Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm nghiệp 19

107 25 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Ánh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Mục tiêu kế toán trách nhiệm 1.1.3 Chức kế toán trách nhiệm 1.1.4 Sự cần thiết, vai trò kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ - CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 10 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý 10 1.2.2 Vai trò phân cấp quản lý việc hình thành kế tốn trách nhiệm 11 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp 12 1.3.2 Hệ thống thông tin phục vụ đánh giá trách nhiệm trung tâm 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 28 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Cơng ty 28 2.1.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty 29 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 30 2.1.4 Phân cấp quản lý Công ty 34 2.1.5 Tổ chức kế tốn Cơng ty 37 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 39 2.2.1 Các trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 39 2.2.2 Công tác lập kế hoạch phục vụ đánh giá trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 41 2.2.3 Báo cáo kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 51 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 55 2.3.1.Ưu điểm 55 2.3.2 Nhược điểm 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 59 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 59 3.1.1 Phù hợp mơ hình tổ chức quản lý Công ty 59 3.1.2 Phù hợp với yêu cầu trình độ quản lý Cơng ty 59 3.1.3 Tính phù hợp hài hòa chi phí lợi ích 60 3.1.4 Đảm bảo phù hợp chế quản lý kinh tế Việt Nam 60 3.1.5 Đảm bảo phù hợp trình tồn cầu hóa 61 3.2 HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 61 3.2.1 Nâng cao nhận thức người quản lý kế toán trách nhiệm 62 3.2.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty 62 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin phục vụ đánh giá trách nhiệm trung tâm 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN CHUNG 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CB Chế biến CBLS Chế biến lâm sản CPSX Chi phí sản xuất DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐHCĐ Đại hội cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị KH-KT Kế hoạch – Kỹ thuật KQKD Kết kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn MMTB Máy móc thiết bị NCTT Nhân cơng trực tiếp NVL Nguyên vật liệu PXSX Phân xưởng sản xuất QLDN Quản lý doanh nghiệp SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh SXC Sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Kế hoạch nguyên vật liệu phục vụ SXKD Xí nghiệp Trang 43 Chế biến Lâm sản Bông Hồng năm 2013 2.2 Kế hoạch nguyên vật liệu phục vụ SXKD tồn Cơng ty 44 năm 2013 2.3 Kế hoạch SXKD xuất nhập Xí nghiệp Chế 45 biến Lâm sản Bông Hồng năm 2013 2.4 Kế hoạch SXKD xuất nhập tồn Cơng ty năm 46 2013 2.5 Kế hoạch giá thành sản phẩm kết SXKD tồn Cơng 48 ty năm 2013 2.6 Kế hoạch đầu tư XDCB Xí nghiệp chế biến Lâm sản 49 Bông hồng năm 2013 2.7 Kế hoạch đầu tư XDCB tồn Cơng ty năm 2013 50 2.8 Báo cáo tiến độ thực kế hoạch năm 2013 (từ ngày 52 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) 2.9 Báo cáo hoạt động xuất hàng hóa Xí nghiệp 53 CBLS Bông hồng tháng 6/2013 2.10 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2013 54 Xí nghiệp chế biến Lâm sản Bơng hồng 2.11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Xí nghiệp 55 CBLS Bông Hồng năm 2013 3.1 Bảng phân loại chi phí sản xuất theo biến phí định phí 68 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.2 Dự tốn chi phí sản xuất Bàn Caro 70 3.3 Dự tốn chi phí thu mua gỗ ngun liệu 71 3.4 Dự tốn chi phí phận văn phòng 72 3.5 Dự toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm 73 3.6 Dự toán doanh thu tiêu thụ gỗ nguyên liệu 73 3.7 Dự tốn lợi nhuận XNCBLS Bơng Hồng 74 3.8 Dự toán hiệu vốn đầu tư 75 3.9 Bảng phân tích chi phí sản xuất Bàn Caro 79 3.10 Bảng phân tích chi phí sản xuất phân xưởng sản xuất 80 3.11 Bảng phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu sản 82 xuất sản phẩm Bàn Caro 3.12 Báo cáo chi phí phận văn phòng 84 3.13 Báo cáo phân tích doanh thu tiêu thụ 85 3.14 Báo cáo tình hình thực lợi nhuận Quý I – Năm 2013 87 3.15 Báo cáo tình hình thực lợi nhuận Quý 1/2013 88 3.16 Báo cáo phân tích hiệu sử dụng vốn đầu tư 89 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất 29 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Văn phòng Cơng ty 31 2.3 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Xí nghiệp 31 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty 63 83 Dựa bảng phân tích tình hình sử dụng ngun vật liệu sản xuất sản phẩm Bàn Caro, cho thấy: chi phí NVL trực tiếp tăng có gia tăng chi phí nguyên vật liệu gỗ sợi nhựa Phân tích cụ thể ta thấy, chi phí nguyên vật liệu gỗ sợi nhựa tăng lượng ngun vật liệu tiêu hao tăng Do đó, Xí nghiệp cần kiểm tra lại phận sản xuất để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm kiểm soát chi phí sản xuất có sở để đánh giá trách nhiệm cá nhân có liên quan + Đối với trung tâm chi phí định mức Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Cơng ty, cần lập bảng báo cáo chi phí thu mua gỗ nguyên liệu thiết kế (xem phụ lục 2) Sau tiến hành đánh giá mức độ biến động chi phí thu mua so với dự tốn sử dụng phương pháp thay liên hoàn để phân tích tác động nhân tố khối lượng thu mua đơn giá mua đến chi phí thu mua loại gỗ - Đối với trung tâm chi phí tùy ý: Báo cáo chi phí trung tâm lập dựa chi phí thực tế phát sinh phòng Căn vào chi phí thực tế phát sinh để so sánh với dự tốn chi phí Cơng ty nên giao khốn chi phí cho phòng nghiệp vụ chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, báo chí, chi phí tiếp khách, hội họp, học tập để quản lý kiểm soát chi phí chặt chẽ Minh họa báo cáo chi phí phận văn phòng Xí nghiệp CBLS Bông Hồng (xem bảng 3.13) 84 Bảng 3.12: Báo cáo chi phí phận văn phòng Tháng 1/2013 Mục chi phí Phòng Tổ chức – Hành Dự tốn Thực tế … Chênh lệch Tiền lương Công cụ, dụng cụ Văn phòng phẩm Chi phí khấu hao TSCĐ Tiếp khách Điện sinh hoạt Điện thoại Chi phí hội họp, học tập Báo chí Tổng cộng - Đối với trung tâm doanh thu: Để đánh giá mức độ biến động doanh thu so với dự toán phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu doanh thu, Công ty cần lập bảng báo cáo phân tích doanh thu tiêu thụ Minh họa bảng báo cáo phân tích doanh thu tiêu thụ q 1/2013 Xí nghiệp CBLS Bơng Hồng (xem bảng 3.13) 85 Bảng 3.13: Báo cáo phân tích doanh thu tiêu thụ Quý I -2013 Đvt: đồng STT Đơn Tên sản hàng phẩm Dự toán Số lượng 109-AER Bàn Caro 109-AER Ghế Relax 109-AER Bàn Oval 985 Tổng cộng Giá bán 1.000 532.606 Thực Doanh thu Số Giá lượng bán Doanh thu 532.606.000 1.000 533.760 533.760.000 1.500 937.453 1.406.179.500 1.450 938.457 1.360.762.650 626.114.400 1.300 522.824 679.671.200 1.200 521.762 33.521.563.189 Chênh lệch Tuyệt đối 1.154.000 % 0,22 (45.416.850) (3,23) 53.556.800 8,55 31.625.000.000 (1.896.563.189) (5,66) 86 Qua bảng 3.13, cho thấy, tổng doanh thu thực Xí nghiệp CBLS Bơng hồng giảm so với doanh thu dự toán 1.896.563.189 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 5,66% Trong đó, doanh thu Bàn Caro tăng 1.154.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 0,22%, doanh thu Ghế Relax giảm 45.416.850 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 3,23%, doanh thu Bàn Oval 985 tăng 53.556.800 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 8,55%, Để đánh giá tác động hai nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ giá bán đến doanh thu sản phẩm, ta sử dụng phương pháp thay liên hồn Cụ thể,ta tiến hành phân tích doanh thu sản phẩm Ghế Relax + Nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ: ∆ DTQ = ∑ Q1P0 - ∑ Q0P0 = 1.450 x 937.453 – 1.500x 937.453 = - 46.872.650 + Nhân tố giá bán: ∆ DTP = ∑ Q1P1 - ∑ Q1P0 = 1.450 x 938.457 – 1.450 x 937.453 = 1.455.800 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: ∆DT= ∆DTQ+ ∆DTQ = - 46.872.650 + 1.455.800 = - 45.416.850 (đồng) Trong đó: Q1, Q0 số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ dự toán P1, P0 giá bán kỳ dự toán Như vậy, nguyên nhân làm cho doanh thu sản phẩm Ghế Relax giảm số lượng sản phẩm bán giảm 50 sản phẩm làm cho doanh thu giảm 46.872.650 đồng, giá bán tăng 1.004 đồng/sản phẩm làm cho doanh thu tăng 1.455.800 đồng Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng tác động làm cho doanh thu sản phẩm Bàn Caro giảm 45.416.850 đồng Các sản phẩm khác phân tích tương tự sản phẩm Bàn Caro Tương tự, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty lập báo cáo phân tích doanh thu tiêu thụ gỗ nguyên liệu tiến hành đánh giá mức độ biến động doanh thu so với dự toán phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu doanh thu 87 - Đối với trung tâm lợi nhuận + Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận thiết kế cho Xí nghiệp Báo cáo thể chênh lệch lợi nhuận (lỗ) thực tế với lợi nhuận (lỗ) theo dự tốn trung tâm Minh họa báo cáo tình hình thực lợi nhuận Xí nghiệp CBLS Bơng Hồng (xem bảng 3.14) Bảng 3.14: Báo cáo tình hình thực lợi nhuận Quý I – Năm 2013 ST T Chỉ tiêu Dự toán Thực tế Chênh lệch Tuyệt đối % Doanh thu 33.410.750.000 31.225.000.000 (2.185.750.000) (6,54) Biến phí 26.228.578.796 24.062.916.326 (2.165.662.469) (8,26) 19.573.566.266 17.957.400.244 (1.616.166.022) (8,26) -NVL trực tiếp -Nhân công trực tiếp 1.550.988.975 1.505.814.539 -SXC 1.674.912.969 1.395.760.808 (279.152.162) (16,67) -Bán hàng QLDN 3.429.110.586 3.203.940.736 (225.169.850) (6,57) Số dư đảm phí (3)=(1)(2) 7.182.171.204 7.162.083.674 (20.087.531) (0,28) Định phí 5.672.066.560 5.351.006.188 (321.060.371) (5,66) -SXC 2.155.266.381 1.857.988.260 (297.278.122) (13,79) -Bán hàng QLDN 3.516.800.178 3.493.017.928 (23.782.250) (0,68) 1.510.104.645 1.811.077.485 300.972.841 19,93 Lợi nhuận trước thuế (5)=(3)-(4) (45.174.436) (2,91) 88 Qua bảng 3.14, đánh giá kết hoạt động kinh doanh sau: Lợi nhuận trước thuế XNCBLS Bông Hồng thực tăng so với dự toán 300.972.841 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 19,93% Lợi nhuận thực tăng tác động nhân tố: Doanh thu giảm so với dự toán 2.185.750.000 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 6,54%, doanh thu giảm tương ứng chi phí sản xuất giảm, cụ thể: chi phí NVL trực tiếp giảm 8,26%, chi phí nhân cơng trực tiếp giảm 2,91%, biến phí sản xuất chung giảm 16,67%, định phí sản xuất chung giảm 13,79%, chi phí bán hàng QLDN giảm Như vậy, tốc độ giảm chi phí nhanh tốc độ giảm doanh thu nên làm tăng lợi nhuận Điều chứng tỏ trung tâm chi phí tăng cường kiểm sốt chi phí Dựa vào tiêu mà Giám đốc Cơng ty so sánh, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trung tâm lợi nhuận để có chiến lược sách điều tiết cụ thể phù hợp với mục tiêu phát triển Công ty + Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty thiết kế bảng 3.15 Bảng 3.15: Báo cáo tình hình thực lợi nhuận Quý 1/2013 Đvt: Đồng ST T Chỉ tiêu Doanh thu Các khoản giảm trừ DT Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Lợi nhuận trước thuế Dự toán Thực tế Chênh lệch Tuyệt đối % 89 - Đối với trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tư lập Cơng ty để phân tích đánh giá hiệu chất lượng đầu tư Đây báo cáo tổng quát loại báo cáo trung tâm trách nhiệm Báo cáo giúp cho Hội đồng quản trị Ban Giám đốc có thơng tin cần thiết cho việc định Bảng báo cáo thiết kế sau (xem bảng 3.16) Bảng 3.16: Báo cáo phân tích hiệu sử dụng vốn đầu tư Quý I- 2013 Đvt: Đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Thực tế Chênh lệch Tuyệt đối % Doanh thu 56.804.720.000 57.964.000.000 1.159.280.000 2,04 Lợi nhuận 2.655.846.551 2.766.506.824 110.660.273 4,17 Vốn đầu tư bình quân 64.757.380.800 66.340.723.277 1.583.342.477 2,45 Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) (4)=(2)/(1)x 4,68 4,77 0,097 2,08 0,88 0,87 (0,003) -0,39 4,10 4,17 0,069 1,68 100% Vòng quay vốn đầu tư (5)=(1)/(3) (lần) Tỷ lệ hồn vốn ROI (%) (6)=(2)/(3) 90 Nhìn vào bảng 3.17, ta thấy ROS thực tăng so với ROS dự toán 0,097, tương ứng tỷ lệ tăng 2,08%; ROI thực tăng so với ROI dự toán 0,069, tương ứng tỷ lệ tăng 1,68% Qua cho thấy, Cơng ty sử dụng vốn đầu tư có hiệu Đây báo cáo quan trọng nhà quản trị cấp cao Trên sở báo cáo này, nhà quản trị cấp cao đánh giá xác giá trị đồng vốn bỏ ra, từ đề chiến lược kinh doanh có định đầu tư đắn để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận, đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm dựa ưu, nhược điểm phân tích chương 2, tác giả nhận định số quan điểm để hồn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp hồn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý Cơng ty như: tổ chức kế tốn trách nhiệm sở phân cấp quản lý cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định nhiệm vụ mục tiêu trung tâm; hoàn thiện báo cáo dự tốn; hồn thiện cơng tác đánh giá thành quản lý Cơng ty nhằm góp phần đưa cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho yêu cầu quản lý sở để Ban lãnh đạo Cơng ty đề bạt, khen thưởng kỷ luật nhằm thắt chặt trách nhiệm phận mục tiêu chung tồn Cơng ty Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm cần thiết tính quan trọng thơng tin cho việc định cấp quản trị Đồng thời, muốn quản lý có hiệu phải xác định trách nhiệm quản lý cấp, phận Vì vậy, hồn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm yêu cầu cấp thiết khách quan 92 KẾT LUẬN CHUNG Là công ty cổ phần hoạt động kinh tế thị trường nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao nội lực, khả cạnh tranh Để đạt điều nhà quản trị cần phải có phương thức để điều hành quản lý hướng tất phận, cá nhân hoạt động tổ chức có phối hợp nhịp nhàng hướng tới mục tiêu chung tổ chức Và ngày ta nhận thấy rõ vai trò kế tốn trách nhiệm nói riêng, kế tốn quản trị nói chung khơng dừng lại mơ hình lý thuyết mà thực trở thành công cụ đắc lực cho nhà quản lý thực tốt chức nói Đề tài trình bày sở lý luận kế tốn trách nhiệm phản ánh thực trạng công tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Trên sở thực tế kết hợp với lý luận, tác giả đưa giải pháp tổ chức hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 tổ chức trung tâm trách nhiệm, xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm; hồn thiện cơng tác xây dựng dự toán phục vụ đánh giá trách nhiệm trung tâm; hồn thiện cơng cụ phân tích đánh giá trách nhiệm trung tâm Cơng ty Nhìn chung, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, tập trung giải mặt tồn công tác tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Trên sở đóng góp thêm cơng cụ đắc lực cho công tác quản lý đơn vị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC việc Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp [2] Bộ tài (2006), Thơng tư số 53/2006/TT –BTC việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp [3] Bộ tài (2006), Thơng tư số 244/2009/TT-BTC việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp [4] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết, NXB Phương Đông, TP HCM [5] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, TP HCM [6] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP HCM [7] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình chế vận hành kế tốn quản trị, NXB Tài chính, TP HCM [8] PGS.TS Phạm Văn Dược, ThS Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), Kế toán quản trị, NXB Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM [9] TS Huỳnh Lợi (2012), Kế tốn quản trị, NXB Phương Đơng, TP HCM [10] TS Trần Đình Khơi Ngun, Bài giảng chun đề kế tốn quản trị, Đại học Đà Nẵng [11] TS Võ Ngọc Nhị (2006), Kế toán quản trị, NXB Đại học Kinh tế TP HCM, TP HCM [12] TS Đoàn Ngọc Quế, ThS Đào Tất Thắng, TS Lê Đình Trực (2009), Kế toán quản trị, NXB Lao động, TP HCM [13] TS Đoàn Ngọc Quế, ThS Đào Tất Thắng, TS Lê Đình Trực (2010), Kế tốn chi phí, NXB Lao động, TP HCM [14] Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm (2001), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, TP HCM [15] PGS.TS Trương Bá Thanh (2011), Bài giảng Kế toán quản trị, Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn tổng hợp, cơng nợ, tiền mặt Kế toán ngân hàng Kế toán vật tư, thuế, tài sản Thủ quỹ Kế tốn Xí nghiệp KẾ TỐN TRƯỞNG (kiêm kế toán tổng hợp) Kế toán vật tư, tiền mặt, NVL Thủ quỹ Phụ lục 2: Báo cáo chi phí thu mua gỗ nguyên liệu Đvt: Đồng Dự toán STT Loại gỗ Gỗ sồi trắng Gỗ sồi đỏ Gỗ anh đào Tổng cộng Khối Đơn giá lượng mua Thực Giá trị Khối Đơn giá lượng mua Chênh lệch Giá trị Tuyệt đối % ... CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 39 2.2.1 Các trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 39 2.2.2 Công tác lập kế hoạch phục vụ đánh giá trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp ... phẩm Công ty 29 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 30 2.1.4 Phân cấp quản lý Công ty 34 2.1.5 Tổ chức kế tốn Cơng ty 37 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY. .. TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 28 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Cơng ty 28 2.1.2 Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm nghiệp 19 , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm nghiệp 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn