Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX

103 26 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG HÀ MINH CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN HSX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG HÀ MINH CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN HSX Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thục chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hoàng Hà Minh Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 1.1 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU 1.1.1 Cổ phiếu giá cổ phiếu 1.1.2 Đo lường tỷ suất lợi tức 12 1.1.3 Rủi ro cổ phiếu 15 1.2 MƠ HÌNH NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT APT 21 1.2.1 Mơ hình nhân tố 21 1.2.2 Lý thuyết APT 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 25 1.3.1 Tốc độ tăng trưởng GDP hay số tăng trưởng công nghiệp 26 1.3.2 Lạm phát dự kiến 26 1.3.3 Tỷ giá hối đoái 27 1.3.4 Lãi suất 27 1.3.5 Cung tiền 27 1.3.6 Tỷ suất sinh lời thị trường chứng khoán giới 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 31 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 31 2.1.1 Xác định biến mơ hình 31 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu 37 2.2 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 37 2.2.1 Thu thập liệu 37 2.2.2 Xử lý liệu 38 2.3 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH 41 2.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT LIÊN QUAN 43 2.4.1 Kiểm tra tự tương quan (dựa vào kiểm định Durbin Waston) 43 2.4.2 Kiểm tra phương sai không đồng 45 2.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình (bằng mơ hình Fisher) 46 2.4.4 Kiểm định ý nghĩa phần biến 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 50 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG 50 3.1.1 Chuyên ngành sản phẩm ngành xây dựng 50 3.1.2 Đặc điểm ngành xây dựng 51 3.2 BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG 52 3.2.1 Số lượng công ty niêm yết 52 3.2.2 Tình hình biến động giá cổ phiếu ngành xây dựng 54 3.3 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 58 3.3.1 Kết nghiên cứu 58 3.3.2 Ước lượng mơ hình kiểm tra giả thiết 63 3.3.3 Kết nghiên cứu thực nghiệm 68 3.3.4 Tác động biên độ dao động đến hệ số beta biến 71 3.4 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 3.5 KIẾN NGHỊ 75 3.5.1 Khuyến nghị nhà đầu tư 75 3.5.2 Kiến nghị phủ 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APT : Arbitrage Pricing Theory – Lý thuyết định giá chênh lệch BĐ DĐ : Biên độ dao động CAPM : Capital Allocation Line - Đường phân bổ vốn CP : Cổ phiếu HSX : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM SIM : Simple Index Model – Mơ hình số đơn TSLT : Tỷ suất lợi tức TTCK : Thị trường chứng khoán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU AHPY : Annual Holding Period Yield – Tỷ suất lợi tức hàng năm AM : Arithmetic Mean – Tỷ suất lợi tức trung bình cộng Beta (b) : Hệ số beta CovAB(sAB): Hiệp phương sai tỷ suất lợi tức chứng khoán A B E(Ri) : Tỷ suất lợi tức kỳ vọng chứng khoán i GM : Geometric Mean – Tỷ suất lợi tức trung bình nhân HPR : Holding Period Return – Lợi tức thời kỳ HPY : Holding Period Yield – Tỷ suất lợi tức thời kỳ Rm : Tỷ suất lợi tức danh mục thị trường Rp : Tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư sI : Độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức chứng khoán i s2i : Phương sai tỷ suất lợi tức chứng khoán i PAB : Hệ số tương quan tỷ suất lợi tức chứng khoán A B U : Giá trị hữu dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Tóm tắt nhân tố tác động đến giá cổ phiếu 3.1 Danh sách công ty ngành xây dựng niêm yết sàn Trang 29 giao dịch HSX 54 3.2 Bảng mã hóa biến quan sát 59 3.3 Bảng kết kiểm tra tính dừng biến 60 3.4 Ma trận hệ số tương quan 62 3.5 Bảng kết kiểm tra tự tương quan 64 3.6 Bảng kết kiểm tra phương sai không đồng 65 3.7 Bảng kết kiểm định phù hợp mơ hình 66 3.8 Bảng kết kiểm định Wald cho biến 67 3.9 Kết nghiên cứu thực nghiệm 68 3.10 Kết tác động biên độ dao động đến hệ số beta 72 3.11 Kết kiểm định cho hệ số beta 73 3.12 Kết tác động nhân tố lạm phát nới lỏng biên độ dao động 73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 3.1 Đồ thị diễn biến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng tốc độ tăng trưởng GDP qua năm 3.2 Trang 55 Đồ thị diễn biến giá cổ phiếu ngành Xây dựng VNIndex năm 2013 57 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương giới thiệu kết nghiên cứu từ việc xử lý phân tích số liệu thu thập Trước tiên, liệu sàn lọc, làm mã hóa trước cho tiến hành xử lý cho kết thông kê suy diễn Phần mô tả mẫu giúp nhìn tổng quát mẫu nghiên cứu theo tỷ giá hối đoái, lạm phát, cung tiền, số công nghiệp, số Nikkei 225, lãi suất Dựa vào kiểm định Wald giúp ta khẳng định ba sáu nhân tố ban đầu tác động đến giá chứng khốn ngành xây dựng Đó lạm phát ngồi dự kiến, số công nghiệp số Nikkei 225 Nhật Bản Cuối cùng, phân tích hồi quy tuyến tính tiến hành với phương pháp bình phương bé thơng thường OSL giúp ta phương trình hồi quy tuyến tính cường độ ảnh hưởng nhân tố thỏa mãn công việc Kết phân tích hồi quy cho thấy nhân tố cường độ ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu ngành xây dựng Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản Bên cạnh ảnh hưởng nhân tố số công nghiệp số NikKei biến động chiều với TSSL giá cổ phiếu, lạm phát tác động nghịch Như qua kết nghiên cứu ta thấy giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết HSX bị tác động ba nhân tố lạm phát, số công nghiệp số Nikkei 225 Khi nghiên cứu vấn đề liên quan đến cổ phiếu, thường gặp hạn chế giá chứng khoán bị giới hạn biên độ dao động Do đề tài kiểm tra đưa kết luận nới lỏng biên độ dao động nhân tố lạm phát 80 tác động đến giá cổ phiếu ngành xây dựng, tác động nhiều Từ kết nghiên cứu trình bày, số kiến nghị nhà đầu tư đúc kết định đầu tư, nhà đầu tư cần trọng đến thay đổi yếu tố lạm phát, số công nghiệp số Nikkei 225 Bên cạnh kiến nghị nhà đầu tư cân nhắc việc đầu tư vào loại cổ phiếu hệ số beta với lạm phát thấp Nhà dầu tư nên đầu tư vào loại cổ phiếu kinh tế suy thối Ngồi ra, đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét đến tác động biến động kinh tế khu vực thể qua số Nikkei 225 Nhật Bản 81 KẾT LUẬN * Kết đạt Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX mơ hình thực nghiệm Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến giá cổ phiếu ngành xây dựng để nhà đầu tư tham khảo đưa đầu tư xác * Những hạn chế tồn Đề tài nghiên cứu biến kinh tế vĩ mơ, nên nhiều biến kinh tế khác cần nghiên cứu để thấy rõ tầm ảnh hưởng kinh tế đến số giá chứng khoán mức độ Do thời gian nghiên cứu ngắn số tăng trưởng kinh tế Việt Nam thống kê theo q nên số quan sát, đề tài khơng thể ước lượng tác động nhân tố GDP mà phải thay nhân tố số tăng trưởng công nghiệp Do cổ phiếu niêm yết sàn HSX nên số lượng cổ phiếu thực cổ phiếu công ty thuộc ngành xây dựng bị hạn chế thời gian nên đề tài phân tích số liệu giai đoạn từ tháng 01 năm 2008 đến tháng năm 2013 Cho nên đề tài mang ý nghĩa ví dụ minh họa cho mơ hình nghiên cứu Đây hạn chế nghiên cứu điều mở hướng hoàn thiện cho nghiên cứu tiếp theo, tương lai chọn giai đoạn dài để phân tích xác xu hướng dài hạn biến đến số giá cổ phiếu Nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu khác phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng Tuy nhiên hạn chế kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu điều kiện thu thập liệu, việc sai sót bỏ qua nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu điều không tránh khỏi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Võ Thị Thúy Anh Nguyễn Thanh Hải (2012), “Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết HSX”, Tạp chí phát triển kinh tế Số 218 Trang: 48-61 [2] Võ Thị Thúy Anh (2012), Giáo trình đầu tư tài chính, Nhà xuất Tài [3] Phạm Trí Cao (2012), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất Thống kê [4] Ts Nguyễn Thị Mỹ Dung (2013), “Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí phát triển hội nhập, số [5] Lê Văn Huy (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Nhà xuất Tài [6] Nguyễn Thu Hiền, Đinh Thị Hồng Loan (2011), “Tác động lạm phát lên suất sinh lợi đầu tư cổ phiếuNhận định từ nghiên cứu liệu thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế [7] Nguyễn Duy Sửu (2012), Nghiên cứu nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [8] Hoàng Trọng (2011), Thống kê ứng dụng kinh tế - xã hội, Nhà xuất Lao động, Xã hội Tài liệu tiếng Anh [9] Bosnia and Hezegovina (2012), International Brush University, Faculty of economics and administrative sciences department of Business, 01330, Adana, Turkey [10] Chen, N.-F.,Roll, R & Ross, S (1986), Economic forces and the stock market, J Bus 59, 383-403 [11] Gan C., M Lee, H Yong, J Zhang (2006), “Macroeconomic variables and stock market interactions: New Zealand evidence”, Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue [12] Kwon, Shin, Bacon (1997), The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Developing Markets [13] Manuela Tvarona & Julija Michailova (2006), Factors affecting securities prices: theoretical versus practical approach, journal of business economics and management, 7:4,213-222 [14] Nanag somil (2007), Investigating the factors affecting the investment decision in residential development, an individual management report presented in part consideration for the degree of MBA [15] Robert D.Gay, Jr (2008), Nova Southeastern university: Effect macroeconimic Variables on stock market returns for four emerging economies: Brazil, Russia, India, and China [16] Taylor and Francis (2006), “Long run relationship between economic growth and stock returns”, MPRA, No 737 PHỤ LỤC Kiểm định tính dừng KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN KIỂM ĐỊNH PSSS KHÔNG ĐỒNG NHẤT KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Chương 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Chương 4: Kiến nghị từ kết nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu có... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 50 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG 50 3.1.1 Chuyên ngành sản phẩm ngành xây dựng. .. vi nghiên cứu Về nội dung, đề tài phát triển mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Về không gian, đề tài nghiên cứu với công ty thuộc ngành xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn