Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh hội an

112 35 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ NHẬT ÁNH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ NHẬT ÁNH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Nhật Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG .7 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm vai trò cho vay doanh nghiệp 1.1.3 Các phƣơng thức cho vay doanh nghiệp .12 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 15 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 16 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay oanh nghiệp 24 1.3.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN - QUẢNG NAM 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN - QUẢNG NAM 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .31 2.1.2 cấu tổ chức .33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An 03 năm (2011-2013) 35 2.1.4 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An năm (2011-2013) 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN TẠI NHTMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 43 2.2.1 Các biện pháp phòng ngừa 43 2.2.2 Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh 52 2.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG .53 2.3.1 Phân tích kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An 53 2.3.2 Đánh giá chung thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh .60 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH HỘI AN 71 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 71 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An 71 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay DN 72 3.1.3 Định hƣớng hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An 72 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 73 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa 73 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý rủi ro 80 3.2.3 Các giải pháp điều kiện 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Đối với phủ 94 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .95 3.3.3 Đối với Hội sở 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTW : Ngân hàng Trung ƣơng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NH : Ngân hàng TSCĐ : Tài sản cố định DN : Doanh nghiệp RRTD : Rủi ro tín dụng QHKH : Quan hệ khách hàng CN : Chi nhánh VAB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á KH : Khách hàng TSĐB : Tài sản đảm bảo TD : Tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011 - 2013 36 2.2 Tình hình hoạt động cho vay giai đoạn 2011 – 2013 38 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 39 2.4 Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh năm 2011-2013 40 2.5 Tình hình hoạt động cho vay DN giai đoạn 2011 – 2013 41 2.6 Phân nhóm nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 53 2.7 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay doanh nghiệp từ nhóm đến nhóm 54 2.8 Tỷ lệ nợ xấu cho vay DN giai đoạn 2011-2013 56 2.9 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay DN phân theo ngành kinh tế 57 2.10 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay DN giai đoạn 2011-2013 59 2.11 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay DN giai đoạn 2011-2013 59 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thực tiễn hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm gần cho thấy rủi ro ngân hàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động cho vay mà chiếm phần lớn cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp Đồng thời, với tình hình cạnh tranh gay gắt mặt, ngân hàng đua mở rộng quy mơ cho vay dẫn đến tình trạng nợ xấu ngày tăng cao, rủi ro tín dụng tăng theo Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng thƣờng chiếm khoảng 70%-80% hoạt động sinh lời ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao đặc biệt rủi ro tín dụng Khi rủi ro tín dụng xảy ngân hàng kéo theo rủi ro khoản rủi ro hoạt động từ dẫn đến tình trạng phá sản ngân hàng hậu nặng nề ảnh hƣởng tới hệ thống ngân hàng Do việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay quan trọng khơng NHTM mà kinh tế Nhƣ đòi hỏi phải đầu tƣ thích đáng việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa rủi ro xảy Thêm vào đó, trƣớc đây, chi phí vay yếu tố quan trọng đƣợc quan tâm doanh nghiệp muốn vay vốn ngân hàng, nhƣng nay, với mặt lãi suất mới, tình hình nhiều thay đổi Lãi suất quan trọng nhƣng khơng phải xếp hạng Ngồi lãi suất doanh nghiệp muốn tìm hiểu tầm nhìn dài hạn đối tác, từ hỗ trợ sách, thay đổi sách, nguồn lãi suất đảm bảo khoảng thời gian đủ dài để doanh nghiệp tự chủ tài phi tài Hay nói cách khác, doanh nghiệp mong muốn sách dài để chủ động đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh, thay chƣơng trình, gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất thấp Chính vậy, để tồn phát triển môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ ngân hàng cần phải xây dựng sách tín dụng riêng biệt đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng mục tiêu hàng đầu Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An, Quảng Nam trƣờng hợp ngoại lệ Hoạt động tín dụng chi nhánh đạt đƣợc thành cơng khơng nhỏ góp phần vào phát triển chung kinh tế ngành ngân hàng nói riêng Chi nhánh nhiều đổi công tác quản lý rủi ro tín dụng mặt kỹ luật tín dụng, cơng tác kiểm sốt nội bộ, xử lý nợ vấn đề…Tuy nhiên, chi nhánh khó tránh khỏi rủi ro trình cho vay nhiều yếu tố tác động từ môi trƣờng kinh doanh, từ khách hàng từ nội ngân hàng mà Vì vậy, việc đƣa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp chi nhánh nhiệm vụ thiết yếu đƣợc đặt lên hàng đầu thực tế Xuất phát từ thực tế với mong muốn nghiên cứu thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng từ đề suất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh, định lựa chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á chi nhánh Hội An” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh NHTMCP Việt Á chi nhánh Hội An để thấy đƣợc nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh thực tế chi nhánh sử dụng công cụ, biện pháp 90 + Bên cạnh việc đánh giá trình độ chun mơn đối tƣợng tuyển dụng, Chi nhánh cần trọng số điều kiện khác để đáp ứng với nhu cầu thời đại nhƣ: trình độ ngoại ngữ, khả giao tiếp, độ nhạy bén việc giải vấn đề, khả làm việc theo nhóm… - Tạo mơi trường làm việc sách đãi ngộ hợp lý + Mơi trƣờng làm việc đƣợc coi nét văn hoá cho ngân hàng Môi trƣờng làm việc tốt đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động, sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, thẳng thắn, chân thực, mối quan hệ nhân viên hồ đồng, giúp đỡ lẫn phát triển chung tồn ngân hàng Đấy sở cho việc nâng cao chất lƣợng kinh doanh Chi nhánh Môi trƣờng khiến ngƣời lao động ln cảm thấy vui vẻ, tự hào công việc ngân hàng Vì cống hiến trách nhiệm cao với cơng việc + Đối với ngƣời lao động ln mong muốn hai điều, thu nhập cao hội thăng tiến tốt Vì vậy, kèm với việc tuyển dụng đƣợc đội ngũ nhân viên tốt, Chi nhánh cần chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm giữ nhân tài tạo động lực làm việc cho nhân viên - Tăng cƣờng việc đào tạo đào tạo lại cán nhân viên CN + Trong thời gian tới, Chi nhánh cần xây dựng chế độ hợp lý nhằm khuyến khích nhân viên việc học hỏi nâng cao trình độ, gắn liền với lƣơng, thƣởng, chức vụ quyền lợi Đƣa ngƣời tài, đáp ứng đòi hỏi cơng việc lên nắm giữ chức vụ quan trọng, tránh tình trạng lên chức theo thời gian cơng tác Đặc biệt hình thức phạt hợp lí nhân viên khơng đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt Chi nhánh cần tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ theo định kỳ hàng tháng lần nhằm đảm bảo lực lƣợng lao động tinh thông nghiệp vụ chung 91 + Chi nhánh cần bổ sung thêm sách hƣớng nghiệp đào tạo cho nhân viên nhƣ việc định hƣớng cho nhân viên cần phải học thêm gì, học nhƣ để khơng chồng chéo lịch học nhân viên, dẫn đến thiếu ngƣời số phận Ngồi ra, chi nhánh tổ chức buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi hoạt động nghiệp vụ lẫn Đồng thời, kế hoạch đào tạo, huấn luyến đào tạo lại nhân viên thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ… + Hàng năm, Chi nhánh cần phối hợp với Hội sở chi nhánh, PGD khác tổ chức buổi giao lƣu nói chuyện với chuyên gia tài ngân hàng tiếng thuộc ngành ngồi nƣớc để giúp nhân viên thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, giúp phát triển khả tƣ kích thích ƣớc mơ đạt đƣợc thành cơng + Bên cạnh đó, Chi nhánh cần ý đến đạo đức ngƣời lao động Hoạt động ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi ngƣời lao động phải đặt trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu Đây yếu tố tạo nên niềm tin nơi khách hàng Vì thế, Chi nhánh cần phải thƣờng xuyên tổ chức buổi tọa đàm, kỷ luật nghiêm khắc cá nhân hành vi sai phạm, khen thƣởng cá nhân biểu tốt, tạo nên phong trào văn hoá lành mạnh nội Chi nhánh Về lực phục vụ, nhân viên tín dụng phải đáp ứng phong cách, tác phong làm việc, lịch nhã nhặn để tạo ấn tƣợng tốt đẹp với khách hàng; ln xác chuyên nghiệp thực nghiệp vụ; đạo đức nghề nghiệp, khơng vòi vĩnh khách hàng tinh thần trách nhiệm cao cơng viêc Định kỳ hàng năm, Chi nhánh cần tổ chức buổi kiểm tra đánh giá xếp loại nhân viên Những nhân viên giỏi xuất sắc đƣợc ƣu tiên tăng lƣơng, phần thƣởng xứng đáng, bồi dƣỡng để nắm giữ vị trí lãnh đạo tƣơng 92 lai, nhân viên yếu bị giảm lƣơng loại bỏ dần Việc làm kích thích nhân viên Chi nhánh tập trung làm việc, phát huy tốt lực mục tiêu tồn phát triển kinh tế thị trƣờng nay, tránh tình trạng ngƣời làm nhiều, ngƣời giỏi xuất sắc hƣởng kết nhƣ ngƣời yếu làm họ động lực làm việc, phấn đấu cống hiến cho ngân hàng c Nâng cao chất lượng công nghệ Để hoạt động ngân hàng diễn thuận lợi, an tồn hiệu quả, cần hậu thuẫn công nghệ, công nghệ thông tin Nếu nhƣ điều kiện khơng đƣợc đáp ứng nghĩa Chi nhánh mở thêm nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ, mở thêm nhiều mạng lƣới chi nhánh giao dịch, tốc độ tăng trƣởng tín dụng nhanh, rủi ro gia tăng khó kiểm sốt rủi ro tiềm ẩn lớn Hiện chi nhánh ứng dụng tin học dừng lại việc phục vụ cho cơng tác tốn, kế tốn, công tác lƣu giữ số liệu hoạt động kinh doanh mà chƣa quan tâm đến ứng dụng công nghệ thơng tin phục vụ cho tín dụng Vì vậy, thời gian đến chi nhánh cần đầu tƣ, nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng, thẩm định khoản vay, xếp hạng tín dụng DN, lƣu trữ thơng tin từ phận thu thập phân tích thơng tin chuyển đến để công tác hạn chế RRTD ngày hiệu d Thực phân tách quyền hạn trách nhiệm phận cấp tín dụng Hiện CN tất phán tín dụng Giám đốc chi nhánh ký duyệt Điều tạo nên tính bị động q trình xét cấp tín dụng Vì vậy, thời gian tới chi nhánh cần phân tách quyền hạn tín dụng cụ thể cho cấp thẩm quyền để tạo tính chủ động hoạt động cho vay, nâng cao trách nhiệm phận liên quan góp phần giúp cho hoạt 93 động cho vay chi nhánh đƣợc diễn an toàn hiệu Cụ thế: - Hội sở phán khoản tín dụng lớn tỷ đồng - Giám đốc chi nhánh đƣợc giao quyền phán tín dụng với tổng hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng DN tỷ đồng - Phó Giám đốc chi nhánh đƣợc giao quyền phán tín dụng với tổng hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng DN tỷ đồng - Cán tín dụng chịu trách nhiệm việc phán tín dụng phòng QHKH đƣợc giao quyền phán tín dụng với tổng hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng DN tỷ đồng Từ việc phân cấp phán thuộc thẩm quyền định phòng QHKH không cần phải đợt xét duyệt từ Giám đốc/ Phó Giám đốc chi nhánh, từ giúp cho trình cấp tín dụng đƣợc diễn thuận lợi nhanh chóng, tạo hài lòng từ phía khách hàng Tuy nhiên, cần phải quản chặt chẽ cấp xét duyệt tín dụng để đảm bảo hiệu công tác hạn chế RRTD cho vay DN Chi nhánh e Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội Chi nhánh cần hoàn thiện chế quản trị nội bộ, đảm bảo ngƣời thẩm quyền trách nhiệm ngân hàng đƣợc định giám sát chặt chẽ để đảo bảo khơng xung đột lợi ích, thơng đồng lợi ích nhóm Ban quản trị Chi nhánh cần thiết lập chốt kiểm soát nội giúp ngăn ngừa phát việc phê duyệt gian lận Với nợ xấu mà CN cho vay theo quan hệ “liên doanh”, quan hệ “sân sau” hay quan hệ “cổ đơng lớn”…thì nội CN nhóm lợi ích phải cơng khai, tự nêu giải pháp quy kết trách nhiệm ràng Hơn lúc hết, lúc cần vi phạm quy định nhằm hạn chế chi phối, thao túng cổ đông lớn Ðồng thời, phải quy trách nhiệm kiên xử lý cổ đông lớn liên quan đến việc vi phạm quy định giới hạn sở 94 hữu cổ phần giới hạn tín dụng nhằm mục đích “lái” dòng tín dụng đầu tƣ CN sang nhóm lợi ích 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay DN Chi nhánh ngày đạt kết tốt cần phối kết hợp quan chức năng: Chính phủ, NHNN ngân hàng Việt Á Sau số đề xuất tác giả quan 3.3.1 Đối với phủ Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay Xây dựng hệ thống luật chi tiết, minh bạch, ràng đồng đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSĐB, đồng hóa quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, sang tên bất động sản Thiết lập chuẩn mực, quy tắc, quy định kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp; hệ thống tốn; khn khổ pháp lý điều tiết giám sát hoạt động thị trƣờng tài nói riêng hoạt động cho vay nói chung nhằm mục tiêu hỗ trợ cho hệ thống tài hồn thành tốt vai trò trung gian tài mình, bảo đảm tốc độ chi phí chu chuyển vốn, khả truyền tải phân tán rủi ro tài tạo mơi trƣờng cho hệ thống TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh hiệu Tiếp tục thực sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát tái cấu trúc kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phát triển thị trƣờng mua bán nợ, phục hồi thị trƣờng bất động sản chứng khốn qua hạn chế tốc độ tăng nợ xấu nâng cao chất lƣợng tín dụng Tăng cƣờng pháp chế lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng việc quan nhà nƣớc liên quan bao gồm NHNN, TCTD, NHTM, tổ chức hoạt động ngân hàng, tổ chức kinh tế công dân phải tuân 95 thủ nghiêm quy định pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng, tránh tình trạng “lách luật”, thao túng, lũng đoạn thị trƣờng, tƣợng gian dối số liệu sổ sách báo cáo, Vận hành Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) hiệu Chính phủ cần sớm ban hành, sửa đổi, bổ sung chế, sách để hồn thiện đầy đủ khuôn khổ pháp lý cho hoạt động VAMC, tạo điều kiện thuận lợi cho VAMC hoạt động hiệu Tăng cƣờng giám sát hoạt động doanh nghiệp: Chính phủ cần ban hành quy chế giám sát với mục tiêu đánh giá thực trạng tài nhƣ xem xét rủi ro mặt tài đƣa cảnh báo từ phía quan quản lý nhà nƣớc nhƣ biện pháp mà thân doanh nghiệp để ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo tài đƣợc lành mạnh kinh doanh hiệu 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN tăng cƣờng hiệu quả, hiệu lực công tác tra, giám sát ngân hàng để TCTD tuân thủ quy tắc hoạt động ngân hàng đặc biệt quy định cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro quy định an tồn tín dụng NHNN cần phải xây dựng tiêu chí để đánh giá đƣợc sách quy trình quản lý rủi ro NHTM xây dựng phù hợp với quy mô mức độ phức tạp NHTM; bƣớc chuẩn hóa quy trình nhằm nhận dạng, đo lƣờng kiểm tra, kiểm soát loại rủi ro NHNN cần chế “cây gậy củ cà rốt” để phát triển thị trƣờng mua bán nợ sơ cấp Bởi khơng chế tài NHNN để ép TCTD phải trách nhiệm xử lý RRTD hoạt động cho vay, cụ thể xử lý nợ xấu Đồng thời, NHNN cần thƣờng xuyên giám sát, đánh giá mức độ nợ xấu TCTD để cảnh báo, khuyến nghị TCTD chủ động kế 96 hoạch cụ thể bán nợ xấu cho VAMC để góp phần lành mạnh hóa tài cho TCTD NHNN cần nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý để ngân hàng thực xếp hạng tín dụng nội bộ, hƣớng theo thông lệ quốc tế, song song với việc xây dựng, hồn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ, cần sách phát triển đơn vị xếp hạng TD độc lập làm sở tham chiếu chung 3.3.3 Đối với Hội sở Quy định ràng việc phân tách quyền hạn phán tín dụng cấp Chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh việc xét duyệt khoản cho vay Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng: hồn thiện phần mềm chấm điểm khách hàng tự động thông qua thông số đƣợc cập nhật hệ thống Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng sở để xác định giới hạn tín dụng hàng năm, định cấp tín dụng lần cho khách hàng, đánh giá trạng khách hàng trình theo dõi vốn vay, quản lý danh mục tín dụng trích lập dự phòng rủi ro Xây dựng cân đối tiêu định lƣợng định tính việc xếp hạng tín dụng DN để việc xếp hạng đạt độ xác cao Nâng cao chất lƣợng quản trị điều hành, kiểm toán nội bộ, phát triển hệ thống quản trị rủi ro chiến lƣợc phát triển kinh doanh, thủ tục cấp tín dụng theo hƣớng lành mạnh, thận trọng Đặc biệt, Hội sở cần hồn thiện mơ hình quản trị RRTD với nhiệm vụ, chức cụ thể cho khâu, phận phải phù hợp với điều kiện nhân sự, mạng lƣới hoạt động sở hạ tầng ngân hàng Hỗ trợ Chi nhánh công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ: Kế hoạch tuyển dụng cán tín dụng khơng hợp lý dẫn đến tình trạng khó khăn trƣớc yêu cầu mở rộng mạng lƣới để nâng cao lực cạnh tranh 97 Chi nhánh Trong thời gian tới VAB chi nhánh Hội An kế hoạch phát triển mạng lƣới mở rộng hoạt động Vì Hội sở cần xem xét sách cơng tác tuyển dụng nhân để Chi nhánh hoạt động hiệu Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Phân tích thực trạng tín dụng, định kì rà sốt phân loại tín dụng để kịp thời biện pháp xử lý, hạn chế nợ xấu Thực quản lý danh mục nợ xấu để biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế nợ xấu phát sinh chi nhánh Thƣờng xuyên tổ chức buổi hội thảo tọa đàm nhân viên toàn hệ thống với chuyên gia kinh tế nƣớc lĩnh vực cho vay ngân hàng để góp phần nâng cao lực nghề nghiệp nhân viên KẾT LUẬN CHƢƠNG Xuất phát từ vấn đề tồn cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro VAB chi nhánh Hội An, Quảng Nam phân tích chƣơng 2, chƣơng tác giả đề xuất giải pháp nhằm góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay DN Chi nhánh Bên cạnh đƣa kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam với VAB nhằm hồn thiện mơi trƣờng VAB chi nhánh Hội An nhƣ hệ thống VAB nói riêng NHTM nói chung thành cơng cơng tác phòng ngừa hạn chế RRTD cho vay DN 98 KẾT LUẬN Trong tình hình kinh tế khó khăn nay, số doanh nghiệp phá sản ngày tăng, ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng cho vay doanh nghiệp, RRTD cho vay DN vấn đề tránh khỏi cần đƣợc quan tâm mức Do vậy, hạn chế rủi ro cho vay DN nhiệm vụ quan trọng quản trị, điều hành NHTM Trong thời gian qua đạt đƣợc thành tựu đáng khích lệ nhƣng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Hội An bộc lộ điểm hạn chế định Tình trạng nhiều ngun nhân, chủ quan có, khách quan Vì để giảm bớt tổn thất, nâng cao hiệu kinh tế tạo điều kiện cho ngân hàng tồn phát triển môi trƣờng cạnh tranh thời mở cửa ta cần tiếp tục tích cực triển khai nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Tuy nhiên, dù rủi ro đƣợc xử lý nhƣ muốn thành cơng cần tham gia chia sẻ tích cực doanh nghiệp nợ, ngân hàng chủ nợ và, NHNN Chính phủ Vì cần phối kết hợp phận chức để công tác hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp ngày hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Acho,T., F and Tenguh, N., C (2008), Bank Performance and Credit Risk Management [2] TS Võ Thị Thúy Anh - chủ biên, đồng tác giả: Th.S Lê Phƣơng Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nơi XB: Nhà xuất tài [3] TS Võ Thị Thúy Anh (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Thống Kê [4] PGS TS Lâm Chí Dũng (2009), Bài giảng Quản trị ngân hàng thƣơng mại 2, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống Kê [7] Nguyễn Quang Thái (2013), Nợ xấu: Nhận dạng xử lý, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 9, 2013; [8] Ngân hàng Nhà nƣớc (2005), Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005, Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [9] Ngân hàng Nhà nƣớc (2007), Quyết định Ngân hàng Nhà nƣớc số 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25 tháng năm 2007 sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [10] Ngân hàng Nhà nƣớc (2013), Thông tƣ Ngân hàng Nhà nƣớc số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng năm 2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi [11] NHTMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2011 – 2013) [12]NHTMCP Việt Á chi nhánh Hội An, Báo cáo thường niên (2011 – 2013), [13] NHTMCP Việt Á chi nhánh Hội An, Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng (2011 – 2013) VAB, Chi nhánh Hội An Mã đơn vị: 160 Tên đơn vị: Người lập: PHỤ LỤC Ngày lập:05/08/2014 THÔNG TIN TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM XÉT DUYỆT CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP XHTD ID Tên doanh nghiệp: CIF090900000140 CIF FCC: Tình trạng: Ngày đánh giá: 05/08/2014 Nhóm KH: Phân loại DN: DN hoạt động Thời điểm BCTC: 31/12/2013 Ngành hoạt động: Kinh doanh dịch vụ lƣu trú, ăn uống, vui chơi giải trí I/ Đánh giá khách hàng: 160002054 ĐVKD Đã duyệt Loại hình DN: Kiểm tốn BCTC: Nhóm ngành: Quy mơ: DN khác Không Thƣơng mại, dịch vụ Rất nhỏ Điểm quy mô: 4.00 Điểm TC: 16.25 Xếp hạng: A Điểm PTC: 61.81 Độ rủi ro: Rủi ro thấp Tổng điểm: 78.06 Phân loại nợ: Nợ đủ tiêu chuẩn Xếp hạng TSĐB: B - Trung bình II/ Đánh giá TSĐB: Điểm TSĐB: 76.00 III/ Kết luận ĐVKD: Tốt Ngƣời duyệt: Ngƣời chấm : IV/ Đánh giá KSTD Hội Sở: Ngƣời đánh giá: Nội dung đánh giá: Ngày đánh giá: Danh sách hợp đồng tín dụng đề nghị vay Tổng đề nghị vay : Số HĐ CHUA CO Nội dung BO SUNG VON KINH DOANH, MUA SAM TRANG 2,000.00 (Triệu đồng) Dƣ nợ 2000.00 Trang 1/ Thông tin điểm chi tiết Mã tiêu Giá trị Quy mô 010 Vốn chủ sở hữu 2.97 020 Lao động 11.00 030 Doanh thu 3.99 040 Tổng tài sản 4.85 Tên tiêu Tài 010001 Khả tốn hành 0.40 020002 Vòng quay hàng tồn kho 7.35 020003 Vòng quay khoản phải thu 0.00 030001 Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản 38.70 030002 Nợ dài dạn/Vốn CSH 0.00 040003 12 Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân 11.46 040005 14 EBIT/Chi phí lãi vay 4.42 Phi tài 010 I Đánh giá khả trả nợ khách hàng 010001 Khả trả nợ gốc trung, dài hạn > 1.5 lần 010002 Hiệu phƣơng án kinh doanh theo đánh giá cán CBTD Tốt 010005 Nguồn trả nợ đáng tin cậy, doanh nghiệp hồn tồn khả trả nợ hạn 020 Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD quý tới II Trình độ Quản lý môi trƣờng nội 020001 Kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý DN Từ năm trở lên 020002 Trình độ học vấn ngƣời trực tiếp quản lý DN Đại học/Trên Đại học 020003 Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CBTD Quan hệ Ban lãnh đạo với quan chủ quản cấp ngành liên quan (khơng bao gồm Ngân hàng) Tốt 020005 Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trƣờng theo đánh giá CBTD Năng động 020006 Ghi chép sổ sách kế toán 020010 Môi trƣờng nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn từ đến năm tới III Quan hệ với Ngân hàng báo cáo tài năm, nhiên sổ sách kế tốn chƣa đƣợc cập nhật kịp thời Tốt 020004 020011 030 030001 030003 030004 Quan hệ bình thƣờng mục tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiên tính khả thi số trƣờng hợp hạn chế Số lần cấu lại nợ hạn nợ Ngân hàng (bao gồm lần gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dƣ nợ (gốc) Ngân hàng 0% thời điểm đánh giá Tình hình nợ hạn dƣ nợ tại Ngân hàng Không nợ hạn 030005 Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao gồm nợ cấu hạn) /tổng dƣ nợ thời điểm đánh giá Ngân hàng 0% 030006 Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thƣ tín dụng, bảo lãnh) Ngân hàng chƣa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 12 tháng qua; khách hàng khơng giao dịch ngoại bảng; khách hàng cam kết ngoại bảng ký quỹ 100% Trang 2/ 030007 Khách hàng thiện chí ln chủ động việc trả nợ 030008 Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu Ngân hàng 12 tháng qua 030009 Tỷ trọng số dƣ tiền gửi bình quân Ngân hàng/ Tổng số dƣ nợ bình quân doanh nghiệp Ngân hàng 12 tháng qua 030012 030013 Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) Ngân hàng so với ngân hàng khác (khơng bao gồm dịch vụ tín dụng) Thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng 030014 Tình trạng nợ ngân hàng khác 12 tháng qua 030015 040 Định hƣớng quan hệ tín dụng với khách hàng theo quan điểm CBTD Tình hình quan hệ nhóm khách hàng liên quan VAB tổ chức tín dụng khác (nếu khơng nhóm khách hàng liên quan, tiêu đƣợc tham chiếu với tiêu 3.3 Tình hình nợ hạn dƣ IV Các nhân tố ảnh hƣởng đến ngành 040001 Triển vọng ngành thời điểm đánh giá Ổn định 040003 Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hƣởng đến ngành DN Các sách Chính phủ, Nhà nƣớc Rất ổn định 030016 040004 Cung cấp thông tin đầy đủ, thời hạn đảm bảo xác theo yêu cầu Ngân hàng; tích cực việc cung cấp thông tin < 2% Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng với mức độ nhƣ ngân hàng khác CBTD Từ năm đến dƣới năm Khơng nợ q hạn nợ cấu/ Khơng dƣ nợ vay ngân hàng khác Phát triển Khơng nợ q hạn nợ cấu/ Khơng dƣ nợ vay ngân hàng khác sách khuyến khích / ƣu đãi doanh nghiệp tận dụng tốt sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh phụ thuộc nhƣng ảnh hƣởng không đáng kể 040005 Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh DN ngành tác động yếu tố tự nhiên 050 V Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động DN 050001 Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp yếu tố đầu vào Bình thƣờng 050002 Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trƣờng đầu ra) Bình thƣờng 050003 Mức độ ổn định thị trƣờng đầu Ổn định 050004 Tính cạnh tranh đào thải sản phẩm thị trƣờng Bình thƣờng 050005 Trình độ cơng nghệ sản xuất doanh nghiệp (áp dụng ngành sản xuất, chế biến) Tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân năm DN năm gần ROE bình quân DN năm gần Bình thƣờng/ Các cơng ty không thuộc ngành sản xuất chế biến Tốc độ tăng trƣởng doanh thu quý đánh giá so với quý kỳ năm trƣớc doanh nghiệp ROE năm ƣớc tính sở ROE lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá Số năm hoạt động DN ngành (tính từ thời điểm sản phẩm thị trƣờng) Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (Phạm vi tiêu thụ sản phẩm) > 12.1% 050012 Ảnh hƣởng tình hình trị sách nƣớc - thị trƣờng xuất sản phẩm doanh nghiệp Trung bình khơng hoạt động xuất 050013 Uy tín doanh nghiệp thị trƣờng Bình thƣờng 050014 Mức độ bảo hiểm tài sản 12.1% > 20 % > 20 % Hơn năm Trong phạm vi tỉnh Trang 3/ Thông tin tài sản đảm bảo Mã tiêu Giá trị Tên TSĐB: Tên loại TSĐB: Bất động sản (Quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở) Giá trị TSĐB: 2,924.00 (Triệu VND) Đảm bảo cho HĐ: BO SUNG VON KINH DOANH, MUA SAM TRANG THIET 010 Loại tài sản đảm bảo Bất động sản 020 Tính chất sở hữu TSĐB Thuộc sở hữu hợp pháp ngƣời bảo lãnh 030 Tính khả mại TSĐB 030003 Bất động sản (Quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở) 040 Tổng nợ vay đề nghị/ Giá trị tài sản đảm bảo (Giá trị tài sản đảm bảo: giá trị đƣợc xác định ngày đánh giá gần nhất) 040002 Bất động sản Trên 65% đến 80% 050 Xu hƣớng giảm giá trị tài sản đảm bảo 12 tháng qua theo đánh giá CBTD 0% Kiểm soát duyệt Quyền phát mãi: Tên tiêu Bất động sản xếp loại B theo quy định phân loại tài sản bảo đảm số 2509/QĐ-TGĐ/13 ban hành ngày 16/09/2013 Cán tin dụng Trang 4/ ... Việt Á chi nhánh Hội An 53 2.3.2 Đánh giá chung thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh .60 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH. .. dụng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh NHTMCP Việt Á chi. .. hƣởng đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN - QUẢNG NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh hội an , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh hội an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn