Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần vinaconex 25

194 28 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH KIM DUNG HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP: TRƯ NG HP CƠNG TY C PHN VINACONEX 25 À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄃ ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH KIM DUNG HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP: TRƯ NG HP CƠNG TY C PHN VINACONEX 25 À NNG Chuyên ngành: K TOÁN Mã s: 60.34.30 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng d-n khoa hc: PGS.TS TRN ÌNH KHƠI NGUN N ᄃ ng – Năm 2014 L I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi! Tr"n Th# Kim Dung M$C L$C M% U 1 Tính cp thit ca Mc tiêu nghiên c u ca Câu h tài tài i nghiên c u Phương pháp nghiên c u ᄃ i t ng phm vi nghiên c u: Ý nghĩa thc ti ᄃ n ca B ᄃ cc tài tài T ᄃ ng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S% LÝ LU N V' CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP 1.1 KHÁI NIM, MC ÍCH VÀ Ý NGHĨA CA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP 1.1.1 Khái nim 1.1.2 Mc ích 1.1.3 Ý nghĩa ca phân tích tài doanh nghip 10 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP 12 1.2.1 Phương pháp so sánh 12 1.2.2 Phương pháp loi tr 14 1.2.3 Phương pháp chi tit 14 1.2.4 Phương pháp cân ᄃ i liên h 16 1.2.5 Phương pháp dupont 16 1.3 N I DUNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP 17 1.3.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghip 17 N Trong n n kinh t th) tr 7ng có s qun lý vĩ mơ ca Nhà n 8c, có nhi u ᄃ i t ng quan tâm n tình hình tài ca doanh nghip nhà 4u tư, cung cp tín dng ng;n hn dài hn, nhà qun lý doanh nghip, quan thu, quan qun lý Nhà n 8c, ng 7i lao -ng, Các ᄃ i t ng quan tâm n tình hình tài ca doanh nghip d 8i nh.ng góc - khác Phân tích tài giúp cho tt c ᄃ i t ng có thơng tin phù hp v8i mc ích ca mình, s5 ó h= có th" a quyt )nh hp lý, k)p th7i nht kinh doanh Qua th7i gian nghiên c u, tìm hi"u thc trng cơng tác phân tích tài s5 thông tin v hot -ng sn xut kinh doanh ca Công ty c ᄃ ph4n Vinaconex 25, )nh h 8ng phát tri"n sn xut kinh doanh ca cơng ty, tác gi ã hồn thành tài: “Hồn thi.n cơng tác phân tích tài t=i doanh nghi.p: Trưng h
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần vinaconex 25 , Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần vinaconex 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn