Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in đà nẵng

118 40 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN T y ủ ả T c giả uậ v NGUYỄN THỊ DIỄM THÖY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọ đề tài Mục tiêu ghiê cứu Đối tƣợ g ghiê cứu Phạm vi ghiê cứu Phƣơ g ph p ghiê cứu Bố cục đề tài Tổ g qua tài iệu ghiê cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái quát chung: 1.1.2 Tổ chức thô g ti kế to tro g doa h ghiệp 1.2 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN .14 1.2.1 Kh i qu t chu trì h b hà g – thu tiề 14 1.2.2 Tổ chức xây dự g hệ thố g g từ quy trì h uâ chuyể g từ 15 1.2.3 Tổ chức iệu mã hóa c c đối tƣợ g ý tro g chu trì h bán hàng-thu tiề 20 1.2.4 Tổ chức thô g ti kế to c c quy trì h co thuộc chu trì h b hàng – thu tiề 24 1.2.5 Tổ chức kiểm so t tổ chức thô g ti tro g chu trì h b hà g thu tiề 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 41 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG .41 2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CƠNG TÁC KẾ TỐN43 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY XSKT&DVI ĐÀ NẴNG 44 2.3.1 Thực trạ g tổ chức xây dự g quy trì h uâ chuyể g từ .45 2.3.2 Thực trạ g tổ chức iệu mã hóa c c đối tƣợ g ý đƣợc sử dụ g tro g c c phầ mềm ti học Công ty 48 2.3.3 Thực trạ g tổ chức thơ g ti c c quy trì h co thuộc chu trì h B hà g thu tiề : 51 2.4 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY XSKT&DVI ĐÀ NẴNG 70 2.4.1 Thực trạ g kiểm so t tổ chức thô g ti kế to khâu b hàng: .70 2.4.2 Thực trạ g kiểm so t tổ chức thô g ti kế to tiề : khâu thu 71 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XSKT & DVI DN 72 2.5.1 Ƣu điểm .72 2.5.2 Tồ tổ chức thô g ti kế to cô g ty .74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG–THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 77 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 77 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY .78 3.2.1 Đị h hƣớ g ộ trì h hồ thiệ theo mơ hì h ERP- Quả guồ ực doa h ghiệp cho chu trình bán hàng-thu tiề Cơ g ty .78 3.2.2 Hồ thiệ quy trì h chuyể g từ kế to b ý tro g chu trì h hà g thu tiề .82 3.2.3 Hoà thiệ tổ chức iệu mã hóa c c đối tƣợ g ý đƣợc sử dụ g tro g c c phầ mềm ti học Cô g ty 86 3.2.4 Hoà thiệ tổ chức thơ g ti kế to c c quy trì h co thuộc chu trình Bán hàng –thu tiề cô g ty XSKT&DVI DN 87 3.2.5 Hồ thiệ kiểm so t thơ g ti tro g chu trì h b hà g thu tiề 95 3.2.6 Điều kiệ để thực hiệ c c giải ph p hằm góp phầ chức thơ g ti kế to tro g chu trì h b hồ thiệ tổ hà g thu tiề cô g ty XSKT&DVI DN 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BC : Báo cáo BP : Bộ phậ DL : Dữ iệu ĐĐH : Đơ đặt hàng ĐVT : Đơ vị tí h ERP : Hoạch đị h guồ HĐ : Hợp đồ g HT : Hệ thố g KCS : Kiểm tra chất ƣợ g sả phẩm KD : Kinh doanh KH : Khách hàng LBH : Lệ h b LSX : Lệ h sả xuất SP : Sả phẩm SX : Sả xuất TGNH : Tiề gởi gâ hà g TSCĐ : Tài sả cố đị h TT : Thông tin TK : Tồ kho XK : Xuất kho XXHĐ : Xem xét hợp đồ g NVBH : Nhân viên bán hàng ực doa h ghiệp hà g DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU Chứ g từ b o c o Thiết bị hập Xử ý thủ cô g Xử ý bằ g m y Nút đị h Lƣu trữ hồ sơ Lƣu trữ trê ổ đĩa Dữ iệu thô g ti Điểm bắt đầu kết thúc ƣu đồ Dò g iệu thơ g ti Kết ối điểm trê cù g ƣu đồ DANH MỤC CÁC BẢNG Số bả g Bả g 1.1 Bả g 1.2 Tê bả g Mô tả hoạt độ g chủ yếu c c chu trình Cấu trúc c c tập ti sở iệu tro g chu tì h b hà g thu tiề C c rủi ro, sai sót, gia Bả g 1.3 Trang 13 21 ậ thƣờ g gặp biệ ph p kiểm so t tro g chu trì h b hà g thu 37 tiề Bả g 2.1 Bả g 3.1 Cấu trúc c c tập ti sở iệu tro g chu tì h b hà g thu tiề cô g ty XSKT&DVI DN C c hoạt độ g cụ thể tro g chu trì h b thu tiề hà g 50 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hì h Tên hình Trang Hình 1.1 C c yếu tố bả hệ thố g thô g ti kế to 10 Hình 1.2 Quy trì h kế to 11 Hình 1.3 Mối qua hệ hệ thố g thô g ti kế to tro g doa h ghiệp với c c hệ 12 thố g thô g ti kh c tro g doa h ghiệp Hình 1.4 Quy trì h uâ chuyể g từ b hà g thu tiề Hình 1.5 Sơ đồ dò g iệu mức chu trì h b hà g thu 18 24 tiề Hình 1.6 Tổ chức thơ g ti tro g quy trì h xử ý b hà g Hình 1.7 Tổ chức thơ g ti tro g quy trì h giao hà g 30 Hình 1.8 Tổ chức thơ g ti tro g quy trì h ập hóa 31 Hình 2.1 Quy trì h uâ chuyể g từ cô g ty 45 Hình 2.2 Sơ đồ 49 Hình 2.3 Chi tiết quy trì h b hà g thu tiề dịch vụ i 52 Hình 2.4 Quy trì h giao hà g sả phẩm i theo đặt hà g 59 Hình 2.5 Quy trì h 64 Hình 2.6 Quy trì h ập hóa 68 Hình 3.1 Sơ đồ dò g iệu mức quy trì h xử ý hà g 87 Hình 3.2 Hồ thiệ tổ chức thơ g ti quy trì h xử ý hà g 90 Hình 3.3 Sơ đồ dò g iệu mức quy trình giao hàng 91 Hình 3.4 Hồ thiệ tổ chức thơ g ti quy trì h giao hà g 92 Hình 3.5 Sơ đồ dò g iệu mức quy trì h ập hóa 92 Hình 3.6 Hồ thiệ tổ chức thơ g ti quy trì h ập hóa 93 Hình 3.7 Hồ thiệ kiểm so t tổ chức thơ g ti tro g chu trì h b 96 ý c c Mã cô g ty hà g thu tiề ý cô g ợ thu tiề hoạt độ g i 25 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tro g môi trƣờ g ki h doa h ma g tí h cạ h tra h gày cà g khốc iệt c c doa h ghiệp gi h, hữ g th ch thức chất ƣợ g, hiệu cũ g hƣ việc cắt giảm chi phí tro g sả xuất ki h doa h c c vấ đề kh c iê qua đế đối t c, hà cu g cấp với gƣời tiêu thụ đòi hỏi doa h ghiệp phải chấp hậ thay đổi tro g phƣơ g ph p ki h doa h, tìm hiểu c c phƣơ g thức àm ứ g dụ g cô g ghệ thô g ti hiệu hất, mở rộ g hì h thức thô g ti iê ạc để thô g ti h chó g, kịp thời đầy đủ hất sả phẩm dịch vụ đế kh ch hà g Nhậ thức đƣợc tầm qua trọ g ày, cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g khô g gừ g ứ g dụ g cô g ghệ thô g ti cải tiế để gày cà g hoà thiệ Hiệ ay, cô g ty đa g tiếp hậ hiều đặt hà g (kể ội bê goài), với hiều mặt hà g, chủ g oại hà g gi kh c hau Việc i ấ có qu qua đế ti hiều g đoạ xử ý, iê hiều phò g ba kh c hau để tí h gi , theo dõi cu g cấp thơ g ê việc hệ thố g hóa tổ chức thô g ti kế to đa g gặp hiều khó kh để hổ trợ cho việc b o gi phò g ki h doa h kế to cũ g hƣ việc thố g kê, b o c o cho cấp trê hiều thời gia chi phí c c sở hoạt độ g ki h da h c ch xa trụ sở chí h g ty Ngồi ra, g ty có hiều hóm kh ch hà g c c vù g, miề , tỉ h h kh c hau ê việc ập b oc ob hà g, b o c o cô g ợ b hà g đa chiều, theo chi tiết tỉ h h, vù g, miề khó thực hiệ kịp thời theo yêu cầu ý Việc ý cô g ợ, thu chi tự độ g cho c c hóa , ịch trì h hắc hở hạ mức tí dụ g kh ch hà g, mã thô g ti kh ch hà g, mã kho hà g, mã hà g, mã vật tƣ, mã fi e iệu… khô g chuyể giao thô g ti kịp thời vào c c tập ti da h mục c c phầ mềm tro g cô g ty gay cập hập Thô g ti chƣa 96 Cô g ợ đƣợc tự độ g cập hập chia sẻ với c c phậ iê qua Phò g ghiệp vụ ki h doa h dễ dà g kiểm tra g ợ, hạ mức tí dụ g để có hữ g đị h chí h x c h chó g tro g việc tiếp hậ ý đặt hà g, thu hồi g ợ, góp phầ t g cƣờ g g ực phục vụ, gia t g chất ƣợ g dịch vụ, â g cao thƣơ g hiệu Cô g ty Xử ý đặt hà g Tiếp hậ , xử ý, cập hập iệu Đặt hàng Dữ iệu Phê duyệt hà g Kích hoạt hà g chờ xử ý Phê duyệt hàng Không đồ g ý Không đồ g ý Đồ g ý Hiể thị kết hà g khô g duyệt Hủy đặt hà g I c c g từ b hà g H 7: H hà g ể s Đối chiếu, kiểm tra, điều h iệu Hóa bán hàng Đồ g ý Xem xét hợp đồ g Lập ho Đối chiếu, kiểm tra, cập hâp iệu I phiếu giao hàng Hệ thố g kiểm soát - TT Khách hàng - TT Hợp Đồ g - TT tí dụ g - TT tồ kho Lệ h b Kho hàng ổ ề 97 Ngồi ra, Cơ g ty cầ phải xây dự g c c quy đị h cụ thể tro g qu trì h hồ thiệ kiểm so t tổ chức thơ g ti kế to tro g chu trì h b hà g thu tiề để đảm bảo kiểm so t qu trì h xử ý kết xuất iệu: - Kiểm so t iệu đầu vào: Cầ phâ quyề sử dụ g hệ thố g, gƣời dù g đƣợc truy cập đế c c hệ thố g tro g phầ mềm, c c iệu iê qua đế c c chức g, hiệm vụ đƣợc giao - Kiểm so t qu trì h ƣu trữ iệu: Thực hiệ kiểm so t thiết bị ƣu trữ: đĩa g, đĩa é , DVD, hệ thố g mạ g i ter et, gâ hà g iệu… d hã , đặt tê ƣu trữ theo thời gia Kiểm tra, thay c c thiết bị ƣu trữ đị h kỳ, hủy c c thiết bị ƣu trữ khô g sử dụ g - Kiểm so t ƣu dự phò g iệu: Dữ iệu t c ghiệp hà g gày cô g ty ph t si h hiều, hằm hạ chế m t iệu c c guyê hâ kh ch qua chủ qua , cầ tiế hà h ƣu dự phò g tất c c tập ti , iệu dự phò g Ba gi m đốc cầ ba hà h, thực hiệ c c chí h s ch thủ tục kiểm so t việc ƣu trữ iệu, tro g mô tả phƣơ g ph p, thời gia , quy trì h ƣu phục hồi iệu - Kiểm so t truyề tải iệu: Cầ tổ chức gi m s t mạ g m y tí h thƣờ g xuyê để ph t hiệ hữ g điểm yếu a i h mạ g, t g cƣờ g c c bảo trì ƣu iệu Kiểm so t truyề tải iệu, kiểm tra đƣờ g truyề thiết ập c c phầ mềm a i h mạ g - Kiểm so t iệu đầu ra: Nhằm đảm bảo độ chí h x c thô g ti đầu hệ thố g, c c biệ ph p kiểm so t hằm đảm bảo ội du g thơ g ti , hì h thức phù hợp với yêu cầu gƣời sử dụ g Tiế hà h đối chiếu kết xuất iệu hập thô g qua c c sổ tổ g kiểm so t Chuyể giao thô g ti đế đú g gƣời sử dụ g thô g ti 98 3.2.6 Điều kiện để thực giải pháp nhằm góp phần hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền cơng ty XSKT&DVI DN Hệ thố g thô g ti kế to hiệm c c c cầ phải phâ đị h rạch ròi quyề hạ , tr ch hâ c c phậ - Tuâ thủ ghiêm gặt c c bƣớc g việc tro g quy trì h xây dự g theo tiêu chuẩ ISO 9001:2008 sửa đổi bổ su g hằ g m cô g ty - C c phậ cầ phối hợp chặt chẽ với hau tro g từ g uồ g thô g ti , iệu - Nâ g cao trì h độ t c ghiệp cho hâ viê tro g g ty - Phải có đồ g thuậ cao ba gi m đốc c c phậ tro g việc t i cấu c c quy trì h kinh doanh 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG Cơ g ty XSKT&DVI DN có hiều sở, hiều đối tƣợ g kh ch hà g sử dụ g dịch vụ i chạy dài từ Quả g Bì h đế Quả g Ngãi Mặt hà g cô g ty ại đa g Hệ thố g c c b o c o chuyể Cơ g ty gày cà g hiều ê việc hồ thiệ quy trì h ý, tổ chức thơ g ti kế to ại hiệu cao tro g cô g t c ý, t g cƣờ g khả ogic ma g g cạ h tra h chất ƣợ g dịch vụ Hiệ ay, hệ thố g ý Cô g ty cầ điều h, bổ su g dễ dà g ý, kiểm so t c c phậ t c ghiệp Vì vậy, đầu tiê , g ty cầ hồ thiệ quy trì h t c ghiệp phù hợp với hoạt độ g yêu cầu trị Cô g ty, hồ thiệ phầ mềm kế to sẵ có, hồ thiệ tổ chức sở iệu số c ch thức mã hóa c c đối tƣợ g ph t si h, tổ chức thô g ti tro g quy tì h b hà g thu tiề thật hợp ý, iệu chia cho c c phậ Điều ày giúp hệ thố g thô g ti kế to cà g đ p ứ g c c yêu cầu ứ g dụ g tro g tƣơ g gầ Cô g ty gày ý h cô g đƣa hệ thố g ERP vào 100 KẾT LUẬN Sự ph t triể theo cấp số hâ cô g ghệ thơ g ti qu trì h tồ cầu hóa tạo mơi trƣờ g ki h doa h phức tạp, thay đổi iê tục với hiều th ch thức cũ g hƣ hội cho c c doa h ghiệp Xu sử dụ g cô g ghệ thô g ti tro g ý gày cà g t g, ma g ại hiệu cao, tối ƣu hóa với hỗ trợ đắc ực m y tí h, giảm khối ƣợ g g việc cũ g hƣ thời gia àm việc, chi phí qu trì h xử ý hằm ma g ại hiệu cao kinh doanh Thị trƣờ g ki h doa h dịch vụ i ấ cò đa g tiềm vây, Cô g ty cầ đầu tƣ cho cô g ghệ thô g ti tro g ói chu g ý chu trì h b hà g thu tiề g, ý doa h ghiệp ói riê g Hiệ ay, đa g có hiều cô g ty ki h doa h dịch vụ i ấ tham gia vào thị trƣờ g cạ h tra h mạ h với cô g ty chất ƣợ g, mẫu mã, gi … ê việc cắt giảm chi phí tro g sả xuất–ki h doa h, c c vấ đề iê qua tới đối t c ki h doa h, mối tƣơ g qua hà cu g cấp với gƣời tiêu thụ đòi hỏi cô g ty phải chấp hậ thay đổi tro g chuẩ hóa quy trì h ghiệp vụ, tìm hiểu phƣơ g thức ứ g dụ g cô g ghệ thô g ti cho hiệu hất, cu g cấp b o c o trị chí h x c kịp thời Nghiê cứu ày ầ toán chu trì h b quy trì h iê qua chu trì h b ƣợt đƣa tìm hiểu chu g tổ chức thô g ti kế hà g thu tiề c c doa h ghiệp ói chu g, c c àm sở để hoà thiệ tổ chức thô g ti kế to tro g hà g thu tiề , đƣa hữ g tồ tro g c c quy trì h iê qua đế tổ chức thô g ti kế to , hữ g hạ chế sở iệu khô g đ p ứ g đƣợc hu cầu ph t triể hệ thố g ói chu g hệ thố g thô g ti kế to Cô g ty ói riê g 101 Trê sở ý uậ thực trạ g tổ chức thô g ti kế to trì h b tro g chu hà g thu tiề cô g ty XSKT&DVI DN, ghiê cứu đƣa c c giải ph p hoà thiệ việc tổ chức thô g ti kế to chu trì h b hà g thu tiề tro g c c chu trì h co hƣ: quy trì h xử ý đặt hà g, quy trì h giao hà g, quy trì h ập hóa , quy trì h việc chuẩ hóa sở iệu, để hoạt độ g b ý cô g ợ thu tiề , hà g thu tiề cô g ty ma g ại hiệu tốt hất Đồ g thời, Cô g ty ý đƣợc việc tí h gi kể với hữ g kh ch hà g có hà g hất mà chƣa xây dự g đị h mức vật tƣ cho sả phẩm, tƣ Lập b o c o b ý hạ mức tí dụ g kh ch hà g, tồ kho vật hà g, b o c o cô g ợ b từ g vù g, miề , địa ý Cu g cấp thô g ti hà g đa chiều, theo chi tiết h chó g cho hoạt độ g trị Sả phẩm đƣợc ghi hậ chí h x c, giao hà g đú g hạ Doa h thu đƣợc ghi hậ kịp thời, thủ tục hóa chí h x c… Xa hơ ữa hƣớ g đế việc ứ g dụ g hiệu triệt để hệ thố g trị guồ ực doa h ghiêp–ERP tro g tƣơ g để bắt kịp xu tối ƣu hóa g ghệ thơ g ti tro g doa h ghiệp 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013, H ộ ắ p ụ [2] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013 K sả x sả p ẩ [3] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013 Q y p ò – kinh doanh [4] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013 Q y p ò – [5] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs ộ 2013 Q y p ò ĩ ể s dị ụ ả y [6] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013 Sả p ẩ p ù p [7] Cô g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g (2008), Sử ổ ổs 2013 Sổ y [8] Nguyễ Thế Hƣ g (2006), H (ý y p ả ), Nhà xuất bả thố g kê Hà Nội [9] Trầ Thị Thu Hà (2012), H Nẵ ERP y TNHH e Q ị Đ - DANATRANS, Đại học Đà Nẵ g [10] Phạm Lê Hoài (2012), H ề ổ y ổ p ầ PYMEPHAR O, Đại học Đà Nẵ g [11] Khoa Kế to Kể s kiểm to ộ trƣờ g đại học Ki h tế Hồ Chí Mi h (2012), ộ , Nhà xuất bả Phƣơ g Đô g, Tp HCM 103 [12] Trầ Thị So g Mi h (2010), G y, Nhà xuất bả Đại học Ki h tế Quốc Dâ , Hà Nội [13] Quốc hội ƣớc Cộ g hòa xã hội chủ ghĩa Việt Nam (2006), toán [14] Quyết đị h Số 246/2005/QĐ-TTG p gày th g 10 ể 2010 m 2005 Phê duyệt yề ị V N 2020 [15] Dƣơ g Qua g Thiệ (2007), T p H , Nhà xuất bả tổ g hợp, Tp HCM [16] Dƣơ g Qua g Thiệ (2007), H ị xí p ERP (Enterprise Resouree Planning), Tập 3, Nhà xuất bả tổ g hợp, Tp HCM [17] Nguyễ Mạ h Toà Huỳ h Thị Hồ g Hạ h (2012), H , Nhà xuất bả Tài chí h, Hà Nội [18] Nguyễ Thị Tha h Tâm (2012), H d Q Đ Nẵ dị ổ ụ H K , Đại học Đà Nẵ g [19] Trầ Mậu Thô g (2010), H y ổp ầ ả ặ sả x ẩ Q ả N , Đại học Đà Nẵ g PHỤ LỤC Phụ lục 1: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MB02/7.2-01 XSKT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNGĐộc ập – Tự – Hạ h phúc HỢP ĐỒNG IN - C Số: 860_TX/13 Bộ uật Dâ Nghị số 45/2005-QH11 Quốc hội ƣớc CHXHCNVN đƣợc thô g qua gày 14/06/2005 qui đị h chi tiết thi hà h hợp đồ g dâ - C hu cầu khả g hai bê BÊN A: CN NXB HỘI NHÀ VĂN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Địa chỉ: 42 Trầ Phú – Tp.Đà Nẵ g Điệ thoại: 0905181742 Mã số thuế: 0100111320002 Do ô g (Bà): HỒ SĨ BÌNH Chức vụ: đại diệ BÊN B: CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 308 Đƣờ g 2/9–Tp.ĐN Cơ sở i : 02 Lý Thƣờ g Kiệt–Tp.ĐN Điệ thoại: 0511.382.1038 Mã số thuế: 0400414157 Tài khoả : 5611000003284–CN Ngâ hà g Đầu tƣ Ph t triể TP ĐN Do ơng (Bà): HUỲNH NGỌC HÙNG Chức vụ: Phó giám đốc đại diệ Theo giấy ủy quyề số 315/UQ-XSI gày 17/06/2013 gi m đốc cô g ty Hai bê thố g hất ký kết hợp đồ g i với hữ g điều khoả sau: Điều I: Bên B in cho bên A tài liệu với nội dung dƣới đây: TT Tên tài Số iệu ĐVT ƣợng Tr/ Tờ Âm vang 500 Quyể chiế hào n Bằ g chữ: Tám triệu tám trăm ngàn đồng chẵn K.khổ Giấy màu i Đơ gi mặt 1/mặt 134 13x19 Ruột:Fo.70,1/1 Bìa:Cse250,4/0 Thà h tiề chƣa thuế GTGT: Thành tiề 16.000, 8.000.000 8.000.000 đồng Tiề thuế GTGT (thuế suất 10%): 800.000 đồng Thà h tiề bao gồm thuế GTGT: 8.800.000 đồng Yêu cầu kh c: Bìa c mờ Điều II: Điều khoản mẫu in, chất lƣợng số lƣợng: - Bê A chịu tr ch hiệm ph p ý mẫu mã, ội du g theo uật đị h Mẫu phải ghi đú g kích cỡ, rõ rà g, maket phải cụ thể Mẫu i mẫu đƣợc bê A ký duyệt Nếu bê A điều h ội du g so với mẫu thiết kế thời gia giao hà g đƣợc thỏa thuậ ại - Bê B đƣợc phép i bê A ký duyệt mẫu i hợp đồ g i Thực hiệ i đú g theo yêu cầu chất ƣợ g, số ƣợ g bê A - Trƣờ g hợp điều h số ƣợ g i , mẫu i tro g qu trì h bê B đa g thực hiệ i , bê A phải có đề ghị với bê B bằ g v bả chịu chi phí ph t si h Điều III: Điều khoản giao nhận: - Thời gia : gày 18 th g 09 m 2013 Địa điểm giao hà g: 42 Trần Phú – Tp.Đà Nẵng Điều VI: Điều khoản toán: - Thời hạ tha h to : Bê A tạm ứ g 50% gi trị hà g để bê B tiế hà h sả xuất bê A tha h to 50% gi trị hà g cò ại gay bê B giao hà g cho bên A - Hì h thức tha h to : Tiềm mặt chuyể khoả Điều V: Điều khoả chu g: Hai bê cam kết thực hiệ đầy đủ c c điều khoả ghi tro g hợp đồ g Nếu có thay đổi tro g hữ g ội du g c c điều khoả , hai bê phải thô g b o cho hau bằ g v bả để cù g giải Hợp đồ g ày đƣợc ập h 04 bả có gi trị hƣ hau, bê giữ hai bả để àm sở cho việc thực hiệ Sau hai bê thực hiệ đú g c c cam kết theo hợp đồ g xem hƣ hợp đồ g đƣợc tha h ý Ngày 13 th g 09 m 2013 ĐẠI DIỆN BÊN A Ngày 13 th g 09 m 2013 ĐẠI DIỆN BÊN B Phó Gi m đốc HỒ SĨ BÌNH HUỲNH NGỌC HÙNG Phụ lục 2: CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc âp – Tự – Hạ h phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG C hợp đồ g ki h tế số 860_TX/13 đƣợc ký vào gày 13/09/2013 chi h h Nhà xuất bả Hội hà v Miềm Tru g Tây Ngu (Hồ Sĩ Bì h) g ty TNHH MTV XSKT VÀ DV IN Đà Nẵ g Hôm ay, gày 18 g 09 m 2013, g gồm: BÊN A: CN NXB HỘI NHÀ VĂN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Địa chỉ: 42 Trầ Phú – Tp.Đà Nẵ g Điệ thoại: 0905181742 Đại diệ Mã số thuế: 0100111320002 à: Ơ g HỒ SĨ BÌNH BÊN B: CTY TNHH MTV XSKT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 02 Lý Thƣờ g Kiệt–Tp.ĐN Điệ thoại: 0511.382.1038 Mã số thuế: 0400414157 Tài khoả : 5611000003284–CN Ngân hà g Đầu tƣ Ph t triể TP ĐN Đại diệ à: Ô g HUỲNH NGỌC HÙNG Bà Chức vụ: Phó giám đốc PHẠM LÊ MỸ HẠNH Chức vụ: Phó phòng TCKT Hai bê tiế hà h tha h ý hợp đồ g số 860_TX/13 đƣợc ký gày 13/09/2013 với ội du g sau: Phầ thực hiệ Bê B hồ h g việc cho bê A theo yêu cầu hợp đồ g hƣ sau: Tên tài Số ƣợ g K.khổ Loại giấy iệu (Quyể ) Âm vang 500 chiế hào Số Yêu (cm) tờ khác 13x19 Ruột:Fo.70 134 Bìa Bìa:Cse250 mờ cầu Đơ gi Thành tiề cán 16.000, 8.000.000 C c điều khoả kh ch hai bê thực hiệ đú g theo Hợp đồng kinh tế số 860_TX/13 Gi trị hợp đồ g phƣơ g thức tha h to Sau kiểm tra chất ƣợ g đồ g ý hậ hà g, bê A có tr ch hiệm tha h to gay cho bê B hậ đầy đủ hà g cù g hóa tài chí h Tổ g gi trị hợp đồ g: 8.800.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) Bê A ứ g trƣớ g cho bê B: 4.400.000 đồng Số tiề cò ại bê A phải tha h to gay đồ g ý hậ hà g: 4.400.000 đồng Bằ g chữ: Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn Khi hai bê thực hiệ xo g quyề ghĩa vụ ghi tro g hợp đồ g hợp đồ g hồ tất tha h ý khơ g cò vƣớ g mắc hay tra h chấp Biê bả tha h ý ày đƣợc ập h 04 bả , bê giữ 02 bả có gi trị ph p ý hƣ hau ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Phó phòng TCKT Phó Gi m đốc PHẠM LÊ MỸ HẠNH HUỲNH NGỌC HÙNG Phụ lục 3: CÔNG TY TNHH MTV XSKT&DVI DNCỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 02-Lý Thƣờng Kiệt - quận Hải ChâuTp Đà Nẵng Độc ập – Tự – Hạ h phúc Đà Nẵ g, Ngày 28 th g 09 m 2013 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN Kí h gửi: CN NXB HỘI NHÀ VĂN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Địa chỉ: 42-Trầ Phú, Đà Nẵ g Để có điều kiệ phục vụ Quý kh ch hà g gày cà g tốt hơ , tạo thuậ cô g t c to kh ch hà g tha h to giúp cô g ty giảm bớt khó kh ợi tro g vố Kí h đề ghị Quý số tiề : 4.400.000 đ Bằ g chữ: Bố triệu bố tr m gà đồ g chẵ Nội du g tha h to : Nợ tiề i đế gày 03/10/2013 Đề ghị kh ch hà g chuyể số tiề trê vào tài khoả số: 56110000003284 CN gâ hà g Đầu tƣ Ph t triể Đà Nẵ g Nếu có vấ đề chƣa rõ, xi Quý kh ch hà g iê hệ Phò g Kế to Cơ g ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết dịch vụ i Đà Nẵ g Địa chỉ: 02-Lý Thƣờ g Kiệt - quậ Hải Châu - h phố Đà Nẵ g; Điệ thoại: 0511.3840498 Rất mo g hậ đƣợc hỗ trợ Quý kh ch hà g Xi châ h c m ! TL GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƢỞNG NGUYỄN THỊ VINH Phụ lục 4: CÔNG TY TNHH MTV XSKT&DVI DNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 02-Lý Thƣờ g Kiệt-quậ Hải Châu-Tp Đà Nẵ gĐộc ập – Tự – Hạ h phúc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Hôm ay, Ngày 28 th g 09 m 2013, g gồm: BÊN A: CN NXB HỘI NHÀ VĂN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Địa chỉ: 42 Trầ Phú – Tp.Đà Nẵ g Đại diệ à: Ô g HỒ SĨ BÌNH BÊN B: CTY TNHH MTV XSKT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 02 Lý Thƣờ g Kiệt–Tp.ĐN Đại diệ à: Bà NGUYỄN THỊ VINH Chức vụ: Kế toán trƣởng Đã tiế hà h đối chiếu việc hậ hà g tha h to Số dƣ đế gày 01/01/2013: Dƣ Có: Chi tiết hậ hà tha h to STT bê A hƣ sau: đồng từ gày 01/01/2013 đế CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI gày 28/09/2013 SỐ TIỀN MÃ NGÀY SỐ NỢ HD 18/01/13 0002022 Xuất HĐ 45 PT 22/01/13 034/X01 Thu tiề i HĐ 45 HD 29/01/13 0002062 Xuất HĐ 60 10.487.500 HD 29/01/13 0002063 Xuất HĐ 80 12.188.000 PT 30/01/13 048/X01 Thu tiề i CÓ 16.780.000 16.780.000 HĐ 22.675.500 60,90 HD 02/05/13 0002493 Xuất HĐ 373 PT 21/05/13 056/X05 Thu tiề i 11.000.000 HĐ 11.000.000 373 HD 05/06/13 0002686 Xuất HĐ 468 PT 13/06/13 019/X06 Thu tiề 9.480.000 i HĐ 4.740.000 i HĐ 4.740.000 468 10 PT 15/07/13 039/X07 Thu tiề 468 11 HD 21/08/13 0003764 Xuất HĐ 783 12 PT 04/09/13 002/X09 Thu tiề i 5.060.000 HĐ 5.060.000 783 13 HD 09/09/13 0003863 Xuất HĐ 784 14 PT 11/09/13 050/X09 Thu tiề 4.785.000 i HĐ 4.785.000 i tạm 4.400.000 784 14 PT 13/09/13 057/X09 Thu tiề ứ g hợp đồ g 860 15 HD 18/09/13 0003970 Xuất HĐ 970 16 PT 18/09/13 087/X09 Thu tiề HĐ 970 Nhƣ vậy, tí h đế 8.800.000 4.400.000 Số phát sinh 78.580.500 Số dƣ 4.400.000 74.180.500 gày 28/09/13 bê A coa số Dƣ Nợ: 4.400.000 đồ g cô g ty TNHH MTV XSKT & DV I Đà Nẵ g Bằ g chữ: Bố triệu bố tr m gà đồ g chẵ Biê bả ập h 02 bả , bê giữ 01 bả CTY TNHH MTV XSKT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG TL GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƢỞNG àm g từ tha h to CN NXB HỘI NHÀ VĂN MIỀM TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN ... THƠNG TIN KẾ TỐN ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 77 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MTV. .. THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG .41 2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC KẾ TỐN43 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH... h b hà g thu tiề 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in đà nẵng , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn