Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lương thực đà nẵng

98 26 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DUN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DUN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUYÊN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm 1.1.3 Vai trò kế tốn trách nhiệm 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ- CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 12 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý 12 1.2.2 Các nội dung phân cấp quản lý 12 1.2.3 Tác động phân cấp quản lý đến kế toán trách nhiệm 13 1.3 TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 16 1.3.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm 16 1.3.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm 17 1.3.3 Phân loại trung tâm trách nhiệm 17 1.4 HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 21 1.4.1 Đặc điểm chung báo cáo kế toán trách nhiệm 21 1.4.2 Đánh giá trách nhiệm trung tâm trách nhiệm 22 1.4.3 Nội dung tổ chức báo cáo trách nhiệm 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng 34 2.1.2 Đặc điểm hoạt động SXKD Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Phân cấp quản lý Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng 42 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ quản trị nội công ty theo yêu cầu phân cấp quản lý 46 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 62 2.3.1 Những ưu điểm 62 2.3.2 Những mặt hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 67 3.1 XÂY DỰNG TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 68 3.1.1 Xây dựng trung tâm trách nhiệm 68 3.1.2 Phân công trách nhiệm, quyền hạn cho trung tâm trách nhiệm 70 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỮ LIỆU QUẢN LÝ Ở CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 73 3.2.1 Xây dựng mã tài khoản phục vụ liệu cho kế toán trách nhiệm 73 3.2.2 Tổ chức liệu thực yêu cầu quản lý 77 3.3 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 78 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí 85 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu 86 3.3.3 Đối với trung tâm đầu tư lợi nhuận 87 3.4 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO THÀNH QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 78 3.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí 78 3.4.2 Báo cáo trung tâm doanh thu 81 3.4.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KTTN : Kế toán trách nhiệm PKDNĐ : Phòng kinh doanh nội địa TSCĐ : Tài sản cố định TTPP : Trung tâm phân phối XNCB : Xí nghiệp chế biến XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 1.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu Tháng, quý, năm Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Tháng, quý, năm Trang 29 30 31 1.4 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 32 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty năm 2013 48 2.2 Kế hoạch doanh thu tồn cơng ty năm 2013 49 2.3 2.4 2.5 Kế hoạch sản xuất tháng 10/2013 XN chế biến lương thực Đà nẵng Kế hoạch sản xuất quý IV/2013 Trung tâm phân phối Định mức chi phí sản phẩm quý III/2013 Xí nghiệp chế biến lương thực 50 51 52 2.6 Báo cáo doanh thu tồn Cơng ty q III/2013 54 2.7 Báo cáo doanh thu theo lĩnh vực năm 2013 54 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Báo cáo doanh thu bán hàng Quý III/2013 Xí nghiệp chế biến lương thực Đà nẵng Báo cáo tình hình sản xuất quý 3/2013 Xí nghiệp Chế biến lương thực Báo cáo chi phí sản xuất Quý III/2013 Xí nghiệp chế biến lương thực Bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố tồn Công ty năm 2013 Báo cáo kết kinh doanh quý 3/2013 Xí nghiệp chế biến lương thực 55 56 56 57 58 Số hiệu Tên bảng bảng 2.13 Báo cáo kết kinh doanh phận tồn Cơng ty năm 2013 Trang 59 2.14 Báo cáo quản trị tháng cuối năm 2013 60 2.15 Tình hình số tiêu chủ yếu kết kinh doanh 61 3.1 Bộ mã tài khoản chi phí 74 3.2 Bộ mã trung tâm chi phí 76 3.3 Bộ mã trung tâm doanh thu 77 3.4 Bộ mã tài khoản doanh thu 77 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Báo cáo trách nhiệm taị Xí nghiệp chế biến lương thực quý III/2013 Bảng phân tích ảnh hưởng giá lượng đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quý III/2013 Báo cáo trách nhiệm phòng ban xí nghiệp chế biến quý III/2013 Báo cáo doanh thu quý III/2013 toàn Cơng ty Báo cáo lợi nhuận Xí nghiệp chế biến lương thực Quý III/ 2013 79 80 81 82 83 3.10 Báo cáo lợi nhuận tồn Cơng ty q III/ 2013 84 3.11 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư năm 2013 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 1.2 Sơ đồ tiến trình hoạt động trung tâm trách nhiệm Mối quan hệ chức quản trị q trình kế tốn quản trị Trang 10 1.3 Sơ đồ mô tả chất trung tâm trách nhiệm 18 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý Công ty 36 2.2 Sơ đồ máy kế toán công ty CP Lương thực Đà Nẵng 40 2.3 Quy trình lập kế hoạch đơn vị trực thuộc Cơng ty 47 3.1 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm 69 76 Bảng 3.2 Bộ mã trung tâm chi phí STT Trung tâm trách nhiệm Trung tâm chi phí định mức Mã số 11x Phân xưởng xay xát 111 Cơ sở sản xuất bánh 112 Cơ sở sản xuất bánh 113 Cơ sở sản xuất bánh 114 Trung tâm chi phí tùy ý 12x Phòng Kế tốn 121 Phòng Kinh doanh nội địa 122 Phòng Marketing 123 Phòng Hành chính- Nhân 124 Phòng Xuất nhập 125 + Bộ mã phân loại chi phí: để phân loại chi phí sản xuất chung thành định phí biến phí phân loại chi phí văn phòng thành chi phí kiểm sốt khơng kiểm sốt “0” thể định phí phân xưởng chi phí khơng kiểm sốt văn phòng “1” thể biến phí phân xưởng chi phí kiểm sốt văn phòng b Bộ mã doanh thu: Tương tự mã chi phí, mã doanh thu xây dựng kết hợp tài khoản doanh thu mã số trung tâm doanh thu gồm: Tài khoản chi tiết doanh thu- Mã số trung tâm doanh thu Việc xây dựng mã giúp cho việc kiểm soát doanh thu trung tâm dễ dàng hơn, đồng thời xác định doanh thu đạt mặt hàng + Bộ mã trung tâm doanh thu gồm ký tự số Số trung tâm doanh, chữ số thứ thứ thể chi tiết phòng Kinh doanh nội đia, trung tâm phân phối, cửa hàng 77 Bảng 3.3 Bộ mã trung tâm doanh thu STT Trung tâm trách nhiệm Mã số Phòng Kinh doanh 201 Cửa hàng tiện ích số 202 Cửa hàng tiện ích số 203 Cửa hàng tiện ích số 204 Đại lý, cửa hàng sỉ 205 + Tài khoản chi tiết doanh thu Bảng 3.4 Bộ mã tài khoản doanh thu TK doanh thu TK 511 Khoản mục doanh thu tương ứng Doanh thu bán hàng 5111 Doanh thu bán hàng hóa 51111 Doanh thu hàng lương thực 51112 Doanh thu hàng thực phẩm 5112 Doanh thu bất động sản 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 51131 Doanh thu nhà hàng, ăn uống 51132 Doanh thu nhận gia công 3.2.2 Tổ chức phân loại chi phí theo tính chất kiểm sốt Một vấn đề quan trọng phân cấp quản lý quản lý kiểm sốt chi phí hữu hiệu hiệu Như vậy, để ứng dụng thực thi hiệu quy trình cơng việc kế tốn trách nhiệm phải xác lập hệ thống phân loại chi phí phù hợp với yêu cầu quản lý, kiểm soát theo cấp bậc quản lý Do vậy, Cơng ty phân loại chi phí theo khả kiểm sốt 78 Theo khả kiểm sốt khoản chi phí xác định kiểm sốt hay không nhà quản lý số cấp tùy thuộc vào quyền định nhà quản lý cấp phát sinh chi phí Kết hợp cấu tổ chức Công ty việc xác lập trung tâm trách nhiệm trách nhiệm việc phân chia chi phí phát sinh Cơng ty theo khả kiểm sốt thực sau: + Đối với trung tâm chi phí định mức thuộc khối sản xuất Các khoản chi phí phát sinh trung tâm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Cả ba khoản chi phí chịu kiểm soát trực tiếp quản đốc phân xưởng Tuy nhiên, chi phí khấu hao tài sản chi phí sản xuất chung đơn vị khơng kiểm sốt Cơng ty quản lý nguồn vốn khấu hao từ tất tài sản cố định chung + Đối với trung tâm chi phí tùy ý thuộc phận văn phòng Hầu hết chi phí phát sinh phận quản lý thông qua phê duyệt trưởng phòng phí chi phí kiểm sốt thuộc trách nhiệm trưởng phận, phòng ban liên quan, bao gồm: chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngồi, văn phòng phẩm, cơng tác phí, chi phí tiếp khách Chi phí khơng kiểm sốt phận bao gồm chi phí khấu hao Cơng ty quy định mức trích khấu hao tài sản cố định, phê duyệt tổ chức sửa chữa lớn tài sản cố định 3.3 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí a Trung tâm chi phí định mức Mục tiêu trung tâm tối đa sản lượng sản xuất tối thiểu hóa chi chí sử dụng Báo cáo thành phân xưởng lập theo quý, 79 xây dựng sở biến động chi phí sản xuất dự tốn chi phí thực tế, từ Giám đốc đánh giá trách nhiệm hạ giá thành sản phẩm có thực tốt khơng Bảng 3.5 Báo cáo trách nhiệm taị Xí nghiệp chế biến lương thực quý III/2013 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Chênh % lệch Chi phí nguyên vật liệu 454.689.300 460.754.031 Chi phí nhân cơng trực tiếp 107.218.472 106.166.304 (1.052.168) Biến phí sản xuất 32.465.961 6.064.731 101.33 29.887.956 (2.578.005) Tiền điện, nước 7.560.500 7.678.911 Chi phí khác 6.080.961 3.384.545 (2.696.416) 99.02 92.06 118.411 101.57 55.66 Vật liệu 18.824.500 18.824.500 - 100.00 Định phí sản xuất 37.439.946 37.439.946 - 100.00 Chi phí nhân viên quản lý 30.959.550 30.959.550 - 100.00 Các khoản trích theo lương 6.480.396 6.480.396 - 100.00 0 Chi phí khấu hao Tổng 631.813.679 634.248.237 - 2.434.558 100.39 Ngồi tính tốn độ chênh lệch thực phân tích ảnh hưởng nhân tố số lượng nhân tố giá đến tiêu chi phí, từ tìm nguyên nhân gây biến động Các tiêu sử dụng gồm mức chênh lệch số lượng sản phẩm sản xuất, mức chênh lệch chi phí sản xuất Đây nội dung quan trọng kế toán trách nhiệm taị trung tâm chi phí - 80 Bảng 3.6 Bảng phân tích ảnh hưởng giá lượng đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quý III/2013 ĐVT: đồng Sản phẩm Tổng chi phí NVL Dự tốn Số lượng Thực Dự toán Đơn giá Chênh lệch Thực Dự Thực Số tốn lượng Giá Chi phí Bánh bơ mặn 24.705.000 25.022.170 40.500 40.933 610 611 433 317.170 cấp 21.250.000 22.785.903 17.000 17.875 1.250 1.275 875 25 1.535.903 Bánh gối 26.400.000 26.306.805 2.400 2.386 11.000 11.025 (14) 25 (93.195) 45.000.000 41.376.225 30.000 Bánh cao Bánh gato Bánh mỳ 29.282 1.500 1.413 (718) (87) (3.623.775) 239.250.000 257.622.218 165.000 171.895 1.450 1.499 6.895 720 703 49 18.372.218 Bánh 21.607.200 21.348.114 30.010 30.358 348 (17) (259.086) … Tổng 454.689.300 460.754.031 6.064.731 b Trung tâm chi phí linh hoạt Đây phận gián tiếp tham gia sản xuất sản phẩm, ta tiến hành đối chiếu chi phí thực tế dự toán ngân sách duyệt qua kỳ kinh doanh để thấy mức tăng hay tiết kiệm chi phí trung tâm 81 Bảng 3.7 Báo cáo trách nhiệm phòng ban xí nghiệp chế biến quý III/2013 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu KH TH Chênh lệch I Chi phí kiểm sốt 153.941.202 153.875.610 (65.592) Chi phí nhân viên 115.680.600 115.680.600 Các khoản trích theo lương Văn phòng phẩm II 34.930.602 34.930.602 % 99,96 - 100.00 - 100.00 850.000 795.750 (54.250) 93.62 Chi phí dịch vụ mua ngồi 1.345.000 1.314.386 (30.614) 97.72 Chi phí tiền khác 1.135.000 1.154.272 Chi phí khơng kiểm sốt được( chi phí KHTSCĐ) Tổng chi phí 950.500 19.272 101.70 937.500 (13.000) 98,63 154.891.702 154.813.110 (78.592) 99.94 3.3.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu Kế toán trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực dự tốn tiêu thụ ngành hàng, phận thể doanh thu thực tế so với dự toán để đánh giá khả hoàn thành kế hoạch giao Dựa báo cáo đơn vị, phòng Kinh doanh kết hợp phòng Kế tốn tổng hợp doanh thu tồn Cơng ty Do kỳ báo cáo đơn vị tổng hợp lên Cơng ty định kỳ theo q nên ta lập sau: 82 Bảng 3.8 Báo cáo doanh thu q III/2013 tồn Cơng ty ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Trung tâm phân phối lương thực 1.1 Doanh thu bán gạo Doanh số qua phòng Kinh doanh TH KH Chênh lệch % 1.712.798.321 1.749.232.000 (36.433.679) 97.92 1.695.609.521 1.749.232.000 (53.622.479) 96.93 1.524.170.951 1.563.547.000 (39.376.049) 97.48 171.438.570 185.685.000 (14.246.430) 92.33 Doanh thu cửa hàng lẻ, đại lý Doanh thu nhận gia 1.2 công chế biến( xay 17.188.800 - 17.188.800 - 844.079.364 825.600.000 18.479.364 102.24 303.868.571 287.500.000 16.368.571 105.69 253.223.809 262.350.000 (9.126.191) 96.52 286.986.984 275.750.000 11.236.984 104.8 2.574.832.000 (17.954.315) 99.30 xát) Xí nghiệp chế biến lương thực 2.1 2.2 2.3 Cơ sở Hùng vương Cơ sở Trưng Nữ Vương Cơ sở Ngô Quyền Tổng cộng 2.556.877.685 Dựa vào số liệu báo cáo, nhà quản trị đánh giá tình hình thực kế hoạch doanh thu phận kinh doanh Qua phân tích thấy phận khơng hồn thành kế hoạch hồn thành xuất sắc, từ có biện pháp xử lý thưởng phạt tương xứng với trung tâm, người phụ trách 83 3.3.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận sử dụng mức chênh lệch lợi nhuận thực so với dự toán, đồng thời kết hợp phân tích doanh thu, chi phí để thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Báo cáo trung tâm lợi nhuận thiết kế sau để làm rõ trách nhiệm người quản lý phạm vi công việc giao, đồng thời so sánh với kế hoạch đặt nhằm phục vụ công tác đánh giá hiệu trung tâm lợi nhuận Bảng 3.9: Báo cáo lợi nhuận Xí nghiệp chế biến lương thực Quý III/ 2013 ĐTV: đồng Chỉ tiêu KH TH Chênh lệch Doanh thu 825.600.000 844.079.364 18.479.364 Giá vốn hàng bán 620.520.000 634.248.237 13.728.237 Lợi nhuận gộp 205.080.000 209.831.127 4.751.127 153.941.202 153.875.610 (65.592) 51.138.798 55.955.517 4.816.719 950.500 937.500 (13.000) 50.188.298 55.018.017 4.829.719 Chi phí kinh doanh kiểm soát Lợi nhuận kiểm soát Chi phí kinh doanh khơng kiểm sốt Lợi nhuận trước thuế 84 Sau nhận báo cáo đơn vị, Kế tốn tổng hợp lập báo cáo lợi nhuận tồn cơng ty theo quý sau: Bảng 3.10: Báo cáo lợi nhuận toàn Công ty quý III/ 2013 ĐVT: đồng Chỉ tiêu KH LN trung tâm phân phối 70.635.000 LN xí nghiệp chế biến lương thực Lợi nhuận tồn cơng ty 50.188.298 120.823.298 TH Chênh lệch (157.771.712) (228.406.712) 55.018.017 4.829.719 (102.753.695) (223.576.993) Với báo cáo này, Tổng giám đốc đánh giá tình hình thực mục tiêu lợi nhuận trung tâm lợi nhuận, nhận xét có biện pháp nâng cao khả sinh lợi trung tâm chưa hoàn thành 3.3.4 Đánh giá thành trung tâm đầu tư Chủ tịch Hội đồng quản trị người chịu trách nhiệm kết trung tâm đầu tư Để đánh giá trách nhiệm quản lý thành trung tâm này, ta sử dụng tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI, ta so sánh tiêu báo cáo kết đầu tư thực với kế hoạch để đánh giá mức tăng giảm thông qua độ chênh lệch ROI % = Lợi nhuận *100% Vốn đầu tư bình quân Căn vào báo cáo doanh thu báo cáo chi phí phòng Kế tốn lập báo cáo lợi nhuận đánh giá hoạt động Công ty 85 Bảng 3.11: Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư năm 2013 Chỉ tiêu STT Doanh thu Lợi nhuận trước thuế KH( trđ) 444.667,5 TH( trđ) Chênh lệch 413.442 (31.225,5) 4.300 142,8 Tỷ suất LN/DTT 0,0097 0,0003 Vốn đầu tư bình quân 36.000 36.000 12,35 11,48 0,12 0,004 (4.157,2) Hiệu suất sử dụng vốn đầu tư (1)/(4) ROI % (2)/(4) 3.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Hiện cơng tác lập dự tốn tiêu thụ hàng năm giao cho phòng Kinh doanh sở kết hợp số liệu tiêu thụ báo cáo từ đơn vị số liệu kế hoạch tổng thể Công ty Qua cho thấy Cơng ty phân cấp cho phận lập kế hoạch mình, chẳng hạn phân xưởng sản xuất lập kế hoạch sản xuất, chi nhánh lập kế hoạch tiêu thụ phối hợp cung cấp thơng tin cho phòng Kinh doanh Cơng ty thực hiện, chưa có đối chiếu so sánh, điều dẫn đến tiêu kế hoạch lập chưa sát với nhu cầu thị trường, đặc điểm bán hàng tình hình cụ thể đơn vị dẫn đến công tác đánh giá chưa thực hiệu quả, trách nhiệm chưa gắn với nhà qủa lý cụ thể 3.4.1 Đối với trung tâm chi phí a Trung tâm chi phí phân xưởng Việc lập dự toán giúp nhà quản trị đưa định kịp thời tình biến động khác nhau, chủ động việc định giá 86 mức độ đặt hàng khác buộc nhà quản trị đưa mục tiêu trước hoạt động bắt đầu Hiện Công ty xây dựng định mức chi phí, nhiên cần hồn thiện cơng tác lập dự tốn mua ngun vật liệu xây dựng định mức chi phí nhân cơng theo kế hoạch sản xuất Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: phân xưởng sản xuất việc trả lương cho công nhân trực tiếp không xác định theo sản phẩm sản xuất hoàn thành mà xác định theo hệ số lương Việc làm cho dự toán chi phí nhân cơng trực tiếp hàng năm khơng xác theo mức sản lượng sản xuất Để xây dựng bảng định mức đơn giá nhân công trực tiếp cho sản phẩm riêng biệt cần phải dựa vào số cơng hao phí cho mặt hàng tương ứng cần tiến hành theo dõi trình sản xuất thử Như dự tốn chi phí nhân công trực tiếp dựa vào số lượng sản phẩm kế hoạch tháng đơn giá chi phí tính cho sản phẩm để xác định Dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: vào kế hoạch sản xuất phòng kế tốn lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu vào thị trường, giá để lập dự tốn chi phí b Trung tâm chi phí phòng ban chức Cơng ty chưa xây dựng định mức chi phí khốn nên lập kế hoạch Cơng ty dựa chi phí thực tế kỳ trước Để khắc phục tình trạng Cơng ty cần lập dự tốn chi phí sở phân loại chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt Việc thuận tiện phân tích chi phí định xử lý, xem xét trách nhiệm phòng ban 3.4.2 Đối với trung tâm doanh thu Công ty giao cho Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm doanh thu Phòng kinh doanh xem trung tâm doanh thu Hiện kế hoạch doanh thu Công ty phản ánh thông tin tổng quát chung chưa chi tiết cụ thể cho mặt hàng, đơn đặt hàng theo mùa vụ 87 Công ty cần đưa sách định để khuyến khích Phòng kinh doanh cửa hàng việc gia tăng doanh thu Chẳng hạn đơn vị bán vượt tiêu dự tốn hưởng phần trăm doanh thu tăng thêm 3.4.3 Đối với trung tâm đầu tư lợi nhuận Trong tình hình nay, bên cạnh việc thực nhiệm vụ bảo toàn vốn, vấn đề phát triển vốn, đầu tư vốn vào đâu để có lợi mang lại hiệu kinh tế cao Công ty quan tâm Để có sở đánh giá hiệu đầu tư, Cơng ty cần thiết lập dự tốn đầu tư lợi nhuận Dự toán trung tâm đầu tư lợi nhuận lập vào tiêu doanh thu chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty Dự tốn cần lập theo mơ hình số dư đảm phí, phù hợp với u cầu thông tin điều kiện chế thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn tập trung đưa giải pháp nhằm tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng Kết hợp thực tế lý luận tác giả giải số nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, đưa phương án tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng, xác định mục tiêu nhiệm vụ cho trung tâm trách nhiệm Thứ hai, tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ đánh giá trung tâm trách nhiệm Công ty Thứ ba, đưa hệ thống tiêu tổ chức phân tích, từ đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Công ty 88 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh vô gay gắt Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng cần nhận thức đắn vai trò kế tốn quản trị nói chung kế tốn trách nhiệm nói riêng Việc tổ chức kế tốn trách nhiệm Công ty cần thiết nhằm bước nâng cao hiệu quản lý thông qua việc đánh giá thành phận, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ phối hợp với thực mục tiêu chung Công ty Với sở lý thuyết tảng dẫn dắt, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ quản trị, đánh giá trách nhiệm Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng Qua đó, đánh giá mặt đạt mặt hạn chế cơng tác kế tốn phục vụ quản trị, đánh giá trách nhiệm Cơng ty Từ đó, Luận văn trình bày giải pháp tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty, như: tổ chức trung tâm trách nhiệm, hệ thống thông tin kế toán trung tâm trách nhiệm, lập dự toán đồng thời thiết lập tiêu để đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Công ty Nhìn chung, Luận văn tập trung giải vấn đề tồn công tác tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần lương thực Đà nẵng, để kế toán trách nhiệm thật cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Hồng Ân (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm Tổng cơng ty cổ phần Danameco, Luận văn quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Lê Thị Thùy Dung (2013), Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hóa sinh, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] PGS.TS Phạm Văn Được (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [4] Dương Thị Cẩm Nhung (2011), Hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty Vận tải Quốc tế I.T.I, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Hải Sản (2001), Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [6] PGS.TS Đào Văn Tài – TS Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [7] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Tiếng Anh [8] Herry R Anderson, Belverd E Needles, James C Caldwell, Sherry K Mills (2001), Managerial Accounting-4th edition, Houghton Mifflin Company [9] K.Fed Skousen, W.Steve Albrecht, Jame R Martin, Monte R.Swain, Management accounting ... NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần lương thực Đà... Đặc điểm hoạt động SXKD Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG ... quản lý công ty cổ phần lương thực Đà nẵng Qua đó, đề xuất hướng giải pháp hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần lương thực Đà nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung phân cấp quản lý Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lương thực đà nẵng , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lương thực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn