Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh quảng ngãi

120 17 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM VÂN MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM VÂN MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TỐNG THIỆN PHƯỚC Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Cẩm Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối 1.1.2 Đặc điểm thị trường ngoại hối: 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Công cụ phái sinh tiền tệ 1.2.2 Các chủ thể tham gia thị trường phái sinh tiền tệ 11 1.2.3 Các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ NHTM thực 12 1.2.4 Vai trò cơng cụ phái sinh tiền tệ 19 1.2.5 Rủi ro hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM 25 1.3 MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 1.3.1 Nội dung mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM 26 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM 31 1.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NHTM 34 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh 34 1.4.2 Các nhân tố nội NHTM 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi 40 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Ngãi 45 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 52 2.2.1.Đặc điểm thị trường, khách hàng kinh doanh phái sinh tiền tệ 52 2.2.2 Các biện pháp mở rộng kinh doanh PSTT mà Vietcombank Quảng Ngãi thực 62 2.2.3 Thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Vietcombank Quảng Ngãi 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 75 2.3.1 Kết đạt 75 2.3.2 Hạn chế, nguyên nhân 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 83 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 83 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 83 3.1.2 Định hướng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NH TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi 85 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 86 3.2.1 Đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm PSTT sách khách hàng 87 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh PSTT ngân hàng 89 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm PSTT ngân hàng 90 3.2.4 Xây dựng sách phí giao dịch nghiệp vụ kinh doanh phái sinh tiền tệ hợp lý 91 3.2.5 Điều chỉnh mức ký quỹ phù hợp 92 3.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực nghiệp vụ 93 3.2.7 Tăng cường quản lý rủi ro kinh doanh PSTT 95 3.2.8 Mở rộng quan hệ hợp tác với NHTM khác 96 3.3 KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 96 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 96 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 98 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam EUR Đồng tiền chung châu Âu GBP Đồng bảng Anh HĐPS Hợp đồng phái sinh NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước PSTT Phái sinh tiền tệ TMCP Thương mại cổ phần USD Đô la Mỹ Vietcombank Quảng Ngãi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VND Việt Nam Đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2011– 45 bảng 2.1 2013 2.2 Tình hình dư nợ tín dụng chi nhánh giai đoạn 2011 47 2013 2.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ Vietcombank Quảng 48 Ngãi giai đoạn 2011 - 2013 2.4 Doanh số hoạt động toán nội địa chi nhánh 49 2.5 Doanh số hoạt động toán quốc tế chi nhánh 51 2.6 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng 52 Ngãi giai đoạn 2011 - 2013 2.7 Loại giao dịch ngoại hối mà doanh nghiệp sử dụng 56 2.8 Điều mà doanh nghiệp mong muốn ngân hàng làm để 61 tạo điều kiện cho họ sử dụng tốt sản phẩm PSTT 2.9 Doanh số kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi 66 giai đoạn 2011 - 2013 2.10 Hoạt động mua, bán ngoại tệ kỳ hạn Vietcombank 67 Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2013 2.11 Số lượng hợp đồng kỳ hạn hợp đồng hoán đổi theo kỳ 72 hạn giao dịch Vietcombank Quảng Ngãi 2.12 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh PSTT ngân hàng 73 2.13 Thị phần doanh số kinh doanh PSTT Vietcombank 74 Quảng Ngãi so với NHTM địa bàn DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang Tiện ích sản phẩm PSTT mà doanh nghiệp 57 biểu đồ 2.1 quan tâm 2.2 Nguyên nhân doanh nghiệp chưa sử dụng sản 57 phẩm PSTT 2.3 Nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT khách hàng 59 tương lai 2.4 Khả sử dụng sản phẩm PSTT 61 2.5 Doanh số mua, bán ngoại tệ kỳ hạn 67 Vietcombank Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2013 2.6 Thị phần doanh số kinh doanh PSTT NHTM địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, xu mở cửa hội nhập kinh tế thị trường tạo hội thách thức không nhỏ hệ thống ngân hàng thương mại nước ta Bên cạnh sản phẩm kinh doanh truyền thống, ngân hàng thương mại xu hướng mở rộng nhiều nghiệp vụ kinh doanh đại thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Sự đời phát triển sản phẩm phái sinh tiền tệ giúp ngân hàng cung cấp cho khách hàng biện pháp hiệu để phòng ngừa rủi ro hối đối thị trường biến động kinh tế, tài chính, qua đó, ngân hàng vừa tạo thu nhập, vừa đa dạng hóa danh mục sản phẩm Bên cạnh đó, tham gia hoạt động kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng tạo trạng thái ngoại tệ mở dẫn đến rủi ro tỷ giá cho ngân hàng tỷ giá thị trường biến động Việc sử dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng hạn chế rủi ro Hiện nay, thị trường phái sinh giới phát triển, nghiệp vụ phái sinh đa dạng sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Nhưng Việt Nam, thị trường công cụ phái sinh sơ khai, nghiệp vụ phái sinh phát triển, thể doanh số giao dịch Ngân hàng thấp, chí số NHTM giao dịch Tại Quảng Ngãi, sản phẩm phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi đưa vào sử dụng thời gian gần đây, hiệu mang lại chưa cao Vì vậy, mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi yêu cầu cấp thiết Với đề tài “Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi”, tác giả muốn đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng kinh doanh phái sinh 97 - Tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác, thực sách mở cửa, xúc tiến thương mại với nước để tạo mơi trường đầu tư rộng lớn, dễ dàng hòa nhập với thị trường tài quốc tế - Chính phủ nên định hướng xây dựng văn luật riêng điều chỉnh giao dịch, hoạt động phức tạp liên quan đến cơng cụ phái sinh Theo đó, luật cần quy định rõ nội dung như: + Đối với công cụ phái sinh: Các sản phẩm phái sinh phép lưu hành, tiêu chuẩn, thời hạn công cụ này, nội dung hợp đồng phái sinh quy trình giao dịch loại hợp đồng quy định cụ thể loại hợp đồng giao dịch phái sinh nước, quốc tế + Đối với chủ thể tham gia giao dịch phái sinh: cần quy định rõ tư cách pháp lý, mức độ xếp hạng tín dụng, lượng vốn tối thiểu,… tham gia vào thị trường; + Quy định cụ thể người môi giới: điều kiện chuyên môn, yêu cầu vốn, quy định trách nhiệm,… - Hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy định thuế, chế độ ghi sổ kế toán,… cách đồng bộ, thống cụ thể theo hướng tạo hành lang pháp lý an toàn giúp nhà đầu tư an tâm đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh PSTT - Hiện nước ta, công cụ phái sinh tiền tệ chủ yếu giao dịch thị trường ngoại hối giao dịch phi tập trung Điều khiến cho tính khoản hợp đồng thấp, nhà đầu tư bất lợi thơng tin, khách hàng,… Vì Chính phủ tạo điều kiện, phối hợp với Bộ ngành liên quan NHNN để xây dựng Sở giao dịch công cụ phái sinh riêng biệt, tạo thị trường phái sinh tập trung cho nhiều nhà đầu tư tham gia Với thị trường giao dịch thức này, đảm bảo tính an tồn, hiệu 98 cho nhà đầu tư, cung cấp thông tin minh bạch, uy tín cho thị trường; giảm chi phí giao dịch, tăng tính khoản cho thị trường,… 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Trong thời gian qua, sách quản lý ngoại hối NHNN phần làm cho nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ bị hạn chế nhiều Với mơi trường hội nhập đòi hỏi NHNN chuyển biến tích cực cách quản lý thay đổi điều hành, tạo thuận lợi hơn, môi trường thơng thống cho NHTM cá nhân, tổ chức kinh tế mạnh dạn tham gia thị trường phái sinh Cụ thể: - NHNN tăng cường phối hợp với NHTM tổ chức quốc tế vấn đề minh bạch hóa thơng tin tài chính, tiền tệ nhằm hạn chế rủi ro không đáng có, đồng thời làm giảm biến động lớn thị trường sai lệch thông tin gây - NHNN cần quy định cụ thể hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tiến tới phát triển thị trường tương lai, nhằm đa dạng hóa hình thức phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Từ đó, tạo điều kiện dễ dàng cho ngân hàng việc triển khai nhanh chóng hiệu quả, đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý tra, giám sát, tạo tính thống tồn hệ thống ngân hàng - Nhà nước cần nới lỏng dần sách can thiệp trực tiếp vào thị trường, chế điều hành tỷ giá linh hoạt hơn, tạo thị trường ngoại hối phản ảnh quan hệ cung, cầu ngoại tệ NHMM phải thường xuyên điều chỉnh linh hoạt biên độ dao động tỷ giá phù hợp với thị trường quốc tế, bước nâng cao giá trị đồng nội tệ thị trường giới, đến thời điểm thích hợp xóa bỏ biên độ giao động tỷ giá, hướng đến tự chuyển đổi tiền đồng Việt Nam Khi thị trường ngoại hối nước tiến 99 gần với thị trường quốc tế, doanh nghiệp quan tâm nhiều đến công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khoản ngoại tệ - Theo định 145/2004 QĐ-NHNN NHTM phép bán quyền chọn cho tổ chức kinh tế cá nhân, điều làm giảm tính hấp dẫn quyền chọn linh động đầu tư tổ chức kinh tế Vì tương lai NHNN cho phép NHTM thực mua quyền chọn từ tổ chức kinh tế cá nhân - NHNN nên mở rộng đối tượng mua bán ngoại tệ, để tránh tình trạng số doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng công cụ bảo vệ rủi ro tỷ giá nên NHNN phải can thiệp quản lý chặt chẽ để bảo vệ doanh nghiệp nhà đầu tư, từ dẫn tới việc doanh nghiệp khơng cần sử dụng cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá sử bảo vệ sách NHNN - NHNN cần kiểm soát tiến tới loại bỏ thị trường ngoại tệ hoạt động thị trường ảnh hưởng lớn đến hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Bên cạnh NHNN phải dự trữ ngoại tệ đủ mạnh để kịp thời can thiệp vào thị trường, ổn định cung hay cầu ngoại tệ - NHNN hỗ trợ, phối hợp với ngành, tổ chức tài để phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp việc sử dụng cơng cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Đồng thời tiến hành khoá đào tạo tập huấn nghiệp vụ phái sinh, kỹ cần thiết giao dịch phái sinh cho cán bộ, nhân viên ngân hàng nhằm cung cấp cho họ kiến thức công cụ phái sinh, làm tảng cho NHTM sáng tạo tự thiết kế sản phẩm phái sinh cho ngân hàng mình, hay nói cách khác khả tự doanh sản phẩm PSTT 100 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Để tăng hiệu cho hoạt động kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi nói riêng chi nhánh nói chung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần định hướng, đạo sách hỗ trợ cụ thể, nhằm tích cực tạo thuận lợi cho chi nhánh mở rộng hoạt động thời gian tới Cụ thể - Vietcombank thiết lập Phòng kinh doanh nghiệp vụ phái sinh đủ tiêu chuẩn chi nhánh cần ý đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo cán phòng thơng thạo nghiệp vụ kỹ chun mơn Từ trọng nâng cao lực kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế, kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo lợi nhuận cao đồng thời quản lý rủi ro ngoại hối cách hiệu - Tạo điều kiện trang bị cho chi nhánh sở vật chất đại, hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơng nghệ ln cập nhập theo trình độ phát triển giới khả kết nối với hệ thống thơng tin tồn cầu để bắt kịp diễn biến thị trường Bên cạnh đó, Hội sở Vietcombank cần thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, xây dựng hệ thống phân tích ngoại hối,… nhằm thơng tin kịp thời hỗ trợ cho chi nhánh hoạt động kiểm soát hạn chế rủi ro - Vietcombank cần tăng cường khả quản lý, hoạt động kiểm tra kiểm soát nội việc chấp hành nghiêm chỉnh quy trình nghiệp vụ ban hành chi nhánh để phát rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cảnh báo đưa biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời - Vietcombank ngân hàng quan hệ quốc tế rộng số các NHTM nước ta Để phát huy mạnh thời gian tới, Vietcombank cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý 101 nước ngồi, tích cực chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý sang thị trường nhằm trì, mở rộng mạng lưới tốn quốc tế, chuyển tiền, đặc biệt kết nối thị trường tài giới hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Bên cạnh đó, cần định hướng cho chi nhánh cấp việc sử dụng sản phẩm phái sinh, đồng thời nghiên cứu nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối áp dụng thị trường ngoại hối quốc tế để định NHNN cho phép áp dụng nghiệp vụ ngân hàng triển khai hoạt động tốt - Ban lãnh đạo ngân hàng cần đề chiến lược kinh doanh ngoại tệ cụ thể để thực đạt hiệu kinh doanh cao, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ cách cụ thể nhằm đánh giá xác thực hiệu hoạt động kinh doanh thời kỳ KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng hoạt động kinh doanh PSTT định hướng hoạt động kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm giúp cho hoạt động kinh doanh PSTT ngân hàng ngày hiệu quả, đa dạng, mở rộng Đồng thời, luận văn mạnh dạn đưa số kiến nghị phủ, ngành liên quan, với NHNN với Vietcombank Việt Nam để hoạt động kinh doanh ngoại tệ nghiệp vụ phái sinh tiền tệ ngày hoàn thiện đa dạng hơn, tạo điều kiện cho NHTM cho Vietcombank ứng dụng phát triển công cụ phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng 102 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế tài giới nhiều biến động nay, thị trường sản phẩm phái sinh ngày trở nên quan trọng cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ngân hàng thương mại Dù hoạt động kinh doanh ngoại tệ mạnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng chưa phát huy tối đa tiềm để mở rộng việc ứng dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp, cho thân ngân hàng, kinh doanh kiếm lợi nhuận Vì thời gian tới, Vietcombank cần nhiều nổ lực để nâng cao hồn thiện hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ mình, đáp ứng nhu cầu hội nhập thị trường ngoại hối nước với thị trường ngoại hối quốc tế, giúp khách hàng cơng cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá hữu hiệu Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận cơng cụ phái sinh, việc mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM, nhân tố tác động đến việc mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM - Phân tích thực trạng triển khai nghiệp vụ phái sinh tiền tệ Vietcombank Quảng Ngãi thời gian qua Từ đưa đánh giá chung kết đạt được, hạn chế đồng thời nguyên nhân tồn Và luận văn thực thêm khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT doanh nghiệp địa bàn tỉnh để làm sở tìm giải pháp khắc phục - Trên sở định hướng chi nhánh ngân hàng thời gian tới, kết phân tích thực trạng chương 2, luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể để góp phần mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng 103 Với kết nghiên cứu trên, luận văn hy vọng đưa số giải pháp phù hợp, góp phần tích cực vào hoạt động mở rộng kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi, nâng cao lực cạnh tranh khẳng định vị ngồi tỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn TS Tống Thiện Phước tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với tơi suốt q trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị cán làm việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ tơi nhiều để hồn thành luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, Th.s Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Thị trường ngoại hối giải pháp phòng ngừa rủi ro, NXB Thống kê [3] Đào Thị Kiều Linh (2010), Phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Học viện Ngân hàng [4] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài [5] PGS.TS Trần Hồng Ngân, PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Thanh toán quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [6] Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011,2012,2013 [7] Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011,2012,2013 [8] Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011,2012,2013 [9] GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2011), Thị trường ngoại hối nghiệp vụ phái sinh, NXB Thống kê, Học viện Ngân hàng, Hà Nội [10] GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Phạm Thị Hồng Anh (2012), Giáo trình kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê, Học viện Ngân hàng, Hà Nội [11] GS Đinh Xuân Trình, PGS TS Đặng Thị Nhàn (2011), Giáo trình Thanh tốn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật [12] PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến (2012), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê, Trường Đại học Ngoại thương, TP.HCM [13] Một số văn pháp luật như: Pháp lệnh ngoại hối 2005, Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quy chế hoạt động giao dịch hối đoái kèm theo Quyết định số 17/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/01/1998; định số 1452/2004/QĐ-NHNN Quyết định số 648/2004/QĐ NHNN, quy định nội dung hợp đồng phái sinh, số văn khác [14] http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Phat-trien-cong-cu-taichinh-phai-sinh-tien-te-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-VietNam/28417.tctc (11/07/2013) [15] http://taichinhviet.com.vn/1/107/171441-tong-quan-cac-cong-cu-phaisinh-tren-thi-truong-tai-chinh.htm (12/09/2011) [16] http://archive.saga.vn/Taichinh/Congcu/Congcuphaisinh/12293.saga PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA KHÁCH HÀNG Xin chào quý công ty, tên Nguyễn Thị Cẩm Vân, học viên cao học ngành Tài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nghiên cứu đề tài: “Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi” Để hoàn thành đề tài, mong nhận quan tâm giúp đỡ quý Công ty qua việc tham gia trả lời bảng câu hỏi Tất thông tin mà Công ty cung cấp, sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài, ngồi khơng sử dụng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Công ty! Câu 1: Doanh nghiệp anh (chị) thường sử dụng ngoại tệ nào? USD EUR GBP JPY Khác…… Câu 2: Doanh nghiệp giao dịch mua bán ngoại tệ với Ngân hàng đây? Vietcombank Eximbank BIDV Vietinbank Agribank NH Khác……………… Câu 3: Anh (chị) biết sản phẩm phái sinh sản phẩm đây? Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn Câu 4: Anh (chị) biết sản phẩm phái sinh qua kênh thông tin nào? Được đào tạo Biết qua báo chí, tivi, internet Được ngân hàng tư vấn, cung cấp kỹ thuật sử dụng Kênh thông tin khác……………………………… Câu 5: Doanh nghiệp anh (chị) sử dụng giao dịch ngoại tệ đây? Hợp đồng giao Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng quyền chọn Chưa sử dụng Câu 6: Doanh nghiệp anh(chị) đánh giá khả sử dụng sản phẩm phái sinh mình? Khả sử dụng tốt Khả sử dụng bình thường Sử dụng phải nhờ tư vấn Chưa khả sử dụng Câu 7: Tiện ích sản phẩm phái sinhdoanh nghiệp quan tâm Chủ động nguồn ngoại tệ tương lai Phòng ngừa rủi ro tỷ giá Kinh doanh kiếm lợi nhuận Khác…………………… Câu 8: Doanh nghiệp vui lòng cho biết yếu tố gây cản trở doanh nghiệp định sử dụng sản phẩm phái sinh? Nghiệp vụ khó sử dụng Thủ tục, quy định ngân hàng phức tạp Mức phí, ký quỹ cao Quy định pháp lý Ngân hàng chưa đáp ứng tốt Khác………………………… Câu 9: Doanh nghiệp vui lòng góp ý cho Ngân hàng thương mại cần làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng tốt sản phẩm phái sinh tiền tệ? (có thể nhiều lựa chọn) Mở lớp đào tạo, tổ chức hội thảo Đơn giản thủ tục, quy định pháp lý Giảm mức phí, ký quỹ Ngân hàng cần nhân viên chuyên nghiệp, sở vật chất đại Khơng cần làm Biện pháp khác………………… Câu 10: Doanh nghiệp anh(chị) vui lòng cho biết mức độ hài lòng giao dịch phái sinh tiền tệ với Vietcombank Quảng Ngãi Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Chưa giao dịch Anh (chị) vui lòng cho biết thơng tin: Tên doanh nghiệp:………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Họ tên anh (chị):……………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh(chị) giúp đỡ! PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Câu 1: Doanh nghiệp anh (chị) thường sử dụng ngoại tệ nào? Loại ngoại tệ USD EUR GBP JPY Khác Số lượng 102 0 Câu 2: Doanh nghiệp giao dịch mua bán ngoại tệ với Ngân hàng đây? Ngân hàng Vietcombank Eximbank BIDV Vietinbank Agribank Khác Số lượng 46 21 12 19 Tỷ lệ 42,2% 19,3% 11,0% 17,4% 2,8% 7,3% Câu 3: Anh (chị) biết sản phẩm phái sinh sản phẩm đây? Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn Số lượng 89 15 11 48 Câu 4: Anh (chị) biết sản phẩm phái sinh qua kênh thông tin nào? Được đào tạo Biết qua sách, vở, báo chí Được NH tư vấn Nguồn khác Tỷ lệ 18,35% 46,79% 28,44% 6,42% Số lượng 20 51 31 Câu 5: Doanh nghiệp anh (chị) sử dụng giao dịch ngoại tệ đây? Loại giao dịch Giao Kỳ hạn Hoán đổi Giao sau Quyền chọn Số lượng 89 19 0 Tỷ lệ 81,7% 17,4% 0,9% 0 Câu 6: Doanh nghiệp anh(chị) đánh giá khả sử dụng sản phẩm phái sinh mình? Khả sử dụng tốt Khả sử dụng bình thường Sử dụng phải nhờ tư vấn Chưa khả sử dụng Tỷ lệ 7,3% 14,7% 31,2% 46,8% Số lượng 16 34 51 Câu 7: Tiện ích sản phẩm phái sinhdoanh nghiệp quan tâm Tỷ lệ 54% 39% 2% 5% Chủ động nguồn ngoại tệ tương lai Phòng ngừa rủi ro tỷ giá Kinh doanh kiếm lợi nhuận Khác Số lượng 59 43 Câu 8: Doanh nghiệp vui lòng cho biết yếu tố gây cản trở doanh nghiệp định sử dụng sản phẩm phái sinh? Nghiệp vụ khó sử dụng Thủ tục, quy trình phức tạp Mức phí/ký quỹ cao Quy định pháp lý Ngân hàng chưa đáp ứng tốt Khác Tỷ lệ 88,1% 21,1% 58,7% 24,8% 5,5% 1,8% Số lượng 96 23 64 27 Câu 9: Doanh nghiệp vui lòng góp ý cho Ngân hàng thương mại, tổ chức liên quan cần làm để để hiểu sử dụng tốt sản phẩm phái sinh tiền tệ? Mở lớp đào tạo, tổ chức hội thảo Đơn giản thủ tục, quy định Giảm mức phí, ký quỹ Nhân viên chuyên nghiệp, sở vật chất đại Không cần làm Biện pháp khác………………… Tỷ lệ 40,9% 12,6% 28,8% 15,2% 0% 2,5% Số lượng 81 25 57 30 Câu 10: Doanh nghiệp anh(chị) vui lòng cho biết mức độ hài lòng giao dịch phái sinh tiền tệ với Vietcombank Quảng Ngãi Mức độ hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Chưa giao dịch Số lượng 18 48 23 14 ... mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp mở rộng. .. phái sinh tiền tệ? Tiêu chí đánh giá mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng thương mại? + Hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Quảng Ngãi nào?... lý luận kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng thương mại + Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi + Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh quảng ngãi , Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn