Hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại công ty cổ phần đường kon tum

144 28 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHẠM THỊ THOA HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHẠM THỊ THOA HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Kon Tum, tháng năm 2014 Phạm Thị Thoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : ASEAN Free Trade Area (Khu vực mậu dịch tự ASEAN) BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CP : Cổ phần CPVL : Chi phí vật liệu CPBH : Chi phí bán hàng CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CBCNV : Cán công nhân viên DN : Doanh nghiệp KHKD : Kế hoạch kinh doanh KPCĐ : Kinh phí cơng đồn KTCL&SP : Kỹ thuật chất lƣợng sản phẩm KTQT : Kế toán quản trị KTTC : Kế toán tài NVL : Ngun vật liệu NCTT : Nhân cơng trực tiếp QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung TCHC&NS : Tổ chức hành nhân TSCĐ : Tài sản cố định TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp WTO : World Trade Organization (Tổ chức thƣơng mại giới) MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm quản trị chi phí kinh doanh 1.1.2 Vai trò quản trị chi phí doanh nghiệp 10 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động 11 1.2.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 12 1.2.3 Phân loại chi phí phục vụ cho việc định 15 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 17 1.3.1 Hoạch định chi phí doanh nghiệp 17 1.3.2 Tổ chức thực chi phí 19 1.3.3 Lãnh đạo chi phí 24 1.3.4 Kiểm sốt chi phí 27 1.3.5 Ra định quản trị 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 34 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển, ngành nghề kinh doanh 34 2.1.2 Phạm vi kinh doanh công ty 35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty 35 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty máy kế tốn cơng ty .35 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 38 2.2.2 Nhân lực 40 2.2.3 Tài 42 2.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 44 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 45 2.3.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh công ty 45 2.3.2 Cơng tác hoạch định chi phí cơng ty 46 2.3.3 Công tác tổ chức thực chi phí 56 2.3.4 Cơng tác lãnh đạo chi phí 57 2.3.5 Cơng tác kiểm sốt chi phí 58 2.3.6 Công tác định quản trị 61 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 62 2.4.1 Tổ chức máy kế toán 62 2.4.2 Phân loại chi phí 62 2.4.3 Cơng tác hoạch định chi phí 63 2.4.4 Cơng tác kiểm sốt chi phí 65 2.4.5 Cơng tác phân tích chi phí để định quản trị 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 67 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh 67 3.1.2 Sự tác động đối thủ cạnh tranh 68 3.1.3 Định hƣớng phát triển công ty 69 3.1.4 Mơi trƣờng lập dự tốn 71 3.1.5 Nhu cầu thông tin chi phí cho việc định kinh doanh 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 73 3.3.1 Tổ chức mơ hình kế tốn phục vụ quản trị chi phí cơng ty 73 3.3.2 Áp dụng việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 73 3.3.3 Hồn thiện việc lập dự tốn chi phí 74 3.3.4 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí 86 3.3.5 Hồn thiện cơng tác phân tích chi phí sở để định quản trị 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Vai trò quản trị chi phí, kế tốn chi phí kế tốn quản trị 1.2 Báo cáo kết kinh doanh theo chức chi phí 1.3 Báo cáo kết kinh doanh theo cách ứng xử chi phí 2.1 Tỷ trọng doanh thu tiêu thụ đƣờng khu vực thị trƣờng Trang 11 25 26 39 2.2 Số lƣợng cấu lao động qua năm 41 2.3 Bảng cân đối kế tốn cơng ty qua năm 43 2.4 Cơ sở vật chất công ty 44 2.5 Định mức lƣợng NVL cho sản phẩm 2.6 Bảng tổng hợp chi phí NVL trực tiếp 15 2.7 Bảng tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 16 2.8 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung 17 2.9 Bảng tính giá thành sản phẩm 18 2.10 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2013 58 2.11 Báo cáo tình hình thực chi phí NVL trực tiếp 59 2.12: Báo cáo tình hình thực chi phí NCTT 59 2.13 Báo cáo chi phí sản xuất chung 60 2.14 Báo cáo tình hình thực CPBH chi phí QLDN 61 2.15 Bảng kê chi tiết giá bán 62 3.1 Phân loại chi phí công ty cổ phần đƣờng Kon Tum 20 3.2 Định mức tiêu hao NVL trực tiếp cho sản phẩm 121 3.3 Định mức chi phí đầu tƣ cho 01 mía 131 3.4 Báo cáo tình hình thực chi phí NVL trực tiếp 87 3.5 Các loại chi phí chung cho đƣờng RS 91 3.6 Tổng chi phí cho đƣờng RS 91 3.7 So sánh ABC tính chi phí theo phƣơng pháp truyền thống 92 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bộ máy quản lý cơng ty 2.2 Bộ máy kế tốn cơng ty 3.1 Mơ hình máy kế tốn cơng ty 19 Phụ lục 3.7 DỰ TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP ĐVT: 1.000đ Quý I TT Cả năm 2014 Quý IV Nguyên vật liệu Giá (1.000đ) Lƣợng Tiền Giá (1.000đ) (1.000đ) Lƣợng Tiền (1.000đ) Lƣợng Tiền (1.000đ) Mía nguyên 1.025 126.000 129.150.000 1.025 69.000 70.725.000 195.000 199.875.000 liệu Vôi 1,96 364.156 713.746 2,00 199.186 398.372 563.342 1.112.118 Lƣu huỳnh 6,88 140.060 963.613 6,90 76.610 528.609 216.670 1.492.222 H3PO4 24,00 15.406 369.744 24,00 8.427 202.248 23.833 571.992 Na3PO4 12,08 1.540 18.603 14,31 843 12.063 2.383 30.667 NaOH 12,59 7.003 88.168 15,19 3.830 58.178 10.833 146.345 92,19 462 42.592 95,10 253 24.060 715 66.652 Chất trợ lắng LT27 Cồn 21,00 504 10.584 24,05 276 6.638 780 17.222 NaCL 2,82 3.627 10.228 3,72 1.984 7.380 5.611 17.609 10 Dầu DO 21,31 7.143 152.217 21,84 3.907 85.329 11.050 237.546 11 Củi 753,76 700 527.632 773,8 383 296.365 1.083 823.997 9,27 280.120 2.596.712 9,45 153.220 1.447.929 433.340 4.044.641 12 Bao PP+PE 13 Chỉ may 72,00 280 20.160 72,00 153 11.016 433 31.176 14 Kim may 24,88 42 1.045 24,97 23 574 65 1.619 Tổng cộng 134.665.044 73.803.762 208.468.806 Phụ lục 3.8 DỰ TOÁN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU NĂM 2014 ĐVT: 1.000đ Lƣợng TT Nguyên vật NVL Tồn liệu dùng cuối kỳ vào SX I Mía nguyên liệu 195.000 - Tổng Tồn nhu cầu kho NVL đầu kỳ 195.000 - Lƣợng Đơn giá Thành tiền mua vào (1.000đ) (1.000đ) 195.000 1.025 199.875.000 II Hố chất Vơi 563.342 46.800 610.142 75.749 534.293 1.99 1.063.243 Lƣu huỳnh 216.670 18.000 234.670 131.144 103.527 6.9 714.333 H3PO4 23.833 1.980 25.813 22.805 3.008 23.88 71.822 Na3PO4 2.383 198 2.581 2.244 337 15.05 5.077 NaOH 10.833 900 11.733 10.205 1.528 16.13 24.649 715 59 774 651 123 22.81 11.752 780 65 845 304 541 95.84 12.341 5.611 466 6.077 3.185 2.893 3.5 10.124 Chất trợ lắng LT27 Cồn NaCL III Nhiên liệu Dầu DO Củi IV 1.913.341 555.862 11.050 918 11.968 4.919 7.049 22 155.087 1.083 90 1.173 651 522 768.32 400.775 Bao bì Bao PP+PE 3.957.821 433.340 36.000 469.340 59.637 409.703 9.6 3.933.149 Chỉ may 433 36 469 148 321 72 23.138 Kim may 65 70 63 24.45 1.535 Tiền mua NVL (chƣa VAT) 206.302.024 Tiền thuế VAT (10%) 642.702 Tổng cộng tốn 206.944.726 Phụ lục 3.9 DỰ TỐN CHI PHÍ NGÂN CÔNG TRỰC TIẾP ĐVT: 1.000đ Các quý năm Chỉ tiêu I Số lƣợng thành phẩm cần sản xuất I IV Cả năm 2014 14.006 7.661 21.667 206 206 206 4.025 4.025 4.025 4.226 4.226 4.226 II Chi phí nhân công trực tiếp lao động thƣờng xuyên Tổng số lao động Lƣơng bình quân/ngƣời (1.000đ) Lƣơng theo hệ số cơng việc bình qn/ngƣời (1.000đ) Tổng cộng tiền lƣơng(1.000đ) 5.099.118 5.099.118 10.198.236 4.1 Tiền lƣơng bản(1*2)* tháng 2.487.450 2.487.450 4.974.900 4.2 Tiền lƣơng theo công việc(1*3)*3tháng 2.611.668 2.611.668 5.223.336 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp (5=4.1*22%) (1.000đ) 547.239 547.239 1.094.478 Kinh phí cơng đồn (6=4.1*2%) (1.000đ) 49.749 49.749 99.498 Chi phí nhân công trực tiếp (7=4+5+6) (1.000đ) 5.696.106 5.696.106 11.392.212 III Chi phí nhân cơng trực tiếp lao động thời vụ Tổng số lao động Lƣơng bình qn/ngƣời/tháng (1.000đ) Chi phí nhân cơng trực tiếp (1.000đ) Tổng cộng 78 78 78 4.000 4.000 4.000 936.000 936.000 1.872.000 6.632.106 6.632.106 13.264.212 Phụ lục 3.10 DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐVT: 1.000đ Các quý năm Chỉ tiêu I II III IV Cả năm 2014 Tổng biến phí SXC (1.000đ) Chi phí nguyên vật liệu phụ 2.506.991 - - 1.371.429 3.878.420 658.260 - - 360.096 1.018.356 1.078.427 - - 589.944 1.668.371 770.304 - - 421.389 1.191.693 2.859.341 17.978.118 Chi phí vật tƣ thiết bị sửa chữa thƣờng xun Chi phí dịch vụ mua ngồi Định phí sản xuất chung (1.000đ) 10.137.142 Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 4.945.635 - - 4.945.635 9.891.270 Chi phí khấu hao TSCĐ 5.227.507 - - 2.859.341 8.086.848 Tổng chi phí SXC (1.000đ) 12.680.133 - - 9.176.405 21.856.538 Phụ lục 3.10a DỰ TỐN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TSCĐ ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu TT KH NĂM 2014 I Vật tƣ phụ tùng dịch vụ mua 5.730.495 Chi phí vật tƣ 3.510.495 Chi phí điện Chi phí gia cơng ngồi 1.090.000 Chi phí sửa chữa vật kiến trúc 1.000.000 Chi phí khác II Tiền lƣơng khoản theo chế độ 4.160.775 Tiền lƣơng 2.152.900 Các khoản theo chế độ 1.002.000 115.000 15.000 2.1 Tiến ăn ca + phụ cấp độc hại 459.940 2.2 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 545.935 Tổng cộng 9.891.270 Phụ lục 3.10b DỰ TỐN CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu TT KH NĂM 2014 I Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ có đến ngày 31/12/2013 Phát sinh tăng năm 2014 9.687.655 Phát sinh giảm năm 2014 - Kế hoạch nguyên giá TSCĐ có đến 31/12/2014 II Khấu hao TSCĐ Mức khấu hao thực trích năm 2014 8.683.537 Khấu hao TSCĐ tăng thêm năm 2014 1.440.780 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2014 Mức khấu hao dự kiến trích năm 2014(4=1+2-3) 161.771.777 171.459.432 10.124.317 Phụ lục 3.11 DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐVT: 1.000đ Các quý năm Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp (1.000đ) Chi phí nhân cơng Chi phí sản xuất chung (1.000đ) Tổng giá thành (4=1+2+3) 1.000đ sản IV 134.665.044 73.803.762 208.468.806 6.632.106 6.632.106 13.264.212 12.680.133 9.176.405 21.658.538 153.977.283 89.612.273 243.589.556 trực tiếp(1.000đ) Cả năm 2014 I xuất Phụ lục 3.12 BẢNG PHÂN BỔ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐVT: 1.000đ Sản TT SẢN PHẨM lƣợng Chi phí Chi phí sản NVL trực nhân cơng Chi phí thành sản Giá thành xuất tiếp trực tiếp SXC xuất đơn vị I QUÝ I Đƣờng RS (95,12%) 14.006 128.093.390 Mật rỉ (4,6%) 5.672 6.194.592 305.077 583.286 7.082.955 1.248,758 Bã bùn mía (0,28%) 3.530 377.062 18.570 35.504 431.136 122,135 II QUÝ IV 73.803.762 6.632.106 9.176.405 89.612.273 Đƣờng RS (95,12%) 7.661 70.202.138 6.308.459 8.728.596 85.239.194 11.126,380 Mật rỉ (4,6%) 3.103 3.394.973 305.077 422.115 4.122.165 1.328,445 Bã bùn mía (0,28%) 1.930 206.651 18.570 25.694 250.914 130,007 III 134.665.044 Tổng giá CẢ NĂM (I+II) 6.632.106 12.680.133 153.977.283 6.308.459 12.061.343 146.463.192 10.457,175 208.468.806 13.264.212 21.658.538 243.589.556 Đƣờng RS (95,12%) 21.667 198.295.528 12.616.918 20.789.939 231.702.386 10.693,792 Mật rỉ (4,6%) 8.775 9.589.565 610.154 1.005.401 11.205.120 1.276,937 Bã bùn mía (0,28%) 5.460 583.713 37.140 61.198 682.051 125 Phụ lục 3.13 DỰ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ĐVT: 1.000đ Các quý năm Cả năm Chỉ tiêu I Tổng giá thành sản xuất kỳ 146.463.192 - - 10.941 6.941 4.441 5.052 5.052 47.221.487 117.422.391 73.843.940 46.607.408 47.221.487 55.039.583 II III IV 2014 I Đƣờng RS Số lƣợng tồn kho cuối kỳ (tấn) 85.239.194 231.702.386 Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ (1.000đ) Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ (1.000đ) 117.422.391 73.843.940 46.607.408 55.039.583 76.262.289 43.578.451 27.236.532 76.807.019 223.884.290 7.082.955 - - 4.122.165 11.205.120 4.027 2.027 27 830 830 2.168.000 5.290.505 2.650.205 9.905 2.168.000 kỳ (1.000đ) 5.290.505 2.650.205 9.905 1.095.725 1.095.725 Giá vốn hàng xuất bán (1.000đ) 3.960.450 2.640.300 2.640.300 3.036.345 12.277.395 431.136 - - 260.914 682.051 2.467 1.467 167 597 597 117.125 298.401 173.472 11.063 117.125 kỳ (1.000đ) 298.401 173.472 11.063 84.582 84.582 Giá vốn hàng xuất bán (1.000đ) 249.860 124.930 162.409 187.395 724.593 80.472.599 46.643.681 30.039.241 Giá vốn hàng xuất bán (1.000đ) II Mật rỉ Tổng giá thành sản xuất kỳ Số lƣợng tồn kho cuối kỳ (tấn) Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ (1.000đ) Giá trị thành phẩm tồn kho cuối III Bã bùn mía Tổng giá thành sản xuất kỳ Số lƣợng tồn kho cuối kỳ (tấn) Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ (1.000đ) Giá trị thành phẩm tồn kho cuối Tổng cộng giá vốn 80.030.759 236.886.280 Phụ lục 3.14 Bảng 3.3 Định mức chi phí đầu tƣ cho 01 mía Khoản mục ĐVT Định mức/1ha Thành Đơn giá (1.000đ) (1.000đ) Đầu tƣ trồng Tiền làm đất Hom mía giống tiền 26.158 Ng.đồng 2.400 2.400 2.400 hom 70.000 0,202 14.140 Phân NPK kg 600 10,6 6.360 Phân đạm kg 200 10,11 2.022 Thuốc mối kg 30 21,8 654 Vôi bột kg 600 0,97 582 Đầu tƣ tăng suất 6.262 Phân NPK kg 400 10,6 4.240 Phân đạm kg 200 10,11 2.022 Phụ lục 3.15 DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƢ VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐVT: 1.000đ Các quý năm CHỈ TIÊU I II III Cả năm 2014 IV Đầu tƣ trồng Diện tích(ha) - 200 250 450 - 26.158 26.158 26.158 - 5.231.600 6.539.500 11.771.100 Định mức chi phí 1ha (1.000đ) Chi phí đầu tƣ trồng (1.000đ) Đầu tƣ tăng suất Diện tích(ha) - 300 500 - 800 - 6.262 6.262 - 6.262 - 1.878.600 3.131.000 - 5.009.600 - 1.878.600 8.362.600 6.539.500 16.780.700 Định mức chi phí 1ha (1.000đ) Chi phí đầu tƣ tăng suất (1.000đ) Tổng cộng Phụ lục 3.16 DỰ TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƢ THIẾT BỊ ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Các quý năm I II III Tổng cộng IV năm 2014 Thiết bị dao băm mía - - 427.000 1.708.000 Thiết bị gia nhiệt - - 190.145 760.582 950.727 Thiết bị máy ly tâm - - 581.000 2.324.000 2.905.000 Hệ thống điện - - 110.657 442.630 553.287 Hệ thống cấp bã lò - - 71.400 285.600 357.000 Thiết bị cân thành phẩm - - 88.393 353.574 441.967 Nhà làm việc khối văn phòng - - 437.880 1.751.520 2.189.400 Chi phí tƣ vấn 19.600 29.400 2.135.000 30.800 53.200 84.000 Chi phí quản lý - 7.000 14.000 27.364 41.364 Chi phí khác - - 14.000 15.909 29.909 19.600 36.400 1.965.276 7.722.379 9.687.655 Tổng giá trị (chƣa có VAT) Thuế VAT(10%) Tổng cộng 1.960 3.640 196.528 772.238 968.765 21.560 40.040 2.161.803 8.494.617 10.656.420 Phụ lục 3.17 DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG ĐVT: 1.000đ Các quý năm CHỈ TIÊU Cả năm 2014 I II III IV 7.000 4.000 2.500 7.050 20.550 120 120 120 120 120 840.000 480.000 300.000 846.000 2.466.000 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 19.000 19.000 19.000 76.000 119.000 119.000 119.000 119.000 476.000 959.000 599.000 419.000 965.000 2.942.000 Sản lƣợng sản phẩm tiêu thụ dự kiến (tấn) Biến phí đơn vị bán hàng (1.000đ) Biến phí dự kiến (1.000đ) Chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm (1.000đ) Chi phí lƣơng nhân viên (1.000đ) Định phí 19.000 dự (1.000đ) Tổng cộng kiến Phụ lục 3.18 DỰ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ĐVT: 1.000đ Các quý năm CHỈ TIÊU Cả năm I II III IV 2014 7.000 4.000 2.500 7.050 20.550 300 300 300 300 300 750.000 2.115.000 6.165.000 509.367 509.367 2.037.469 Sản lƣợng tiêu thụ dự kiến (tấn) Biến phí đơn vị QLDN (1.000đ) Biến phí dự kiến Khấu hao TSCĐ 2.100.000 1.200.000 509.367 509.367 Chi phí tiền lƣơng phận quản lý 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Định phí dự kiến 2.759.367 2.759.367 2.759.367 2.759.367 11.037.469 Tổng cộng 4.859.367 3.959.367 3.509.367 4.874.367 17.202.469 9.000.000 Phụ lục 3.19 DỰ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Lãi vay ngắn hạn Tổng cộng Số tiền Lãi suất vay %/tháng 800.000 Các quý năm I II III Cả năm 2014 IV 1,0 24.000 - - - 24.000 24.000 - - - 24.000 ... TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG KON TUM 45 2.3.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty 45 2.3.2 Cơng tác hoạch định chi phí công ty 46 2.3.3 Công tác tổ... cơng tác quản trị chi phí Cơng ty cổ phần đƣờng Kon Tum? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần đƣờng Kon Tum chu trình chi phí sản xuất... trạng công tác quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần đƣờng Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần đƣờng Kon Tum Tổng quan đề tài nghiên cứu Quản trị chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại công ty cổ phần đường kon tum , Hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại công ty cổ phần đường kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn