Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam

1,219 22 0
  • Loading ...
1/1,219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGÔ TH PHƯƠNG NHÃ H N CH N X U TI NHTMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH QU NG NAM LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH N ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGÔ TH PHƯƠNG NHÃ H N CH N X U TI NHTMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH QU NG NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s : 60.34.20 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS oàn Gia Dũng N ng - Năm 2014 L I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu n văn Ngô Th Phương Nhã M CL C M U 1 Tính cp thit c a tài M c tiêu nghiên c u i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B c c tài Tng quan tài li ᄉ u nghiên c u CHƯƠNG NH NG V N LÝ LU N B N V H N CH N X U TRONG HO T NG TÍN D NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 R ᄉ I RO TÍN DNG TRONG HOT NG C ᄉ A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Khái ni ᄉ m 1.1.2 Tác ng c a r i ro tín d [11] Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam chi nhánh Qu-ng Nam (2012), Báo cáo tng kt hot ng kinh doanh năm 2012 [12] Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam chi nhánh Qu-ng Nam (2013), Báo cáo tng kt hot ng kinh doanh năm 2013 [13] Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam (2011), Cm nang tín dng [14] Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam (2011), Quy trình xp hng tín dng ni b, Tài li ᄉ u hi ngh tín d ng [15] NHNN Vi ᄉ t Nam (2005), Quyt nh 493/2005/Q ᄉ-NHNN v% phân loi n , trích lp s dng d phòng x lý ri ro tín dng hot ông ngân hàng ca t chc tín dng [16] NHNN Vi ᄉ t Nam (2005), Quyt nh s 457/2005/Q ᄉ-NHNH ca Thng c Ngân hàng Nhà n c quy nh v% t) l bo m an tồn hot ng ca t chc tín dng [17] Ngân hàng Nhà n 2c Vi ᄉ t Nam (2012), Quyt nh s 780/Q ᄉ-NHNN ca Thng c Ngân hàng Nhà n c quy nh v% vic phân loi n i vi n c i%u chnh kỳ hn tr n , gia hn n [18] Ngân hàng Nhà n 2c Vi ᄉ t Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy nh v% phân loi tài sn có, mc trích, phương pháp trích lp d phòng ri ro vic s dng d phòng x lý ri ro hot ng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng n c ngồi [19] Bùi B-o NgBc (2012), Tình hình n x u ca Vit Nam mt s gii pháp kh&c phc, Tp chí Thơng tin d/ báo kinh t xã hi, s 81, 2012 [20] Peter S.Rose (2001), Qun tr Ngân hàng thương mi, Nhà xut b-n tài chính, Hà Ni [21] PGS.TS Nguy:n Văn Tin (2008), Nghip v ngân hàng thương mi, NXB Th ng kê, Hà Ni [22] PGS.TS Nguy:n Văn Tin (2010), Qun tr ri ro kinh doanh ngân hàng, NXB Th ng kê, Hà Ni [23] x Phm HAu H4ng Thái (2012), Kinh nghim x lý n u ti mt s n c hàm ý cho Vit Nam, Tp chí Tài chính, s 11 [24] Th t 2ng Chính ph (2013), Quyt nh 843/Q ᄉ-TTg ngày 31/5/2013 phê duyt ᄉ% án "X lý n x u ca h thng t chc tín dng" ᄉ% án "Thành lp Cơng ty Qun lý tài sn ca t chc tín dng Vit Nam" [25] x Thu Th y (2013), N u ti NHTM Vit Nam c!n nh-ng gii pháp x lý "ng b, Tp chí Th tr 5ng Tài ti n t ᄉ, s 10 [26] x A Vũ (2012), Kinh nghim x lý n u ca Trung Quc, Tp chí Kinh t Châu Á [27] Mt s Lut liên quan: B lut dân s/, Lut TCTD, Lut Thương mi [28] Mt s website như: bfinance.vn, VnEconomy, tapchitaichinh.vn, thoibaonganhang.vn, chí ngu4n khác ... TH C TR HÀNG THƯƠNG M I C NG H N CH PH!N NGO N X UT I NGÂN I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH QU NG NAM 21 2.1 KHÁI QUÁT V! HOT NG C ᄉ A NHTMCP NGOI THƯƠNG VI"T NAM CHI NHÁNH QU#NG NAM ... Ngoi thương Vi ᄉ t Nam chi nhánh Qu-ng Nam 22 2.1.3 Cơ cu t ch c c a NHTMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam chi nhánh Qu-ng Nam 23 2.1.4 Tình hình hot ng kinh doanh c a Ngân hàng. .. NHTMCP Ngoi thương Vi ᄉ t Nam chi nhánh Qu-ng Nam 45 KT LU N CHƯƠNG 49 CHƯƠNG CÁC GI I PHÁP NH"M H NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C NAM CHI NHÁNH QU N CH PH!N NGO N X UT I I THƯƠNG VI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam , Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn