Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn – hà nội (SHB), TP tam kỳ, tỉnh quảng nam

104 34 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH LÊ BẢO NHƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI, TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH LÊ BẢO NHƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI, TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số:60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Lê Bảo Như MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNGPHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NHTM 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 1.1.2 Các đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 1.1.3 Chức bảo lãnh ngân hàng 1.1.4 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.1.5 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 11 1.1.6 Rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh 18 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NHTM 20 1.2.1 Quan niệm phát triển 20 1.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ bảo lãnh 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ bảo lãnh 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NỘI (SHB) TP TAM KỲ- QUẢNG NAM 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NỘI (SHB) CHI NHÁNH TP TAM KỲ- QUẢNG NAM 32 2.1.1 Quá trình hình thành SHB Chi nhánh Tam Kỳ-Quảng Nam 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh SHB Chi nhánh Tam KỳQuảng Nam 35 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI SHB CHI NHÁNH TP TAM KỲ-QUẢNG NAM 42 2.2.1 Các quy định chung bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam 42 2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh Chi nhánh SHB Quảng Nam 45 2.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH 57 2.3.1 Uy tín ngân hàng 57 2.3.2 Tính đa dạng sản phẩm cung cấp gói dịch vụ bảo lãnh 58 2.3.3 Chính sách giá 59 2.3.4 Quy trình bảo lãnh 62 2.3.5 Chính sách tuyên truyền quảng cáo 63 2.3.6 Thái độ phục vụ cán ngân hàng 64 2.3.7 Chất lượng dịch vụ bảo lãnh 65 2.3.8 Các sách, quy định cho hoạt động bảo lãnh 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 67 2.4.1 Những kết đạt 67 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân dịch vụ bảo lãnh Chi nhánh 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NỘI (SHB) TP TAM KỲ-TỈNH QUẢNG NAM 72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA CHI NHÁNH TRONG NĂM 2014 72 3.1.1 Định hướng phát triển chung Chi nhánh 72 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Chi nhánh 72 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NỘI (SHB), TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 74 3.2.1 Mở rộng đối tượng khách hàng cho dịch vụ bảo lãnh 74 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh 75 3.2.3.Thực sách giá hợp lý cho đối tượng khách hàng 77 3.2.4 Hồn thiện quy trình, thủ tục bảo lãnh 78 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 80 3.2.6 Linh hoạt hình thức đảm bảo cho hợp đồng bảo lãnh 82 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84 3.2.8 Nâng cao vị uy tín Chi nhánh địa bàn 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước 87 3.3.2 Kiến nghị SHB 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QN : Quảng Nam TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh toán quốc tế DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn CN giai đoạn 2011-2013 36 2.2 Tình hình hoạt động cho vay CN giai đoạn 2011- bảng 2013 2.3 Kết hoạt động kinh doanh CN giai đoạn 20112013 2.4 38 41 Tình hình thực dịch vụ bảo lãnh CN từ 20112013 45 2.5 Tình hình thực bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh 46 2.6 Tình hình thực bảo lãnh theo hình thức đảm bảo 50 2.7 Tình hình thực bảo lãnh theo lĩnh vực hoạt động 52 2.8 Tình hình thu phí bảo lãnh 54 2.9 Tình hình thực nghĩa vụ thay cho khách hàng 56 2.10 Số lượng giao dịch theo loại hình 58 2.11 Biểu phí phát hành bảo lãnh nước SHB 60 2.12 Mức phí bảo lãnh số NHTM địa bàn 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động CN năm 2013 37 2.2 Cơ cấu dư nợ CN giai đoạn 2011-2013 39 2.3 Doanh số bảo lãnh CN từ 2008-2010 46 2.4 Doanh số bảo lãnh thực hợp đồng 47 2.5 Doanh số bảo lãnh toán 48 2.6 Doanh số bảo lãnh dự thầu 49 2.7 Tình hình bảo lãnh theo hình thức đảm bảo 51 2.8 Tình hình bảo lãnh theo lĩnh vực hoạt động 53 2.9 Tỷ trọng phí bảo lãnh so với phí hoạt động dịch vụ 55 2.10 Số lượng giao dịch theo loại hình 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, Việt Nam vươn đường cơng nghiệp hố, đại hố, tham gia tích cực vào cơng hội nhập kinh tế quốc tế bước đầu đạt thành tựu khả quan Trong bối cảnh chung đó, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng phát triển chung kinh tế Với áp lực cạnh tranh gay gắt, đặt cho hệ thống ngân hàng nhiều thời khơng thách thức, đòi hỏi phải phát triển, đổi tiến tới hoàn thiện, đa dạng hố loại hình dịch vụ Một dịch vụngân hàng cung cấp cho kinh tế dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng đời làm tăng độ tin cậy bên đối tác, củng cố khả thành công giao dịch Dịch vụ bảo lãnh tạo điều kiện cho khách hàng nắm bắt hội kinh doanh mà nâng cao uy tín vị ngân hàng khu vực giới Tuy vậy,dịch vụ bảo lãnh mẻ so với nghiệp vụ truyền thống khác nên nhiều hạn chế, cần phải phát triển, đẩy mạnh Xuất phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tàiPhát triển dịch vụ bảo lãnh chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội (SHB), TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận bảo lãnh ngân hàng phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng NHTM - Phân tích thực trạng dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam thời gian tới 81 thế, tiến hành công tác này, để khắc phục tình trạng thơng tin khơng cân xứng, CN nên sử dụng nguồn thông tin đa chiều từ phía doanh nghiệp cung cấp, mà lấy thông tin từ vấn trực tiếp khách hàng (thăm quan nhà xưởng, văn phòng, nói chuyện với giám đốc người lao động ), tìm kiếm thơng tin qua trung gian (qua quan quản lý, qua bạn hàng chủ nợ khác khách hàng, phương tiện thông tin đại chúng…)… nhằm xác định tính xác, độ trung thực thơng tin * Công tác thẩm định khách hàng ảnh hưởng lớn tới mức độ an toàn dịch vụ bảo lãnh Vì vậy, CN phải thực quy trình thẩm định cách chặt chẽ, nghiêm túc Đồng thời phải xây dựng tiêu phân tích chấm điểm khách hàng cách chi tiết, cụ thể để áp dụng toàn hệ thống Đối với khách hàng có quan hệ lâu dài, truyền thống với CN giảm số thủ tục rườm gây phiền cho khách hàng, phải đảm bảo quy trình nghiệp vụ Đối với khoản bảo lãnh yêu cầu ký quỹ 100% bỏ qua cơng tác thẩm định nămg lực tài khách hàng rủi ro xảy với CN * Một thực tế thường thấy khách hàng thường muốn ký quỹ với tỷ lệ thấp nhằm tránh bị ứ đọng vốn ngân hàng, phần lại sử dụng tài sản đảm bảo để chấp, cầm cố Vì vậy, cán tín dụng phải tính tốn xác mức độ hao mòn tài sản dựa phương pháp tính hao mòn doanh nghiệp đó, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thân Ngoài ra, cán tín dụng cần tính đến hao mòn vơ hình cách đánh giá tình hình thị trường loại tài sản đó, mức độ lên xuống giá Nếu tổng giá trị tài sản chấp khơng 70% giá trị bảo lãnh phải yêu cầu khách hàng đảm bảo thêm tài sản thực thêm hình thức đảm bảo khác ký quỹ 82 * Hiện nay, CN coi trọng vấn đề thẩm định khả quản lý điều hành chủ doanh nghiệp Thực ra, chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn tới định kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, để ngăn ngừa hạn chế rủi ro, CN cần đánh giá toàn diện lực lãnh đạo, lực tổ chức, lực chun mơn uy tín chủ doanh nghiệp * Ngoài kinh nghiệm làm việc thân, cán tín dụng tiến hành thẩm định nên phối hợp đồng với phận liên quan quan chun mơn, quan có thẩm quyền để nâng cao chất lượng tính pháp lý trình thẩm định Đối với dự án vượt khả phạm vi CN cần phải có phối hợp chặt chẽ quan có liên quan để tiến hành thẩm định CN nên cho phép luân chuyển hồ sơ cán trước trình lên giám đốc để kiểm tra lại cách khách quan Đôi nhận xét chủ quan cá nhân chưa giúp cán lãnh đạo định đắn ý kiến đóng góp từ cá nhân giúp hồn thiện q trình thẩm định cách có hiệu Chỉ có vậy, CN ngày nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định, đảm bảo phương châm an tồn hiệu hoạt động bảo lãnh 3.2.6 Linh hoạt hình thức đảm bảo cho hợp đồng bảo lãnh Tài sản đảm bảo điều kiện cần thiết để ngân hàng chấp nhận khoản bảo lãnh Vì vậy, quy định tài sản đảm bảo hợp lý, rõ ràng không gây thiệt thòi cho khách hàng mà đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng, góp phần giảm bớt tổn thất cho ngân hàng rủi ro xảy Các hình thức bảo đảm cho khoản bảo lãnh thường gồm ký quỹ, cầm cố tài sản, chấp tài sản, bảo lãnh tài sản bên thứ ba 83 Với hình thức ký quỹ, vừa nguồn ngân hàng dùng tốn trường hợp phải thực nghĩa vụ thay cho khách hàng nhân tố quan trọng để thu hút khách hàng Khách hàng thường có xu hướng xin ký quỹ với mức tỷ lệ thấp nhất, để tránh bị ứ đọng vốn ngân hàng ngân hàng thường quy định tỷ lệ ký quỹ đảm bảo tránh rủi ro Vì vậy, CN nên áp dụng mức ký quỹ linh hoạt đối tượng khách hàng, khoản bảo lãnh nhằm vừa đảm bảo an toàn vừa thu hút ngày nhiều khách hàng tốt Đặc biệt, khách hàng tiềm năng, khách hàng truyền thống CN nên giảm mức ký quỹ Hình thức cầm cố, chấp tài sản hình thức bảo đảm phổ biến Đối với tài sản đảm bảo bất động sản nhà đất, việc xác định xác giá trị tài sản đảm bảo khách hàng thường gặp nhiều khó khăn Để định giá giá trị tài sản đảm bảo khách hàng giảm thời gian cấp bảo lãnh, CN thực số giải pháp sau: - Thu thập thông tin đa chiều, cập nhật thông tin cách thường xuyên nhất, xác phục vụ cho việc định giá xử lý tài sản đảm bảo - Định kỳ đánh giá lại tài sản trích khấu hao yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ tài sản chấp - Mạnh dạn nhận tài sản chấp, cầm cố vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, hay hàng hố có giá trị - CN nên xây dựng kho chứa hàng cầm cố để mở rộng tài sản chấp cầm cố để tạo điều kiện cho cán việc kiểm tra giám sát tài sản chấp, cầm cố tránh rủi ro Tuy nhiên, để thực tốt điều chi nhánh cần ý làm tốt tròn cơng tác quản lý kho: kiểm tra kỹ tài sản chấp trước nhập kho, cử người thường xuyên giám sát kho, định kiểm tra báo cáo lại với lãnh đạo chi nhánh 84 - CN thành lập phận chuyên trách cho việc xử lý tài sản đảm bảo, gồm người có kinh nghiệm, đánh giá chất lượng hao mòn vơ hình, hao mòn hữu hình tài sản đảm bảo - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho tài sản đảm bảo để dễ dàng phát mại tài sản cần thiết - Chấp hành nghiêm túc quy định giao dịch bảo đảm, phối hợp chặt chẽ với quan chức vấn đề liên quan đến giao dịch bảo đảm để hạn chế tổn thất xảy Ngồi ra, CN cần linh hoạt việc áp dụng hình thức tín chấp hợp đồng bảo lãnh Chẳng hạn, loại bảo lãnh có mức độ rủi ro thấp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng… khách hàng ký quỹ 100% CN linh hoạt cho khách hàng đảm bảo cho hợp đồng bảo lãnh hình thức tín chấp Như thế, khách hàng có điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mà không bị ứ đọng vốn ký quỹ nhiều tốt khách hàng thấy phải có tài sản chấp hay cầm cố không tham gia hợp đồng bảo lãnh Với việc thực hình thức tín chấp CN thu mức phí cao 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động ngân hàng Cụ thể, người cán ngân hàng tham gia trực tiếp vào trình cung cấp dịch vụ, giải tất vấn đề liên quan đến ngân hàng Chính vậy, lực nghiệp vụ, trình độ hiểu biết, thái độ phục vụ tác phong làm việc cán ngân hàng điều kiện để ngân hàng tăng sức cạnh tranh thị trường Chất lượng đội ngũ cán giúp khách hàng thấy thuận tiện tin tưởng sử dụng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, đội ngũ cán bảo lãnh CN chủ yếu trẻ, thiếu kinh nghiệm chưa thực gắn bó lâu dài với ngân hàng Do đó, CN 85 cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán trình độ nghiệp vụ phẩm chất đạo đức để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng giảm thiểu rủi ro trình bảo lãnh, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Để đạt điều đó, CN cần có giải pháp cụ thể cơng tác sau: * Thứ nhất: nâng cao trình độ nghiệp vụ + Đối với cán trẻ vào CN nên huấn luyện cách liên tục, tập trung khoảng thời gian ngắn từ 2-3 tuần, cán có kinh nghiệm bảo hướng dẫn để giúp họ dễ hiểu, không bị bỡ ngỡ gặp tình thực tế + Đào tạo có hệ thống vấn đề cho cán đặc biệt nhân viên để cán hiểu chất, vai trò tính chất rủi ro bảo lãnh CN nên tiến hành đào tạo chuyên sâu cho cán nghiệp vụ, khuyến khích cán tiếp tục nâng cao bậc học ngành nghề đồng thời cam kết hoàn trả học phí sau kết thúc khố học có chứng Việc đào tạo cần tập trung theo trọng điểm cách toàn diện để tránh đào tạo tràn lan, lãng phí Phương thức đào tạo mở lớp học Ngân hàng cử cán học bên tổ chức phong trào thi đua, buổi thảo luận hội thảo ngân hàng ngân hàng bạn để cán trao đổi thông tin với rút kinh nghiệm cho thân + CN cần trọng tới việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán tín dụng Bởi vì, với bảo lãnh mà có liên quan đến phía nước ngồi bảo lãnh vay vốn nước ngồi, bảo lãnh tốn việc am hiểu nắm rõ điều khoản ghi ngoại ngữ hợp đồng quan trọng Bên cạnh đó, vấn đề đặt với cán tín dụng phải nắm rõ thường xuyên cập nhật thông tin luật, quy tắc thông lệ giao dịch bảo lãnh * Thứ hai: đào tạo kỹ giao tiếp cho nhân viên 86 Nhân viên giao dịch người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, mặt ngân hàng, cần cử thiếu nhã nhặn hay thái độ làm việc thiếu nghiêm túc tạo ấn tượng xấu cho SHB Việc nhân viên giao dịch phải mỉm cười, nhiệt tình, có khả giao tiếp tốt, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng… yếu tố thiếu nhân viên Vì vậy, cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, CN phải thường xuyên đào tạo nhận thức cơng tác khách hàng tồn thể cán CN, có sách tuyển chọn cơng khai, rõ ràng cán có lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tận tâm với khách hàng có khả giao tiếp tốt; có sách phân phối thu nhập hợp lý, phù hợp với hiệu cơng việc, thỏa mãn nhu cầu đáng nhân viên * Thứ ba: tạo niềm tin nhân viên Niềm tin nhân viên ngân hàng điều quan trọng, đảm bảo cho nhân viên an tâm cơng việc, để gắn bó lâu dài, cống hiến sức cho cơng việc, tạo sức mạnh cho ngân hàng, góp phần mang lại kết kinh doanh tốt đẹp Để làm điều CN cần có sách khen thưởng kỷ luật rõ ràng, người lúc để tạo khích lệ công việc Phát triển nguồn nhân lực trình thường xuyên lâu dài xuyên suốt trình hoạt động CN Vì vậy, giải pháp phát triển nguồn nhân lực CN không giải pháp trước mắt mà giải pháp lâu dài đòi hỏi quan tâm lớn ban lãnh đạo ngân hàng với nỗ lực đoàn kết toàn thể cán nhân viên SHB 3.2.8 Nâng cao vị uy tín Chi nhánh địa bàn Trong mơi trường kinh doanh ngày doanh nghiệp có thương hiệu tiếng gây ý khách hàng, thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp Đối với NHTM ngoại lệ 87 tài sản vơ hình có giá trị vơ lớn, lớn tài sản khác ngân hàng Vì việc xây dựng thương hiệu để nâng cao vị uy tín CN cần thiết phải thực từ cần phải thời gian dài đạt Sau số giải pháp CN áp dụng: - Đầu tư hệ thống marketing vào ngân hàng để tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường, hiểu rõ nhu cầu khách hàng tương lai họ mong muốn gì, vạch chiến lược ngắn dài hạn để tiếp cận khách hàng - CN nên tích cực việc tham gia hoạt động mang tính chất xã hội để thể gắn kết cộng đồng để quảng bá thương hiệu SHB đến với người Trên số giải pháp để hồn thiện phát triển dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam Bên cạnh nổ lực, cố gắng thân CN, giúp đỡ Hội sở chính, NHNN cấp ngành có liên quan chắn CN thực thành công kế hoạch việc phát triển hoạt động bảo lãnh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Trong dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, TCTD Việt Nam điều chỉnh chủ yếu văn pháp quy văn luật NHNN ngành có liên quan Điều làm xuất tình trạng nhiều khía cạnh nghiệp vụ bảo lãnh không quy định cách đầy đủ Mặt khác, hàng loạt vấn đề phức tạp nghiệp vụ bảo lãnh không văn pháp quy hướng dẫn như: vấn đề tư cách chủ thể bảo lãnh bên thứ ba, giải tranh chấp, mẫu biểu bảo lãnh chưa thống nhất… Mặc dù văn bản, qui định thường xuyên sửa đổi song 88 bộc lộ điểm bất hợp lý chặt chẽ Do đó, thực văn này, ngân hàng gặp phải khơng khó khăn Chính vậy, nhà nước cần sớm tạo hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thuận lợi cho dịch vụ bảo lãnh phát triển Ngoài ra, bảo lãnh liên quan tới việc thực luật pháp, quy định số ngành khác Việc tháo gỡ khó khăn phải giúp đỡ ngành Cụ thể sau: Về môi trường kinh doanh: Tiếp tục xây dựng chế thị trường đồng bộ, hồn chỉnh hệ thống tín dụng tiền tệ giá Củng cố thị trường vốn thị trường tài có, đồng thời khơng ngừng đẩy mạnh hoạt động thị trường chứng khoán Hơn nữa, cải cách sách kinh tế đối ngoại, thực sách mở cửa hợp tác kinh tế với nước ngồi Khẩn trương thực mơi trường đầu tư nước nước, sớm tiến tới thống chế chế độ đầu tư nước ngồi nước Bên cạnh đó, NHNN cần thường xun tổ chức tra, kiểm tra việc thực nghiệp vụ bảo lãnh NHTM cách trung thực khách quan nhằm đánh giá tình khả xảy rủi ro ngân hàng Và để công tác tra, kiểm tra đạt kết tốt, NHNN cần có đội ngũ nhân viên giỏi, có lực, trình độ chun mơn đảm bảo đánh giá xác có chất lượng Đồng thời NHNN cần phải nghiên cứu trả lời cách xác, đầy đủ, kịp thời vướng mắc, kiến nghị NHTM Có dịch vụ bảo lãnh có điều kiện để phát triển nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu doanh nghiệp thành phần kinh tế khác 3.3.2 Kiến nghị SHB Để dịch vụ bảo lãnh chi nhánh diễn cách thuận lợi đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Thì SHB cần quan tâm tới vấn đề sau: 89 - Xây dựng quy trình nghiệp vụ cho dịch vụ bảo lãnh chi nhánh thống cho hệ thống Quy trình vừa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh vừa mang tính linh hoạt nhằm phục vụ tốt cho khách hàng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng - Thường xuyên thực công tác cải cách phát triển hệ thống nhiều lĩnh vực như: nhân lực, cơng nghệ, sách khách hàng - Đơn giản hoá thủ tục nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trình giao dịch với ngân hàng - Đầu tư cho công tác đại hố tồn hệ thống, ứng dụng cơng nghệ đại tạo điều kiện cho công tác truyền tin cập nhật thông tin cần thiết KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đưa lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu chương 1, phân tích thực trạng dịch vụ bảo lãnh chương 2, chương luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị để phát triển dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam Những giải pháp nêu luận văn có ý nghĩa thiết thực Ngân hàng để mở rộng, phát triển dịch vụ bảo lãnh tương lai 90 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế giới, quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung quan hệ kinh tế nói riêng nước ta ngày trở nên phong phú, hoạt động ngày đầy đủ hơn, khẳng định vị trí vai trò nước ta mối quan hệ với cộng đồng giới Việc mở quan hệ kinh tế ngày rộng rãi đòi hỏi phải mở rộng hồn thiện khơng ngừng hoạt động bảo lãnh nhằm tạo điều kiện cho thành phần kinh tế thơng suốt q trình hoạt động kinh doanh Tuy phát triển gần Việt Nam, bảo lãnh ngân hàng ngày đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Do đó, nỗ lực phát triển dịch vụ bảo lãnh vô cần thiết cho kinh tế đà lên kinh tế Việt Nam Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận dịch vụ bảo lãnh NHTM, ta thấy rõ đặc điểm, chức năng, vai trò, loại bảo lãnh chủ yếu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh Qua tìm hiểu thực trạng dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam, ta thấy thành tựu mà CN đạt tìm hạn chế trình phát triển dịch vụ bảo lãnh CN Từ để giải pháp kiến nghị để phát triển hoàn thiện dịch vụ bảo lãnh SHB Chi nhánh Quảng Nam Mặc dù đề tài nhiều thiếu sót nguyên nhân định, nhiên tác giả hy vọng với nghiên cứu đóng góp cho Ngân hàng giải pháp để tham khảo trình phát triển hoàn thiện dịch vụ bảo lãnh Đồng thời tác giả mong nhận góp ý Quý thầy cô độc giả quan tâm đến lĩnh vực để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê [3] Luật NHNN, Luật TCTD [4] Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy chế bảo lãnh [5] Quyết định số 71/QĐ-TGĐ ngày 27/01/2014 Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội Quy định thực nghiệp vụ bảo lãnh [6] TS Nguyễn Trọng Thùy (2000), Bảo lãnh Tín dụng dự phòng điều luật áp dụng, NXB Thống Kê [7] TS Trịnh Quốc Trung (2010), Marketing ngân hàng, NXB Thống Kê [8] Các website: http://www.shb.com.vn/ http://www.eximbank.com.vn/ http://www.dongabank.com.vn/ http://www.sacombank.com.vn/ http://dddn.com.vn/15203cat78/vai-tro-cua-bao-lanh-ngan-hang-trongkinh-doanh-ky-1.htm PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI SHB ĐÀ NẴNG Xin chào Anh/Chị ! Tôi tên là: Huỳnh Lê Bảo Như, học viên cao học khóa 24 ,chun ngành Tài Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ bảo lãnh chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội (SHB) Tp Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam” Để hồn thành tốt đề tài này, tơi cần số thông tin đánh giá khách hàng dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Tôi cam kết sử dụng thơng tin cho mục đích nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị ! Tên doanh nghiệp/cá nhân:………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Phần 1: Thông tin chung Câu 1: Lĩnh vực hoạt động DN là:  Xây dựng  Công nghiệp  Thương mại, dịch vụ  Khác Câu 2: Loại hình dịch vụ bảo lãnh mà doanh nghiệp sử dụng (có thể chọn nhiều mục):  BL tốn  BL dự thầu  BL thực hợp đồng  BL khác Phần 2: Đánh giá khách hàng dịch vụ bảo lãnh Câu 3: Theo Anh/Chị, thời gian hoàn thành việc phát hành thư bảo lãnh SHB Quảng Nam nào:  Rất nhanhNhanh  Bình thường  Chậm  Rất chậm Câu 4: Theo Anh/Chị quy trình, thủ tục bảo lãnh SHB Quảng Nam thực nào?  Rất đơn giản  Đơn giản  Bình thường  Phức tạp  Rất phức tạp Câu 5: Anh/Chị đánh giá mức phí bảo lãnh SHB Quảng Nam nào?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Câu 6: Anh/Chị đánh tỷ lệ ký quỹ để thực dịch vụ bảo lãnh SHB Quảng Nam?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Câu 7: Anh/Chị có hài lòng thái độ phục vụ nhân viên tác nghiệp SHB Quảng Nam khơng?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Câu 8: Nhân viên tác nghiệp có tư vấn cho Anh/Chị sản phẩm bảo lãnh trình giao dịch khơng?  Thường xun  Thình thoảng  Hiếm  Chưa Câu 9:Anh/Chị đánh loại hình dịch vụ bảo lãnh SHB Quảng Nam cung cấp?  Rất đa dạng  Đa dạng  Bình thường  Đơn điệu  Rất đơn điệu Câu 10: Anh/Chị biết đến dịch vụ bảo lãnh SHB Quảng Nam thông qua nguồn nào?  Website NH  Nhân viên NH giới thiệu  Doanh nghiệp, bạn bè giới thiệu  Khác Câu 11: Đánh giá chung Anh/Chị chất lượng dịch vụ bảo lãnh SHB Quảng Nam  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Kém  Rất Câu 12: Ý kiến khác (nếu có) ………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………… Một lần xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian cho khảo sát hy vọng cung cấp đến Anh/Chị sản phẩm dịch vụ tốt cạnh tranh nhất, góp phần đồng hành thành cơng Anh/Chị ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) TP TAM KỲ- QUẢNG NAM 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) – CHI NHÁNH TP TAM KỲ- QUẢNG... văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận bảo lãnh ngân hàng phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB),. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB), TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 74 3.2.1 Mở rộng đối tượng khách hàng cho dịch vụ bảo lãnh 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn – hà nội (SHB), TP tam kỳ, tỉnh quảng nam , Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn – hà nội (SHB), TP tam kỳ, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn