Phát triển cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển đắk lắk

115 33 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LƯƠNG SƠN BÁ PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hồ Hữu Tiến ðà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa ñược cơng bố cơng trình khác ðà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2014 Người thực Lương Sơn Bá DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BOT CVBQ CVðT DAðT ðTPT ðTXH GDP HðND HðTD KT - XH NHNN NHTM NSNN ODA SXKD TCTD UBND UNIDO WB XLRR Chữ viết đầy đủ Mơ hình xây dựng - vận hành - chuyển giao Build - Operate - Transfer Cho vay bình quân Cho vay ñầu Dự án ñầu ðầu phát triển ðầu xã hội Tổng sản phẩm quốc nội - Gross Domestic Product Hội đồng nhân dân Hợp đồng tín dụng Kinh tế - xã hội Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân sách nhà nước Viện trợ phát triển thức - Official Development Assistance Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Ủy ban nhân dân Tổ chức Liên hiệp quốc tế phát triển nông nghiệp – United Nations Industrial Development Organisation Ngân hàng giới - World Bank Xử lý rủi ro MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Kết cấu Luận văn Tổng Quan Tài Liệu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU CỦA QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðỊA PHƯƠNG 1.1 CHO VAY ðẦU CỦA QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðỊA PHƯƠNG 1.1.1 ðầu 1.1.2 Cho vay ñầu Nhà nước 16 1.1.3 Cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ñịa phương 17 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU CỦA QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðỊA PHƯƠNG 24 1.2.1 Nội dung phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương 24 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương 28 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK 38 2.1 GIỚI THIỆU VỀ QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðắk Lắk 38 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý ñiều hành Quỹ ðTPT ðắk Lắk 40 2.1.4 Kết hoạt ñộng Quỹ ðTPT ðắk Lắk 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QŨY ðẦU PHÁT TRIỂN ðắk Lắk 46 2.2.1 Mơi trường hoạt động 46 2.2.2 Tình hình phát triển cho vay ñầu Quỹ 49 2.2.3 Kết phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk 54 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QŨY ðẦU PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK 64 2.3.1 Thành công 64 2.3.2 Những hạn chế 66 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QUỸ ðẦU PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK 75 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT 75 3.1.1 Nhu cầu vốn cho vay ñầu ðắk Lắk 75 3.1.2 Khả cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk 79 3.1.3 Mục tiêu cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk 80 3.1.4 ðịnh hướng phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk 81 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TẠI QŨY ðẦU PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK 83 3.2.1 Xác ñịnh mục tiêu phát triển cho vay ñầu cách cụ thể 83 3.2.2 ðẩy mạnh khai thác nguồn vốn cho vay ñầu 85 3.2.3 Xây dựng chiến lược huy ñộng vốn phù hợp 85 3.2.4 Tăng cường công tác quảng bá tuyên truyền 87 3.2.5 Nâng cao hiệu kiểm sốt nội bơ, tập trung xử lý nợ hạn 90 3.2.6 Nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng cho vay đầu 91 3.2.7 Chú trọng thực cho vay hợp vốn 93 3.2.8 Tăng cường ñào tạo ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ñầu sở vật chất 94 3.3 KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 ðối với Chính phủ 96 3.3.2 ðối với Bộ Tài 100 3.3.3 ðối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 101 3.3.4 ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh ðắk Lắk 102 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Vốn hoạt ñộng Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Kết hoạt ñộng Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tỉnh ðắk Lắk giai ñoạn 2010 2013 Cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Trang 42 45 48 56 2.5 Dư nợ cho vay Quỹ ðTPT ðắk Lắk theo cấu kinh tế 59 2.6 Dư nợ cho vay Quỹ ðTPT ðắk Lắk theo nhóm nợ 60 2.7 3.1 Tình hình nợ xấu, trích lập dự phòng Quỹ đầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Vốn ñầu phát triển tỉnh ðắk Lắk giai ñoạn 2011 - 2020 62 79 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Cơ cấu tổ chức quản lý ñiều hành Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk Vốn chủ sở hữu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Vốn huy ñộng Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Lợi nhuận cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Tốc ñộ tăng trưởng Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Tăng trưởng dư nợ cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Tỷ lệ nợ xấu Quỹ ðTPT ðắk Lắk giai ñoạn 2010 - 2013 Trang 40 43 44 46 49 55 63 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Nền kinh tế Việt Nam ñã bước sang giai ñoạn ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, phát triển ñồng hạ tầng kinh tế, hội nhập kinh tế giới Chính phủ khuyến khích ñịa phương chủ ñộng, tích cực việc ñầu phát triển kết cấu hạ tầng thị Trong điều kiện đó, Quỹ đầu phát triển (ðTPT) địa phương cơng cụ tài quan trọng giúp địa phương tập trung nguồn lực ñầu vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm khả huy ñộng vốn, liên kết với khu vực kinh tế nhân ñể ñầu phát triển, ñó cho vay ñầu ñã góp phần ñã góp phần tháo gỡ khó khăn vốn cho doanh nghiệp Với chủ trương, sách huy động nguồn lực xã hội kinh tế cho ñầu kết cấu hạ tầng ñô thị, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Quỹ đầu thị thành phố Hồ Chí Minh vào tháng năm 1996; Q trình hình thành phát triển, mơ hình hoạt ñộng Quỹ ðTPT ñịa phương ñã ñược nhân rộng nước Hiện nay, nước có 36 Quỹ ðTPT ñịa phương (chiếm 57,14% nước), bước khẳng định cơng cụ tài đắc lực quyền địa phương Với mục tiêu huy ñộng vốn, tập trung nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng thị, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ðắk Lắk ñã thành lập Quỹ ðTPT ðắk Lắk vào tháng năm 2002, ñến Quỹ có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế; tạo cơng ăn việc làm; góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng ñịa phương Tuy nhiên, Quỹ ðTPT ðắk Lắk đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn vốn, lực quản lý tài chính, cho vay ñầu hiệu tương ñối thấp ðể cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk ñạt ñược hiệu tốt, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ñịa phương, tác giả lựa chọn ñề tài “Phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ñịa phương - Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định kết ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk - ðề xuất giải pháp phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk Câu hỏi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu giải câu hỏi sau : - Nội dung tiêu chí phản ánh kết phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ñịa phương ? - Phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk thời gian qua ñạt ñược kết ? Những vấn ñề cần giải ? - Những giải pháp khắc phục hạn chế tiếp tục phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk thời gian tới ? ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu: gồm vấn ñề lý luận phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ñịa phương thực tiễn phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk khoảng thời gian từ năm 2010 ñến năm 2013 - Phạm vi nghiên cứu: kết phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk thời gian từ năm 2010 ñến năm 2013 Từ đề xuất số giải pháp phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk thời gian tới 93 - Thực phân loại nợ theo định kỳ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, để bảo đảm an tồn phát triển cho vay đầu tư, xử lý rủi ro tín dụng kịp thời hiệu quả, tạo khả bù ñắp rủi ro, hạn chế tổn thất - Tăng cường hoạt động tra, kiểm sốt nội tồn hoạt động Quỹ nhằm phát hiện, sữa chữa kịp thời sai sót, vi phạm q trình thẩm định cho vay đầu tư; xử lý nghiêm vi phạm ðến 31/12/2013, Quỹ ðTPT ðắk Lắk có vốn điều lệ thực có 191,5 tỷ đồng chuyển đổi mơ hình sang hoạt ñộng ñộc lập, Quỹ cần nhanh chóng chuyển hoạt ñộng Ban kiểm soát từ kiêm nhiệm sang chuyên trách ñể cán có ñủ thời gian nâng cao trách nhiệm kiểm sốt cho vay đầu Thực cơng tác kiểm sốt nội nhằm phát nhanh khoản vay có vấn đề, đồng thời giúp Hội ñồng quản lý, Ban Giám ñốc xác ñịnh ñược trình tác nghiệp cán tín dụng có tn thủ quy chế, quy trình nghiệp vụ hay khơng, ñánh giá ñược rủi ro tiềm tàng nhu cầu vốn tương lai 3.2.7 Chú trọng thực cho vay hợp vốn - Quỹ ðTPT ðắk Lắk ñược làm ñầu mối cho vay hợp vốn hợp vốn với Quỹ ðTPT ñịa phương khác, TCTD ñể cho vay dự án lớn phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH tỉnh Việc cho vay hợp vốn không giúp Quỹ phát triển cho vay đầu mà giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn vay, trình cho vay hợp vốn, ñội ngũ cán Quỹ học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm ñịnh, cách thức quản lý dự án, phương pháp quản lý dự án vay vốn , nâng cao hiệu hoạt ñộng cho vay đầu ðể tăng nhanh vòng quay vốn thu hút thành phần kinh tế khác tham gia ñầu tư, Quỹ ðTPT ðắk Lắk cần triển khai hoạt động vốn thơng qua việc chuyển nhượng dự án đầu Theo hình thức này, 94 khoản ñầu Quỹ ñược chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác Quỹ rút vốn ñược vốn cho vay ñể tiếp tục thực quay vòng cho mục tiêu khác - Phát triển cho vay ñầu chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ñối với tổ chức tài Quỹ phép tham gia q trình thẩm định dự án, có quyền từ chối cho vay dự án khơng khả thi, có quyền áp dụng biện pháp chấp, cầm cố tài sản theo quy ñịnh pháp luật 3.2.8 Tăng cường ñào tạo ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ñầu sở vật chất a ðào tạo ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Kiện toàn tổ chức tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực ñảm bảo xây dựng lực lượng cán có trình ñộ, lực ñảm trách ñược nhiệm vụ ña dạng Quỹ, trọng tuyển chọn nhân ñảm bảo chuyên ngành ñào tạo Thường xuyên ñào tạo, bồi dưỡng cho ñội ngũ nhân viên ñể nâng cao chun mơn, đảm bảo thực thi tốt chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống mạng nội bộ, xây dựng máy ñộc lập để phát huy tối đa vai trò cán bộ, viên chức Quỹ Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán Quỹ có tính dài hạn, hệ thống; xây dựng chế thu hút nhiều cán giỏi, chun nghiệp, đáp ứng cơng việc ngày đa dạng Quỹ Chính vậy, cơng tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhân viên Quỹ, đặc biệt cán tín dụng kiểm soát nội cần phải tiến hành thường xuyên, ñào tạo lý thuyết thực hành, kiến thức ngoại ngữ cơng nghệ đại kỹ giao tiếp Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi trọng phát huy nhân tố người, nâng cao lực giáo dục, đào tạo trình ñộ dân trí kết hợp 95 với phát triển khoa học cơng nghệ … xem yếu tố ñịnh thực có hiệu phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ðắk Lắk - Về tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng, cần lựa chọn cán ñủ tiêu chuẩn, ñúng chuyên ngành ñào tạo, có khả phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kỹ giao tiếp, thái độ ứng xử ñối với khách hàng tốt, ñảm bảo ñáp ứng ñược hoạt ñộng ña dạng Quỹ thị trường - Khuyến khích cán tự học tập để nâng cao trình độ phục vụ cơng tác chun mơn Có chế khuyến khích tiền lương, tiền thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm ñối với nhân viên học tập tốt có khả ứng dụng tốt thực tiễn - Chú trọng cơng tác đào tạo chỗ nhằm nâng cao trình độ cho cán tín dụng, tạo ñiều kiện cho cán ñược dự hội thảo, lớp tập huấn ngắn ngày; hệ thống hoá văn nghiệp vụ, cập nhật văn ban hành ñể cán nắm bắt kịp thời chủ trương, sách, chun mơn nghiệp vụ đảm bảo thực thi tốt chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống mang nội Quỹ b Xây dựng sở vật chất - Xây dựng trang Thơng tin điện tử Quỹ ðTPT ðắk Lắk với đầy đủ thơng tin khách hàng cần tìm hiểu ñối tượng, ñiều kiện, lãi suất cho vay, bảo ñảm tiền vay, sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng tiếp cận vốn vay ñược dễ dàng - Quỹ ðTPT ðắk Lắk cần có bước đột phá việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại, trang bị chương trình ứng dụng hỗ trợ cho việc quản lý hoạt ñộng cho vay ñầu quản trị rủi ro, ñẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào hoạt động Quỹ, kết nối thơng tin với NHTM ñịa bàn, quan hữu quan tỉnh, hiệp hội nghề nghiệp, UBND huyện, thị xã, thành phố để cập nhật thơng tin cần thiết doanh nghiệp, tình 96 hình sản xuất kinh doanh, khả tài chính, uy tín… phục vụ cho việc thẩm ñịnh, ñịnh cho vay ñầu tư, nâng cao chất luợng xử lý rủi ro tín dụng phát triển cho vay ñầu 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 ðối với Chính phủ Trên sở quy ñịnh Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28/8/2007 tổ chức hoạt ñộng Quỹ ñầu phát triển ñịa phương, nguyên tắc vừa tạo chủ ñộng linh hoạt cho Quỹ ðTPT ñịa phương, chưa bảo ñảm ñược yêu cầu xu hội nhập kinh tế quốc tế, tính linh hoạt, an tồn hoạt ñộng, thực cho vay ñầu phát triển, ñáp ứng nhu cầu vay vốn ñầu ñối với nhà ñầu tư, phục vụ kịp thời sản xuất kinh doanh sở sản xuất thành phần kinh tế theo chức năng, nhiêm vụ ñã ñược pháp luật quy ñịnh ðề nghị ñối với Chính phủ vấn ñề sau: * ðối tượng cho vay, thẩm quyền ñịnh ñối tượng cho vay, ñầu - Tại ðiều 11, Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP quy ñịnh “ðối tượng cho vay dự án ñầu kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT XH ñã ñược HðND tỉnh thông qua, bao gồm: ðối tượng cho vay dự án ñầu thuộc danh mục lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương UBND tỉnh ban hành, sau có ý kiến chấp thuận Hội đồng nhân dân tỉnh Hàng năm thời kỳ, theo chiến lược phát triển KT- XH ñịa phương UBND tỉnh ban hành danh mục lĩnh vực ñầu kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương 97 - ðối tượng cho vay ñược quy ñịnh chưa bao quát hết dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT - XH địa phương, nên q trình triển khai bị bó hẹp Ngồi ra, chưa làm rõ thẩm quyền ñịnh ñối tượng cho vay, ñầu Quỹ ñầu phát triển ñịa phương - ðề nghị quy ñịnh, bổ sung ñối tượng cho vay ñầu theo hướng: Quy ñịnh nguyên tắc ñối tượng vay vốn, ñầu kèm theo Danh mục lĩnh vực ñầu kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương ñược phép cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương, ñể làm cứ, xem xét ñịnh cho vay ñầu Làm rõ thẩm quyền ñịnh ñối tượng cho vay, ñầu theo hướng UBND tỉnh ban hành danh mục lĩnh vực ñầu kết cấu hạ tăng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương sau có ý kiến chấp thuận HðND tỉnh Căn vào danh mục lĩnh vực ñầu kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương, Quỹ ðTPT ñịa phương lựa chọn ñịnh cho vay dự án cụ thể, ñáp ứng ñủ ñiều kiện cho vay theo danh mục lĩnh vực ñầu kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển ñịa phương theo quy định Nghị định Chính phủ * Thẩm quyền ñịnh cho vay ñầu - Theo ðiều 13, Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP: - Mức vốn cho vay ñối với dự án ñến 15% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương Quỹ ðTPT ñịa phương ñịnh; Mức vốn cho vay ñối với dự án 15% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương UBND tỉnh ñịnh - Do vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT địa phương thấp, trung bình khoảng 100 tỷ đồng ñến 150 tỷ ñồng, nên thẩm quyền ñịnh cho vay Quỹ ñối với dự án theo mức 15% vốn chủ sở hữu, khoảng 15 tỷ đồng ñến 20 tỷ ñồng, dự án cho vay ñầu dự án ñầu kết cấu hạ tầng có nhu cầu vay vốn lớn, nên hầu hết dự án ñều vượt thẩm quyền 98 định cho vay Quỹ, phải trình qua nhiều cấp trước định cho vay, khơng tạo hấp dẫn thu hút nhà ñầu vay vốn Quỹ ñầu phát triển ñịa phương - ðề nghị sửa ñổi, bổ sung ñịnh mức vốn cho vay ñầu Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP sau: + Mức vốn cho vay ñối với dự án ñến 25% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương Quỹ ðTPT ñịa phương ñịnh + Mức vốn cho vay ñối với dự án 25% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương UBND tỉnh ñịnh * Về giới hạn cho vay ñối với dự án - Theo khoản 2, ðiều 25 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP: “Giới hạn cho vay ñối với dự án tối ña 15% vốn hoạt ñộng Quỹ ðTPT ñịa phương thời ñiểm thực hiện” Nên việc giới hạn cho vay ñối với dự án ñầu theo quy ñịnh hành thấp; nguồn vốn hoạt ñộng Quỹ thường thay đổi, khơng ổn định, nên khó giám sát ñược giới hạn cho vay theo vốn hoạt ñộng Ngồi quy định chưa đầy đủ, giới hạn cho vay so với tổng vốn ñầu dự án, xảy trường hợp Quỹ ðTPT địa phương cho vay ñầu 100% vốn ñầu dự án; giới hạn cho vay trường hợp Quỹ ñồng thời ñầu trực tiếp cho vay ñối với dự án - Theo Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP giới hạn cho vay sau: + Giới hạn cho vay dự án khơng vượt 25% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương thời điểm thực khơng vượt q 80% tổng vốn ñầu dự án Trường hợp Quỹ ðTPT ñịa phương ñồng thời ñầu trực tiếp cho vay ñầu ñối với dự án tổng giới hạn đầu trực tiếp cho vay đầu khơng vượt q 30% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương thời ñiểm thực 99 + Tổng mức dư nợ cho vay ñầu ñối với khách hàng Quỹ ðTPT địa phương khơng vượt q 35% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương thời ñiểm thực khó thực - Về lãi suất cho vay đầu - Lãi suất tín dụng đầu Nhà nước Bộ Tài ban hành, nhiên diễn biến thị trường, ñặc biệt diễn biến lạm phát, nhiều lúc cao lãi suất cho vay trung, dài hạn ưu ñãi NHTM, nên cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương chưa hấp dẫn nhà ñầu + Tại ðiều 15 Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28/8/2007; Khoản 5, ðiều Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP ngày 22/4/2013 quy ñịnh “Lãi suất cho vay Quỹ ðTPT ñịa phương ñược xác định theo ngun tắc khơng thấp lãi suất huy động bình qn nguồn vốn huy động, ñảm bảo bù ñắp phí quản lý, chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay Quỹ ðTPT địa phương bảo tồn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu”; “Quỹ ðTPT ñịa phương ñịnh mức lãi suất cho vay ñối với dự án cụ thể, khơng thấp mức lãi suất cho vay tối thiểu UBND tỉnh ñịnh” - Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu Quỹ thực Thơng hướng dẫn BTC quy ñịnh ban hành, theo kết khảo sát năm, mức lãi suất thay đổi (năm 2010 lãi suất tín dụng đầu 9,6%/năm; năm 2011 ñiều chỉnh tăng lên 11,4%/năm; năm 2012, điều chỉnh tăng lên 12,4%/năm sau giảm xuống 9,6%/năm), nên lãi suất tín dụng đầu khơng phù hợp với diễn biến thị trường, ñặc biệt diễn biến lạm phát, nhiều lúc cao lãi suất cho vay trung dài hạn ưu ñãi NHTM, nên cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương chưa hấp dẫn nhà ñầu Hàng năm thời kỳ, nguyên tắc xác ñịnh lãi suất 100 quy ñịnh UBND tỉnh ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ ðTPT ñịa phương, sở thông báo mức lãi suất tín dụng Bộ Tài + Trường hợp UBND tỉnh ñịnh cho vay dự án ñầu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế với lãi suất thấp mức lãi suất cho vay tối thiểu quy ñịnh, UBND tỉnh phải cấp bù phần chênh lệch lãi suất cho vay ñầu lãi suất cho vay định Chính sách ưu đãi thuế Quỹ ðTPT ñịa phương hoạt ñộng nhằm thực mục tiêu phát triển KT - XH ñịa phương (mục tiêu sách), Quỹ cho vay đầu theo lãi suất tín dụng đầu Nhà nước, nên có nhiều rủi ro cho vay NHTM, Quỹ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% Chính phủ cần có sách ưu đãi thuế Quỹ ðTPT địa phương, có mức thuế suất thấp mức thuế chung hành ñể Quỹ bảo toàn ñược vốn, bổ sung vốn ñiều lệ, tăng nguồn vốn cho vay ñầu 3.3.2 ðối với Bộ Tài - Nghiên cứu xây dựng hồn chỉnh sở lý luận thống ñể xây dựng Quỹ ðTPT ñịa phương trở thành ñịnh chế tài chun nghiệp, cơng cụ tài hữu hiệu quyền địa phương việc thực nhiệm vụ phát triển KT - XH ñịa phương - Nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý hồn chỉnh tổ chức hoạt động Quỹ ðTPT ñịa phương, ñảm bảo an toàn hoạt ñộng cho vay ñầu Quỹ, nâng cao khả hoạt ñộng Quỹ theo hướng mở rộng, chuẩn hóa, xây dựng vị Quỹ, phát huy khả huy ñộng vốn, tiếp nhận nguồn vốn tổ chức tín dụng, cá nhân nước nước ngồi; quản lý, sử dụng có hiệu vốn huy ñộng ñược cho mục tiêu phát triển KT - XH; đóng góp cho phát triển kinh tế ñịa phương 101 - Nghiên cứu hoàn chỉnh quy định quản lý tài Xây dựng hệ thống chế độ kế tốn hồn chỉnh, phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng Quỹ ðTPT ñịa phương Xây dựng hệ thống, chế ñộ báo cáo thống kê gọn nhẹ, đảm bảo phản ánh đầy đủ thơng tin tình hình hoạt động phục vụ việc kiểm tra, giám sát hoạt ñộng Quỹ, làm sở để cấp có thẩm quyền đưa giải pháp, sách kịp thời, ñúng ñắn ñể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho hoạt ñộng Quỹ ñầu phát triển ñịa phương - Ban hành văn hướng dẫn hoạt ñộng cho vay ñầu nghiệp vụ ñối với Quỹ ðTPT ñịa phương như: Quy chế hoạt ñộng máy quản lý, ñiều hành Quỹ; Quy chế cho vay ñầu tư; Quy chế huy ñộng vốn; Quy chế ñầu trực tiếp; Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp; Quy chế quản lý rủi ro; Quy chế quản lý tài sản bảo ñảm tiền vay; Quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng cho vay ñầu - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt ñộng cho vay ñầu Rủi ro tín dụng Quỹ ðTPT địa phương có liên quan tới tổ chức tài địa bàn, dẫn tới rủi ro hệ thống tài nước, ñặc biệt Quỹ lớn Vấn ñề quản trị rủi ro Quỹ ðTPT ñịa phương chưa thực cách tổ chức tín dụng, dẫn tới khả rủi ro hoạt động tương đối cao Do đó, Bộ Tài xem xét, ban hành quy ñịnh quản trị rủi ro bắt buộc ñối với Quỹ ðTPT ñịa phương; quy ñịnh tỷ lệ bảo ñảm an tồn hoạt động Quỹ, quy định phân loại nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro… - Quyết ñịnh phê duyệt cho vay với dự án có mức vốn cho vay 15% vốn chủ sở hữu Quỹ ðTPT ñịa phương thời gian vay 15 năm 3.3.3 ðối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quỹ ðTPT ñịa phương ñược thực việc hỗ trợ lãi suất ñối với khoản vay trung, dài hạn ngân hàng ñồng Việt Nam theo quy ñịnh 102 Quyết ñịnh số 443/Qð-TTg ngày 04/04/2009 Thủ ướng Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng ñể thực ñầu ñể phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng Thời hạn vay ñược hỗ trợ lãi suất tối ña 24 tháng Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay cho khách hàng 4%/năm, tính số tiền vay thời hạn cho vay thực tế, nằm khoảng thời gian từ ngày 01/4/2009 ñến 31/12/2011 ðề nghị NHNN sớm ban hành văn hướng dẫn thực việc hỗ trợ lãi suất cho vay ñối với Quỹ ðTPT ñịa phương, ñể thực việc cấp bù hỗ trợ lãi suất mà Quỹ ðTPT ñã hỗ trợ cho doanh nghiệp việc vay vốn thực dự án ñầu kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội ñịa phương 3.3.4 ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh ðắk Lắk ðể Quỹ ðTPT ðắk Lắk phát huy đầy đủ vai trò, chức Quỹ, quan tâm, hỗ trợ mức UBND tỉnh ñối với Quỹ yếu tố quan trọng, giúp cho hoạt ñộng Quỹ tăng trưởng nhanh, vai trò, vị Quỹ ðTPT ðắk Lắk ñược khẳng ñịnh mạnh mẽ Do ñó, UBND tỉnh ðắk Lắk cần có tầm chiến lược tồn diện để có giải pháp hỗ trợ kịp thời hoạt ñộng Quỹ ðTPT ðắk Lắk - UBND tỉnh cần quan tâm đạo bố trí đủ vốn điều lệ cho Quỹ ðTPT ðắk Lắk, xây dựng lộ trình tăng vốn ñiều lệ, bổ sung vốn hoạt ñộng cho Quỹ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho Quỹ ðTPT ðắk Lắk khai thông nguồn vốn, xem Quỹ ñơn vị quan trọng việc thực chiến lược ñầu phát triển ñịa phương, tạo ñiều kiện cho Quỹ ðTPT ðắk Lắk tham gia ñầu cơng trình, dự án đầu có khả chuyển hoá nguồn vốn cao BT, BOT,… giúp Quỹ ðTPT ðắk Lắk tăng nguồn vốn ñối ứng ñể vay vốn trung dài hạn; ñạo Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tạo ñiều kiện hỗ trợ cho Quỹ ðTPT ðắk Lắk hoạt ñộng cho 103 vay ñầu tư, chuẩn bị dự án ñầu kết cấu hạ tầng KT - XH ñịa phương ñể tiếp cận nguồn vốn vay từ dự án Quỹ ðTPT Bộ Tài - Thống quỹ ñịa phương (Quỹ ñầu phát triển, Quỹ phát triển ñất, Quỹ phát triển nhà ở), tập trung nguồn lực vào Quỹ, giảm bớt ñầu mối quản lý, giảm biên chế, giảm xây dựng trụ sở hoạt ñộng cho Quỹ - UBND tỉnh làm việc với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước ðắk Lắk, ñề nghị Chi nhánh Ngân hàng nhà nước ñạo Chi nhánh Ngân hàng thương mại thực cho vay hợp vốn với Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk 104 KẾT LUẬN Thực nghiệp công nghiệp hố, đại hố, nhu cầu vốn cho ñầu lớn Quỹ ðTPT ðắk Lắk ñời góp phần phát triển KT - XH ñịa bàn tỉnh, bước thực vai trò cơng cụ tài địa phương, đầu mối huy ñộng vốn ñể thực việc phát triển cho vay ñầu tư, phát triển KT - XH ñịa phương Trong phạm vi nghiên cứu, tập hợp số liệu thực tế Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk, Luận văn hồn thành nội dung chủ yếu sau: Một là, hệ thống lại vấn ñề lý luận Quỹ ñầu phát triển ñịa phương, phát triển cho vay ñầu Quỹ ðTPT ñịa phương Hai là, ñánh giá thực trạng phát triển cho vay ñầu Quỹ ðầu phát triển ðắk Lắk, từ rút kết ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển cho vay ñầu Ba là, ñề xuất số giải pháp phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk ðồng thời kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, UBND tỉnh ðắk Lắk nhằm hồn thiện cơng tác phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk Tác giả có nhiều cố gắng nỗ lực nghiên cứu, thu thập liệu để hồn thành ñề tài, với thời lượng nghiên cứu ñề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định q trình nghiên cứu Tác giả mong muốn, hy vọng với kết nghiên cứu, phân tích ñánh giá kết phát triển cho vay ñầu nêu lên giải pháp nhằm ñạt ñược mục tiêu phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk, đề tài đóng góp phần vào việc phát triển cho vay ñầu Quỹ ñầu phát triển ðắk Lắk, thúc ñẩy KT - XH tỉnh ðắk Lắk phát triển nhanh bền vững; hạ tầng sở phát triển ổn ñịnh, tiến tới đại hơn; thu nhập bình qn đầu người tăng lên, nâng cao ñời sống vật chất, văn hóa tầng lớp dân cư 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2007), Thông số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 hướng dẫn chế quản lý tài Quỹ ðTPT địa phương [2] Bộ Tài (2010), Báo cáo đánh giá kết hoạt ñộng Quỹ ðTPT ñịa phương ñịnh hướng phát triển đến 2015 [3] Bộ Tài (2011), Dự án Quỹ ðầu phát triển ñịa phương [4] Bộ Tài (2014), Thơng số 42/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 ban hành ðiều lệ mẫu áp dụng cho Quỹ ðầu phát triển địa phương [5] Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28/8/2007 tổ chức hoạt ñộng Qũy ðTPT ñịa phương [6] Chính phủ (2013), Nghị ñịnh số 37/2013/Nð-CP ngày 22/4/2013 Sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 138/2007/Nð-CP ngày 28/8/2007 tổ chức hoạt ñộng Qũy ðTPT ñịa phương [7] Cục Thống kê tỉnh ðắk Lắk (2010, 2011, 2012, 2013), Niên giám thống kê tỉnh ðắk Lắk, ðắk Lắk [8] Huỳnh Thị Thu Dung (2013), Giải pháp tăng cường huy ñộng vốn Quỹ ñầu phát triển thành phố ðà Nẵng Luận văn thạc sĩ, ðại học ðà Nẵng [9] Phạm Phan Dũng (2008), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Quỹ ðTPT ñịa phương Việt Nam nay, Luận văn Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội [10] Hội ñồng nhân dân tỉnh ðắk Lắk (2010), Nghị số 18/NQ-HðND ngày 10/12/2010 kế hoạch phát triển KT - XH tỉnh ðắk Lắk giai ñoạn 2011-2015 106 [11] PGS TS Nguyễn Ngọc Mai (2010), ðầu phát triển loại ñầu khác kinh tế, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [12] Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/4/2005 quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng [13] Quỹ ðTPT ðắk Lắk (2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết hàng năm, ðắk Lắk [14] ðỗ Trọng Thảo (2013), Phát triển cho vay ñầu Quỹ ðầu phát triển Khánh Hoà Luận văn thạc sĩ, ðại học ðà Nẵng [15] Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết ñịnh số 87/2009/Qð-TTg ngày 17/6/2009 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh ðắk Lắk ñến năm 2020 [16] UBND tỉnh ðắk Lắk (2002), Quyết ñịnh số 94/2002/Qð-UB ngày 01/7/2002 thành lập Quỹ ðTPT ðắk Lắk [17] UBND tỉnh ðắk Lắk (2009), Quyết ñịnh số 3797/Qð-UBND ngày 24/12/2009 việc ban hành ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng Quỹ ðTPT ðắk Lắk [18] UBND tỉnh ðắk Lắk (2011), Quyết ñịnh số 22/Qð-UBND ngày 06/01/2011 việc tách Quỹ ðTPT ðắk Lắk hoạt ñộng ñộc lập PHỤ LỤC Danh mục cho vay, ñầu trực tiếp kết cấu hạ tầng Quỹ ðầu phát triển ðắk Lắk Số TT Danh mục cho vay, ñầu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội A Các dự án ñầu tư, xây dựng hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ðầu giao thông, bao gồm cảng sông, cảng biển; ðầu hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, dự án bảo vệ cải tạo mơi trường ðầu phát triển điện ðầu xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi ðầu xây dựng bảo vệ rừng phòng hộ ðầu dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ðầu dự án phụ trợ bên hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khu công nghệ cao Di chuyển xếp lại sở sản xuất, cụm làng nghề B Các dự án ñầu tư, xây dựng hạ tầng xã hội ðầu xây dựng, phát triển nhà xã hội ðầu xây dựng, mở rộng bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thể dục thể thao ðầu xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí gắn với bảo vệ mơi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử ñịa phương Di chuyển, xếp, ñại hóa khu nghĩa trang C Các dự án đầu kết cấu hạ tầng KT - XH quan trọng khác ... luận phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ðầu tư phát triển ñịa phương Chương : Thực trạng phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ðầu tư phát triển ðắk Lắk Chương : Giải pháp phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ðầu tư. .. chế phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ñầu tư phát triển ðắk Lắk - ðề xuất giải pháp phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ñầu tư phát triển ðắk Lắk thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu cho vay ñầu tư Quỹ. .. Tình hình phát triển cho vay ñầu tư Quỹ 49 2.2.3 Kết phát triển cho vay ñầu tư Quỹ ðTPT ðắk Lắk 54 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY ðẦU TƯ TẠI QŨY ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển đắk lắk , Phát triển cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn