Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk

111 34 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tôi xin cam đoan đâyĐẠIlàcơngHỌCtrìnhnghiênĐÀ NẴNGcứucủariêng tơi, đƣợc thực sở nghiên cứu, hệ thống hóa thuyết có liên quan dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS TS Lâm Chí Dũng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng đƣợc công bố; kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố BÙI VĂN N cơng trình Đà Nẵng, tháng 08 năm 2014 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CBÙIƠVĂNBẢYÊNN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học PGS TS Lâm Chí Dũng Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn BÙI VĂN YÊN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT EPC Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tƣ thiết bị - Xây lắp (Engineering - Procurenment - Construction) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organisation for Standardisation) KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KT-XH Kinh tế - xã hội NSĐP Ngân sách địa phƣơng NSNN Ngân sách Nhà nƣớc NSTW Ngân sách Trung ƣơng ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistane) QLDA Quản dự án TABMIS Hệ thống thông tin quản ngân sách kho bạc (Treasury And Budget Management Information System) TSCĐ Tài sản cố định TW Trung ƣơng UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGUỒN NSNN 1.1.1 Khái niệm vốn đầuXDCB từ NSNN 1.1.2 Đặc điểm vốn đầuXDCB từ NSNN 1.1.3 Vai trò vốn đầuXDCB từ NSNN 1.1.4 Phân loại vốn đầuXDCB từ NSNN 1.2 NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NSNN 11 1.2.1 Khái niệm đặc điểm công tác quản vốn đầuXDCB từ NSNN .11 1.2.2 Nội dung công tác quản vốn đầuXDCB từ NSNN .12 1.2.3 Yêu cầu công tác quản vốn đầuXDCB từ NSNN 24 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác quản vốn đầuXDCB từ NSNN .25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NSNN 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KT-XH CỦA TỈNH ĐĂK LĂK 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.2 Tình hình KT-XH 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 39 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản vốn đầuXDCB tỉnh Đăk Lăk .39 2.2.2 Cơ chế, sách quản vốn đầuXDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 41 2.2.3 Thực trạng thực nội dung công tác quản vốn đầuXDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk .45 2.2.4 Kết công tác quản vốn đầuXDCB thuộc ngân sách tỉnh Đăk Lăk 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 73 2.3.1 Những mặt làm đƣợc công tác quản vốn đầuXDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 73 2.3.2 Một số hạn chế công tác quản vốn đầuXDCB thuộc ngân sách tỉnh Đăk Lăk 75 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG .78 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1.1 Định hƣớng chung công tác quản vốn đầu tƣ NSNN 79 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác quản vốn đầuXDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 80 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 81 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản vốn đầuXDCB cho phù hợp với tình hình 81 3.2.2 Tiếp tục đổi chế, sách quản vốn đầuXDCB 86 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng đạo, điều hành quan có thẩm quyền 89 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản vốn đầuXDCB 95 3.3 KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Đối với Chính phủ 97 3.3.2 Đối với bộ, ngành TW 98 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đăk Lăk 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG .99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đăk Lăk giai đoạn Trang 35 2008-2012 2.2 Cơ cấu kinh tế tỉnh Đăk Lăk năm 2007 2012 36 2.3 Kết thẩm định dự án đầu tƣ giai đoạn 2008 2012 47 2.4 Tổng hợp kết thẩm tra, phê duyêt toán dự án hồn thành Sở Tài Tỉnh Đăk Lăk giai 60 đoạn 2008 - 2012 2.5 Kết toán vốn đầungân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 62 2.6 Kế hoạch vốn đầuXDCB từ nguồn ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 65 2.7 Cơ cấu thành phần chi đầuXDCB toán vốn đầu tƣ theo niên độ ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai 67 đoạn 2008 - 2012 2.8 Hệ số huy động TSCĐ từ nguồn vốn đầungân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ 2.1 Tên hình vẽ Biểu đồ tỷ lệ giải ngân, tạm ứng vốn đầungân Trang 63 sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 2.2 Biểu đồ phân bổ vốn đầungân sách tỉnh Đăk Lăk 66 cho ngành, lĩnh vực năm 2008 - 2012 2.3 Tỷ trọng cấu thành phần chi đầuXDCB tổng số toán chi ngân sách tỉnh Đăk Lăk từ 67 năm 2008 đến năm 2012 2.4 Biểu đồ minh họa xu hƣớng thay đổi cấu thành phần chi đầuXDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ĐầuXDCB hoạt động nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, nhân tố quan trọng làm chuyển dịch cấu, thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế quốc gia ĐầuXDCB đƣợc thực nhiều nguồn vốn khác nhau, nhƣng vốn đầuXDCB từ NSNN nguồn lực tài quan trọng phát triển KT-XH nƣớc nhƣ địa phƣơng Nguồn vốn khơng góp phần tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, mà quan trọng hơn, định hƣớng đầu tƣ thành phần kinh tế, góp phần thực mục tiêu ổn định trị, đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, tỉnh nghèo, khả đầuXDCB thành phần kinh tế tƣ nhân hạn chế; vậy, vốn đầuXDCB từ NSNN đóng vai trò định vào phát triển KT-XH tỉnh Trong năm qua, với phát triển nƣớc, tỉnh Đăk Lăk nhận đƣợc quan tâm Đảng, Chính phủ Bộ, Ngành TW nhiều lĩnh vực, đặc biệt hoạt đầuXDCB Vốn đầutừ NSNN tỉnh đƣợc TW ƣu tiên bố trí; nhiều dự án hoàn thành đƣa vào khai thác, sử dụng phát huy đƣợc hiệu quả, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tỉnh Tuy nhiên, công tác quản vốn đầuXDCB địa bàn tỉnh thời gian qua nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng thất thốt, lãng phí, tiêu cực đầuXDCB từ nguồn vốn NSNN thƣờng xuyên xảy Các nguyên nhân chủ yếu tình trạng là: quy hoạch, lập kế hoạch chƣa phù hợp; bố trí vốn đầuXDCB phân tán, dàn trải; máy quản vốn đầuXDCB lực chƣa cao, hoạt động hiệu quả, không đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác Thêm vào đó, đặc thù vốn đầuXDCB tổng số vốn 88 - UBND tỉnh Đăk Lăk sớm sửa đổi định phân cấp QLDA đầu tƣ xây dựng cơng trình để kiểm sốt chặt chẽ việc ban hành chủ trƣơng đầu tƣ phê duyệt dự án đầu tƣ phải phù hợp với khả ngân sách Hiện nay, công tác QLDA đầu tƣ xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh thực theo Quyết định số số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 UBND tỉnh Theo Quyết định này, Chủ tịch UBND cấp huyện đƣợc định đầu tƣ dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cấu (chi trực tiếp từ ngân sách tỉnh), có tổng mức đầu tƣ dƣới 10 tỷ đồng Mức phân cấp cao không phù hợp với công tác quản vốn đầu tƣ Nhiều cơng trình cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, có tổng mức đầu tƣ dƣới 10 tỷ đồng, nhƣng đƣợc thiết kế với quy mô vƣợt nhu cầu sử dụng, gây lãng phí vốn đầu tƣ Sở Kế hoạch Đầuquan tham mƣu phân bổ nguồn vốn đầungân sách tỉnh, nhƣng quản đƣợc trình thẩm định, phê duyệt dự án này, dẫn đến bị động việc cân đối nguồn vốn Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND quy định: Giao cho Sở Kế hoạch Đầu quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trương đầu thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Quy định nhƣ vậy, nhƣng thực tế năm qua, nhiều dự án đƣợc UBND tỉnh định chủ trƣơng đầu tƣ mà không thông qua đầu mối tham mƣu Sở Kế hoạch Đầu tƣ; đó, có dự án chƣa thật cần thiết, gây lãng phí vốn đầu tƣ NSNN Với thực trạng đó, để phù hợp với tình hình ngân sách tỉnh giai đoạn nay, Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND cần đƣợc sửa đổi: + Về thẩm định đầu tƣ: Chỉ phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện đƣợc định đầu tƣ dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tƣ dƣới tỷ đồng; + Về chủ trƣơng đầu tƣ: Giao cho Sở Kế hoạch Đầuquan đầu mối tham mƣu giúp UBND tỉnh chủ trƣơng đầu tƣ thuộc thẩm quyền 89 UBND tỉnh; UBND tỉnh xem xét, định chủ trƣơng đầucơng trình khẩn cấp để phòng, chống khắc phục hậu thiên tai địch họa, ngăn chặn hạn chế thiệt hại 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng đạo, điều hành quan có thẩm quyền - UBND tỉnh Đăk Lăk: + Triển khai công tác quy hoạch đầu tƣ, xây dựng danh mục dự án đầu tƣ trung, dài hạn phù hợp với định hƣớng, mục tiêu phát triển KT-XH khả cân đối ngân sách tỉnh; hạn chế tối đa việc cho chủ trƣơng đầu tƣ dự án nằm danh mục đƣợc duyệt Đây khâu tiền đề quan trọng, sở để thực đầu tƣ có hiệu Thực tế từ trƣớc đến nay, tỉnh Đăk Lăk chƣa có danh mục dự án đầu tƣ trung, dài hạn, nên chƣa có sở để định chủ trƣơng đầu tƣ phù hợp Hầu hết chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc ban hành dựa sở đề xuất đơn lẻ địa phƣơng, sở, ngành; nên không tránh khỏi tình trạng nhiều chủ trƣơng đầu tƣ chƣa thật cần thiết đƣợc ban hành, danh mục dự án nhiều dẫn đến không cân đối đƣợc nguồn vốn Để nâng cao hiệu vốn đầu tƣ, UBND tỉnh phải đổi cơng tác kế hoạch hố đầu tƣ, giao cho Sở Kế hoạch Đầu tƣ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tƣ trung, dài hạn nhằm xác định trƣớc danh mục dự án đầu tƣ thật cần thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tỉnh, phù hợp với khả ngân sách để triển khai thực vòng từ đến năm tới Danh mục phải trình cho HĐND tỉnh xem xét phê duyệt; sở đó, UBND tỉnh tỉnh ban hành chủ trƣơng đầu tƣ cho dự án theo thứ tự ƣu tiên, lộ trình Chỉ dự án khẩn cấp để khắc phục hậu phòng ngừa thiệt hại thiên tai, địch họa gây đƣợc phép cho chủ trƣơng đầu tƣ danh mục đƣợc duyệt + Kiên loại bỏ chủ trƣơng đầu tƣ dự án đầu tƣ duyệt nhƣng không phù hợp với quy hoạch, định hƣớng phát triển KT-XH địa 90 phƣơng Hiện tại, tỉnh Đăk Lăk tồn đọng nhiều chủ trƣơng đầu tƣ nhƣng chƣa lập phê duyệt dự án (do thực Chỉ thị 1792) nhiều dự án đầu tƣ đƣợc duyệt nhƣng chƣa có vốn để thực đầu tƣ UBND tỉnh phải giao cho Sở Kế hoạch Đầu tƣ chủ trì kiểm tra, rà sốt lại tồn chủ trƣơng đầu tƣ dự án này, tham mƣu cho UBND tỉnh hủy bỏ chủ trƣơng đầu tƣ dự án không cần thiết; lại dự án cần thiết đƣa vào danh mục đầu tƣ trung, dài hạn để triển khai thực dần năm + Tiếp tục trì chế độ họp giao ban công tác đầuXDCB hàng quý để nắm bắt tình hình, đạo, đơn đốc, chấn chỉnh, tháo gỡ vƣớng mắc công tác quản vốn đầuXDCB Trong năm qua, tỉnh Đăk Lăk thực tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động đầuXDCB Định kỳ hàng quý, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tất hoạt động liên quan đến công tác đầuXDCB Trong thời gian tới, UBND tỉnh phải tiếp tục trì nâng cao chất lƣợng hội nghị này; đó, phải quan tâm đến cơng tác quản vốn đầu tƣ; tập trung đạo tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc để thực kế hoạch vốn đầuXDCB hàng năm ngày đạt kết tốt - Sở Xây dựng lập trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung đơn giá xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Đăk Lăk cho phù hợp với định mức sửa đổi Bộ Xây dựng ban hành, bổ sung đơn giá số cơng việc thiếu; thực thơng báo giá vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh kịp thời, phù hợp với mặt giá thị trƣờng; đồng thời thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn chủ đầu tƣ đơn vị tƣ vấn địa bàn tỉnh áp dụng đơn giá đƣợc công bố việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự tốn cơng trình xây dựng - Sở Kế hoạch Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án đầu tƣ, tham mƣu phân bổ vốn đầu tƣ phải quy định pháp luật 91 điều kiện, thời hạn bố trí vốn để sớm khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải; trƣớc mắt, phải ƣu tiên vốn cho việc xử nợ đọng Trong năm vừa qua, chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ Sở Kế hoạch Đầu tƣ số hạn chế, dẫn đến tình trạng dự án có quy mơ vƣợt q nhu cầu sử dụng thiếu đồng bộ, thiết kế không khả thi nhƣng đƣợc phê duyệt Do đó, thời gian tới đặt yêu cầu phải nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ, phải đánh giá cách khách quan, toàn diện tiêu dự án; đó, phải trọng xem xét cần thiết đầu tƣ, xác định quy mô, lực thiết kế, tổng mức đầu tƣ, hiệu đầu tƣ, tính khả thi dự án, khả cân đối vốn đầu tƣ, việc đền bù GPMB để đảm bảo triển khai thực dự án kịp thời hiệu Sau dự án đầu tƣ đƣợc duyệt, việc bố trí kế hoạch vốn định đến tiến độ thực dự án hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Thực trạng công tác phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tƣ nhiều năm qua, bệnh cố hữu vốn đầu tƣ bố trí dàn trải, phân tán, vƣợt thời hạn tối đa theo quy định Nguồn vốn đầuXDCB hàng năm đáp ứng đƣợc phần nhỏ so với nhu cầu đầu tƣ, nên chịu nhiều áp lực yếu tố phi kinh tế, dẫn đến việc bố trí dàn trải, mang tính bình qn chủ nghĩa mà chƣa xuất phát từ hiệu dự án đầu tƣ cụ thể Để ngăn chặn tƣợng này, tham mƣu phẩn bổ vốn, Sở Kế hoạch Đầu tƣ phải chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 1792 Do nợ đọng XDCB lớn so với khả ngân sách tỉnh, nên vòng năm tới, phải hạn chế việc khởi công cơng trình Vốn đầutỉnh phải tập trung ƣu tiên cho việc xử nợ đọng theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 Thủ tƣớng Chính phủ - Sở Tài tăng cƣờng kiểm tra cơng tác tốn, tạm ứng vốn đầu tƣ; thƣờng xuyên đôn đốc chủ đầu tƣ thực nghiêm túc quy định toán vốn đầu tƣ; tham mƣu, đề xuất UBND tỉnh xử nghiêm đơn vị vi phạm Các công tác thời gian qua đƣợc Sở Tài triển khai thực nghiêm túc Tuy nhiên, công tác quản số vốn tạm ứng 92 cho nhà thầu toán vốn đầu tƣ số hạn chế, yếu cần phải chấn chỉnh thời gian tới Trong năm qua, Sở Tài tập trung quản tình hình giải ngân vốn đầu tƣ theo kế hoạch; vốn tạm ứng cho nhà thầu theo hợp đồng chƣa đƣợc quan tâm theo dõi, đôn đốc KBNN Đăk Lăk toán thu hồi Một số dự án tạm ứng vốn cho nhà thầu qua nhiều năm khơng có khối lƣợng tốn, nhƣng vốn ứng không đƣợc thu hồi NSNN theo quy định Trong thời gian tới, Sở Tài phải tăng cƣờng quản lý, giám sát chặt chẽ công tác này, không nên phó mặc cho KBNN Đăk Lăk, nhiệm vụ Sở Tài cơng tác quản vốn đầu tƣ NSNN Về công tác tốn vốn đầu tƣ, Sở Tài thực nghiêm túc tất quy định Bộ Tài chính, nhiên kết cơng tác chƣa đạt đƣợc nhƣ mong muốn Quyết toán vốn đầu tƣ theo niên độ ngân sách nhiều đơn vị chủ đầu tƣ chƣa thực hiện; nhiều dự án đầuhoàn thành vi phạm quy định thời gian lập báo cáo toán Để khắc phục tồn này, thời gian tới Sở Tài phải thực đầy đủ quy định Bộ Tài chính, đó, phải mạnh dạn sử dụng chức năng, quyền hạn đƣợc giao Cụ thể: + Đối với cơng tác tốn vốn đầu tƣ theo niên độ ngân sách, phải thực nghiêm túc quy định Thông tƣ số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài Đơn vị khơng chấp hành, Sở Tài phải kiên tạm đình yêu cầu KBNN Đăk Lăk tạm đình việc toán vốn đầu tƣ nhận đƣợc báo cáo tốn năm, đồng thời có văn thông báo để đơn vị biết phối hợp thực + Đối với cơng tác tốn dự án hồn thành, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 tăng cƣờng, đẩy mạnh cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nƣớc Sở Tài phải triển khai thực tham mƣu cho UBND tỉnh thực nghiêm túc Chỉ thị Bộ phận chuyên trách thẩm tra toán dự án hoàn 93 thành phải đƣợc kiện toàn chấn chỉnh hoạt động; rà soát, cấu lại tổ chức; đào tạo, nâng cao chất lƣợng cho đội ngũ cán làm cơng tác thẩm tra tốn; tăng cƣờng giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc; bảo đảm thực cơng tác tốn có chất lƣợng, đạt hiệu tiến độ Sở Tài phải thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chủ đầu tƣ việc chấp hành quy định nghiệm thu, lập hồ sơ tốn khối lƣợng hồn thành, lập hồ sơ toán hợp đồng toán dự án hoàn thành theo quy định hành Nhà nƣớc Chủ động tham mƣu cho UBND tỉnh xử nghiêm túc trƣờng hợp vi phạm, cụ thể là: không giao dự án đầu tƣ cho chủ đầu tƣ có dự án chậm nộp báo cáo toán từ 24 tháng trở lên theo quy định thời gian lập báo cáo tốn Thơng tƣ số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài chính; khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 12 tháng trở lên; khơng cho phép nhà thầu có hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ toán hợp đồng đƣợc tham gia đấu thầu dự án - KBNN Đăk Lăk phải kiểm soát, toán vốn đầu tƣ chặt chẽ theo quy trình, tăng cƣờng quản vốn tạm ứng để đôn đốc thu hồi kịp thời, khơng để tình trạng chiếm dụng vốn NSNN qua nhiều năm Nhìn chung, kết tốn vốn đầungân sách tỉnh Đăk Lăk năm gần có nhiều tiến Kể từ có Chỉ thị 1792, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tƣ hàng năm liên tục tăng lên, tỷ trọng vốn tạm ứng số giải ngân giảm đáng kể Tuy nhiên, tình trạng vốn khơng giải ngân hết theo kế hoạch, số khoản tạm ứng cho nhà thầu kéo dài nhiều năm không thu hồi đƣợc Trong thời gian tới, KBNN Đăk Lăk phải làm tốt số việc sau: + Phân cấp cho KBNN cấp huyện kiểm soát, toán vốn đầu ngân sách tỉnh NSTW hỗ trợ cho tỉnh, vốn đầu tƣ chƣơng trình mục tiêu quốc gia Đặc thù vốn đầu tƣ chƣơng trình mục tiêu quốc gia 94 đa số dự án có quy mơ nhỏ thƣờng giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tƣ; đồng thời, xã đƣợc hƣởng sách đầu tƣ cách trung tâm tỉnh xa Nếu phân cấp việc kiểm soát, toán vốn đầu tƣ chƣơng trình KBNN cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho UBND xã giao dịch, rút vốn đầu tƣ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, toán vốn + Tăng cƣờng phối hợp với quan bên ngồi có liên quan đến hoạt động quản vốn đầu tƣ, Sở Kế hoạch Đầu tƣ, Sở Tài Đây yêu cầu quan trọng, cần thiết để quản tốt nguồn vốn đầu tƣ NSNN Bởi vì, dự án đầu tƣ đƣợc quản qua nhiều khâu, nhiều quan Sự phối hợp tốt KBNN quan liên quan giúp nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc để kiểm soát tốt đẩy nhanh tiến độ giải ngân + Thƣờng xuyên trao đổi thông tin hƣớng dẫn đơn vị chủ đầu tƣ việc quản lý, toán vốn đầu tƣ Chủ đầu tƣ vừa đối tƣợng quản toán vốn vừa khánh hàng đƣợc phục vụ; nên KBNN Đăk Lăk phải thƣờng xuyên cập nhập chế độ, sách, tổ chức tập huấn hƣớng dẫn chủ đầu tƣ thực quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để toán vốn đầu tƣ kịp thời Ngƣợc lại, KBNN phải thƣờng xuyên nắm bắt thông tin phản hồi từ chủ đầu tƣ chất lƣợng phục vụ, cung cách làm việc khả ứng xử cán tốn vốn đầu tƣ để có uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời sai sót xảy + Tăng cƣờng kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tƣ, đôn đốc đơn vị chủ đầu tƣ, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân theo tiến độ thực hiện, tránh việc dồn hồ sơ toán vào thời điểm cuối năm để giảm áp lực thời gian kiểm soát, toán vốn KBNN; quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ toán vốn đầu tƣ vào thời điểm cuối năm ngân sách để đảm bảo đủ thời gian thực kiểm soát, toán vốn 95 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản vốn đầuXDCB - Các quan, đơn vị đƣợc giao làm chủ đầu tƣ dự án phải thực tốt chế độ tự kiểm tra, giám sát nội đơn vị, địa phƣơng để phòng ngừa, ngăn chặn sai sót, tiêu cực, thất thốt, lãng phí vốn đầu tƣ NSNN xảy q trình thực dự án toán, toán vốn đầu tƣ Đối với dự án đầu tƣ không thuộc diện bí mật quốc gia, phải thực nghiêm túc quy định giám sát đầucộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 Thủ tƣớng Chính phủ Hoạt động giám sát nhằm mục đích theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định quản đầuquan có thẩm quyền định đầu tƣ, chủ đầu tƣ, ban QLDA, nhà thầu đơn vị thi công dự án trình đầu tƣ; phát hiện, kiến nghị với quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn tài sản nhà nƣớc, xâm hại lợi ích cộng đồng - Sở Kế hoạch Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra việc thực kế hoạch đầuXDCB theo định kỳ để nắm tình hình, tham mƣu UBND tỉnh điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tƣ kịp thời nhằm sử dụng hết kế hoạch vốn đƣợc giao Tình trạng vốn đầu tƣ khơng đƣợc giải ngân hết năm vừa qua có phần kế hoạch vốn bố trí cho dự án khơng phù hợp Có dự án đƣợc bố trí vốn vƣợt nhu cầu sử dụng, vƣớng đền bù GPMB không thi công đƣợc, nhƣng đơn vị chủ đầu tƣ không đề nghị cắt giảm để bổ sung cho dự án khác Để khắc phục tình trạng này, phải tăng cƣờng kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực dự án thực địa cơng trình để có đánh giá xác khả thực dự án giải ngân vốn năm; từ đó, điều chỉnh kế hoạch vốn sát với nhu cầu Bên cạnh đó, việc yêu cầu đơn vị chủ đầu tƣ cam kết sử dụng hết vốn đƣợc giao, đồng thời xử nghiêm khắc đơn vị không giải hết vốn biện pháp hỗ trợ tốt cho công tác 96 - Sở Tài tăng cƣờng kiểm tra, tra việc chấp hành quy định toán vốn đầu tƣ NSNN Trong thời gian qua, công tác đƣợc trì nhƣng chƣa thƣờng xun; cơng tác kiểm tra chủ yếu thực thơng qua hình thức báo cáo văn chủ đầu tƣ, việc kiểm tra thực tế đơn vị hạn chế, lực lƣợng cán làm cơng tác thiếu, phải tập trung vào công tác trực tiếp thẩm tra dự án hoàn thành theo thẩm quyền Trong thời gian đến, Phòng Đầu tƣ Sở Tài phải đẩy mạnh, tăng cƣờng công tác kiểm tra đơn vị, chủ đầuquản nhiều dự án lớn, để nắm tình hình, đơn đốc, nhắc nhở tham mƣu cho UBND tỉnh đạo thực cơng tác tốn vốn đầu tƣ theo niên độ tốn dự án hồn thành Muốn thực đƣợc công tác này, Sở Tài phải bổ sung thêm nhân lực cho Phòng Đầu tƣ Về công tác tra, Thanh tra Sở Tài có lực lƣợng đơng, nhƣng cán có nghiệp vụ chun mơn đầuXDCB Do vậy, tra Sở Tài chƣa sâu vào hoạt động quản vốn đầuXDCB Để khắc phục hạn chế này, phải kiện toàn máy Thanh tra, luân chuyển cán bộ, bổ sung lực lƣợng có chun mơn đầuXDCB cho Thanh tra để nâng cao chất lƣợng tra Khi tra cơng tác tài ngân sách đơn vị, địa phƣơng, Thanh tra Sở Tài phải thực cho đƣợc việc tra công tác quản vốn đầu tƣ XDCB, phải tập trung vào việc chấp hành quy định tốn vốn đầu tƣ để có uốn nắn, chấn chỉnh kiến nghị xử nghiêm minh theo quy định pháp luật - Sở Xây dựng thƣờng xuyên tra, kiểm tra lực hoạt động tổ chức tƣ vấn xây dựng, xử đơn vị không đủ điều kiện hoạt động nhằm cải thiện nâng cao chất lƣợng tƣ vấn đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Theo chế quản đầuXDCB hành, hoạt động tƣ vấn đầu tƣ xây dựng tham gia vào nhiều khâu trình thực dự án đầu tƣ; là: lập dự án đầu tƣ, thẩm tra thiết kế dự tốn cơng trình, lựa chọn nhà 97 thầu, giám sát thi công, QLDA đầu tƣ, Trong đó, địa bàn tỉnh Đăk Lăk có hàng trăm doanh nghiệp tƣ vấn hoạt động, nhƣng phần lớn doanh nghiệp lực hạn chế, làm cho công tác triển khai thực dự án đơn vị chủ đầu tƣ gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc, chậm tiến độ; có dự án bị thất thốt, lãng phí vốn đầu tƣ lỗi đơn vị tƣ vấn Để khắc phục tồn này, Sở Xây dựng phải vào mạnh mẽ, liệt; sau kiểm tra, tra, phải công khai danh sách doanh nghiệp tƣ vấn hạn chế lực chuyên môn để đơn vị chủ đầu tƣ biết mà né tránh; xử nghiêm minh doanh nghiệp vi phạm - Thanh tra tỉnh Đăk Lăk hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tra tồn diện cơng tác quản vốn đầu tƣ XDCB, xử nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm ĐầuXDCB nguồn vốn NSNN hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí Đối với quyền địa phƣơng cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh quan có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Do công tác tra phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục, kết hợp tra thƣờng xuyên với tra đột xuất tra cục Cán làm công tác tra phải có thái độ kiên quyết, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn trình tra Khi tra, phải tập trung vào khâu yếu có nhiều dƣ luận xã hội, phản ánh giám sát cộng đồng để làm rõ sai phạm, quy trách nhiệm xử nghiêm minh cán bộ, cơng chức thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tƣ 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Luật Đầucơng đƣợc Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 18/6/2014, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, quy định trách nhiệm phân cấp chịu trách nhiệm đối dự án đầucông Tuy nhiên, để quy định phát huy đƣợc tác dụng trình đầu tƣ, giám sát hiệu đầu tƣ dự án, Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hƣớng dẫn thật 98 cụ thể, Luật Đầucông khung pháp ban đầu Nếu không quy định rõ, việc chịu trách nhiệm nhiều nơi rơi vào tình trạng mang tính hình thức - Giao cho Bộ rà soát lại tất văn quản đầuXDCB để đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành văn thay nhằm giảm chồng chéo văn bản; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lắp văn liên quan; khắc phục tồn tại, khiếm khuyết hệ thống văn bản; rà sốt, bãi bỏ quy định khơng phù hợp; cụ thể hóa tối đa quy định nhằm tạo pháp đầy đủ cho tổ chức thực hiện, tránh vận dụng tùy tiện gây thiệt hại cho NSNN 3.3.2 Đối với bộ, ngành TW - Bộ Kế hoạch Đầu tƣ cần nghiên cứu, ban hành số đánh giá tính hiệu vốn đầu tƣ Hiện nay, NSNN ngày eo hẹp so với nhu cầu ngành, địa phƣơng Vì vậy, việc cần làm đảm bảo khoản ngân sách chi phải đem lại hiệu cao Để đánh giá đƣợc hiệu quả, cần có số đánh giá việc đầu tƣ ngành, địa phƣơng - Để chống thất thốt, lãng phí vốn đầu tƣ NSNN; Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, sửa đổi quy định quản chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình theo hƣớng quản chặt chẽ dự tốn cơng trình, giá gói thầu đƣợc duyệt trƣớc lựa chọn nhà thầu Dự tốn cơng trình phải đƣợc quan quản nhà nƣớc xây dựng (hoặc xây dựng chuyên ngành) thẩm định trƣớc phê duyệt; không nên giao toàn quyền cho chủ đầu tƣ thuê tƣ vấn thẩm tra trƣớc phê duyệt nhƣ - Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định thời gian tốn dự án hồn thành chủ đầu tƣ nhà thầu; đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ cần cụ thể hóa đạo Thủ tƣớng Chính phủ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, đƣa vào văn quy phạm pháp luật; đó, cần quy định cụ thể nội dung: Không giao dự án 99 cho chủ đầu tƣ có dự án chậm nộp báo cáo tốn, khơng bố trí vốn thiếu cho dự án chậm tốn, khơng cho tham gia đấu thầu dự án nhà thầu vi phạm quy định thời gian toán hợp đồng 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đăk Lăk - Thực tốt công tác lập quy hoạch quản đầu tƣ theo quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành, quy hoạch chung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; làm sở vững cho việc xây dựng danh mục dự án đầu tƣ, xác định thứ tự ƣu tiên đầu tƣ dự án - Trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị phân cấp nguồn vốn đầutỉnh cấp huyện đảm bảo phù hợp trách nhiệm nguồn lực đầungân sách tỉnh (theo Nghị hành, trách nhiệm tỉnh nhiều, nguồn lực hạn chế) - Xây dựng chế sách thơng thống, đồng nhằm thu hút nguồn vốn vào đầu tƣ phát triển KT-XH địa bàn để giảm bớt áp lực đầunguồn vốn NSNN KẾT LUẬN CHƢƠNG Trƣớc thực trạng công tác quản vốn đầuXDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk đƣợc phân tích, đánh giá chƣơng II định hƣớng, mục tiêu công tác thời gian tới; chƣơng III đề hệ thống giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản vốn đầuXDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk; đồng thời có số kiến nghị, đề xuất phù hợp 100 KẾT LUẬN Hòa chung với phát triển nƣớc, năm qua tình hình KT-XH tỉnh Đăk Lăk đạt đƣợc kết đáng phấn khởi Kinh tế liên tục tăng trƣởng; cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hƣớng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp Đời sống văn hóa tinh thần nhân dân ngày đƣợc nâng cao; an sinh xã hội đƣợc đảm bảo; quốc phòng an ninh đƣợc giữ vững ngày củng cố Có đƣợc kết nhờ hoạt động đầu tƣ tồn xã hội, đó, có phần quan trọng kết đầuXDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, công tác quản vốn đầu tƣ số tồn tại, hạn chế, ảnh hƣởng đến kết đầuTình trạng tiêu cực, thất thốt, lãng phí vốn đầu tƣ tồn tại, làm giảm hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Dựa vấn đề mang tính luận thực trạng công tác quản vốn đầuXDCB từ nguồn NSNN, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản vốn đầuXDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Quản vốn đầuXDCB từ NSNN vấn đề khó khăn, phức tạp Mặt khác, điều kiện thời gian khả tiếp cận vấn đề hạn chế, nên tác giả cố gắng trình nghiên cứu, song khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thầy, giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn./ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Bình (2012), Tăng cường kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà nội [3] Bộ Tài (2008), Chế độ ngân sách Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [4] Bộ Tài (2010), Thơng số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định việc toán vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm [5] Bộ Tài (2011), Thơng số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [6] Bộ Tài (2011), Thông số 86/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước [7] Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản dự án đầu xây dựng cơng trình [8] Chính phủ (2009), Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Về sửa đổi, bổ sung số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Về quản dự án đầu xây dựng cơng trình [9] Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng [10] Bùi Đức Chung (2008), Phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu phát triển sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội 102 [11] Khoa đầu tƣ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Khoa kinh tế Trƣờng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [13] ThS Phan Đình Tý(2008), Hồn thiện công tác quản vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN Tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Kho bạc Nhà nƣớc Hà Tĩnh ... 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1.1... công tác quản lý vốn đầu tƣ NSNN 79 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 80 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 39 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tƣ XDCB tỉnh Đăk Lăk .39 2.2.2 Cơ chế, sách quản lý vốn đầu tƣ XDCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn