Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng

116 34 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGƠ TÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGÔ TÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thục chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Ngô Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN CỦA NHTM 1.1 CHO VAY NHÂN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm cho vay nhân 1.1.3 Phân loại cho vay nhân 10 1.1.4 Vai trò cho vay nhân 12 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN CỦA NHTM .14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Các biểu (hay cấp độ) rủi ro tín dụng: 16 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng cho vay nhân .20 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN 23 1.3.1 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân .23 1.3.2 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân 23 1.3.3 Các biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân 24 1.3.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Giới thiệu TMCP Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 33 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 36 2.2 THỰC CHO VAY nhân TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 39 2.2.2 Tình hình cho vay nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 43 2.3 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Các biện pháp sử dụng để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 46 2.3.2 Đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 63 2.4.1 Những mặt đạt 63 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 64 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HẠN CHẾ RRTD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 71 3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 71 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng, trọng vào nguồn trả nợ khách hàng 75 3.2.2 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay .77 3.2.3 Thành lập tổ định giá chuyên trách độc lập 78 3.2.4 Hoàn thiện quy trình liên quan đến yếu tố pháp lý việc nhận chấp tài sản đảm bảo 79 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý thông tin khách hàng vay, bảo đảm chất lượng thông tin 80 3.2.6 Nâng cao lực chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội (QLRR) 81 3.2.7 Nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán 82 3.2.8 Nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin 84 3.2.9 Quản lý tốt cơng tác phân loại nợ, trích lập, xử lý dự phòng rủi ro tín dụng xử lý khoản nợ có vấn đề 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Đối với phủ 86 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 87 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam CBTD : Cán tín dụng NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán lẻ NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLKH : Quản lý khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết kinh doanh giai đoạn 2011-2013: 36 2.2 Số liệu tình hình cho vay nhân chi nhánh 43 2.3 Số liệu tỷ trọng dư nợ cho vay nhân hội sở phòng giao dịch 44 2.4 Số liệu dư nợ vay nhân theo sản phẩm 45 2.5 Số liệu cấu nhóm nợ cho vay nhân ngân hàng 59 2.6 Số liệu biến động nhóm nợ ngân hàng 60 2.7 Số liệu cấu nợ xấu ngân hàng 61 2.8 Số liệu lãi treo ngân hàng 62 3.1 Số liệu tiêu bán lẻ định hướng năm 2014 2015 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể nói xu hướng tất yếu Ngân hàng nước hướng đến trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu nước khu vực mảng kinh doanh quan trọng Ngân hàng thị phần cho vay nhân ngân hàng Trong hệ thống ngân hàng nước giới có bề dày kinh nghiệm liên tục lâm vào tình cảnh khả khoản, đóng cửa phá sản, chưa hệ thống ngân hàng Việt Nam lại đối mặt với muôn vàn khó khăn việc giải tốn nợ xấu Nợ xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM), làm giảm lợi ích cổ đông, ảnh hưởng đến niềm tin người nhân tổ chức gửi tiền đặc biệt “sức khỏe” kinh tế v.v… việc hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay nhân trở thành vấn đề cấp thiết quan trọng tất Ngân hàng Việc làm đảm bảo cho ngân hàng xác định phạm vi mà ảnh hưởng khơng mong muốn rủi ro tín dụng tác động kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Đồng thời đưa biện pháp, công cụ nhằm phòng tránh, ngăn ngừa, hạn chế thấp rủi ro xảy Với tầm quan trọng trên, định chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng nói chung cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân nói riêng Mục tiêu nghiên cứu Ÿ Hệ thống hóa vấn đề lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng rủi ro công tác cho vay nhân BIDV Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2013 Chương nêu định hướng phát triển tín dụng nhân BIDV Đà Nẵng thời gian đến Trên sở hạn chế hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân BIDV Đà Nẵng, chương đưa giải pháp cụ thể nhằm thực tốt công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân Chi nhánh Bên cạnh đó, chương trình bày kiến nghị Chính phủ, NHNN, BIDV Hội sở để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ BIDV Đà Nẵng thực có hiệu cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh BIDV Đà Nẵng địa bàn 93 KẾT LUẬN Tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên khơng tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi Ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Trong thời gian qua, BIDV Đà Nẵng tiến hành nhiều biện pháp, với nỗ lực, tâm cao nên đạt kết đáng kể công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân, góp phần nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo kinh doanh an toàn ổn định thị trường Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng cho vay nhân lớn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh NH Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích liệu, luận văn hoàn thành số nội dung sau : - Hệ thống hóa mang tính lý luận hạn chế RRTD cho vay nhân NHTM - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động BIDV Đà Nẵng, sâu phân tích, lý giải thực trạng hạn chế RRTD cho vay nhân BIDV Đà Nẵng, qua tìm hiểu thành tựu tồn nguyên nhân dẫn đến tồn việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân chi nhánh - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD cho vay nhân chi nhánh Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào vào việc giúp BIDV Đà Nẵng quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, 94 kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, bước nâng cao lực cạnh tranh để tồn tiếp tục phát triển bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Võ Thị Thúy Anh (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Tài chính, Đà Nẵng [2] Trương Tuấn Anh (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Sacombank – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [4] Lý Đông, Tống Chí Bình (2004), Khách hàng phân tích giá trị khách hàng, NXB Lao động - Xã hội, TP Hồ Chí Minh [5] Phạm Thị Hiền (2013), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh ngân hàng TMCP xuất nhập Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Hiệp (2010), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Học viện ngân hàng (2001), Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [8] Nguyễn Thị Thái Hưng (2012), Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu RRTD cho vay đầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Hưng (2013), Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [11] Cao Sỹ Khiêm (1995), Đổi sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường nước ta, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội [12] Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước [13] Trần Nam (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Daklak, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [14] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013), Thông số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [15] Petres Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội [16] Quốc hội, (2005), Luật doanh nghiệp [17] Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), Giải pháp hạn chế RRTD Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Lê Hòa Tân (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Websites [19] www.bidv.com.vn [20] www.sbv.gov.vn [21] www.cib.gov.vn [22] www.quantri.com.vn [23] www.btc.com.vn [24] www.chinhphu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quy trình phân cấp ủy quyền phán cho vay nhân chi nhánh A Trường hợp cấp tín dụng qua thẩm định rủi ro Những trường hợp cấp tín dụng qua thẩm định rủi ro Khách hàng có tổng giới hạn tín dụng lớn mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh tối đa mức thẩm quyền phán cao Chi nhánh theo Thơng báo Trụ sở thời kỳ (30 tỷ đồng) Các khoản cấp tín dụng có bảo đảm giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm chiết khấu GTCG thuộc tổ chức tín dụng khác Các khoản cấp tín dụng (trừ trường hợp: phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi, cấp tín dụng tiêu dùng có nguồn trả nợ từ lương, cấp tín dụng có bảo đảm 100% cầm cố giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm thuộc Nhóm I) khách hàng thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng theo quy định Quy chế cho vay hành BIDV Các khoản bảo lãnh cho khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng khác Các trường hợp khác theo quy định Tổng Giám đốc Thẩm quyền Hội đồng tín dụng sở Trong phạm vi mức thẩm quyền phán Chi nhánh, Hội đồng tín dụng sở xem xét, phán tín dụng trường hợp vượt mức thẩm quyền Giám đốc Chi nhánh với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Thẩm quyền Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Chi nhánh quyền phán tín dụng khách hàng với mức thẩm quyền tối đa 70% mức thẩm quyền phán cao Chi nhánh thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Thẩm quyền Phó Giám đốc Quản lý rủi ro PGĐ QLRR quyền phán tín dụng khách hàng với mức thẩm quyền tối đa 50% mức thẩm quyền phán cao Chi nhánh thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại B Trường hợp cấp tín dụng khơng qua thẩm định rủi ro Trường hợp cấp tín dụng khơng phải qua thẩm định rủi ro Những trường hợp không thuộc trường hợp nêu khoản vay phải qua quản lý rủi ro Thẩm quyền Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Chi nhánh quyền phán tín dụng tối đa 100% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Thẩm quyền PGĐ QLKHCN PGĐ QLKHCN quyền phán tín dụng tối đa 100% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Thẩm quyền Lãnh đạo Phòng Khách hàng nhân Trưởng phòng Khách hàng nhân quyền phán tín dụng tối đa 70% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Phó Trưởng phòng Khách hàng nhân quyền phán tín dụng tối đa 50% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Thẩm quyền Lãnh đạo Phòng Giao dịch Giám đốc Phòng Giao dịch quyền phê duyệt cho vay tối đa 70% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh tối đa không tỷ đồng với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Phó Giám đốc Phòng Giao dịch quyền phê duyệt tối đa 50% mức thẩm quyền phán không qua thẩm định rủi ro Chi nhánh tối đa không tỷ đồng với thời hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định sản phẩm không 60 tháng trường hợp lại Phụ lục 2: Lưu đồ quy trình cho vay nhân BIDV Đà Nẵng BƯỚC 1: TIẾP THỊ KHÁCH HÀNG LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG GIẢI NGÂN Khách hàng - Tiếp thị Khách hàng: - Phỏng vấn Khách hàng (Đồng ý) - Hướng dẫn hồ sơ vay vốn - Đối chiếu với chiến CBQHKH (Cán tín dụng) lược, sách, Sản phẩm tín dụng… để xác định dịch vụ, sản - Tiếp nhận hồ sơ từ Khách hàng… - Thu thập, phân tích thẩm định khách hàng, phương án sản xuất, trả nợ… - Lập báo cáo đề xuất tín dụng… phẩm phù hợp… (Từ chối) LĐ Chi nhánh LĐPQHKHCN/ LĐPGD Quyết định không xem xét cho vay thông báo cho khách hàng Có ý kiến độc lập đồng ý từ chối cho vay Chuyển thực Bước BƯỚC 2: PHÊ DUYỆT CẤP TÍN DỤNG Khách hàng Phê duyệt cho (từ chối) (Đồng ý) vay theo thẩm quyền Chuyển thực Bước LĐPQHKHCN (vượt thẩm quyền) (từ chối) GĐ/PGĐ Phê duyệt cho QHKHCN vay theo thẩm quyền (Đồng ý) Chuyển thực Bước (qua thẩm định rủi ro) HĐTDCS/GĐ/ PGĐ QLRR Phê duyệt cấp tín dụng sở Báo cáo thẩm định rủi ro Phòng Quản lý rủi ro đề xuất Chuyển thực Bước (từ chối) (Đồng ý) BƯỚC 3: SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG SIBS: Khách hàng - Soạn thảo (ký hợp đồng) - Công chứng, chứng thực Hợp đồng - Đăng ký giao dịch bảo đảm… hợp đồng CBQHKHCN - Thực thủ tục liên quan đến TSĐB… Lãnh đạo Chi nhánh LĐQHKHCN/ LĐPGD Ký Hợp đồng liên quan theo thẩm quyền Nhập thông tin CBQTTD Chuyển thực Bước vào Hệ thống SIBS Lưu giữ hồ sơ theo quy định Bàn giao toàn Hồ sơ liên quan đến khoản vay BƯỚC 4: GIẢI NGÂN Khách hàng Nhận hồ sơ đề nghị giải PQHKHCN/ PGD ngân từ khách hàng; kiểm tra mục đích điều kiện, hướng dẫn khách hàng lập Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể… Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Từ chối (Không đủ điều kiện) Trả lại hồ sơ, chứng từ cho khách hàng Đồng ý Nhập thông tin vào Hệ thống SIBS PQTTD Lưu giữ hồ sơ Theo quy định PGDKHCN Thực giải ngân/ Trả lại hồ sơ, Hạch toán kế toán chứng từ cho khách hàng BƯỚC 5: THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG, KHOẢN VAY - Kiểm tra, đánh giá khoản CBQHKHCN vay (tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn vay ) - Thực phân loại nợ - Theo dõi, rà soát phát rủi ro… CBQTTD - Lập báo cáo phân tích rủi ro/Nợ xấu Trình LĐ PQHKHCN / - Đề xuất biện pháp phòng ngừa - Thông báo nợ đến hạn - Thông báo trạng thái khoản nợ q hạn - Tính tốn trích lập DPRR LĐPGD kiểm sốt Cấp có thẩm quyền phê duyệt Thực biện pháp phòng ngừa Báo cáo thống kê - Đề nghị CBQHKHCN kiểm tra, rà soát đánh giá khoản vay/khách hàng vay BƯỚC 6: ĐIỀU CHỈNH TÍN DỤNG (Thực quy trình Bước 1, 2) (1) Khách hàng BƯỚC 7: THU NỢ, LÃI, PHÍ Nộp tiền mặt, UNC (4) PQHKHCN /PGD Thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Tiếp nhận chứng từ trả nợ từ khách hàng/Lập giấy đề nghị thu nợ Trả lại hồ Lập thị đề nghị thu nợ PQTTD Khách hàng có đủ tiền Tài khoản để trả nợ đến hạn (3) PGDKHCN sơ chứng từ cho khách hàng Chuyển nợ hạn (2) Theo dõi Hợp đồng hệ thống… nợ đến hạn phải trả… Trình lãnh đạo Phòng - Kiểm tra lại số nợ Nhập vào hệ thống SIBS gốc, lãi, phí phải thu - Đơn đốc thực thu nợ - Phối hợp lý hợp đồng - Lưu trữ hồ sơ - Kiểm tra thông tin với QHKHCN Trả lại Hồ sơ - Thực bút toán thu nợ gốc, chứng từ cho khách hàng lãi, phí Các bút tốn ngoại bảng có liên quan BƯỚC 8: THANH LÝ HỢP ĐỒNG Khách hàng PQHKHCN - Đầu mối giao trả tài sản đảm bảo - Xoá đăng ký giao dịch đảm bảo - Soạn thảo lý hợp đồng (nếu có) - Rà sốt nợ gốc, lãi, phí thu… PQTTD - Phối hợp rà soát nợ gốc, lãi, phí thu - Cập nhật thơng tin vào hệ thống SIBS liên quan đến lý hợp đồng - Lưu trữ hồ sơ… PDVKHCN - Phối hợp rà sốt nợ gốc, lãi, phí thu… ... hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Ÿ Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển. .. cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng đạt kết hạn chế ? Nguyên nhân? Ÿ Để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Các biện pháp sử dụng để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn