Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, chi nhánh đắk lắk

113 25 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LIÊN MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LIÊN MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận v MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Nội dung mở rộng tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến q trình mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐĂK LẮK 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Đắk Lắk 24 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk 25 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk 30 2.2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 37 2.2.1 Những biện pháp mà ACB Đắk Lắk triển khai để thực mở rộng tín dụng doanh nghiệp 37 2.2.2 Phân tích kết q trình mở rộng tín dụng doanh nghiệp 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐẮK LẮK 55 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục 56 2.3.3 Nguyên nhân thực 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐẮK LẮK 65 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Căn xu hướng phát triển doanh nghiệp Đắk Lắk 65 3.1.2 Định hướng phát triển ACB Đắk Lắk 68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 72 3.2.1 Giải pháp mở rộng đối tượng khách hàng doanh nghiệp 72 3.2.2 Giải pháp mở rộng tín dụng khác ngồi tín dụng cho vay truyền thống 74 3.2.3 Giải pháp tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn ACB Đắk Lắk 78 3.2.4 Đẩy mạnh số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng “Bó sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp” 81 3.2.5 Giải pháp nới lỏng điều kiện tài sản bảo đảm sở tăng cường lực thẩm định khả trả nợ 81 3.2.6 Phát triển mạng lưới kênh phân phối 84 3.2.7 Giải pháp tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng đơi với mở rộng tín dụng 86 3.2.8 Thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng 87 3.2.9 Các giải pháp khác 90 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với phủ, ngành 93 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 94 3.3.3 Đối với doanh nghiệp 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ( BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB Đắk Lắk : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk -CBTD : Cán tín dụng - CN : Chi nhánh - DN : Doanh nghiệp - DNNN : Doanh nghiệp nhà nước - DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa - DNTN : Doanh nghiệp tư nhân - KHDN : Khách hàng doanh nghiệp - NN : Nhà nước - NHTM : Ngân hàng thương mại - NHNN : Ngân hàng nhà nước - NH : Ngân hàng - PGD : Phòng giao dịch -SPDV : Sản phẩm dịch vụ - TD : Tín dụng - TDH : Trung dài hạn - TKV KTTN : Thuộc khu vực kinh tế tư nhân - TMCP : Thương mại cổ phần - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình lao động ACB Đắk Lắk 2010-2013 28 2.2 Tình hình huy động vốn ACB Đắk Lắk 2010-2013 32 2.3 Tình hình cấp tín dụng ACB Đắk Lắk 2010-2013 33 2.4 Kết hoạt động kinh doanh từ 2010-2013 ACB Đắk Lắk 35 2.5 Tín dụng doanh nghiệp ACB Đắk Lắk 43 2.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp ACB Đắk Lắk 44 2.7 Số lượng khách hàng doanh nghiệp 45 2.8 Dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp 46 2.9 Tình hình cấp tín dụng doanh nghiệp theo phương thức 47 2.10 Kết dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo kỳ hạn: 48 2.11 Tín dụng doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực kinh tế 50 2.12 Tín dụng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 51 2.13 Tình hình tiếp cận sản phẩm tín dụng doanh nghiệp 58 2.14 Ý kiến doanh nghiệp sản phẩm tín dụng ACB Đắk Lắk 59 2.15 Đánh giá doanh nghiệp sử dụng sản phẩm TD 61 2.16 Sản phẩm khách hàng doanh nghiệp ACB 69 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức ACB Đắk Lắk 26 2.2 Quy trình phê duyệt hồ sơ tín dụng ACB 39 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên đồ thị đồ thị 2.1 Số lượng nhân viên phân theo giới tính từ năm 20102013 2.2 Trang 29 Tình hình huy động vốn từ 2010-2013 ACB Đắk Lắk 32 2.3 Dư nợ tín dụng từ năm 2010-2013 ACB Đắk Lắk 34 2.4 Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2010-2013 ACB Đắk Lắk 35 2.5 Kết HĐKH từ 2010-2013 ACB Đắk Lắk 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng sản phẩm kinh tế hàng hố, vai trò thúc đẩy kinh tế phát triển Ngân hàng nơi tích tụ, tập trung thu hút tiềm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, tác dụng khuyến khích, hỗ trợ đời phát triển doanh nghiệp Nhờ hoạt động hệ thống ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng, doanh nghiệp điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế, phận chủ yếu tạo sản phẩm cho xã hội Chính phủ Việt Nam ln sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tồn phát triển Tính đến hết năm 2013, tỉnh Đắk Lắk 5.400 doanh nghiệp hoạt động Tỉnh Đắk Lắk sách để doanh nghiệp phát triển, khuyến khích ngân hàng phát triển tín dụng để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên doanh nghiệp gặp khơng khó khăn, khó khăn vốn thường trực Hiện nhu cầu cấp tín dụng doanh nghiệp lớn, nhiên khó khăn quy mơ, cơng nghệ, khả quản trị, khả tiếp cận thông tin, tài sản bảo đảm, lãi suất nay…nên doanh nghiệp khó tiếp cận sản phẩm tín dụng từ ngân hàng Trong thời gian qua, ngân hàng nước ta cố gắng không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt ngân hàng gặp phải khó khăn cần tháo gỡ đặc biệt hoạt động tín dụng thể nói hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, thiếu ngân hàng khơng thể tồn 91 đại như: dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ chi hộ lương, dịch vụ ngân hàng điện tử SMS-banking, internetbanking, - Phối hợp phòng ban chi nhánh để tăng cường huy động vốn từ khách hàng quan hệ tốn, tín dụng cách giới thiệu bán chéo sản phẩm b Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay, linh hoạt kỳ hạn trả nợ vốn gốc, lãi vay - Đối với khách hàng xếp hạng tín dụng cao, làm ăn hiệu quả, quan hệ tín dụng tốt, dư nợ lớn nên áp dụng gói lãi suất ưu đãi nhằm tăng gắn bó với khách hàng hàng - Đối với vay nhỏ khách hàng trung thành, ổn định dư nợ, nhân viên kinh doanh cần quan tâm để áp dụng gói lãi suất hợp lý nhằm động viên tăng thêm gắn kết lâu dài - Đối với khách hàng giới thiệu thêm khách hàng khác, Ngân hàng sách giảm lãi suất cho vay nhằm khuyến khích khách hàng giới thiệu thêm khách hàng khác, tăng thu nhập cho ngân hàng - Khuyến khích khách hàng tham gia bó sản phẩm doanh nghiệp để ưu đãi lãi suất Để hưởng lãi suất ưu đãi khách hàng phải sử dụng sản phẩm trở lên ngân hàng đóng góp thu nhập mức tương đối - Trong q trình tư vấn, nhân viên hiểu rõ dòng tiền khách hàng đặc biệt khách hàng kinh doanh theo mùa vụ, kinh doanh nông sản, thương mại hàng tiêu dụng để tư vấn kỳ hạn trả nợ gốc lãi vay phù hợp với dòng tiền khách hàng để tạo thuận lợi cho khách hàng, đảm bảo an cho ngân hàng c Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đối với ngành kinh doanh dịch vụ ngành ngân hàng chất lượng đội ngũ nhân viên yếu tố quan trọng định sức mạnh tổ 92 chức Trong trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên yếu tố để khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tác động trực tiếp đến khả mở rộng tín dụng Nhân viên cần thực tốt nội dung sau: - Nghiên cứu kỹ sản phẩm mà hội sở triển khai Hiểu rõ để tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đồng thời tăng thu nhập cho ngân hàng Đối với nhân viên thẩm định tín dụng cần trao dồi kỹ thẩm định phân tích dự án trung dài hạn Tư vấn hướng dẫn khách hàng hoàn thiện báo cáo tài chính, dự án cần cấp tín dụng để hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, đáp ứng yêu cầu khách hàng lãnh đạo ngân hàng - Nhân viên biết cách cư xử cơng bằng, bình đẳng loại khách hàng, biết lắng nghe ý kiến phản hồi khách hàng, biết khắc phục, ứng xử khéo léo, linh hoạt làm hài lòng khách hàng; biết cách sử dụng ngơn ngữ dễ hiểu, văn hoá, trang phục gọn gàng, quy định ngân hàng, đón tiếp khách hàng với thái độ tươi cười, niềm nở, nhiệt tình, thân thiện thoải mái… - Tạo khác biệt sản phẩm dịch vụ: Sự khác biệt không chất lượng dịch vụ mà biểu nét văn hố phục vụ khách hàng, làm cho khách hàng thấy thoải mái, hài lòng nhận thấy khác biệt để lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng - Đối với nhân viên thẩm định tài sản: Cần nâng cao trình độ thẩm định, am hiểu giá thị trường để thẩm định tài sản chấp khách hàng phù hợp giá thị trường, đảm bảo an toàn cho ngân hàng đảm bảo canh tranh với ngân hàng khác - Trước đời ngày nhiều ngân hàng, tính cạnh tranh gay gắt, khơng cách khác phải tìm cách thỏa mãn tốt nhu 93 cầu khách hàng, mà phải tăng cường chất lượng đội ngũ nhân viên, người vai trò định đến thành công ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để mở rộng tín dụng doanh nghiệp ACB Đắk Lắk đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng khách hàng, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - địa phương Ngồi nổ lực từ phía ngân hàng, cần phải hỗ trợ từ nhiều phía, chế sách quan ban ngành ngân hàng nhà nước Từ chỗ bất cập phân tích phần thực trạng, tác giả xin kiến nghị cụ thể: 3.3.1 Đối với phủ, ngành - Trong điều kiện chuyển đổi chế kinh tế, Nhà nước cần dành quan tâm nhiều việc cải cách thủ tục hành nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ, phục vụ xã hội nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước - Các quan ban ngành trình thực nhiệm vụ, ngồi u cầu làm pháp luật, chế độ trị, quyền hợp pháp đáng tổ chức cơng dân, mà tạo điều kiện, mơi trường pháp lý, mơi trường xã hội thuận lợi doanh nghiệp kinh doanh Hoạt động thích ứng với chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, mở rộng nâng cao khả cung ứng dịch vụ, phục vụ xã hội, khắc phục tình trạng yếu kém, hạn chế, bất cập máy quản lý - Các quan ban ngành cần hướng dẫn doanh nghiệp cách trình tự, thực điều quy định pháp luật, cụ thể thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp giấp phép xây dựng; Thủ tục xuất nhập khẩu; Thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp; Thủ tục đăng ký kinh doanh, dịch vụ; Thủ tục tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo 94 - Hiện nay, vấn đề đất đai, xây dựng, kinh doanh, buôn bán khiếu nại, tố cáo thường vấn đề xúc Vì vậy, cần đầu mối trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh gắn liền với trách nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát đạo thực thủ tục hành giải vấn đề - Tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng khung giá đất sát với giá thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng doanh nghiệp trình quan hệ tín dụng, giao dịch tài sản đảm bảo 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước - Ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể định, đạo quan quản lý nhà nước cho NHTM, tránh nhầm lẫn, xung đột việc thực thi Khoảng thời gian từ lúc ban hành định thay đổi cần kéo dài Việc thay đổi liên tục gây khó khăn cho NHTM việc đầu tư thời gian, chi phí đào tạo, hướng dẫn cho cán - Cần linh hoạt việc điều hành quản lý cơng cụ sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ dự trữ bắt buộc để hoạt động ngân hàng thay đổi thích ứng phù hợp với diễn biến thị trường Đảm bảo cung cấp thông tin cách đầy đủ, kịp thời, xác cho ngân hàng thành viên để NHTM nâng cao mở rộng hoạt động tín dụng - Đảm bảo bình đẳng quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp, lấy hiệu kinh doanh làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá, cần xoá bỏ tư tưởng phụ thuộc hình thức sở hữu, quy doanh nghiệp Bên cạnh đó, NHNN cần khuyến khích phát triển tổ chức hỗ trợ tài bên cạnh quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nơi nhu cầu để tạo điều kiện cấp vốn cho doanh nghiệp - NHNN cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ 95 thuật cao, thường xuyên cập nhập kịp thời thông tin khách hàng Đảm bảo khách hàng vấn đề với TCTD TCTD khác biết Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thơng tin TCTD - Hiện đại hố ngân hàng sở tiếp tục đổi công nghệ, tạo tiền đề cho NHTM chiến lược huy động sử dụng vốn Từng bước quốc tế hoá hoạt động ngân hàng, hội nhập với cộng đồng tài tiền tệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động tín dụng tốn quốc tế Việc thực theo chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp thông qua bảo lãnh vốn vay Chính phủ chưa phát huy hiệu 3.3.3 Đối với doanh nghiệp - Tận dụng ưu đãi khuyến khích phát triển mà nhà nước giành cho doanh nghiệp, thơng qua thực sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp hội tiếp cận với thị trường, mở rộng quan hệ với doanh nghiệp khác quan ban ngành liên quan - Phát bất hợp lý sách phát triển doanh nghiệp kịp thời phản ánh phương tiện thông tin đại chúng, diễn đàn với tinh thần xây dựng kiện tụng, phát doanh nghiệp vướng mắc để nhà nước sửa đổi bổ sung sách lợi cho cộng đồng doanh nghiệp - Tăng cường nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, tăng cường hoạt động dịch vụ tư vấn, đặc biệt tư vấn ngân hàng việc nghiên cứu xây dựng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh Các dự án phương án sản xuất - kinh doanh tính khả thi tính hiệu sở quan trọng cho việc định vay vốn ngân hàng; - Nâng cao chất lượng thơng tin tài doanh nghiệp, thực lưu trữ đầy đủ để thuận lợi việc cung cấp hồ sơ cho ngân hàng 96 Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh bao gồm tiêu thể rõ khả toán doanh nghiệp Những tiêu dựa phạm vi hẹp sở đánh giá khả sinh lời, tài sản kinh doanh tài sản cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ đặc biệt doanh nghiệp tư nhân 97 KẾT LUẬN Mở rộng tín dụng ngân hàng, đặc biệt mở rộng tín dụng doanh nghiệp mối quan tâm NHTM Đây thị trường mà NHTM hướng đến, điều cấp thiết giai đoạn mà NHTM thành lập ngày nhiều, thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đầu ổn định, trình độ quản lý tốt ưu tiên hàng đầu ngân hàng thương mại Là chuyên viên làm công tác tín dụng doanh nghiệp ACB Đắk Lắk, tác giả quan tâm trăn trở với phát triển ACB Đắk Lắk Ý tưởng luận văn hình thành trước nhiều câu hỏi lớn: Vì tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp chưa cao, xu hướng giảm, quy cấp tín dụng doanh nghiệp ngày bị thu hẹp? Khách hàng ACB Đắk Lắk sử dụng sản phẩm cho vay, không sử dụng sản phẩm khác mà ACB triển khai từ lâu? Làm để doanh chọn ACB Đắk Lắk để làm đối tác việc cấp tín dụng sử dụng sản phẩm khác ngân hàng? Làm để ACB Đắk Lắk tăng trưởng bền vững Bằng phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp lý luận thực tiễn, phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống kết hợp với phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp, khách hàng , tác giả hoàn thành luận văn với đề tài “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk” Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn đóp góp sau: Hệ thống hố lý luận sách tín dụng ngân hàng mở rộng tín dụng tổ chức NHTM Phân tích thực trạng cơng tác tín dụng doanh nghiệp ACB Đắk Lắk, từ rút mặt tồn ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp 98 Trên sở quan điểm mở rộng tín dụng doanh nghiệp, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện sách tín dụng ACB Đắk Lắk, kiến nghị để ACB Đắk Lắk mở rộng tín dụng, giúp doanh nghiệp thuận lợi việc tiếp cận tín dụng ACB Đồng thời, đưa kiến nghị với NHNN quan hữu quan, doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm thực thành công giải pháp đề xuất Tuy nhiên cần nhìn nhận hạn chế luận văn giải pháp mở rộng tín dụng góc độ ACB Đắk Lắk Xuất phát từ suy ngẫm tâm đắc với chủ đề nghiên cứu, tác giả mong đóng góp, dẫn nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn bạn quan tâm để luận văn điều kiện hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê [2] Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Đắk Lắk (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 phương hướng hoạt động năm 2011 [3] Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Đắk Lắk (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 phương hướng hoạt động năm 2012 [4] Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Đắk Lắk (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 [5] Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Đắk Lắk (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 [6] TS Nguyễn Hòa Nhân (2012), Giáo trình tài tiền tệ, Nhà xuất Tài [7] Peter.S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [8] Quốc hội khóa 12 (2010), Luật tổ chức tín dụng [9] Sổ tay tín dụng Ngân hàng hàng thương mại cổ phần Á Châu [10] GS.TS Lê Văn Tư (2005), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài [11] Các trang web: - www.Acb.com.vn - www.Vietcombank.com.vn - www.Eximbank.com.vn - www.Vietinbank.vn - www.vietnamnet.vn -www.taichinhnganhang.vn - www.daklak.gov.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂU HỎI TÌM HIỂU CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI ACB ĐẮK LẮK Kính chào Q ơng, bà! Hiện nhân viên ACB làm đề tàiMở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk” Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu phục vụ tốt nhu cầu Quý khách hàng Tơi kính mong q ơng/ bà bớt chút thời gian đọc kỹ trả lời câu hỏi Xin chân thành cảm ơn I Phần thông tin chung: Tên doanh nghiêp……………………….……………………….……… Địa chỉ: ………………………………………………………….………… Ngành nghề kinh doanh:……………………………………… ……… Số điện thoại:……………………………………………………………… Chức vụ doanh nghiệp: …………………………………… …… II Phần câu hỏi Câu Doanh nghiệp ông/bà sử dụng sản phẩm tín dụng ACB Đắk Lắk lần chưa? a Chưa b Đã Nếu chưa sử dụng sản phẩm tín dụng ACB, xin vui lòng trả lời câu 2, câu 7, câu 8, sử dụng xin trả lời từ câu đến câu Câu Nguyên nhân nguyên nhân sau khiến Doanh nghiệp ông/bà không sử dụng sản phẩm tín dụng ACB? (Có thể chọn nhiều ngun nhân) STT Tiêu chí Đồng ý Khơng nhu cầu cấp tín dụng Trụ sở xa, lại khó khăn Sản phẩm tín dụng chưa phù hợp với nhu cầu khách hàng Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng khơng tốt Thủ tục cấp tín dụng phức tạp, thời gian giải hồ sơ lâu Lãi suất cho vay cao Tỷ lệ cấp tín dụng/tài sản đảm bảo thấp ngân hàng khác Khơng biết ACB địa bàn Khơng đáp ứng điều kiện theo yêu cầu ngân hàng Khơng muốn sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàngTMCP 10 tư nhân Câu Khi sử dụng sản phẩm tín dụng với ACB Đắk Lắk, xin ơng/bà vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ ACB Đắk Lắk cách khoanh vào ô tương ứng: (cho thang điểm từ đến 5) Tiêu chí 1.Thái độ nhân viên nhiệt tình chu đáo Nhân viên ACB làm việc chuyên nghiệp Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Nhân viên ACB cứng nhắc, không tạo điều kiện cho khách hàng Thủ tục cấp tín dụng rõ ràng, đơn giản dễ hiểu Thời gian từ bắt đầu lập hồ sơ đến giải ngân lâu Địa điểm giao dịch thuận tiện Lãi suất cho vay hợp lý Tỷ lệ cấp tín dụng/tài sản đảm bảo thấp Câu Đánh giá ông/ bà liên quan đến tài sản chấp (có thể chọn nhiều mục mục đây) a ACB định giá Tài sản khách hàng thấp nhiều so với giá thực tế rao bán b Tỷ lệ cấp tín dụng/tài sản đảm bảo ACB thấp so với ngân hàng khác c Thủ tục chấp ACB phức tạp (hồ sơ rườm rà ) d Nguyên nhân khác Câu Nếu doanh nghiệp ơng/bà người thân hay bạn bè cán tín dụng ơng bà thấy việc yêu cầu cấp tín dụng giải nào? a Rất nhanh b Nhanh c Bình thường d Không liên quan Câu Theo ông/ bà , ACB muốn mở rộng tín dụng ACB thực tốt nội dung sau: (cho thang điểm từ đến 5) Tiêu chí Rất khơng đồng ý Khách hàng tiềm người thân, bạn bè nhân viên Tặng quà cáp, mời khách hàng ăn uống Đáp ứng nhu cầu sở thích khách hàng Thăm hỏi, giúp đỡ tư vấn cho khách hàng Khuyến khích khách hàng giới thiệu bạn hàng, người thân họ Hướng dẫn chu đáo thủ tục, quy trình cấp tín dụng Đơn giản thủ tục, quy trình cấp tín dụng sách lãi suất ưu đãi Hướng dẫn khách hàng lập kế hoạch phương án, dự án cấp tín dụng 10 Nhân viên tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu Khơng Bình đồng ý thường Đồng ý Rất đồng ý Một số thông tin khác Trong tương lai doanh nghiệp ơng/bà cần nhu cầu sử dụng sản phẩm tín dụng khơng? a Rất cần b Cần c Hơi cần d Ít cần e Khơng cần Doanh nghiệp Ơng/bà nhu cầu sử dụng sản phẩm tín dụng để: a Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh b Vay vốn trung hạn phục vụ dự án đầu tư c Nhu cầu khác d Khơng quan tâm Chân thành cảm ơn Q Ơng/Bà ... luận mở rộng tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp. .. ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB Đắk Lắk : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk -CBTD : Cán tín dụng - CN : Chi nhánh - DN : Doanh nghiệp - DNNN : Doanh nghiệp. .. hoá vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, chi nhánh đắk lắk , Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, chi nhánh đắk lắk

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn