Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH gameloft chi nhánh đà nẵng

185 44 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH GAMELOFT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CÔNG TY TNHH GAMELOFT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 1.1 LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG (THỎA MÃN) CỦA NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên 1.1.2 Lý thuyết thõa mãn nhân viên 1.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CƠNG VIỆC 19 1.2.1 Chỉ số mô tả công việc (JDI) Smith, Kendall Hulin (1969) 19 1.2.2 Job Diagnostic Survey (JDS) Hackman& Oldham (1975) 21 1.2.3 Job Satisfaction Survey (JSS) Spector (1985) 22 1.2.4 Tiêu chí đo lường thỏa mãn Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967) 25 1.2.5 Mô hình nghiên cứu AJDI PGS.TS Trần Kim Dung (2005) 26 1.2.6 Nghiên cứu Wallace D Boeve (2007) 27 1.2.7 Mối quan hệ thỏa mãn với yếu tố cá nhân 28 1.3 THỰC TIỄN VỀ CÔNG TY TNHH GAMELOFT- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 29 1.3.1 Sơ lược Công ty TNHH GameloftChi nhánh Đà Nẵng 29 1.3.2 Tình hình nguồn nhân lực Công ty 32 1.3.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Cơng ty TNHH Gameloft - Chi nhánh Đà Nẵng 34 1.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 38 1.4.1 Hình thành mơ hình nghiên cứu 38 1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 40 1.4.3 Thang đo nhân tố 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 46 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.2 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 46 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 46 2.2.2 Kết nghiên cứu 47 2.2.3 Phác thảo bảng câu hỏi nghiên cứu thử nghiệm 47 2.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 48 2.3.1 Thiết kế công cụ thu thập thông tin (Phiếu khảo sát) 48 2.3.2 Thiết kế thang đo lường 48 2.4 CHỌN MẪU 50 2.5 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP 53 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 53 3.2.1 Mô tả mẫu 53 3.2.2 Mô tả thang đo 55 3.3 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THANG ĐO 64 3.3.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 64 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá – EFA 67 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 76 3.5 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU CỦA MƠ HÌNH 77 3.5.1 Phân tích tương quan biến mơ hình 77 3.5.2 Mối quan hệ biến mơ hình 79 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 83 3.6.1 Kiểm định khác biệt giới tính đến hài lòng 83 3.6.2 Kiểm định khác biệt Độ tuổi đến hài lòng 85 3.6.3 Kiểm định khác biệt Trình độ học vấn đến hài lòng 86 3.6.4 Kiểm định khác biệt Bộ phận làm việc đến hài lòng 87 3.6.5 Kiểm định khác biệt Thời gian làm việc đến hài lòng 91 3.6.6 Kiểm định khác biệt Mức thu nhập đến hài lòng 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 96 4.1 BÌNH LUẬN 96 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 99 4.2.1 Hàm ý sách vấn đề Đào tạo thăng tiến 99 4.2.2 Hàm ý sách vấn đề Đánh giá thực cơng việc 102 4.2.3 Hàm ý sách vấn đề Tiền lương 103 4.2.4 Hàm ý sách vấn đề Đồng nghiệp 105 4.2.5 Một số hàm ý sách khác 106 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 107 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 107 4.3.2 Hướng nghiên cứu 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Trang Bảng nhân tố tạo thỏa mãn cho người lao động theo loại nhu cầu lý thuyết Maslow 11 1.2 Nội dung thang đo JSS Spector (1985) 23 1.3 Số lượng lao động Gameloft 33 1.4 Tiêu chí đánh giá thực công việc nhân viên 36 1.5 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu 39 1.6 Thang đo nhân tố mơ hình nghiên cứu đề xuất 41 2.1 Bảng tổng hợp thang đo nghiên cứu 49 2.2 Bảng phân bố phần tử mẫu theo phận làm việc 50 3.1 Mô tả mẫu theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, công việc 53 3.2 Mô tả thang đo Bản chất công việc 56 3.3 Mô tả thang đo Cơ hội đào tạo thăng tiến 57 3.4 Mô tả thang đo Lãnh đạo 58 3.5 Mô tả thang đo Đồng nghiệp 59 3.6 Mô tả thang đo Tiền lương 60 3.7 Mô tả thang đo Phúc lợi 61 3.8 Mô tả thang đo Điều kiện làm việc 62 3.9 Mô tả thang đo Đánh giá thực công việc 63 3.10 Mơ tả thang đo Sự hài lòng chung nhân viên Công ty 64 3.11 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu 3.12 Bảng kết KMO & Bartlett's Test thang đo biến 65 độc lập 68 2.13 Bảng tổng phương sai trích thang đo biến độc lập 69 2.14 Kết EFA cho thang đo 70 3.15 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu sau phân tích nhân tố khám phá EFA 3.16 72 Bảng kết KMO & Bartlett's Test thang đo biến phụ thuộc 74 3.17 Bảng tổng phương sai trích thang đo biến phụ thuộc 74 3.18 Kết EFA cho thang đo Sự hài lòng chung nhân viên 75 3.19 Đặt tên biến 75 3.20 Phân tích tương quan biến Sự hài lòng 78 3.21 Bảng ANOVA 80 3.22 Bảng Model Summaryf 80 3.23 Bảng Coeficientsa 81 3.24 Kết kiểm định khác biệt giới tính đến hài lòng 3.25 Kết kiểm định khác biệt độ tuổi đến hài lòng 3.26 85 Kết kiểm định khác biệt trình độ học vấn đến hài lòng 3.27 84 86 Kết kiểm định khác biệt Bộ phận làm việc đến hài lòng 88 3.28 Kết kiểm định khác biệt Thời gian làm việc đến hài lòng 3.29 91 Kết kiểm định khác biệt mức thu nhập đến hài lòng 93 c Thang đo Cơ hội đào tạo thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 688 Item Statistics Mean Std Deviation N DTTT2 3.19 655 210 DTTT3 3.82 607 210 DTTT4 3.91 455 210 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DTTT2 7.73 849 480 644 DTTT3 7.10 862 557 523 DTTT4 7.00 1.153 510 615 d Thang đo Đánh giá thực công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 843 Item Statistics Mean Std Deviation N DG1 4.43 737 210 DG2 4.57 609 210 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DG1 4.57 370 742 a DG2 4.43 543 742 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings e Thang đo Đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 622 Item Statistics Mean Std Deviation N DN2 3.96 395 210 DN3 4.04 618 210 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DN2 4.04 381 497 a DN3 3.96 156 497 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DG1 4.57 370 742 a DG2 4.43 543 742 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings f Thang đo Đánh giá kết công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item Statistics Mean Std Deviation N DG4 3.03 1.648 210 DG3 2.77 1.530 210 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DG4 2.77 2.340 790 a DG3 3.03 2.717 790 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings B5 CÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH B5.1 Phân tích tương quan Correlations BCCV LD BCCV Pearson Correlation 008 046 -.038 Sig (2-tailed) LD TL DN DGKQ SHL 074 076 023 029 027 063 911 506 589 291 273 740 674 696 369 202 208 208 208 208 N 208 Pearson Correlation 008 Sig (2-tailed) 911 N 202 Pearson Correlation 046 -.085 Sig (2-tailed) 506 224 N 208 DKLV Pearson Correlation 208 -.085 -.095 -.015 204 204 208 208 039 196** -.107 -.020 020 224 175 827 581 005 128 778 781 204 204 204 204 204 200 204 204 254** 156* 335** 075 309** 185** 420** 000 024 000 284 000 007 000 210 210 210 210 210 -.038 -.095 254** 204 Sig (2-tailed) 589 175 000 N 208 210 210 112 -.002 002 190** 402** 203** 107 975 979 006 000 003 210 210 210 210 074 -.015 156* 112 Sig (2-tailed) 291 827 024 107 N 208 210 210 076 039 335** -.002 092 026 470** 046 410** Sig (2-tailed) 273 581 000 975 183 711 000 509 000 N 208 210 210 210 210 206 210 Pearson Correlation 023 196** 075 002 025 026 001 036 082 Sig (2-tailed) 740 005 284 979 725 711 988 603 244 DGTH Pearson Correlation 204 206 210 DTTT Pearson Correlation PL TL DKLV DTTT DGTH PL 204 204 210 206 210 210 092 025 -.052 497** 463** 183 725 453 000 000 210 210 206 210 210 210 210 DN N 204 206 206 Pearson Correlation 029 -.107 309** 190** -.052 470** 001 Sig (2-tailed) 674 128 000 006 453 000 988 N 208 210 210 210 DGKQ Pearson Correlation SHL 200 204 206 206 210 206 206 206 206 028 346** 685 000 210 210 210 027 -.020 185** 402** 497** 046 036 028 360** Sig (2-tailed) 696 778 007 000 000 509 603 685 000 N 208 210 210 210 210 210 Pearson Correlation 063 020 420** 203** 463** 410** 082 346** 360** Sig (2-tailed) 369 781 000 003 000 000 244 000 000 N 208 210 210 210 210 204 204 210 210 206 206 210 210 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) B5.2 Kiểm định mơ hình Mo del R Adjusted Std Error of the DurbinSquare R Square Estimate Watson R 748a 559 541 51344 1.628 b Dependent Variable: SHL ANOVAb Sum of Squares Model 206 df Mean Square Regression 72.939 3.981 Residual 28.700 203 141 Total 52.587 209 F 28.159 a Predictors: (Constant), DGKQ, DN, TL, DKLV, DTTT, DGTH b Dependent Variable: SHL Sig .000a 210 Standardi Unstandardi zed Coefficie zed Coefficients nts Model B (Constant) Std Error Collinearity Statistics t Beta -.681 356 Sig Tolerance VIF -1.911 057 TL 235 067 204 3.512 001 794 1.259 DKLV 024 051 027 462 645 758 1.319 DTTT 399 067 361 5.926 000 724 1.382 DGTH 169 049 212 3.447 001 711 1.406 DN 220 070 194 3.149 002 712 1.404 DGKQ 093 053 116 1.776 077 630 1.588 a Dependent Variable: SHL Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Condition Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) TL DKLV DTTT DGTH DN DGKQ 1 6.912 1.000 00 00 00 00 00 00 00 034 14.172 00 01 06 01 09 03 32 021 17.984 00 00 63 10 03 01 11 012 24.181 04 03 00 34 30 02 41 009 28.502 00 85 13 16 10 02 07 008 30.209 04 05 17 04 48 59 06 004 41.724 91 06 02 35 01 34 03 a Dependent Variable: SHL Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Mean Std Deviation N 1.7705 5.0199 3.6968 33807 210 -1.71282 1.87679 00000 37057 210 Std Predicted Value -5.698 3.914 000 1.000 210 Std Residual -4.555 4.991 000 986 210 Residual a Dependent Variable: SHL B6 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA B6.1 Giới tính Group Statistics gioi tinh SHL N nam Mean Std Deviation Std Error Mean 161 3.7164 41868 03300 49 3.6327 71117 10160 nu Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F SHL Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig t-test for Equality of Means t 10.131 002 1.023 df 95% Confidence Interval of the Sig Difference (2Mean Std Error tailed) Difference Difference Lower Upper 208 308 08370 08183 -.07762 24503 784 58.465 436 08370 10682 -.13008 29749 B6.2 Độ tuổi Group Statistics Do tuoi SHL N Std Deviation Mean Std Error Mean Duoi 25 tuoi 102 3.7026 39776 03938 Tu 25 den 30 tuoi 108 3.6914 58486 05628 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t SHL Equal variances 3.335 069 162 assumed Equal variances not assumed df 95% Confidence Interval of the Sig Mean Std Error Difference (2tailed) Difference Difference Lower Upper 208 871 01126 06942 14811 12560 164 189.353 870 01126 06869 14675 12424 B.6.3 Trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic 224 df1 df2 Sig 207 800 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups Mean Square df 041 020 Within Groups 52.546 207 254 Total 52.587 209 F Sig .080 923 Multiple Comparisons SHL Dunnett T3 (I) trinh (J) trinh hoc van hoc van Cao dang Dai hoc Tren Dai hoc Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Dai hoc -.01027 10418 1.000 -.2689 2484 Tren Dai hoc -.14646 19296 835 -1.5429 1.2500 Cao dang 01027 10418 1.000 -.2484 2689 Tren Dai hoc -.13619 17080 825 -2.9893 2.7169 Cao dang 14646 19296 835 -1.2500 1.5429 Dai hoc 13619 17080 825 -2.7169 2.9893 B6.4 Bộ phận làm việc Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic df1 2.184 df2 Sig 204 057 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.164 833 Within Groups 48.423 204 237 Total 52.587 209 F 3.508 Sig .005 Multiple Comparisons SHL Dunnett T3 (I) Bo phan lam (J) Bo phan viec lam viec Bo phan quan ly Bo phan thiet ke tro choi Mean Difference (IJ) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound -.20952 08495 231 -.4755 0565 Bo phan lap trinh vien 30940* 09078 022 0276 5912 Bo phan thiet ke hoa 28376 08986 059 -.0062 5737 Bo phan quan ly chat luong 15556 07579 477 -.0776 3887 Bo phan quan ly thiet bi -.02626 08837 1.000 -.3151 2626 Bo phan thiet ke Bo phan quan tro choi ly 20952 08495 231 -.0565 4755 Bo phan lap trinh vien 51893* 09690 000 2204 8174 Bo phan thiet ke hoa 49328* 09604 000 1886 7980 Bo phan quan ly chat luong 36508* 08302 001 1108 6193 Bo phan quan ly thiet bi 18326 09464 573 -.1199 4864 Bo phan quan ly -.30940* 09078 022 -.5912 -.0276 Bo phan thiet ke tro choi -.51893* 09690 000 -.8174 -.2204 Bo phan thiet ke hoa -.02564 10123 1.000 -.3434 2921 Bo phan quan ly chat luong -.15385 08898 727 -.4254 1178 Bo phan quan ly thiet bi -.33566* 09991 031 -.6516 -.0197 Bo phan thiet ke Bo phan quan hoa ly -.28376 08986 059 -.5737 0062 Bo phan thiet ke tro choi -.49328* 09604 000 -.7980 -.1886 02564 10123 1.000 -.2921 3434 -.12821 08804 887 -.4082 1518 Bo phan lap trinh vien Bo phan lap trinh vien Bo phan quan ly chat luong Bo phan quan ly thiet bi -.31002 09907 065 -.6320 0119 Bo phan quan ly Bo phan quan chat luong ly -.15556 07579 477 -.3887 0776 Bo phan thiet ke tro choi -.36508* 08302 001 -.6193 -.1108 Bo phan lap trinh vien 15385 08898 727 -.1178 4254 Bo phan thiet ke hoa 12821 08804 887 -.1518 4082 Bo phan quan ly thiet bi -.18182 08652 457 -.4605 0968 Bo phan quan ly Bo phan quan thiet bi ly 02626 08837 1.000 -.2626 3151 Bo phan thiet ke tro choi -.18326 09464 573 -.4864 1199 Bo phan lap trinh vien 33566* 09991 031 0197 6516 Bo phan thiet ke hoa 31002 09907 065 -.0119 6320 Bo phan quan ly chat luong 18182 08652 457 -.0968 4605 * The mean difference is significant at the 0.05 level B.6.5 Thời gian làm việc Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic df1 8.574 df2 Sig 206 000 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups Mean Square df 3.523 1.174 Within Groups 49.064 206 238 Total 52.587 209 F Sig 4.931 Group Statistics TGIAN3 SHL N Mean Std Deviation Std Error Mean Duoi nam 202 3.7112 50283 03538 Tren nam 3.3333 30861 10911 003 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t 95% Confidence Interval of the Sig (2Mean Std Error Difference df tailed) Difference Difference Lower Upper SHL Equal variances 1.663 199 2.107 208 assumed Equal variances not assumed 3.295 8.546 036 37789 17935 02430 73147 010 37789 11470 11630 63948 B.6.6 Mức thu nhập Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic 710 df1 df2 206 Sig .547 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 489 163 Within Groups 52.097 206 253 Total 52.587 209 F 645 Sig .587 Multiple Comparisons SHL Dunnett T3 (I) Muc thu (J) Muc thu nhap hien nhap hien tai tai Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Duoi 2,5 trieu tu 2,5 den duoi trieu 47315 17245 418 -2.8069 3.7532 tu trieu den duoi 7,5 trieu 48246 17471 405 -2.4895 3.4544 tren 7,5 trieu 33333 23570 691 -1.4687 2.1354 Duoi 2,5 trieu -.47315 17245 418 -3.7532 2.8069 00930 06859 1.000 -.1737 1923 -.13982 17245 918 -3.4199 3.1403 -.48246 17471 405 -3.4544 2.4895 -.00930 06859 1.000 -.1923 1737 tren 7,5 trieu -.14912 17471 906 -3.1210 2.8228 Duoi 2,5 trieu -.33333 23570 691 -2.1354 1.4687 tu 2,5 den duoi trieu 13982 17245 918 -3.1403 3.4199 tu trieu den duoi 7,5 trieu 14912 17471 906 -2.8228 3.1210 tu 2,5 den duoi trieu tu trieu den duoi 7,5 trieu tren 7,5 trieu tu trieu den Duoi 2,5 trieu duoi 7,5 trieu tu 2,5 den duoi trieu tren 7,5 trieu ... hài lòng nhân viên dựa khảo sát thực tế Công ty - Đề xuất số giải pháp để nâng cao hài lòng nhân viên Công ty TNHH Gameloft- Chi nhánh Đà Nẵng Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, câu hỏi nghiên cứu. .. THỰC TIỄN CÔNG TY TNHH GAMELOFT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 1.1 LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG (THỎA MÃN) CỦA NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên 1.1.2 Lý thuyết thõa mãn nhân viên ... nhân viên Theo đó, mục tiêu cụ thể nghiên cứu là: - Xây dựng mơ hình nghiên cứu đánh giá hài lòng nhân viên Công ty TNHH Gameloft- Chi nhánh Đà Nẵng - Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH gameloft chi nhánh đà nẵng , Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH gameloft chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn