa, giao nhận mơi giới hàng hóa, cơng ty cần mở rộng thêm: - Phát triển dịch vụ kho bãi container, kho CFS, kho Dịch vụ - Phát triển dịch vụ vận tải đa phƣơng thức logistics - Khai thác dịch vụ đóng hàng xuất LCL từ Cảng Quy Nhơn khác nƣớc thay phải chuyển vào Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng - Cung cấp dịch vụ logistics hàng Lào, Campuchia ngƣợc lại 83 3.5.2 Phát triển chất lƣợng Để phát huy đƣợc mạnh chất lƣợng dịch vụ công ty VINATRANS QUY NHON, cần thực số giải pháp nhƣ sau: - Đẩy mạnh đầu tƣ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt u cầu cơng việc vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động hoạt động kinh doanh công ty Từ việc đầu tƣ kho bãi, phƣơng tiện vận chuyển… - Vấn đề thời gian yếu tố quan trọng định chất lƣợng dịch vụ nên để đảm bảo giao hàng hẹn cho khách hàng cần có kế hoạch điều phối tốt tất nguồn lực doanh nghiệp nhân lực vật lực Đối với khách hàng để hẹn giao hàng, cơng ty đề lịch trình sát cho họ, bao gồm hạn chót cho việc cung cấp chứng từ cần thiết cho công tác khai hải quan thủ tục nhập hàng lấy hàng từ cảng đƣợc đảm bảo Lịch trình đƣợc hƣớng dẫn chi tiết tới khách hàng qua bảng báo giá, đòi hỏi hợp tác từ tất bên để thực tốt công việc Từ đó, xem xét xác định rõ nguyên nhân lỗi dịch vụ công ty hay từ phía khách hàng để giải triệt để khơng làm lòng khách hàng, cách để chiếm đƣợc lòng tin khách hàng từ chuyên nghiệp chặt chẽ việc quản lý dịch vụ cơng ty - Nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên Tổ chức đào tạo bồi dƣỡng cán quản lý, nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng lĩnh vực, nhân viên khơng đƣợc đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ mà phải đƣợc đào tạo tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng Khi khách hàng có khiếu nại nhân viên phải giải quyêt nhanh chóng, đơn giản hóa thủ tục khơng thực cần thiết khâu - Liên kết, liên doanh với công ty cung cấp dịch vụ logistics nƣớc để chia sẻ phát huy mạnh kinh nghiệm lợi 84 nhau, cung cấp cho khách hàng dịch vụ logistics tổng thể, hồn hảo sử dụng cơng nghệ thơng tin đại 3.5.3 Phát triển thƣơng hiệu Để phát triển thƣơng hiệu công ty cần phải thực công việc sau: - Xúc tiến hoạt động quảng cáo phƣơng tiện thông tin đại chúng, internet…Hoạt động quảng cáo cần phải phân biệt rõ mục tiêu phát triển dịch vụ, giới thiệu hình ảnh đơn vị, giới thiệu dịch vụ…để xây dựng nội dung, hình thức quảng cáo phù hợp - Lập trang website riêng công ty để giới thiệu, quảng bá dịch vụ, lực…của công ty đến khách hàng Khách hàng tra cứu thơng tin cách thuận tiện, nhanh chóng, xác - Xây dựng đƣợc slogan ngắn gọn, dễ nhớ mang ý nghĩa xúc tích, có khác biệt để truyền bá thông điệp công ty đến với khách hàng Với ngành dịch vụ logistics, tính chun nghiệp, an tồn, hiệu đƣợc đặt lên hàng đầu, đề tài gợi ý câu slogan cho công ty nhƣ: “Kết nối bền vững” “Tất thắng” - Tổ chức kiện, hội nghị khách hàng để thơng qua truyền tải thơng điệp công ty đến khách hàng - Thực đa dạng khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ dựa tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trọng đến chất lƣợng cung cấp dịch vụ - Lƣu ý đến công tác truyền thông nội để thân ngƣời lao động hiểu xác làm đƣợc để tạo gắn bó, đồn kết cao xây dựng đƣợc sắc văn hóa riêng - Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động điều tra thị trƣờng để nắm bắt nhu cầu đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty Từ 85 cải thiện nâng cao chất lƣợng dịch vụ, cung cấp dịch vụ chất lƣợng cao - Cần hồn thiện khung sách chăm sóc khách hàng với sách qn có khác biệt khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp thông thƣờng khách hàng doanh nghiệp đặc biệt Các hình thức chăm sóc khách hàng phải đƣợc truyền thông rõ nét đầy đủ đến đối tƣợng khách hàng 3.5.4 Phát triển dịch vụ Hiện công ty cung cấp dịch vụ: vận tải, kho bãi, chuyển phát nhanh, môi giới tàu biển….Các dịch vụ thực rời rạc, thiếu chuyên nghiệp, phần nhỏ toàn chuỗi cung ứng Cơng ty cần phải mở rộng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ vận tải giao nhận, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung ứng để dần hƣớng tới phát triển tồn diện mơ hình logistics Xu hƣớng đa dạng hóa mở rộng lĩnh vực sau: - Đảm nhận việc cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Cơng ty tìm kiếm nguồn ngun vật liệu đầu vào phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khách hàng cung ứng cho doanh nghiệp thời gian địa điểm khách hàng có nhu cầu - Đảm nhận việc đóng gói bao bì, phân loại hàng hóa bảo quản hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập Xu hợp tác chun mơn hóa cao, ngày nhiều doanh nghiệp sản xuất thuê dịch vụ tƣơng ứng mà thân doanh nghiệp tự cung cấp Dịch vụ mang lại lợi ích cho hai bên Với cơng ty đảm bảo an toàn chuyên chở giao nhận hàng, họ ngƣời trực tiếp đóng gói, giao nhận vận chuyển, tạo cơng ăn việc làm cho lao động nhƣ lợi nhuận cho doanh nghiệp Đối với nhà sản xuất kinh doanh giải đƣợc khó khăn kho bãi, khắc 86 phục đƣợc việc thiếu kinh nghiệm điều phối hàng hóa, giảm đƣợc chi phí việc thực dịch vụ trƣớc hàng hóa đƣợc phân phối tới ngƣời tiêu dùng xuất đƣợc hƣởng dịch vụ cung cấp có chất lƣợng cao - Cung cấp dịch vụ kiểm kê, phân phối hàng hóa đến địa tiếp nhận Dịch vụ giúp khách hàng tính lƣợng dự trữ cần thiết, đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh, tránh đƣợc tình trạng thiếu hụt hay tồn đọng nguyên vật liệu, hàng hóa định mức dự trữ Cơng ty khai thác đƣợc hiệu dịch vụ cho thuê kho dịch vụ logistics khác 3.6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Hiện nay, máy tổ chức công ty chƣa phù hợp, phần lớn hoạt động marketing nhân viên phòng kinh doanh công ty phụ trách nên hiệu không cao, làm việc không đạt hiệu quả, không phân định rõ ràng trách nhiệm phận ảnh hƣởng lớn đến kết kinh doanh công ty Trong thời gian tới, với phƣơng châm máy hoạt động nhỏ gọn, chuyên nghiệp hiệu quả, ban lãnh đạo công ty cần sớm chấn chỉnh, phân chia lại máy kinh doanh gồm phận nhƣ sau: - Phòng kinh doanh: Đứng đầu Sales Manager, có nhiệm vụ tìm nhận hợp đồng cho công ty, quan hệ với khách hàng nhƣ quan quản lý hoạt động marketing Chịu áp lực mặt doanh số công ty đề - Phòng kế tốn: Gồm phận kế tốn, nhân hành chịu trách nhiệm thu chi, sổ sách, công nợ, ngƣời… - Phòng xuất nhập khẩu: Trƣởng phận Supervisor, nhân viên chịu trách nhiệm mảng đại lý hãng tàu, chuyển phat nhanh, giám sát quản lý hàng hóa, tình trạng, thời gian, cơng việc đóng gói, vận chuyển, bốc dỡ… 87 Quản lý định hƣớng cho phận Giám đốc Ban lãnh đạo công ty nên đƣa chế độ khen thƣởng, xử phạt cụ thể nhân viên có thành tích kinh doanh xuất sắc khơng hồn thành nhiệm vụ cơng ty giao phó Cụ thể nhƣ sau : - Đối với lô hàng cụ thể, nhân viên hồn thành tốt cơng việc đƣợc hƣởng 5% lợi nhuận tổng lợi nhuận đạt đƣợc - Những nhân viên có thành tích xuất sắc đƣợc công ty xem xét, đề bạt lên vị trí quản lý cao mà khơng cần phải chờ đủ thời gian công tác nhƣ quan, tổ chức khác - Những nhân viên không đảm nhiệm tốt cơng việc cơng ty giao, khơng hồn thành nhiệm vụ thời gian tháng cơng ty có hình thức khiển trách, kiểm điểm, xem xét điều chuyển sang phận khác mức độ cao chấm dứt hợp đồng lao động - Hằng năm công ty nên tổ chức tour du lịch nƣớc nƣớc để nhân viên cơng ty có điều kiện tham quan, giải trí sau khoảng thời gian làm việc tích cực 3.7 KIẾN NGHỊ Để hỗ trợ công ty VINATRANS QUY NHON phát triển dịch vụ Logistics thị trƣờng nội địa quốc tế, tác giả có kiến nghị sau Chính phủ & ngành liên quan: - Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp quy định liên quan: Khái niệm dịch vụ logistics đƣợc đƣa vào Luật Thƣơng mại 2005 (hiệu lực từ 01/01/2006) với quy định chung ngày 5/9/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2007/NĐ-CP việc Quy định chi tiết Luật Thƣơng mại điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics giới hạn trách nhiệm thƣơng nhân kinh doanh dịch vụ logistics Khung pháp lý 88 chung có, doanh nghiệp cần văn hƣớng dẫn chi tiết để tạo hành lang pháp lý cho loại hình dịch vụ đầy triển vọng phát triển Nhà Nƣớc cần đầu tƣ để tin học hóa thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin đại nhƣ công cụ hỗ trợ đắc lực hải quan quan quản lý Nhà Nƣớc việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn Các qui định hải quan giấy phép phân định rõ trách nhiệm Đại lý khai quan, chứng từ xuất nhập phải phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể nƣớc ASEAN, khu vực châu Á… Nhà nƣớc cần thay đổi tiêu chuẩn hóa qui định (cấp phép, điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn,…) cho vận tải đa phƣơng thức; Bằng biện pháp thay đổi tƣ duy, nhận thức cách làm chủ hàng Việt Nam, giúp chủ hàng từ bỏ thói quen “xuất FOB, nhập CIF chủ yếu” tùy hoàn cảnh cụ thể, mặt hàng cụ thể, lực bên mà linh hoạt lựa chọn quy tắc thƣơng mại thích hợp mang lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp, đồng thời sử dụng dịch vụ công ty VN tạo điều kiện cho ngành dịch vụ Logistics VN phát triển; Công nhận mặt pháp lý chứng từ điện tử; Thống hóa, tiêu chuẩn hóa tên hàng mã hàng hóa - Xây dựng sở hạ tầng phục vụ logistics: Hệ thống giao thông vận tải sở hạ tầng quan trọng việc phát triển dịch vụ giao nhận/logistics Vì vậy, Nhà Nƣớc cần làm tốt khâu quy hoạch xây dựng sở hạ tầng cảng biển, sân bay, hệ thống đƣờng giao thông, kho bãi… để phục vụ cho việc phát triển ngành dịch vụ Logistics Thành lập trung tâm logistics (trung tâm phân phối) vùng trọng điểm kinh tế, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông vận tải lớn nƣớc để tập trung hàng xuất phân phối hàng nhập hay thành phẩm 89 Xây dựng mạng lƣới phân phối chủ hàng, công ty giao nhận hệ thống chi nhánh, nơi phân phối cuối Đồng thời với trung tâm phân phối hệ thống kho gom hàng - Tập trung phát triển hạ tầng cơng nghệ thơng tin: Trình độ ứng dụng cơng nghệ thông tin điểm khác biệt để phân biệt doanh nghiệp giao nhận theo kiểu truyền thống với doanh nghiệp logistics Trên trang web hầu hết doanh nghiệp logistics Việt Nam hồn tồn khơng có tiện ích khách hàng cần, nhƣ: cơng cụ theo dõi đơn hàng, lịch trình hàng hóa, e-booking, theo dõi chứng từ tiện ích quan trọng khách hàng việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics Hầu nhƣ dừng lại việc giới thiệu sơ lịch sử hình thành dịch vụ cơng ty cung cấp Trong đó, cơng nghệ thơng tin đại công cụ giúp doanh nghiệp logistics hàng đầu giới hoạt động hiệu quả, đủ sức cạnh tranh thƣơng trƣờng quốc tế ví dụ nhƣ DHL Logistics, APL Logistics Chính vậy, để phát triển dịch vụ logistics cần phải có tầm nhìn chiến lƣợc hệ thống giải pháp đồng từ cấp quốc gia xuống đến doanh nghiệp việc phát triển hạ tầng cơng nghệ thơng tin - Khuyến khích liên kết doanh nghiệp ngành: Tính liên kết doanh nghiệp logistics Việt Nam yếu, làm giảm sức cạnh tranh ngành, đến lúc doanh nghiệp Việt Nam, nói chung, doanh nghiệp logistics Việt Nam, nói riêng, cần ngồi lại nhau, hợp tác với kết thành chuỗi chặt chẽ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tổng thể, hồn hảo Chính phủ cần có sách biện pháp hƣớng dẫn, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp giao nhận kho vận, liên kết doanh nghiệp logistics có vốn nhà nƣớc lại thành số 90 doanh nghiệp có quy mơ đủ lớn, đủ điều kiện cạnh tranh với doanh nghiệp loại khu vực giới - Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics non trẻ Việt Nam: Hiện nay, trƣờng có ngành đào tạo Quản trị Logistics vận tải đa phƣơng thức bậc đại học hạn chế Cần tiếp tục mở chuyên ngành đào tạo logistics trƣờng đại học, cao đẳng kinh tế ngoại thƣơng Ngoài giảng dạy lý thuyết, trƣờng nên kết hợp với công ty giao nhận để hỗ trợ sinh viên thực tập, tổ chức buổi thuyết trình thực tiễn hoạt động ngành giao nhận Việt Nam giới, cần trọng đào tạo ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh) khả ứng dụng công nghệ thông tin Bên cạnh ngân sách từ Nhà Nƣớc, Hiệp hội Giao nhận Việt Nam cần tranh thủ nguồn tài trợ Bộ Thƣơng mại, Bộ Giao thơng vận tải, tổ chức FIATA, IATA, chƣơng trình hợp tác ASEAN, Nhật, ESCAP tổ chức phi phủ khác để có nguồn kinh phí mở lớp đào tạo, huấn luyện thƣờng xuyên hơn, bồi dƣỡng nghiệp vụ giao nhận cho hội viên, giúp doanh nghiệp Việt Nam làm chủ hoạt động mình, tránh tình trạng biết làm thuê cho tập đoàn giao nhận quốc tế - Nâng cao vai trò hiệp hội: Hoạt động logistics chuyên nghiệp đòi hỏi phải tích hợp đƣợc việc cung ứng nguyên vật liệu, sản xuất, xuất nhập hàng hóa, phân phối với hàng loạt dịch vụ vận tải, giao nhận, thơng quan Trong hội nhập, vai trò hiệp hội đặc biệt quan trọng, hiệp hội đại lý môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam phối hợp với hiệp hội xuất nhập hàng hóa nhƣ: thủy sản, dệt may, lƣơng thực chủ hàng lớn cần khẩn trƣơng ngồi lại để bàn bạc, trao đổi vấn đề hợp tác hiệp hội Trƣớc yêu cầu thời kỳ mới, cần mạnh dạn cải tổ Hiệp hội Giao 91 nhận Kho vận Việt Nam(VIFFAS) đổi tên thành Hiệp hội Logistics Việt Nam, với nhiệm vụ trọng tâm cầu nối với Chính phủ tổ chức quốc tế; Liên kết hội viên, làm “bà đỡ” cho chuỗi cung ứng ngành; Tổ chức huấn luyện, đào tạo, tiến hành hoạt động marketing…nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngành logistics Việt Nam 92 KẾT LUẬN Logistics có ý nghĩa quan trọng việc tạo giá trị thặng dƣ đảm bảo cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu cao nhƣ làm nên lợi cạnh tranh cho quốc gia vùng lãnh thổ Với phát triển vƣợt bậc dịch vụ Logistics vai trò kinh tế quốc dân, việc nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc phát triển hợp lý yêu cầu đặt cho ngành giao nhận vận tải nƣớc ta Với việc gia nhập WTO với sách mở cửa môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, Việt Nam địa đầu tƣ hấp dẫn nhà đầu tƣ nƣớc Đồng thời với việc mở rộng thị trƣờng, kim ngạch xuất nhập Việt Nam tăng trƣởng mạnh thời gian tới Đây hội để ngành dịch vụ giao nhận kho vận/ logistics Việt Nam phát triển nhanh chóng, mở rộng hội nhập với khu vực giới Bên cạnh đó, doanh nghiệp giao nhận kho vận Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt liệt từ công ty giao nhận/ logistics nƣớc Với mục tiêu nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ Logistics VINATRANS QUY NHON, nội dung luận văn hoàn thành đƣợc số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận logistics phát triển logistics Phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics VINATRANS QUY NHON giai đoạn 2011 - 2013 Qua đó, nêu bật đƣợc đặc điểm dịch vụ logistics VINATRANS QUY NHON, kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế tồn hoạt động logistics Trên sở yêu cầu định hƣớng hoạt động logistics 93 VINATRANS QUY NHON, luận văn đƣa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ logistics VINATRANS QUY NHON nhƣ đƣa đề xuất, kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt : [1] Bộ Luật hàng hải Việt Nam (2005) [2] Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung – Chi nhánh Quy Nhơn, Báo cáo thường niên năm 2011, 2012, 2013 [3] PGS TS Lê Thế Giới (2011), Quản Trị Marketing định hướng giá trị, Nhà xuất tài [4] PGS TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm (2011), Quản trị chiến lược, NXB Dân trí [5] Luật thƣơng mại Việt Nam (2005) [6] Lê Đình Minh (2012), Phát triển dịch vụ Logistics công ty cổ phần vận tải – cơng nghiệp tàu thủy Bình Định, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nghị định Chính Phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 Quy định chi tiết Luật Thƣơng mại điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics giới hạn trách nhiệm thƣơng nhân kinh doanh dịch vụ logistics [8] Philip Kotler/ Gary Armstrong (2013), Nguyên lý tiếp thị (Xuất lần thứ 14), NXB Lao động xã hội [9] Quyết định số: 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020 [10] TS Nguyễn Thƣợng Thái (2006), Giáo trình Marketing Dịch vụ, NXB Bƣu điện [11] PGS TS Nguyễn Nhƣ Tiến (2006), Logistics – Khả ứng dụng phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận Việt Nam, NXB 95 Giao thơng vận tải (GTVT) [12] PGS TS Đồn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị Logistics, NXB Thống kê, Hà Nội [13] GS TS Đoàn Thị Hồng Vân (2010), Logistics Những vấn đề bản, NXB Lao động – Xã hội [14] GS TS Đoàn Thị Hồng Vân & Phạm Mỹ Lệ, “Phát triển logistics Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 8(18) – Tháng 01-02/2013 Trang Web: [15] Trang thông tin điện tử Vneconomy (vneconomy.vn) [16] Cổng thông tin điện tử Chính Phủ Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (chinhphu.vn) [17] Diễn đàn giao nhận vận tải Việt Nam (www.vietship.vn) [18] Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam (www.vla.info.vn) [19] Chủ hàng Việt Nam (www.vietnamshipper.com) [20] Phát triển dịch vụ logistics lĩnh vực giao thông vận tải http://www.vinalines.com.vn/?mod=news&view_news_name=phattrien-dich-vu-logistics-trong-linh-vuc-giao-thong-van-tai [21] Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2020 http://unionlogistics.vn/?vi-vn/tin-tuc/34-chien-luoc-phat-trienthi-truong-dich-vu-logistics-viet-nam-den-nam-2020.html [22] Phát triển logistics Việt http://www.giaothongvantai.com.vn/ Nam cách nào? giao-thong-phat-trien/van- tai/201311/phat-trien-logistics-viet-nam-cach-nao-416138/ [23] Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam trƣớc ngƣỡng cửa 2014 http://logisticsvn.com/vn/news/tin-tuc/trong-nuoc/1776/doanh-nghiepdich-vu-logistics-viet-nam-truoc-nguong-cua-2014.vlr ... VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY VINATRANS QUY NHƠN 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINATRANS QUY NHON 30 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chi. .. nói chung, tơi định chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ logistics Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung - Chi nhánh Quy Nhơn (VINATRANS QUY NHON)” cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn thơng... triển dịch vụ logistics thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Các hoạt động logistics Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung - Chi nhánh Quy Nhơn - Các nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận vận tải miền trung chi nhánh quy nhơn , Phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận vận tải miền trung chi nhánh quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn