Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân

120 26 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ HƢNG NGHIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẢM BẢO TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ HƢNG NGHIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẢM BẢO TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Hồ Hƣng Nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Bảo đảm tiền vay Ngân hàng thƣơng mại 1.2.3 Bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2 CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Nội dung công tác bảo đảm tiền vay tài sản 14 1.2.3 Các tiêu phản ánh kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản 24 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác bảo đảm tiền vay tài sản 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 34 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 34 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức, quản lý 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân giai đoạn từ năm 2011 – 2013 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 41 2.2.1 Chính sách bảo đảm tiền vay BIDV Hải Vân .41 2.2.2 Công tác tổ chức quản lý hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản BIDV Hải Vân 46 2.2.3 Nội dung thực công tác bảo đảm tiền vay tài sản BIDV Hải Vân 47 2.2.4 Kiểm soát tuân thủ công tác bảo đảm tiền vay tài sản 59 2.2.5 Kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản BIDV Hải Vân 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 70 2.3.1 Những thành công 70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 78 3.1 MỤC TIÊU ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 78 3.1.1 Dự báo nhu cầu vay vốn thành phố Đà Nẵng giai đoạn tới 78 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân giai đoạn 2014 - 2015 80 3.1.3 Định hƣớng BIDV Hải Vân hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản 82 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 82 3.2.1 Tăng cƣờng công tác quản lý tài sản bảo đảm 82 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định TSBĐ 84 3.2.3 Mở rộng danh mục TSBĐ 86 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác xử lý tài sản bảo đảm 86 3.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm soát tuân thủ 87 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ ý thức trách nhiệm cán QLKH 88 3.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin phục vụ cho công tác BĐTV tài sản 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 90 3.3.2 Kiến nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quan chức địa bàn thành phố 92 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 93 3.3.4 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay BIDV Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV Hải Vân Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân CB QLKH Cán quản lý khách hàng GDBĐ Giao dịch bảo đảm HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm HĐTD Hợp đồng tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QSD Quyền sử dụng QSH Quyền sở hữu BĐS Bất động sản ĐS Động sản RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Một số tiêu kinh doanh chủ yếu Chi nhánh từ 2011-2013 39 2.2 Tổ chức quản lý BĐTV tài sản BIDV Hải Vân 46 2.3 Dƣ nợ cho vay theo hình thức bảo đảm 61 2.4 Dƣ nợ cho vay theo hình thức bảo đảm cụ thể 62 2.5 Giá trị TSBĐ đƣợc phân theo nhóm 64 2.6 Kết cơng tác BĐTV tài sản 67 3.1 Các tiêu định hƣớng đến năm 2015 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức BIDV Hải Vân 36 2.2 Kết huy động vốn cho vay BIDV Hải Vân từ năm 2011 - 2013 40 Kết kinh doanh BIDV Hải Vân từ năm 2011 2013 41 2.3 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ quan trọng hoạt động ngân hàng nghiệp vụ ẩn chứa nhiều rủi ro Tình trạng khó khăn tài ngân hàng thƣờng phát sinh từ khoản cho vayvấn đề, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: Quản lý yếu kém, cho vay khơng tn thủ ngun tắc tín dụng, sách cho vay khơng hợp lý tình trạng suy thối ngồi dự kiến kinh tế Một khoản vay dù đƣợc đánh giá tốt nhƣng hàm chứa khả rủi ro định Chính nguyên tắc hoạt động cho vay, việc thẩm định đánh giá khách hàng tính hiệu phƣơng án kinh doanh đầu tƣ, cho vay phải có bảo đảm; nghĩa khách hàng vay phải chứng minh nguồn trả nợ dự phòng ngồi nguồn thức Phần nhiều trƣờng hợp nguồn trả nợ dự phòng đƣợc ngân hàng khách hàng thỏa thuận tài sản cụ thể Tài sản bảo đảm nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng có hiệu vốn vay, ý thức trả nợ hạn khách hàng mà “sợi dây bảo hiểm” Ngân hàng đề phòng khách hàng xảy rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho ngân hàng Công tác bảo đảm tiền vay tài sản đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng nhƣng việc thực số khó khăn, vƣớng mắc Vì vậy, việc hồn thiện cơng tác NHTM nói chung cần phải đƣợc thực nhƣ biện pháp tạo đà để đẩy nhanh tiến trình lành mạnh hố hoạt động tài ngân hàng Chính lý đó, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác đảm bảo tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân” để nghiên cứu Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa sở lý luận khoa học thực tiễn hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ 2016 , Nghị định 163/2005/NĐ - CP ngày 29/12/192005 bảo đảm tiền vay [2] Phan Thị Cúc 2008 , Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [3] Hồ Diệu 2000 , Tín dụng ngân hàng, NXB TP Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Minh Kiều 2007 , Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh [5] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Tài liệu truyền thông BIDV [6] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 [7] Ngân hàng ĐầuPhát triển Việt nam 2009 , Quy định số 3979/QĐ PC ngày 13/7/2009 ban hành Quy định giao dịch bảo đảm cho vay [8] Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà [9] Quốc hội 2005 , Bộ luật dân [10] Quốc hội 2010 , Luật Tổ chức tín dụng [11] Lê Thị Quý 2008 , Giải pháp hoàn thiện BĐTV ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội, Hà Nội [12] Lê Thị Uyên Sa 2013 , Hồn thiện cơng tác BĐTV tài sản chi nhánh ngân Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng [13] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam [14] Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2012 , Hồn thiện cơng tác BĐTV tài sản ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội [15] Lƣơng Minh Trí 2011 , Bảo đảm tiền vay Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng [16] Lê Thị Hải Yến 2008 , Tăng cường công tác BĐTV tài sản doanh nghiệp nhỏ vừa Sở giao dịch I – ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng 2.2 Hệ số giá trị tài sản bảo đảm TÀI SẢN, BIỆN PHÁP TT I/ BẢO ĐẢM Kim khí quý, đá quý Số dƣ tiền Việt Nam ngoại tệ tài khoản gửi BIDV Số dƣ tiền Việt Nam, ngoại tệ tài khoản gửi tổ chức cung ứng dịch vụ tốn có xác nhận số dƣ cam kết toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán Tiền mặt ngoại tệ là: - Đô la Mỹ USD , Đồng tiền chung Châu Âu EUR , Đô la Úc AUD) - Bảng Anh GBP , Frăng Thuỵ Sĩ CHF , Yên Nhật Bản JPY , Đô la Canada CAD , Đô la Xinh-ga-po SGD , Đô la Hồng Kông HKD Nhân dân tệ CNY Tiền mặt ngoại xếp C, BẢO AA BBB Cầm cố Cầm cố Cầm cố 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Thế chấp 1 1 Cầm cố 1 1 Cầm 1 1 ĐẢM TÀI SẢN CHẤP, CẦM CỐ Vàng HỆ SỐ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG BB, BIỆN KH: PHÁP AAA, A, chƣa B,CCC,CC D hạng TD, cá nhân THẾ tệ khác mà Ban Vốn Kinh doanh Vốn có văn xác nhận đủ điều kiện cầm cố Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu quyền địa phƣơng, tín phiếu Ngân hàng Nhà nƣớc có xác nhận cam kết phong tỏa theo mẫu BIDV Kho bạc Nhà nƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc nơi phát hành Các trái phiếu đƣợc niêm yết Sở giao dịch chứng khốn tổ chức sau phát hành: Chính phủ Kho bạc Nhà nƣớc , Chính quyền địa phƣơng, BIDV, Ngân hàng 100 vốn thuộc sở hữu Nhà nƣớc, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ƣơng, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngân hàng nƣớc Việt Nam Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm BIDV phát hành 10 Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm tổ chức phát hành, có xác nhận cam kết phong tỏa đại diện tổ chức phát hành đáp ứng nội dung yêu cầu BIDV theo cấp độ chức danh xác nhận với tổng lần xác nhận từ tổ chức phát hành nhƣ sau: Các ngân hàng 100 cố Cầm cố 1 1 Cầm cố 1 1 Cầm cố Cầm cố 1 1 1 1 1 vốn thuộc sở hữu Nhà nƣớc, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ƣơng, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh: i Trƣởng Quỹ tiết kiệm không 500 triệu đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu; ii Giám đốc Phòng giao dịch khơng q tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu; iii Giám đốc Chi nhánh không tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu cá nhân, không 10 tỷ đồng tƣơng đƣơng tổ chức; iv Tổng giám đốc không 20 tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu cá nhân, không 50 tỷ đồng tƣơng đƣơng tổ chức Giám đốc/Tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng nƣớc ngân hàng nƣớc ngồi Việt Nam khơng q 20 tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu cá nhân, không 50 tỷ đồng tƣơng đƣơng tổ chức 11 Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết Cầm kiệm tổ chức tín cố dụng phi ngân hàng phát hành, có xác nhận cam kết phong tỏa Giám đốc/Tổng giám đốc tổ chức phát hành đáp ứng nội dung yêu cầu BIDV 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 với tổng lần xác nhận không 10 tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu cá nhân, không 20 tỷ đồng tƣơng đƣơng tổ chức 12 Các công cụ nợ Cầm Quỹ đầuphát triển cố thị phát hành có xác nhận cam kết phong tỏa Giám đốc/Tổng giám đốc tổ chức phát hành đáp ứng nội dung yêu cầu BIDV với tổng lần xác nhận không 10 tỷ đồng tƣơng đƣơng chủ sở hữu cá nhân, không 20 tỷ đồng tƣơng đƣơng tổ chức 13 Hối phiếu đòi nợ hay hối Cầm phiếu nhận nợ từ bên nhập cố kèm theo chứng từ hàng xuất 14 Cổ phiếu niêm yết Cầm cố 15 Cổ phiếu chƣa niêm yết, Cầm phần vốn góp vào cơng ty cố trách nhiệm hữu hạn, liên doanh doanh nghiệp mà BIDV định hạng tín dụng đƣợc từ mức A trở lên, có xác nhận cam kết phong tỏa Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đại diện theo pháp luật doanh nghiêp 16 Cổ phiếu chƣa niêm yết, Cầm phần vốn góp vào công ty cố trách nhiệm hữu hạn, liên 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 17 18 19 20 21 doanh doanh nghiệp mà BIDV định hạng tín dụng đƣợc mức BBB có xác nhận cam kết phong tỏa Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đại diện theo pháp luật doanh nghiêp Cổ phiếu chƣa niêm yết, phần vốn góp vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, liên doanh doanh nghiệp mà BIDV khơng định hạng tín dụng đƣợc, có lợi nhuận năm gần với thời điểm cầm cố, có xác nhận cam kết phong tỏa Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đại diện theo pháp luật doanh nghiêp Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp Quyền đòi nợ từ hợp đồng dân sự, thƣơng mại Trƣờng hợp quyền đòi nợ có kèm theo Thƣ bảo lãnh toán ngân hàng hoạt động Việt Nam bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ Bên thứ ba Bên bảo đảm Trƣờng hợp quyền đòi nợ mà i Bên bảo đảm bên có nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng có quan hệ tín dụng BIDV xếp loại BBB trở lên theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Cầm cố 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Thế chấp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Thế chấp Thế chấp 0,3 0,3 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,5 0,5 0 22 23 24 25 26 27 28 29 BIDV Quyền đòi nợ giá trị xây lắp hồn thành quyền đòi nợ giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà nguồn vốn toán cho khối lƣợng xây lắp hoàn thành cho việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ đƣợc BIDV cho vay Quyền đòi nợ giá trị xây lắp hồn thành mà nguồn tốn bên có nghĩa vụ tốn có quan hệ tín dụng với BIDV xếp hạng tín dụng từ A trở lên Quyền đòi nợ giá trị xây lắp hồn thành có nguồn vốn tốn vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA tổ chức nƣớc ngồi tài trợ cho Chính phủ Việt Nam ADB, WB, JBIC, NIB) Quyền thu phí từ Hợp đồng BOT Quyền đƣợc nhận số tiền bảo hiểm nhân thọ Quyền thuê tài sản bất động sản Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên Trƣờng hợp quyền khai thác tài nguyên phần tổng thể TSBĐ khác khách hàng, nhƣ nhà máy, máy móc thiết bị, phục vụ cho việc khai thác tài nguyên, đảm bảo cho việc vận hành Thế chấp 1 1 Thế chấp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp Thế chấp Thế chấp Thế chấp Thế chấp 0,5 0,5 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 nhà máy 30 Quyền sử dụng đất, nhà ở, cơng trình xây dựng đất thực đƣợc việc công chứng/chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm 31 Trƣờng hợp tài sản bảo đảm nhà ở, cơng trình xây dựng đất mà đất đƣợc bên chấp: Thuê quan nhà nƣớc có thẩm quyền thuê từ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cho thuê đất Mƣợn tổ chức, cá nhân khác, đất đƣợc bên chấp thuê mà đối tƣợng cho th khơng phải quan nhà nƣớc có thẩm quyền doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cho thuê đất với điều kiện Bên cho mƣợn, cho thuê đứng với tƣ cách Bên chấp tài sản với việc chấp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất đƣợc phép chấp Thực đƣợc việc cơng chứng/chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm 32 Quyền sử dụng đất, nhà ở, cơng trình xây dựng đất chƣa đủ giấy tờ quyền sử dụng đất và/hoặc giấy tờ sở hữu tài sản theo quy định pháp luật, nhiên có đủ sở để Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu Bên bảo đảm nhƣng không đăng ký giao dịch bảo đảm đƣợc Trƣờng hợp thỏa thuận đƣợc với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất việc kiểm soát đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 33 Trƣờng hợp chuyển nhƣợng nhà ở, cơng trình xây dựng đất nhƣng bên chấp bên nhận chuyển nhƣợng chƣa có giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình đất, nhƣng bên chuyển nhƣợng: i trực tiếp ký hợp đồng chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ cho bên nhận chuyển nhƣợng; ii có văn ủy quyền hợp đồng ủy quyền không hủy ngang đƣợc cơng chứng, giao cho bên nhận chuyển nhƣợng tồn quyền định đoạt mặt pháp lý tài sản, kể việc chấp cơng trình xây dƣng đất Hợp đồng chấp đƣợc công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm 34 Tài sản cố định có đầy đủ hồ sơ pháp lý, tiến hành thủ tục công chứng bắt buộc , đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định 35 Tài sản cốđịnh máy móc, thiết bị, dây chuyền Thế chấp 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 36 37 38 39 40 sản xuất, xe chuyên dùng thiếu giấy tờ chứng minh tƣ cách chủ sở hữu bên bảo đảm, nhƣ: Hợp đồng mua bán, tặng cho, hóa đơn, chứng từ, văn bàn giao, nguyên nhân khác nhau, nhƣng Chi nhánh đánh giá tài sản có khả phát mại, khơng bị hạn chế mua bán, chuyển nhƣợng theo quy định pháp luật Tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam theo quy định Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ luật Hàng hải Việt Nam Trƣờng hợp tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam, nhƣng thỏa mãn quy định pháp luật Việt Nam việc giao dịch bảo đảm có khả xử lƣ phát mại Hàng hố ln chuyển q trình sản xuất, kinh doanh Trƣờng hợp hàng hóa luân chuyển q trình sản xuất kinh doanh nhƣng khơng áp dụng hình thức chấp hàng hố ln chuyển trình sản xuất, kinh doanh mà áp dụng mang tính riêng lẻ, cho tài sản bảo đảm cụ thể Tài sản thuộc sở hữu thành viên Hội đồng quản Thế chấp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Thế chấp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Thế chấp 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 Thế chấp Cầm cố chấp bên thứ ba giữ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 Thế chấp 1,5 1 trị/Hội đồng thành viên, ban điều hành doanh nghiệp chấp, cầm cố để bảo đảm nghĩa vụ doanh nghiệp BIDV thỏa mãn điều kiện TSBĐ theo quy định pháp luật dân , đƣợc định giá xác định giá trị nhƣ tài sản bảo đảm thông thƣờng, đƣợc nhân hệ số nhƣ quy định từ điểm đến điểm 39 đây, sau nhân tiếp hệ số tƣơng ứng cột bên cạnh để áp dụng sách khách hàng 41 Tài sản khác thỏa mãn tiêu chí: hợp pháp, khơng bị tranh chấp, khơng hạn chế giao dịch, có giá trị, có tính khả mại, ngân hàng kiểm soát đƣợc II BẢO LÃNH CỦA BÊN THỨ BA 42 Bảo lãnh của: - Chính phủ Bộ Tài , UBND cấp tỉnh có nghị HĐND cấp tỉnh đó; Cơ quan quản lý ngân sách Nhà nƣớc - Các Ngân hàng 100 vốn thuộc sở hữu Nhà nƣớc, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần có vốn điều lệ 3000 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân Trung ƣơng - Các tổ chức tài chính, ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngồi có chi nhánh ngân hàng hoặc cầm cố Bảo lãnh 0,2 0,2 0,2 0 1 1 công ty hoạt động Việt Nam, tổ chức tài chính, ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngồi có vốn điều lệ thực có tối thiểu tỷ đô la Mỹ; 43 Bảo lãnh tổ chức tín dụng khác tổ chức tín dụng quy định Mục 46 trừ Công ty tài chính, Cơng ty cho th tài chính) Giá trị bảo lãnh đến vốn điều lệ tổ chức tín dụng khách hàng Giá trị bảo lãnh từ đến 10 vốn điều lệ tổ chức tín dụng khách hàng Giá trị bảo lãnh từ 10 đến 15 vốn điều lệ tổ chức tín dụng khách hàng 44 Bảo lãnh tổng công ty nhà nƣớc Tổng Cơng ty 91 , tập đồn nhà nƣớc xếp hạng tín dụng từ AA trở lên cho công ty Bảo lãnh 1 1 Bảo lãnh 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bảo lãnh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Bảo lãnh 0,3 0,3 0 (Nguồn: Quyết định số 3979/QĐ-HĐQT ngày 13/07/2009 BIDV) PHỤ LỤC Bảng 2.3 Tỷ lệ tài sản bảo đảm áp dụng nhóm khách hàng Xếp hạng KH AAA Nhóm nợ KH Tỷ lệ vốn CSH tối thiếu /tổng mức đầu tƣ dự án Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 20% thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 25% thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 30% thời hạn cho vay >7 năm Tỷ lệ tài sản Điều kiện khác kèm bảo theo đảm tối thiểu 20% - Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ≤ 2,5 0% - Không có nợ gốc vay bị chuyển hạn 01 năm gần 30% AA Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 20% thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 25% thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 30% thời hạn cho vay >7 năm - Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ≤ 2,5 0% - Khơng có nợ gốc vay bị chuyển q hạn 01 năm gần Tỷ lệ vốn chủ sở hữu A BBB tham gia vào dự án tối thiểu 25% thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 30% thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 35% thời hạn cho vay >7 năm Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 30% thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 35% thời hạn cho vay ≤7 năm, 50% 70% tối thiểu 40% thời hạn cho vay >7 năm Tỷ lệ vốn chủ sở hữu BB Khách hàng quan hệ tín dụng BIDV B CCC CC C D tham gia vào dự án tối thiểu 40% thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 50% thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 60% thời hạn cho vay >7 năm - Hạn chế cho vay theo 100% hạn mức Vốn chủ sở hữu Khách hàng phải có khách hàng tham gia vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% phƣơng tiền và/hoặc vật án sản xuất kinh doanh, tham gia vào dự án tối trừ trƣờng hợp 100% số thiểu 40% tổng mức tiền vay, số tiền bảo đầu tƣ dự án lãnh, cam kết thời hạn cho vay ≤5 100% toán đƣợc bảo đảm năm, tối thiểu 50% tài sản có hệ tổng mức đầu tƣ số giá trị tài sản bảo dự án thời hạn cho đảm =1 trừ vay ≤7 năm, tối thiểu quyền đòi nợ theo quy 60% tổng mức đầu tƣ định giao dịch bảo dự án thời hạn đảm cho vay cho vay >7 năm hành BIDV - Chỉ xem xét cho vay vốn lƣu động, bảo lãnh theo món, dƣ nợ cho vay không vƣợt 100% 80% số thu nợ - Chỉ chấp nhận TSBĐ có hệ số Giá trị TSBĐ mức 0,6 trở lên Tăng cƣờng biện pháp xử lý nợ nhằm thu hồi đƣợc nợ vay – Chính sách thu hồi nợ Nguồn: Quy định số 1138/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2011 BIDV) ... CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 34 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN 78 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG... BĐTV Bảo đảm tiền vay BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BIDV Hải Vân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân CB QLKH Cán quản lý khách hàng GDBĐ Giao dịch bảo đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân , Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn