Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại tổng công ty điện lực miền trung

133 31 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ CẨM THƯ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ CẨM THƯ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình Người cam đoan Bùi Thị Cẩm Thư MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THÀNHCỦA NHÂN VIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNLÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN.6 1.1.1 Khái niệm lòng trung thành nhân viên 1.1.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành nhân viên 1.1.3 Mối quan hệ thỏa mãn lòng trung thành nhân viên 1.1.4 Lý thuyết thỏa mãn để giữ chân nhân viên 10 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 17 1.2.1 Lương - phúc lợi 17 1.2.2 Cơ hội đào tạo thăng tiến 19 1.2.3 Điều kiện làm việc 19 1.2.4 Cấp 20 1.3 MỐI QUAN GIỮA CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 21 1.3.1 Mối quan hệ lương- phúc lợi với lòng trung thành nhân viên 21 1.3.2 Mối liên hệ hội đào tạo thăng tiến với lòng trung thành nhân viên 22 1.3.3 Mối quan hệ điều kiện làm việc lòng trung thành nhân viên 23 1.3.4 Mối quan hệ cấp lòng trung thành nhân viên 25 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 31 2.1.1 Vài nét Tổng công ty Điện lực Miền Trung 31 2.1.2 Các đặc điểm Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên 36 2.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 48 2.3 MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT 48 2.3.1 Mơ hình đề xuất 48 2.3.2 Thang đo sơ 49 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 52 2.4.1 Quy mô đối tượng thực vấn 52 2.4.2 Nội dung vấn 53 2.4.3 Tổng hợp ý kiến chuyên gia (Đính kèm phụ lục 2) 53 2.4.4 Kết luận nhân tố thang đo 53 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 57 2.5.1 Mô hình nghiên cứu thức 57 2.5.2 Giả thuyết nghiên cứu 58 2.6 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 58 2.6.1 Đối tượng nghiên cứu 58 2.6.2 Kích thước mẫu 58 2.6.3 Thiết kế bảng câu hỏi 58 2.6.4 Phương pháp xử lý số liệu 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 MÔ TẢ MẪU 60 3.1.1 Về giới tính 60 3.1.2 Về độ tuổi 60 3.1.3 Về vị trí cơng việc 61 3.1.4 Về thâm niên công tác 61 3.1.5 Về trình độ học vấn 61 3.1.6 Về thu nhập 62 3.2 ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 62 3.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 62 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 68 3.2.3 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 75 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 76 3.3.1 Phân tích tương quan 76 3.3.2 Phân tích hồi quy đa biến 77 3.3.3 Kiểm định giả thuyết 80 3.4 KIỂM ĐỊNH LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 83 3.4.1 Lòng trung thành nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung 83 3.4.2 Mức độ trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố 84 3.4.3 Kiểm định khác biệt lòng trung thành nhân viên theo đặc điểm cá nhân 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 CHƯƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 100 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 100 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 101 4.2.1 Cơ hội đào tạo thăng tiến 101 4.2.2 Đặc điểm công việc 102 4.2.3 Về Lương thưởng-phúc lợi 103 4.2.4 Lãnh đạo 104 4.2.5 Điều kiện làm việc 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ ANOVA Analysis of variance CBCNV Cán công nhân viên EFA Phân tích nhân tố khám phá EVNCPC Tổng công ty Điện lực Miền Trung ILO Tổ chức lao động quốc tế KMO Kaiser – Meyer – Olkin VIF Variance inslation factor (Hệ số phóng đại phương sai) DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các nghiên cứu lòng trung thành nhân viên 26 1.2 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng 28 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 37 3.1 Giới tính 60 3.2 Tuổi 60 3.3 Vị trí cơng việc 61 3.4 Thâm niên cơng tác 61 3.5 Trình độ học vấn 61 3.6 Thu nhập 62 3.7 3.8 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Lương thưởng-phúc lợi” Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Cơ hội đào tạo thăng tiến” 63 64 3.9 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Đặc điểm cơng việc” 65 3.10 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Điều kiện làm việc” 65 3.11 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Lãnh đạo” 66 3.12 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Đồng nghiệp” 66 3.13 Kết phân tích Cronbach’s Alpha “Lòng trung thành nhân viên” 67 3.14 KMO and Bartlett's Test lần 69 3.15 Ma trận nhân tố sau xoay (EFA lần 1) 70 3.16 KMO and Bartlett's Test (lần 2) 70 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.17 Ma trận nhân tố sau xoay (EFA) lần 71 3.18 Tổng phương sai trích EFA lần 72 3.19 Tổng phương sai trích lòng trung thành 74 3.20 Ma trận thành phần 75 3.21 Tương quan 77 3.22 Kết hệ số hồi quy – kiểm định mơ hình 79 3.23 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 81 3.24 Kiểm định ý nghĩa hệ số beta 81 3.25 Kết thống kê mô tả lòng trung thành chung 83 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 Kết thống kê mơ tả lòng trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố “Cơ hội đào tạo thăng tiến” Tổng hợp kết thống kê mơ tả mức độ trung thành theo nhóm yếu tố “Cơ hội đào tạo thăng tiến” Kết thống kê mơ tả lòng trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố “Đặc điểm cơng việc” Tổng hợp kết thống kê mô tả mức độ trung thành theo nhóm yếu tố “Đặc điểm cơng việc” Kết thống kê mơ tả lòng trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố “Lương thưởng-phúc lợi” Tổng hợp kết thống kê mô tả mức độ trung thành theo nhóm yếu tố “Lương thưởng-phúc lợi” Kết thống kê mô tả mức độ trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố “Lãnh đạo” Tổng hợp kết thống kê mô tả mức độ trung thành theo 84 85 86 87 88 89 90 91 107 - Hai là: nghiên cứu tập trung vào nhân tố có tác động đến lòng trung thành nhân viên Kết phân tích hồi quy cho thấy có 60% lòng trung thành nhân viên giải thích nhân tố, lại 40% chịu tác động nhân tố khác - Ba là: nghiên cứu định lượng thực với 203 nhân viên tồn Cơ quan Tổng cơng ty Điện lực miền trung Mặc dù cố gắng việc thuyết phục người trả lời vấn, song không tránh khỏi tượng người tham gia trả lời vấn không trung thực, khách quan Điều ảnh hưởng nhiều đến độ tin cậy thang đo mơ hình nghiên cứu Đề xuất hướng nghiên cứu Từ hạn chế tìm thấy đề tài, tác giả đưa số khuyến nghị cho nghiên cứu tương lai - Nghiên cứu thực diện rộng thu thập thơng tin tồn tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên nơi mà đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Trung điều hành nhằm nâng cao tính khái quát nghiên cứu - Có thể bổ sung thêm số nhân tố như: văn hóa cơng ty vào mơ hình nghiên cứu góp phần làm gia tăng mức độ trung thành nhân viên cơng ty - Tìm cách thuyết phục tạo điều kiện tốt để nhân viên trả lời bảng khảo sát cách trung thực khách quan có thể, để đảm bảo độ tin cậy cho thang đo phù hợp với mơ hình nghiên cứu - Ngồi ra, nghiên cứu lòng trung thành nhân viên tiến hành doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân có hình thức chế độ thu hút nhân tài khác với doanh nghiệp nhà nước Sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên nhằm giữ chân nhân viên tài giỏi, chủ chốt công ty DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước [1] Trần Kim Dung (2009), “Ảnh hưởng lãnh đạo văn hóa tổ chức đến kết làm việc nhân viên lòng trung thành họ tổ chức”, Tạp chí phát triển kinh tê, (số 227), tr 2-10 [2] Trần Kim Dung (2011), “Thực trạng sách lương, thưởng số gợi ý cho DN”, Kỷ yếu Ngày nhân VN 2011, NXB Thông tin Truyền thông, TP.HCM, tr 128-131 [3] Trần Kim Dung & ThS Nguyễn Dương Tường Vy (2012), “Đo lường mức độ thỏa mãn với tiền lương”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (số 260), tr 18-24 [4] Nguyễn Thanh Mỹ Duyên, Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên – trường hợp Công ty Cổ phần Beton [5] Lê Văn Hảo & Knud S.Larsen (2012), “Hành vi tổ chức giới thay đổi”, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, tr 73-75 [6] Lê Văn Huy (2009), Bài giảng lý thuyết nghiên cứu khoa học, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [7] Phạm Xuân Lan & ThS Thái Doãn Hồng (2012), “Ảnh hưởng yếu tố động viên đến gắn bó người lao động với tổ chức: nghiên cứu thực tiễn Công ty cổ phần Du lich Cơng đồn TP.HCM”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (số 261), tr 51-63 [8] Nguyễn Quốc Nghi (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên ngân hàng”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (số 259), tr 22-29 [9] Lê Quân (2011), “Báo cáo khảo sát thực trạng quản trị nhân DN VN”, Kỷ yếu Ngày nhân Việt Nam 2011, NXB Thơng tin Truyền thơng, TP.HCM [10] Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Tài liệu nước [11] Coughlan, R (2005), Employee loyalty as Adherence to shared Moral Values, Journal of Managerial Issues, XVII(1), 43 – 57 [12] Chetna Pandey & Rajni Khare (2012), Impact of job satisfaction and organizational commitement on employee loyalty, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, Vol.1 Issue 8, ISSN 2277 3630, [13] Edward H.Getchell (1975), Factors Affecting Employee Loyalty, Massachuselts Institute of Technology [14] Guidestar Reasearch (2005) Driving Employee Satisfaction, Commitment and Loyalty [15] Johnson Wang & Cathy H.C.Hsu (2006), Influencing Factors of Employee Loyalty: A case study of Hotels in Hrifei, China, the Hong Kong Polytechnic University [16] Rajesh J Bhatt (2004), A case Study of Job Satisfaction among Bank Employee of leading Nationalised Banks of Gujarat State, India, University of Central Arkansas Trang web [17] http://careerbuilder.vn [18] http://www.doc88.com/p-909285229942.html [19] http://www.hbi.org.vn [20] http://htu.edu.vn [21] http://luanvan.com [22] http://pcphuyen.cpc.vn [23] http://www.simonhoadalat.com [24] http://www.slideshare.net [25] http://smallbusiness.chron.com [26] http://timtailieu.vn [27] http://www.uef.edu.vn PHỤ LỤC DÀN BÀI PHỎNG VẤN Xin chào Quý Ông /Bà! Tôi là: Bùi Thị Cẩm Thư - học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng Hiện tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Tổng công ty Điện lực miềnTrung” Trước tiên cảm ơn ông /bà dành thời gian tham gia Và xin ông/bà ý, buổi thảo luận khơng có quan điểm hay sai mà ý kiến ơng/bà hữu ích nguồn liệu quý giá đề tài nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ ông/bà Theo ông mong muốn nhân viên làm việc cơng ty gì? Điều làm cho nhân viên gắn bó lâu dài với cơng ty? Theo ông yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên? Gợi ý yếu tố thang đo đưa vào mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên □ Chế độ đãi ngộ □ Mức lương hợp lý □ Cơng ty trả lương cơng □ Các sách khen thưởng, khuyến khích tốt □ Có thể sống dựa hoàn toàn vào thu nhập □ So với cơng ty khác, cảm thấy mức lương cao □ Có phúc lợi tốt ngồi tiền lương □ Cơng ty có chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp tốt □ Cơng ty có chương trình phúc lợi đa dạng, hấp dẫn □ Cơ hội đào tạo thăng tiến □ Công ty quan tâm đến công tác đào tạo cho nhân viên □ Thường tham gia khóa huấn luyện chun mơn □ Ngồi chương trình đào tạo chun mơn, cơng ty tổ chức đào tạo kỹ mềm cho nhân viên: kỹ lãnh đạo, … □ Chương trình đào tạo có hiệu □ Có nhiều hội thăng tiến tương lai □ Biết điều kiện cần thiết để thăng tiến □ Cơ hội thăng tiến hợp lý công □ Đặc điểm công việc □ Mức thử thách công việc vừa phải □ Áp lực công việc vừa phải □ Thời gian làm việc hợp lý □ Công việc làm thật hấp dẫn □ Công việc ổn định □ Điều kiện làm việc □ Không gian làm việc thoáng mát, □ Nơi làm việc an toàn □ Được trang bị phương tiện hỗ trợ cho công việc □ Được cung cấp đầy đủ thơng tin để hồn thành tốt cơng việc □ Lãnh đạo □ Lãnh đạo gần gũi, thân thiện với nhân viên □ Lãnh đạo tin vào khả định nhân viên □ Ln khuyến khích nhân viên tham gia vào định quan trọng công ty □ Phân công công việc để nhân viên tự định cách thực □ Lãnh đạo tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân viên □ Lãnh đạo đối xử công không phân biệt với cấp □ Lãnh đạo nhận cơng nhận thành tích nhân viên công việc □ Đồng nghiệp □ Đồng nghiệp thân thiện, gần gũi □ Đồng nghiệp thường giúp đỡ lẫn nhau, chia kinh nghiệm □ Đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt □ Lòng trung thành nhân viên thể □ Cảm thấy tự hào làm việc công ty □ Giới thiệu cho bạn bè người thân công ty nơi làm việc tốt □ Sẵn sàng làm việc để giúp công ty thành công □ Cam kết làm việc lâu dài với công ty □ Tin có việc làm tốt cơng ty Cuộc trao đổi xin dừng đây, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ý kiến đóng góp quý ông/bà PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Cuộc vấn cá nhân trực tiếp đối tượng tổng công ty Điện lực miền Trung để thăm dò ý kiến yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Kết vấn thể rõ đây: Theo ông/bà mong muốn nhân viên làm việc cơng ty gì? NT1 (Chun viên ban Kỹ thuật an toàn): Mỗi nhân viên tham gia công ty thường muốn thỏa mãn yêu cầu vật chất tương xứng với vị trí họ thị trường lao động, với tình hình mặt thu nhập chung xã hội Chính yếu tố lương bổng điều coi nhẹ Bên cạnh có chăm sóc ngồi lương Những chăm sóc khơng lớn, lại nhân viên đánh giá cao chứng tỏ, lãnh đạo Tổng công ty thực quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần nhân viên, “cái neo” giữ lòng trung thành đội ngũ nhân viên NT2 (Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự): Khi làm việc cơng ty nhân viên mong muốn có cơng việc ổn định, cơng ty có sách đãi ngộ cao Khơng gian làm việc thống mát sẽ, điều kiện làm việc an tồn, có mối quan hệ tốt với cấp đồng nghiệp có nhiều hội để phát triển nghiệp NT3 (Chuyên viên Văn phòng cơng đồn): Mong muốn nhân viên bố trí cơng việc phù hợp với khả để phát huy hết lực Được công ty tạo mơi trường làm việc tốt sách đãi ngộ phù hợp Theo ơng/bà điều làm cho nhân viên gắn bó lâu dài với cơng ty? NT1: Điều làm cho nhân viên gắn bó lâu dài với cơng ty điều kiện làm việc, mơi trường làm việc thật tốt Mức lương cao, thu nhập ổn đinh Công ty quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất nhân viên Tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tính sáng tạo để phát triển, thăng tiến nghề nghiệp NT2: Việc gắn bó lâu dài với cơng ty phụ thuộc vào sách đãi ngộ quan (lương bổng, chế độ phúc lợi khác), mơi trường làm việc (cơng việc u thích, đồng nghiệp), đồng thời lãnh đạo biết quan tâm, phân cơng cơng việc hợp lý Ngồi áp lực cơng việc yếu tố không phần quan trọng Nhân viên khơng qn tìm kiếm cho nơi làm việc có nhiều hội thăng tiến NT3: Tổng công ty tạo cho nhân viên môi trường làm việc tốt Các cấp lãnh đạo quan tâm đến nhân viên công việc đời sống Theo ông bà yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên? NT1: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên: người lãnh đạo, quan tâm đến công việc đời sống nhân viên, điều kiện làm việc tốt NT2: Chính sách đãi ngộ, quan tâm, phân cơng cơng việc hợp lý lãnh đạo, cơng việc có áp lực vừa phải Cơ hội thăng tiến NT3: Sự quan tâm, giúp đỡ tin tưởng cấp lãnh đạo Gợi ý nhân tố, thang đo có mơ hình nghiên cứu Đưa nhân tố gợi ý để đưa vào mơ hình thang đo thành phần chúng: “Chế độ đãi ngộ”, “Cơ hội đào tạo & thăng tiến”, “Đặc điểm công việc”, “Điều kiện làm việc”, “Phong cách lãnh đạo”, “Đồng nghiệp” Kết nhận NT1: Đồng ý với nhân tố - Thang đo “Chế độ đãi ngộ” đồng ý với biến quan sát đưa - Thang đo “Cơ hội đào tạo & thăng tiến” chấp nhận biến quan sát - Thang đo “Đặc điểm công việc” chấp nhận biến quan sát “Công việc ổn định” - Thang đo “Điều kiện làm việc” chấp nhận “Khơng gian làm việc thống mát, sẽ; bổ sung thêm biến quan sát “Môi trường thi đua cạnh tranh lành mạnh” - Thang đo “Lãnh đạo” chấp nhận biến quan sát - Thang đo “Đồng nghiệp” chấp nhận biến quan sát - Thang đo “Lòng trung thành” có biến quan sát NT2: Đồng ý với nhân tố - Thang đo “Chế độ đãi ngộ” có biến quan sát - Thang đo “Cơ hội đào tạo thăng tiến” có biến quan sát - Thang đo “Đặc điểm công việc” đồng ý với biến quan sát tác giả đưa vào “Công việc ổn định” Và bổ sung thêm “ Được bố trí công việc phù hợp với lực mạnh thân” Nên có biến quan sát - Thang đo “ Điều kiện làm việc” có biến quan sát - Thang đo “Lãnh đạo” đồng ý với biến quan sát đưa - Thang đo “Đồng nghiệp” đồng ý với biến quan sát - Thang đo “Lòng trung thành nhân viên” chấp nhận biến quan sát NT3: chấp nhận nhân tố - Thang đo “Chế độ đãi ngộ” đồng ý với biến quan sát - Thang đo “Cơ hội đào tạo thăng tiến” đồng ý với biến quan sát - Thang đo “Đặc điểm công việc” đồng ý với biến quan sát tác giả đưa vào “Công việc ổn định” Bổ sung thêm “Công việc phân bổ cách hợp lý” Nên có biến quan sát - Thang đo “ Điều kiện làm việc” có biến quan sát - Thang đo “Lãnh đạo” đồng ý với biến quan sát đưa - Thang đo “Đồng nghiệp” đồng ý với biến quan sát - Thang đo “Lòng trung thành nhân viên” chấp nhận biến quan sát PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT - - Chào tồn thể Anh/chị CBCNV Tổng Cơng ty Điện lực miền Trung Tôi tên là: Bùi Thị Cẩm Thư, học viên cao học Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.Trong khn khổ chương trình, tơi thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Tổng cơng ty Điện lực miền Trung” nhằm mục đích tìm hiểu số ý kiến, tâm tư nguyện vọng CBCNV yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên để từ có giải pháp, sách phù hơp để giữ chân nhân viên giỏi Để thực chương trình khảo sát này, Quý Anh/chị vui lòng trả lời cách đánh chéo vào câu trả lời thích hợp câu hỏi nêu Kết khảo sát nội dung giúp Lãnh đạo cơng ty hồn thiện cơng tác quản lý nhân sự, thu hút giữ chân nhân viên giỏi, phát triển bền vững Tổng công ty Rất mong nhận hợp tác, hỗ trợ Quý Anh/chị Xin chân thành cảm ơn PHẦN A: THƠNG TIN VỀ ĐÁP VIÊN Bộ phận cơng tác :…………….…… Anh chị đánh dấu X vào ô câu trả lởi phù hợp với lựa chọn Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi 30 tuổi 31 -40 tuổi 41 – 50 tuổi 51 – 60 tuổi Vị trí cơng tác Ban giám đốc Trưởng/phó phòng Nhân viên Khác ……… Anh chị làm việc công ty bao lâu? Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm Trên 15 năm Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Sau đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Thu nhập triệu/tháng – 10 triệu/tháng 10 – 15 triệu/tháng 15 triệu/tháng PHẦN B: CÂU HỎI CHÍNH Đối với tiêu chí, anh/chị vui lòng đánh dấu X vào số từ 1-5 để rõ: LƯƠNG & PHÚC LỢI Rất đồng ý Nội dung câu hỏi Đồng ý 5: Rất đồng ý Bình thường 4: Đồng ý 3: Bình thường Không đồng ý 2: Không đồng ý Rất không đồng ý 1: Rất không đồng ý 5 Mức lương hợp lý Các sách khen thưởng, khuyến khích tốt Có phúc lợi tốt ngồi tiền lương Cơng ty trả lương cơng Có thể sống dựa hồn tồn vào thu nhập So với công ty khác, anh/chị cảm thấy mức lương cao Cơng ty có chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tốt Các chương trình phúc lợi cơng ty đa dạng hấp dẫn II CƠ HỘI ĐÀO TẠO & THĂNG TIẾN Công ty quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên Thường tham gia khóa huấn luyện chun mơn Ngồi chương trình đào tạo chun mơn, Tổng cơng ty tổ chức đào tạo kỹ mềm Chương trình huấn luyện có hiệu Có nhiều hội thăng tiến tương lai Cơ hội thăng tiến hợp lý công Anh/chị biết điều kiện cần thiết để thăng tiến ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC 5 Mức thử thách công việc vừa phải Áp lực công việc vừa phải Thời gian làm việc vừa phải Công việc làm thật thật hấp dẫn Công việc ổn định Được bố trí cơng việc phù hợp với lực mạnh thân ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Nơi làm việc an tồn Khơng gian làm việc thoáng mát, Nơi làm việc có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho cơng việc Được cung cấp đầy đủ thơng tin để hồn thành tốt công việc LÃNH ĐẠO Lãnh đạo thân thiện gần gũi Cấp tin vào khả định nhân viên Phân công công việc để nhân viên tự định cách thực Tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân viên Nhận cơng nhận thành tích nhân viên cơng việc Cấp đối xử công bằng, không phân biệt với cấp Cấp ln khuyến khích tham gia vào định quan trọng công ty ĐỒNG NGHIỆP 5 Đồng nghiệp thân thiện dễ chịu Đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Đồng nghiệp thường giúp đỡ lẫn nhau, chia kinh nghiệm LỊNG TRUNG THÀNH Tơi làm việc lâu dài với công ty Cảm thấy tự hào làm việc công ty Giới thiệu cho bạn bè, người thân công ty nơi làm việc tốt Sẵn sàng làm việc để giúp cho cơng ty thành cơng Tơi tin tơi có việc làm tốt công ty XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... trọng lòng trung thành nhân viên Bởi thời buổi công ty muốn cạnh tranh để có nhân viên giỏi việc trung thành nhân viên công ty mang lại số lợi ích: Thứ nhất: nhân viên trung thành với cơng ty, thường... KIỂM ĐỊNH LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 83 3.4.1 Lòng trung thành nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung 83 3.4.2 Mức độ trung thành nhân viên theo nhóm nhân tố 84 3.4.3... lòng trung thành nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Chương 2: Thiết kế nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại tổng công ty điện lực miền trung , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại tổng công ty điện lực miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn