Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơ trang long

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Nguyên Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHTM 13 1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM 16 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh 17 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh 19 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh 27 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi to tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 34 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long 35 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long 36 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 41 2.2.1 Những biện pháp NHNo&PTNT Nơ Trang Long thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 41 2.2.2 Những kết đạt cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 62 3.1.1 Định hướng NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2011-2015 62 3.1.2 Định hướng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2011-2015 63 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 64 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định vay 64 3.2.2 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 67 3.2.3 Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay thực nghiêm ngặt 69 3.2.4 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin 71 3.2.5 Tăng cường hiệu cơng tác xử lý khoản nợ có vấn đề 73 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường giáo dục pháp luật tư cách đạo đức cho cán chi nhánh 74 3.2.7 Kết hợp tín dụng với bảo hiểm tín dụng 77 3.3 KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 78 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 80 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ, Cơ quan quyền cấp 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Diễn giải CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro HSXKD Hộ sản xuất kinh doanh LNTT Lợi nhuận trước thuế NH Ngắn hạn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TDH Trung-dài hạn TG Tiền gửi TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Vốn huy động NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long 36 2.2 Tình hình cho vay chi nhánh qua năm 2010-2013 38 2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh qua năm 2010-2013 40 2.4 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm HSXKD 50 2.5 Tình hình nợ xấu cho vay HSXKD chi nhánh từ 2010-2013 52 2.6 Dự phòng RRTD Tỷ lệ dự phòng rủi ro HSXKD 53 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh 35 2.2 Biểu đồ cấu vốn huy động qua năm 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh truyền thống mang lại lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngân hàng, thường chiếm tỷ trọng 70% trở lên tổng doanh thu ngân hàng Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn cho ngân hàng Trong bối cảnh kinh doanh NHTM Việt Nam năm gần tương lai gần, RRTD vấn đề lớn, tác động đến an tồn tồn hệ thống tài chính, chí chứa đựng nguy lớn cho kinh tế vấn đề hạn chế RRTD trở thành vấn đề cần giải toàn ngành ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam ngân hàng có truyền thống lâu đời công tác cho vay HSXKD, NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long khẳng định vai trò mạnh việc cho vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiêu dùng HSXKD địa bàn Tuy nhiên, công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh tồn nhiều hạn chế, bất cập Mặt khác, chi nhánh thời gian vừa qua, chưa có nghiên cứu tập trung vào cơng tác hạn chế RRTD Chính vậy, việc nghiên cứu công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh cần thiết Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài nên tơi chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Nơ Trang Long” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay 73 + Tổng hợp tình hình biến động thị trường, nhu cầu sản phẩm liên quan đến HSXKD, lường trước thay đổi tương lai - Phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành, địa phương để nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến xảy HSXKD vay vốn - Với thông tin mà chi nhánh thu thập từ nguồn khác qua thời gian xây dựng kho liệu khách hàng HSXKD Đây biện pháp quan trọng giúp chi nhánh tiết kiệm nhiều thời gian, cơng sức, chi phí để đánh giá, thẩm định khách hàng, đặc biệt giúp CBTD dễ dàng nắm bắt thơng tin Việc hệ thống hóa thơng tin tín dụng HSXKD nguồn thơng tin hữu hiệu giúp khái qt hóa q trình tín dụng, hoạt động SXKD… HSXKD để ngân hàng có nhìn rõ khách hàng 3.2.5 Tăng cường hiệu cơng tác xử lý khoản nợ có vấn đề Cơng tác phát hiện, xử lý nợ có vấn đề ln cơng việc khó khăn cơng tác tín dụng Với tình hình kinh tế phức tạp, khó khăn nay, nợ xấu vấn đề nhức nhối không phạm vi chi nhánh mà phạm vi nước Những HSXKD chậm trả không trả nợ gốc lãi chứng tỏ HSXKD gặp nhiều khó khăn vấn đề tài Chính vậy, để thu hồi khoản nợ này, đòi hỏi phải có tập trung kết hợp nguồn lực, vận dụng phương pháp để thu hồi vốn lại cho chi nhánh Muốn vậy, chi nhánh cần phải thực tốt biện pháp sau: - Phân loại chi tiết nợ xấu, khách hàng: chi nhánh cần thực đánh giá, phân tích để phân loại nợ xấu khách hàng mặt thực trạng hoạt động SXKD, tinh thần hợp tác với chi nhánh việc thực 74 kế hoạch trả nợ, trạng TSĐB khả khoản TSĐB ấy… - Chi nhánh cần thành lập tổ xử lý nợ có vấn đề Căn đánh giá, phân loại thực trạng khách hàng, tổ xử lý nợ chi nhánh chủ động xây dựng phương án xử lý cụ thể nợ, sử dụng phương pháp xử lý tiếp tục khai thác hay thực lý TSĐB để thu hồi tùy thuộc vào tình hình thực tế cho linh hoạt, phù hợp với khách hàng chi nhánh nhằm đảm bảo thu hồi nợ với kết cao chi phí hợp lý Đối với trường hợp khó khăn trả nợ kết hợp nắm bắt tình hình bàn bạc với khách hàng để tìm hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc bước thu hồi dần khoản nợ hạn, nợ xấu mà khách hàng chưa trả - Phối hợp chặt chẽ nguồn lực: xây dựng mối quan hệ tốt với cấp quyền, sở ban ngành địa phương nơi khách hàng sinh sống kinh doanh, quan pháp luật để nâng cao hiệu công tác thu hồi nợ, khách hàng không chịu hợp tác việc toán nợ, động viên khách hàng thực trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường giáo dục pháp luật tư cách đạo đức cho cán chi nhánh Việc đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt có tinh thành trách nhiệm cao công việc biện pháp quan trọng để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng.Vì vậy, NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nhân viên tín dụng nhằm tạo đội ngũ lao động có trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu nhiều lĩnh vực có phẩm chất đạo đức tốt Hoạt động cho vay HSXKD hoạt động tín dụng phức tạp, đòi hỏi CBTD 75 ngồi kiến thức chun ngành phải có am hiểu thực tế nhiều ngành Để hạn chế rủi ro cho vay HSXKD, việc tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ khơng ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp CBTD điều cần thiết NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long thực biện pháp sau: - Cần xây dựng thực tiêu chuẩn hóa CBTD theo tiêu chuẩn: người có phẩm chất đạo đức tư cách tốt; có ý thức trách nhiệm; có lĩnh trung thực, vững vàng; có trình độ chun môn vững vàng; hiểu biết xã hội; am hiểu nhiều ngành, lĩnh vực; am hiểu pháp luật, thị trường; có khả giao tiếp tốt với khách hàng Muốn vậy, trước hết cần siết chặt yêu cầu cấp chuyên môn tuyển dụng CBTD, tuyển dụng nhân viên tốt nghiệp quy ngành với chun mơn tài chính, tín dụng, kế toán, quản trị kinh doanh trường đại học có uy tín chất lượng đào tạo - Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại kiến thức chung kiến thức ngành, phân tích tài chính, nhận biết rủi ro thị trường nhằm hỗ trợ cho CBTD phân tích tình hình hoạt động HSXKD Phổ biến kịp thời văn hướng dẫn, quy định Nhà nước, NHNN NHNo&PTNT Việt Nam cơng tác tín dụng Đào tạo có hệ thống, chun sâu CBTD lĩnh vực mà hộ thường hoạt động để họ nắm bắt đặc điểm cho vay HSXKD Ngoài ra, cần đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng lớp lãnh đạo kế cận cho mục tiêu phát triển ổn định vững tương lai cho chi nhánh, có chế độ đãi ngộ tốt cán lãnh đạo, có lực nhằm tránh chảy máu chất xám - Tổ chức lớp học ngắn hạn nhằm trang bị cho CBTD kỹ mềm kỹ đàm phán, kỹ giao tiếp để tiếp thị, thu hút 76 thuyết phục khách hàng đến với ngân hàng - Tăng cường cơng tác giáo dục tư tưởng trị, rèn luyện đạo đức để cán nhận thức vai trò trách nhiệm thân Có chế độ thưởng phạt hợp lý nhằm tạo động lực cho nhân viên giúp nhân viên thấy khuyết điểm sai lầm trình làm việc nhằm xây dựng hình mẫu CBTD chuẩn mực, đạo đức hoạt động ngân hàng - Do CBTD phụ trách cho vay HSXKD cần có kiến thức chun mơn, am hiểu đặc điểm hộ, thông hiểu kiến thức xã hội khoa học, nhằm đánh giá lực, tính khả thi phương án kinh doanh nhiều lĩnh vực, nên công tác tuyển dụng (được thực kinh tế có dấu hiệu hồi phục), NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long cần có sách hợp lý, đặc biệt tuyển dụng người có kinh nghiệm Điều giúp ngân hàng rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên nắm bắt thực tốt nghiệp vụ tín dụng HSXKD cơng tác tín dụng đối tượng khách hàng đạt hiệu cao - Áp dụng chế độ giao khoán công việc cho CBTD với số tiêu chủ yếu: dư nợ cho vay, tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ hạn, số lượng khách hàng kiểm tra sau cho vay Những tiêu nên áp dụng quý phù hợp với mục tiêu chi nhánh Kết thúc quý, tiến hành xếp hạng để khen thưởng Việc áp dụng tiêu sở động viên nhân viên làm việc suất, nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng việc - Thực đổi địa bàn tín dụng hàng năm: nhằm phòng ngừa tượng vụ lợi cá nhân quen biết nên chủ quan cơng tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, trạng TSĐB thông đồng với khách hàng việc cung cấp hóa đơn chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hành vi khác gây thiệt hại cho ngân hàng, nhằm phát sai sót trình bàn 77 giao địa bàn - Tổ chức thi sát hạch định kỳ cho CBTD lãnh đạo chi nhánh: nội dung thi kiến thức, chế độ cơng tác tín dụng, sách, pháp luật Nhà nước, ngành có liên quan đến cơng tác tín dụng Dựa kết thi sát hạch, CBTD không đạt yêu cầu xem xét chấm dứt hợp đồng, tạo áp lực, bắt buộc nhân viên tự giác rèn luyện lực thân công tác, đồng thời nhân viên có kết thi tốt, xem xét, bổ sung vào diện quy hoạch cán nguồn hàng năm, ưu tiên gửi đào tạo nước nước ngồi theo chương trình đào tạo ngân hàng - Ban hành quy định rõ ràng khung hình xử lý trường hợp gây tổn thất tín dụng cho chi nhánh, gắn trách nhiệm CBTD vào tổn thất tín dụng, kiên u cầu bồi hồn xảy đổ vỡ tín dụng - Với vai trò xương sống cho tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc bố trí CBTD đặc biệt cán quản lý quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh tồn chi nhánh Do đó, ban giám đốc chi nhánh cần xem xét thận trọng, đánh giá lực tư cách cán bộ, bổ nhiệm cán có tâm có tài, đồng thuận nhân viên quyền 3.2.7 Kết hợp tín dụng với bảo hiểm tín dụng RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng, thực xét duyệt hạn mức tín dụng HSXKD, chi nhánh cần bổ sung điều kiện khách hàng cần phải mua bảo hiểm, việc mua bảo hiểm tài sản chấp, chi nhánh nên đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm tiền vay suốt thời gian vay vốn Đồng thời, CBTD cần tích cực vận động, thuyết phục HSXKD tham gia mua bảo hiểm tiền vay để họ thấy lợi ích tham 78 gia bảo hiểm Điều hạn chế phần thiệt hại cho chi nhánh có rủi ro bất khả kháng xảy với khách hàng vay 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam - Xây dựng mơ hình quản lý tín dụng theo hướng tách bạch chức bán hàng, thẩm định quản lý rủi ro hoạt động cho vay Thực phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận để đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng công việc, giúp cho định cho vay mang tính khách quan hơn, kết thẩm định xác hơn, trình xử lý rủi ro nhanh chóng, hiệu kịp thời hơn, đó: + Bộ phận quan hệ khách hàng: có chức tiếp thị, tiếp xúc, khởi tạo mối quan hệ tín dụng với khách hàng + Bộ phận thẩm định tín dụng: có chức thẩm định hồ sơ vay khách hàng, xem xét điều kiện vay đề xuất cho vay + Bộ phận quản lý RRTD: có chức theo dõi quản lý khoản vay theo quy định, giám sát trình sử dụng vốn trả nợ khách hàng, tạo trình kiểm tra liên tục sau cho vay - Xây dựng phận phân tích, dự báo xu hướng thị trường rủi ro tiềm ẩn Có thể thấy phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thơng tin khơng xác, xử lý thơng tin thị trường sơ sài Tất phần việc đặt trách nhiệm vào CBTD nên khó tránh khỏi sai sót dễ xảy Tuy vậy, từ thành lập đến nay, cơng tác phân tích, dự báo xu hướng thị trường rủi ro tiềm ẩn chi nhánh hồn tồn bị bỏ ngỏ Vì vậy, NHNo&PTNT Việt Nam cần có 79 định thành lập phận phân tích, dự báo chi nhánh, đồng thời yêu cầu chi nhánh thực số nội dung sau: + Xây dựng quy chế làm việc cho phận phân tích, dự báo xu hướng thị trường Theo đó, quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quy trình thực cán phận Bộ phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng chi nhánh nói chung, bao gồm tín dụng HSXKD Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu kinh tế ngành nghề, địa phương… để chi nhánh có định hướng tín dụng an toàn, hiệu + Lựa chọn nhân cho phận phân tích, dự báo: cần lựa chọn cán có nhiều kinh nghiệm cơng tác tín dụng quan trọng có tư tốt xu hướng phát triển tương lai kinh tế-xã hội Cán phận phải người có nhanh nhạy, nhạy cảm với biến đổi, có khả tổng hợp, phân tích tốt thơng tin để nhận định tình hình thực tế hướng phát triển tương lai + Tạo điều kiện trang thiết bị làm việc, cơng cụ, máy móc hỗ trợ việc tìm hiểu thơng tin cho cán phận - Xây dựng phận đánh giá, thẩm định TSĐB riêng biệt NHNo&PTNT Việt Nam xem xét, học tập mơ hình thẩm định giá NHTM khác áp dụng Theo đó, phận thẩm định giá hoàn toàn tách biệt với chi nhánh, trực thuộc chịu quản lý Hội sở dụng nhân chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu cán thực địa, nắm vững biến động giá thị trường TSĐB Bên cạnh đó, Hội sở xây dựng sách lương, thưởng, phụ cấp phù hợp với công tác thẩm định giá, tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác 80 3.3.2 Kiến nghị với NHNN NHNN quan quản lý trực tiếp hoạt động TCTD, điều chỉnh dù lớn hay nhỏ ảnh hưởng mạnh đến toàn hệ thống ngân hàng Trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ hoạt động hạn chế RRTD TCTD, NHNN cần thiết phải: - Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng Thực tế thông tin Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) cung cấp thời gian qua sơ sài so với nhu cầu thơng tin TCTD, chưa kể thông tin thiếu tính kịp thời đa dạng Thời gian tới, để CIC trở thành nguồn thơng tin hữu ích cho NHTM quan hệ tín dụng với khách hàng, NHNN cần phải thực số giải pháp sau: + Phối hợp với quan chủ quản nhằm tư vấn, thông báo nhu cầu vốn chưa đáp ứng, đồng thời đề xuất hướng đáp ứng nhu cầu vay với NHTM Điều khuyến khích NHTM việc tham gia CIC + Có quy định, yêu cầu biện pháp chế tài chi tiết, rõ ràng nhằm yêu cầu TCTD cung cấp thông tin khách hàng quyền lợi khơng cho thân ngân hàng mà chung cho cộng đồng + Tiếp tục hồn thiện điều kiện để CIC hoạt động có hiệu như: điều kiện đội ngũ nhân với hình thức đào tạo lại, đặc biệt kiến thức công nghệ, thông tin kiến thức ngân hàng đại… điều kiện vật chất, thiết bị, mạng lưới hoạt động, phân phối lưu trữ thông tin - Tăng cường công tác tra, giám sát NHTM địa bàn, xử lý trường hợp TCTD không thực đầy đủ, thời hạn quy định an toàn hoạt động ngân hàng, báo cáo tài 81 Tăng cường, hồn thiện quy định hệ thống cảnh báo sớm NHNN, thực cảnh báo sớm cho NHTM đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Tăng cường công tác chống cạnh tranh lành mạnh: với chế thoáng, cho phép TCTD mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh nay, TCTD có nhiều sách sáng tạo nhằm nâng cao hiệu hoạt động Tuy nhiên, kéo theo tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng sách nới lỏng, dễ dãi dễ gây rủi ro cho hoạt động của TCTD bỏ qua dấu hiệu cảnh báo nguy RRTD dẫn đến tình trạng RRTD khơng cho thân TCTD mà cho hệ thống Do đó, NHNN cần có kiểm sốt chặt chẽ, có biện pháp, chế tài đủ mạnh để đủ sức răn đe, ngăn chặn hoạt động cạnh tranh không lành mạnh - NHNN quan chức có thẩm quyền liên quan cần đưa tiêu chuẩn nghề nghiệp hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội TCTD (về chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp tương ứng) Người thực cơng tác kiểm sốt nội cần đào tạo cấp chứng hành nghề để đảm bảo yêu cầu trình độ lực - Tăng cường hỗ trợ NHTM: HSXKD đặc biệt hộ hoạt động lĩnh vực nơng nghiệp-nơng thơn gặp nhiều khó khăn chịu tác động mạnh mẽ thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường nước, phận lớn khách hàng hộ nông dân dàn trải địa bàn rộng, giao thông lại khó khăn, hầu hết vay có giá trị nhỏ phí hoạt động cho vay lớn Do đó, NHNN cần có sách lãi suất hợp lý cho nông nghiệp, nông thôn, cho phù hợp với đặc thù hoạt động SXKD khu vực, môi trường kinh doanh ngân hàng, quan tâm hỗ trợ vốn cần thiết… 82 - Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt RRTD cho NHTM 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ, Cơ quan quyền cấp Tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Các tổn thất hoạt động tín dụng khơng gây thiệt hại cho ngân hàng mà ảnh hưởng tới người gửi tiền, đến an toàn hệ thống ngân hàng ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế RRTD không trách nhiệm ngân hàng mà cần phối hợp phủ ngành có liên quan - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp lý, quy định pháp luật yêu cầu cấp bách, theo rà sốt sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến giao dịch bảo đảm, tạo sở cho hoạt động NHTM quy định tố tụng, trình tự thủ tục xử lý TSĐB Chính phủ ban hành quy định cho phép khuyến khích việc thỏa thuận thu hồi nợ ngồi tòa án; có quan điểm mới, linh hoạt việc môi giới mua bán TSĐB nhằm mục đích nhanh chóng thu hồi khoản nợ với chi phí tiết kiệm, đạo ban ngành thực cơng tác nhanh chóng hiệu quả, tránh tình trạng dây dưa kéo dài, giảm bớt thiệt hại cho TCTD - Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM thơng qua việc xây dựng sách kinh tế-xã hội vĩ mô ổn định, bền vững Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế-xã hội, cần thu thập đầy đủ ý kiến khách quan từ thành phần kinh tế để việc thực thi xác, cơng bằng, hạn chế đến mức tối thiểu tổn hại đến thành phần kinh tế - Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngành địa phương theo hướng: phát huy mạnh vùng miền, tránh phát triển ạt, 83 đồng loạt theo hướng ăn theo địa phương khác mà khơng tìm hiểu kỹ ưu địa phương - Khắc phục tình trạng bất đối xứng thông tin cách ban hành văn quy định cụ thể liên quan đến công bố thơng tin tài thơng qua kiểm tốn - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kế tốn, kiểm tốn theo chuẩn mực quốc tế… để phát triển kinh tế ổn định, bền vững, tạo điều kiện cho hoạt động SXKD toàn xã hội 84 KẾT LUẬN Kinh tế HSXKD giai đoạn chứng minh vai trò khơng thể thiếu kinh tế thị trường đại Mặc dù giai đoạn nay, bên cạnh kết đạt được, kinh tế HSXKD phải đương đầu với nhiều thử thách lớn Đồng thời với kinh tế có nhiều bất ổn, hoạt động kinh tế tất thành phần xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro Tuy nhiên, ngại rủi ro mà khơng đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội bị đình trệ, sống người dân không đảm bảo Hoạt động SXKD hộ gia đình ngày thể vai trò to lớn việc ổn định đời sống người dân, góp phần tạo công ăn việc làm, giải nạn thất nghiệp Đồng thời, phát huy khả sáng tạo, tận dụng nguồn lực xã hội nhằm phục vục cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đảm bảo an toàn vốn cho thân ngân hàng cho toàn kinh tế, NHTM cần triển khai biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro phù hợp Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài mong muốn góp phần vào phát triển bền vững NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long - Về mặt lý luận: tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay HSXKD, RRTD cho vay HSXKD biện pháp áp dụng nhằm hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM, tiêu đánh nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động - Về thực trạng: nêu rõ thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long, đánh giá kết đạt hạn chế tồn tại, lý giải, xác định nguyên 85 nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động chi nhánh - Về giải pháp: luận văn đưa giải pháp để khắc phục hạn chế tồn tại chi nhánh, đồng thời gợi mở thêm sáng kiến khả thi việc chi nhánh cần áp dụng để nâng cao hoạt động hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh, kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam; NHNN Chính phủ, Cơ quan quyền cấp Hy vọng sở biện pháp thực với định hướng giải pháp mới, NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long có nhiều bước tiến cơng tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD Tuy nhiên, kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp Q thầy góp ý chân thành bạn bè, đồng nghiệp để Luận văn hồn thiện có tính thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Kim Anh (2010), Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê [2] Chủ biên PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông [3] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] Chủ biên PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao Động Hà Nội [5] Hà Đức Hùng (2012), Giải pháp phòng ngừa hạn chế RRTD chi nhánh NHNo&PTNT Chi Lăng-Tp.Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Lê Hữu (2012), Giải pháp hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Nam Áchi nhánh Nha Trang, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Văn Lễ (2011), Giải pháp phòng ngừa hạn chế RRTD cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT Đông Anh, Luận văn, Học viện ngân hàng [8] Đỗ Hà Mi (2011), Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất NHNo&PTNT chi nhánh quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng, Luận văn, Đại học Đà Nẵng [9] NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long – Đắc Lắc (2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết kinh doanh báo cáo tín dụng, Đắc Lắc [10] NHNo&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 909/QĐ -HĐQT-TDHo Quy trình cho vay hộ gia đình, cá nhân, Hà Nội [11] NHNo&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 666/QĐ -HĐQT-TDHo Quy định cho vay khách hàng hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, Hà Nội [12] NHNo&PTNT Việt Nam(2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội [13] Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, Hà Nội [14] Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 2010, Hà Nội ... luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long. .. XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG TRONG. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơ trang long , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơ trang long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn