Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần VINACONEX 25

134 27 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lương Thị Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC 1.1.1 Khái niệm nhu cầu, động cơ, động lực 1.1.2 Sự hài lòng cơng việc 11 1.2 LÝ THUYẾT VỀ NHU CẦU VÀ ĐỘNG 12 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 13 1.2.2 Thuyết hai nhân tố Frederick Herzberg 14 1.2.3 Lý thuyết kỳ vọng Victo Vroom 15 1.2.4 Lý thuyết công John Stacey Adam (1963) 17 1.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 26 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 26 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 27 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2013 28 2.1.4 Thực trạng Công ty Cổ Phần Vinaconex 25 29 2.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 34 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 35 2.3.1 Tổng hợp kết nghiên cứu 35 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 38 2.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình 39 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.4.1 Nghiên cứu định tính 40 2.4.2 Nghiên cứu định lượng 42 2.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 45 2.5.1 Thiết kế câu hỏi 45 2.5.2 Diễn đạt mã hóa thang đo 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 51 3.1.1 Mô tả phương pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 51 3.1.2 Kết cấu mẫu theo đặc điểm 51 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 54 3.2.1 Kết đánh giá thang đo nhân tố tác động đến hài lòng công việc người lao động Công ty cổ phần Vinaconex 25 54 3.2.2 Cronbach Alpha thang đo đánh giá hài lòng 60 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ - EFA 60 3.3.1 Phân tích EFA thang đo thành phần ảnh hưởng đến hài lòng người lao động công việc 61 3.3.2 Phân tích EFA thang đo hài lòng chung người lao động công việc 63 3.4 MƠ HÌNH ĐIỀU CHỈNH 63 3.4.1 Mơ hình điều chỉnh 63 3.4.2 Các giả thuyết cho mơ hình điều chỉnh 64 3.5 KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH 65 3.5.1 Kiểm định hệ số tương quan: 65 3.5.2 Phân tích hồi quy 67 3.6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 75 3.7 THỐNG KÊ MÔ TẢ THANG ĐIỂM LIKERT CÁC NHÂN TỐ ĐƯỢC RÚT RA TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUI 77 3.7.1 Mức độ hài lòng chung cơng việc 77 3.7.2 Mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 84 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 84 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 85 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt QTNL Quản trị nhân lực PGS.TS Phó Giáo Tiến sĩ ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ CB-CNV Cán công nhân viên UBND Ủy ban nhân dân QN-ĐN Quảng Nam – Đà Nẵng HĐQT Hội đồng quản trị DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 28 2.2 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu tác giả 36 3.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 52 3.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 52 3.3 Bảng phân bố mẫu theo vị trí cơng tác 53 3.4 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên cơng tác 53 3.5 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn 54 3.6 Kết Cronbach Alpha thang đo chất công việc 55 3.7 Kết Cronbach Alpha thang đo tiền lương 56 3.8 Kết Cronbach Alpha thang đo đồng nghiệp 57 3.9 Kết Cronbach Alpha thang đo lãnh đạo 57 3.10 58 3.11 Kết Cronbach Alpha thang đo hội đào tạo thăng tiến Kết Cronbach Alpha thang đo an toàn lao động 3.12 Kết Cronbach Alpha thang đo phúc lợi 59 3.13 60 3.16 Kết Cronbach Alpha thang đo hài lòng chung người lao động Kết EFA nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động cơng việc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Kết EFA thang đo hài lòng chung người lao động công việc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Hệ số tương quan 3.17 Kiểm định đa cộng tuyến 3.18 Kết hồi qui sau loại biến 3.14 3.15 59 62 63 65 70 71 3.19 Kiểm định Dubin - Watson 3.20 Bảng Model Summary Anova 3.21 Kết hồi qui bội sử dụng phương pháp Enter 3.22 3.23 Kết thống kê mô tả thang đo "Hài lòng chung cơng việc" Kết thống kê mô tả nhân tố "Tiền lương " 3.24 Kết thống kê mô tả nhân tố "Đồng nghiệp" 3.25 Kết thống kê mô tả nhân tố "Lãnh đạo" 3.26 Kết thống kê mô tả nhân tố " An tồn lao động" 3.27 Kết thống kê mơ tả nhân tố " Phúc lợi" 72 73 74 77 78 79 79 80 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Chuỗi mắt xích nhu cầu – hành vi – hài lòng 1.2 Mơ hình đơn giản động 10 1.3 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow 13 1.4 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 15 1.5 Thuyết kỳ vọng Vroom 16 1.6 Lý thuyết công Adam 18 1.7 Mơ hình đo lường hài lòng cơng việc người lao động Foreman Facts 1.8 Mơ hình đánh giá mức độ hài lòng thái độ cho người lao động lĩnh vực dịch vụ Spector 1.9 21 Mơ hình đo lường hài lòng cơng việc điều kiện Việt Nam 1.11 20 Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên lĩnh vực ngân hàng Pakistan 1.10 19 22 Mơ hình đo lường hài lòng cơng việc người lao độngsản xuất Công ty TNHH TM - DV Tân Hiệp Phát 1.12 22 Mơ hình đo lường mức độ hài lòng công việc người lao động Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar 1.13 2.1 23 Mơ hình đo lường mức độ hài lòng người lao động Cơng ty Cổ phần khí Chế tạo máy Long An 24 cấu nguồn nhân lực phân theo trình độ 29 Phụ lục 6: Kết phân tích hồi quy tuyến tính Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered Removed MPL, MTL, MLD, MCV, MDN, MATa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: MHL Model Summaryb Mode Adjusted R l R 821a R Square Std Error of Square 674 Durbin- the Estimate 668 Watson 46433 1.558 a Predictors: (Constant), MPL, MTL, MLD, MCV, MDN, MAT b Dependent Variable: MHL ANOVAb Sum of Model Regression Residual Total Squares Mean Df Square 144.626 24.104 70.069 325 216 214.695 331 F Sig 111.80 000a a Predictors: (Constant), MPL, MTL, MLD, MCV, MDN, MAT b Dependent Variable: MHL Coefficientsa Model Standar Unstandardized dized Coefficients Coeffici ents Std Error B t Collinearity Statistics Sig Beta Tolerance VIF (Constant) 441 193 2.280 023 MCV 040 037 044 1.096 274 637 1.571 MTL 095 046 076 2.068 039 745 1.342 MDN 215 038 287 5.640 000 388 2.575 MLD 096 037 109 2.575 010 562 1.781 MAT 169 052 186 3.261 001 308 3.252 MPL 288 045 314 6.372 000 413 2.424 a Dependent Variable: MHL Residuals Statisticsa Std Minimum Maximum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Mean Deviation N 1.8245 4.8220 3.8243 66101 332 -1.82198 1.20882 00000 46010 332 -3.025 1.509 000 1.000 332 -3.924 2.603 000 991 332 a Dependent Variable: MHL Lần 2: Sau loại Nhân tố công việc Model Summaryb Change Statistics Std Adjuste Error of R dR the R Square Chang Model R Square Square Estimate Change 820a 672 667 F 46447 672 e Sig F Durbindf1 df2 Change Watson 133.84 326 000 a Predictors: (Constant), MPL, MTL, MLD, MDN, MAT b Dependent Variable: MHL ANOVAb Sum of Model Regressio n Residual Total Squares df Mean Square 144.367 70.328 326 214.695 331 28.873 133.840 216 a Predictors: (Constant), MPL, MTL, MLD, MDN, MAT b Dependent Variable: MHL F Sig .000a 1.555 Coefficientsa StandardUnstandardized ized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Model B Error (Constant) 434 193 MTL 115 042 MDN 211 MLD Toleranc Beta t Sig e VIF 2.245 025 092 2.732 007 887 1.128 038 281 5.551 000 393 2.544 105 036 119 2.880 004 589 1.697 MAT 169 052 186 3.260 001 308 3.252 MPL 300 044 328 6.873 000 441 2.267 a Dependent Variable: MHL Phụ lục 7: Thống kê mô tả tiêu chí thang đo Thang đo “tiền lương” TL01”Mức lương người lao động cạnh tranh so với thị trường lao động” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 14 4.2 4.2 5.1 20 6.0 6.0 11.1 92 27.7 27.7 38.9 203 61.1 61.1 100.0 Total 332 100.0 100.0 TL03”Tiền lương trả công người lao động công ty” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 10 3.0 3.0 3.9 56 16.9 16.9 20.8 75 22.6 22.6 43.4 188 56.6 56.6 100.0 Total 332 100.0 100.0 TL04”Tiền lương trả đầy đủ hạn” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1.8 1.8 1.8 1.2 1.2 3.0 45 13.6 13.6 16.6 84 25.3 25.3 41.9 193 58.1 58.1 100.0 Total 332 100.0 100.0 TL05” Hài lòng với cách quy định chế độ tăng lương, thưởng công ty” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 3 14 4.2 4.2 4.5 18 5.4 5.4 9.9 143 43.1 43.1 53.0 156 47.0 47.0 100.0 Total 332 100.0 100.0 Thang đo “ Đồng nghiệp” DN01” Đồng nghiệp thân thiện thỏa mái” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 17 5.1 5.1 5.1 34 10.2 10.2 15.4 66 19.9 19.9 35.2 112 33.7 33.7 69.0 103 31.0 31.0 100.0 Total 332 100.0 100.0 DN02” Sự phối hợp lẫn đồng nghiệp công việc” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 10 3.0 3.0 3.0 34 10.2 10.2 13.3 67 20.2 20.2 33.4 116 34.9 34.9 68.4 105 31.6 31.6 100.0 Total 332 100.0 100.0 DN03” Chia giúp đỡ sống” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 54 16.3 16.3 16.3 46 13.9 13.9 30.1 71 21.4 21.4 51.5 73 22.0 22.0 73.5 88 26.5 26.5 100.0 332 100.0 100.0 Total Thang đo “ Lãnh đạo” LD01” Lãnh đạo tác phong lịch sự, hòa nhã” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 35 10.5 10.5 10.5 40 12.0 12.0 22.6 71 21.4 21.4 44.0 69 20.8 20.8 64.8 117 35.2 35.2 100.0 Total 332 100.0 100.0 LD02” Lãnh đạo quan tâm đến phát triển nghề nghiệp nhân viên” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.4 2.4 2.4 95 28.6 28.6 31.0 42 12.7 12.7 43.7 93 28.0 28.0 71.7 94 28.3 28.3 100.0 332 100.0 100.0 Total LD03” Tham khảo ý kiến người lao động định” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.1 2.1 2.1 99 29.8 29.8 31.9 40 12.0 12.0 44.0 91 27.4 27.4 71.4 95 28.6 28.6 100.0 332 100.0 100.0 Total LD04” Lãnh đạo quan tâm đến đời sống người lao động” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 36 10.8 10.8 10.8 41 12.3 12.3 23.2 72 21.7 21.7 44.9 66 19.9 19.9 64.8 117 35.2 35.2 100.0 Total 332 100.0 100.0 Thang đo “An toàn lao động” AT01” Được hướng dẫn đầy đủ an tồn lao động bắt đầu làm việc cơng ty” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.1 2.1 2.1 36 10.8 10.8 13.0 84 25.3 25.3 38.3 93 28.0 28.0 66.3 112 33.7 33.7 100.0 Total 332 100.0 100.0 AT02” Được cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động thiết bị an toàn cần thiết nơi làm việc” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 13 3.9 3.9 3.9 39 11.7 11.7 15.7 71 21.4 21.4 37.0 104 31.3 31.3 68.4 105 31.6 31.6 100.0 Total 332 100.0 100.0 AT03” Được khám sức khỏe huấn luyện an toàn lao động hàng năm” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 37 11.1 11.1 11.1 51 15.4 15.4 26.5 68 20.5 20.5 47.0 67 20.2 20.2 67.2 109 32.8 32.8 100.0 Total 332 100.0 100.0 AT04” Môi trường làm việc an toàn” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 33 9.9 9.9 9.9 23 6.9 6.9 16.9 61 18.4 18.4 35.2 93 28.0 28.0 63.3 122 36.7 36.7 100.0 Total 332 100.0 100.0 Thang đo “Phúc lợi” PL02” Cơng đồn Công ty quan tâm, hỗ trợ người lao động gặp hồn cảnh khó khăn” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 15 4.5 4.5 4.5 2.7 2.7 7.2 55 16.6 16.6 23.8 96 28.9 28.9 52.7 157 47.3 47.3 100.0 Total 332 100.0 100.0 PL03 “Công ty thường xuyên tổ chức kỳ nghĩ mát để khuyến khích người lao động” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.4 2.4 2.4 52 15.7 15.7 18.1 83 25.0 25.0 43.1 79 23.8 23.8 66.9 110 33.1 33.1 100.0 Total 332 100.0 100.0 PL04” Chính sách phúc lợi công ty thể quan tâm chu đáo đến người lao động” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 27 8.1 8.1 8.1 21 6.3 6.3 14.5 35 10.5 10.5 25.0 84 25.3 25.3 50.3 165 49.7 49.7 100.0 Total 332 100.0 100.0 Thống kê “Hài lòng cơng việc” HL01” Anh (chị) hài lòng với cơng việc làm Cơng ty” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 6 33 9.9 9.9 10.5 46 13.9 13.9 24.4 88 26.5 26.5 50.9 163 49.1 49.1 100.0 Total 332 100.0 100.0 HL02” Anh (chị) hài lòng với tổ chức mình” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 3 22 6.6 6.6 6.9 41 12.3 12.3 19.3 113 34.0 34.0 53.3 155 46.7 46.7 100.0 Total 332 100.0 100.0 HL03” Anh (chị) làm việc lâu dài công ty” Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 12 3.6 3.6 3.6 47 14.2 14.2 17.8 81 24.4 24.4 42.2 67 20.2 20.2 62.3 125 37.7 37.7 100.0 Total 332 100.0 100.0 ... độ hài lòng người lao động Công ty cổ phần Vinaconex 25 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hài lòng cơng việc người lao động sở mơ hình đánh giá đề xuất Công ty Phạm vi nghiên cứu. .. Nghiên cứu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động từ xây dựng mơ hình nghiên cứu hài lòng cơng việc người lao động Công ty cổ phần Vinaconex 25 - Đưa số giải pháp liên quan đến việc. .. chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hài lòng cơng việc người lao động Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu hài lòng người lao động Công ty cổ phần Vinaconex 25 Chương 4: Hàm ý sách kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần VINACONEX 25 , Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần VINACONEX 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn