Mở rộng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng

105 21 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU THỦY MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU THỦY MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thu Thủy iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng 11 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng NHTM 13 1.1.4 Rủi ro cho vay tiêu dùng 18 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 20 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng 20 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM 23 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 iv 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 36 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 44 2.2.1 Bối cảnh thị trường ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 44 2.2.2 Các biện pháp Ngân hàng triển khai nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng thời gian qua 46 2.2.3 Kết mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua 49 2.2.4 Đánh giá chung mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 65 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Bối cảnh thị trường thời gian tới 65 3.1.2 Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 69 3.1.3 Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 71 v 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu 72 3.2.2 Hồn thiện đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng 74 3.2.3 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay tiêu dùng 76 3.2.4 Tăng cường hoạt động truyền thông, cổ động 78 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cho vay tiêu dùng 81 3.2.6 Tăng cường công tác tra, giám sát tín dụng 83 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Đối với Chính phủ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Đà Nẵng 85 3.3.2 Đối với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CVTD Cho vay tiêu dùng DN Doanh nghiệp GTCG Giấy tờ có giá KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNO&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn năm 2013 37 2.2 Tình hình cho vay năm 2013 40 2.3 Kết kinh doanh năm 2013 42 2.4 Các tiêu đánh giá mở rộng quy cho vay tiêu dùng chi nhánh 49 25 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm cho vay 50 2.6 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay 54 2.7 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm 55 2.8 Dư nợ tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng địa bàn Thành phố 2.9 Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng 2.10 57 58 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng 59 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp 15 1.2 Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp 17 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ Trang 2.1 Huy động vốn năm 2013 theo loại tiền 39 2.2 Huy động vốn năm 2013 quy VNĐ 39 3.1 Nhu cầu vay vốn tiêu dùng theo mục đích 67 3.2 Nguyên nhân khách hàng không vay vốn tiêu dùng 68 ngân hàng ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quy hoạt động, lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại địa bàn TP Đà Nẵng ngày mở rộng phát triển lên, theo dịch vụ ngân hàng ngày hồn thiện Trong tình hình bán bn khó khăn nay, dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM trọng đầu tư hết Bên cạnh sản phẩm dịch vụ bán lẻ ngày đa dạng hồn thiện cho vay tiêu dùng lĩnh vực mà ngân hàng trọng đầu tư Cho vay tiêu dùng xuất nước phát triển từ năm 70 kỉ trước Ở Việt Nam, hoạt động NHTM ý đến khoảng 15 năm trở lại mảng thị trường mà ngân hàng hướng tới Với dân số thành phố gần triệu người, xu hướng ngày gia tăng với nhiều thành phần lao động trí thức có thu nhập tương đối, khách hàng tiềm để ngân hàng phát triển cho vay tiêu dùng Xu hướng ngân hàng mở cửa trở lại với cho vay tiêu dùng cá nhân nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng bối cảnh doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chùn tay vay vốn Nhiều ngân hàng nhận thấy cho vay khách hàng cá nhân dễ hơn, mặt lãi suất cao rủi ro thấp cho vay doanh nghiệp, giúp ngân hàng tăng dư nợ, tăng lãi mở rộng thị trường, mà không phụ thuộc căng thẳng đòi nợ doanh nghiệp nợ vốn bị giảm dần độ tín nhiệm bối cảnh gặp nhiều khó khăn sản xuất - kinh doanh, khoản Các gói tín dụng tiêu dùng khuyến khích nhu cầu mua, sửa chữa nhà cửa, phần khoản vay thường có giá trị cao, phần khác tổ chức tín dụng muốn góp phần “sưởi ấm” thị trường bất động sản đông cứng nguyên nhân khiến nhiều khách hàng lớn ngân hàng bị kẹt 82 sơ xuất nhỏ quản lý nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng Theo chuyên gia, khoảng thời gian lâu nữa, chất lượng tân cử nhân ngành tài chính, ngân hàng nước ta chưa thể có cải thiện đáng kể Vì vậy, cần phải tập trung vấn đề đào tạo cho cán tuyển dụng; tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức kinh doanh theo chế thị trường cho nguồn cán có, để đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp áp lực cạnh tranh ngày lớn môi trường kinh doanh Vietcombank Đà Nẵng có đại phận cán nhân viên tốt nghiệp đại học/ đại học, đào tạo chuyên môn ngành tài ngân hàng Tuy nhiên, tính phức tạp kinh tế khả cạnh tranh cao từ thị trường, mức độ phức tạp, khó khăn cơng tác tín dụng đội ngũ cho vay chưa đáp ứng kịp thời Thực tế đòi hỏi cán nhân viên ngân hàng cần phải cập nhật thường xuyên kiến thức sản phẩm ngân hàng bán lẻ, khơng sản phẩm thuộc lĩnh vực phụ trách mà sản phẩm ngân hàng khác để nâng cao lực cạnh tranh hoạt động Do vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán cho vay tiêu dùng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Ngân hàng cần đề số biện pháp sách như: - Tích cực mở khóa đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, kỹ bán hàng, kỹ thuyết phục, bán chéo sản phẩm Một điểm yếu phổ biến nhân viên ngân hàng thiếu tự tin giao tiếp dẫn đến thiếu khả trình bày cách thuyết phục, thiếu khả kiểm soát cám xúc, đặc biệt rơi vào tình giải với khách hàng khó tính mâu thuẫn lợi ích, thiếu khả tư sáng tạo dẫn đến gặp khó khăn vào tình cần chủ động đưa giải pháp Đối với cán quản lý cấp trung cao cấp, cần trọng đào tạo kỹ 83 mềm, kỹ quản lý, nhằm tạo bước đột phá tư khả quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch cải cách, cải tổ - Chun mơn hóa cán cho vay tiêu dùng, cán tín dụng cần phân công đảm nhiệm đặc thù cho vay định, phù hợp với tính cách, khả năng, trình độ kinh nghiệm Hiện nay, cán khách hàng thể nhân trụ sở chi nhánh thực chun mơn hóa vào cơng tác cho vay, cán phụ trách tín dụng phòng Giao dịch phải kiêm nhiệm thêm nhiều dịch vụ khác mảng Thơng tin khách hàng, thẻ, tài khoản… Chính mà cán tín dụng đơn vị nhiều hạn chế hiểu biết sâu sắc sản phẩm, khả tác nghiệp bị phân tán, gây cản trở cho giải hồ sơ khách hàng nhanh chóng, kịp thời - Xây dựng chế trách nhiệm quyền lợi rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh, nghiêm cấm tình trạng chèo kéo khách hàng nhau, hạ chuẩn cho vay dẫn đến đồn kết nội bộ, gia tăng rủi ro tín dụng Tiếp tục vận động bạn bè người thân sử dụng sản phẩm Vietcombank, đặc biệt sản phẩm tín dụng - Căn vào nhu cầu tuyển dụng, đặt hàng cho trường đại học, đào tạo theo đơn đặt hàng sinh viên ưu tú, động, có lực nhằm thu hút người tài cho Ngân hàng 3.2.6 Tăng cường công tác tra, giám sát tín dụng Khác với sản phẩm dịch vụ khác, cho vay trình lâu dài bao gồm diễn biến trước, sau cho vay Nếu trước cho vay việc dự báo đánh giá khả khách hàng; cho vay việc nhận nợ khách hàng, sau cho vay trình theo dõi thu hồi nợ Thông qua việc kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng Vì cán tín dụng cần phải thiết lập kế hoạch kiểm tra nội dung bản: 84 - Việc sử dụng nguồn vốn vay khách hàng có phù hợp, có mục đích ký hợp đồng tín dụng khơng? Đây khâu kiểm tra sau cho vay quan trọng để xác định tính xác, trung thực khách hàng - Tình hình tài sản đảm bảo nào? Khách hàng có thực cam kết sử dụng tài sản chấp ngân hàng hay không? Định kỳ tuân thủ hoạt động kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo để kịp thời điều chỉnh mức vay khách hàng - Tình hình thực trả nợ gốc lãi khách hàng có kế hoạch ký - Tình hình tài chính, thu nhập khách hàng có thay đổi biển động ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng hay không? Những nội dung quan trọng nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả thiện chí trả nợ khách hàng Mặt khác để thực quản lý khoản vay an toàn, hạn chế rủi ro khoản vay tiêu dùng, cán tín dụng nên đề nghị khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài sản thời gian vay như: bảo hiểm vật chất xe (đối với tài sản đảm bảo phương tiện lại xe ô tô), mua bảo hiểm hỏa hoạn cháy nổ (đối với tài sản đảm bảo nhà ở, đất ở), mua bảo hiểm bảo an tín dụng Bancainsurance tương ứng với số tiền, kỳ hạn vay Bên cạnh cơng tác kiểm tra cán tín dụng phận Kiểm tra giám sát tuân thủ Chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra, tra hồ sơ cho vay khách hàng đảm bảo tính trung thực, minh bạch khách quan để nhanh chóng phát rủi ro, xử lý kịp thời, đảm bảo tính an tồn cho khoản vay 85 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Đà Nẵng a Đối với Chính phủ, ngành liên quan - Chính phủ cần đưa biện pháp nhằm bình ổn kinh tế vĩ mơ, xác định rõ mục tiêu hướng phát triển kinh tế… tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao mức sống thu nhập người lao động, mở rộng cho vay tiêu dùng - Chính phủ cần nghiên cứu để đưa luật định, Nghị định có liên quan sách tài nhà đất, phù hợp với điều kiện thực tế - Các ngành cần quan tâm giúp đỡ loại giấy tờ hành giúp cho khách hàng vay vốn dễ dàng như: đẩy nhanh tốc độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian công chứng, đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo - Đối với việc xử lý tài sản cầm cố, chấp người vay khả chi trả, đề nghị quan chức phối hợp với NHTM việc tạo nên tổ cơng tác có đủ thẩm quyền giúp ngân hàng phát mại tài sản, nhanh chóng thu hồi nợ, giảm bớt rủi ro chi phí bảo quản, phát mại tài sản - Chính phủ quan ban ngành khuyến khích tổ chức hoạt động trả lương cho người lao động qua hệ thống tài khoản NHTM, khuyến khích hình thức không dùng tiền mặt Đây điều kiện thuận lợi để phát triển cho vay tiêu dùng tương lai b Đối với NHNN - NHNN cần đổi chế lãi suất phù hợp với mục tiêu sách 86 tiền tệ, phù hợp với nhu cầu tiền tệ điều kiện thực tế; linh hoạt việc điều hành cơng cụ sách tiền tệ tỷ giá, lãi suất, dự trữ bắt buộc để hoạt động NHTM thay đổi phù hợp với diễn biến thị trường - Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy, quy định, hướng dẫn cụ thể sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng, tránh nhầm lẫn xung đột việc thực thi, văn hỗ trợ tạo hành lang pháp lý thông thoáng đầy đủ nhằm bảo vệ NHTM phát triển hoạt động cho vay Khoảng thời gian từ lúc ban hành định, quy định đến có thay đổi cần kéo dài tránh thay đổi liên tục Việc thay đổi liên tục gây khó khăn cho NHTM việc đầu tư thời gian, chi phí để đào tạo, hướng dẫn cán hoạt động dễ xảy sai sót - NHNN có sách khuyến khích phát triển tín dụng tiêu dùng phù hợp biện pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM niêm yết lãi suất, điều kiện cho vay theo quy định pháp luật hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng cạnh tranh lành mạnh ngân hàng Đặc biệt việc niêm yết lãi suất phòng giao dịch, chi nhánh NHTM, điểm giới thiệu dịch vụ TCTD phải công khai biểu lãi suất chi tiết áp dụng cho nhóm sản phẩm, loại sản phẩm cho vay Đồng thời, NHNN cần phối hợp với quan tra, giám sát xử lý nghiêm trường hợp sai phạm nhằm ổn định thị trường tiền tệ, qua cơng tác triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng đảm bảo an toàn, lành mạnh - NHNN cần ban hành quy định lãi suất cho vay Cơng ty tài chính, tăng cường kiểm tra, kiểm sát tính minh bạch cho vay 87 cơng ty tài chính, tránh trường hợp khách hàng bị bẫy vay tiêu dùng với lãi suất cao, gia tăng nợ xấu đặc biệt từ tháng 6/2014 theo nghị định 39/2014/NĐ-CP cơng ty tài phép triển khai thêm nhiều hoạt động phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, thẻ tín dụng, tham gia hoạt động bao toán, kinh doanh ngoại hối… - NHNN nên tạo điều kiện cho Vietcombank việc mở rộng mạng lưới Chi nhánh, phòng giao dịch sở để Ngân hàng đẩy mạnh công tác mở rộng hoạt động bán lẻ, phát triển cho vay tiêu dùng c Đối với UBND Thành phố Đà Nẵng - UBND cần đầu tư phát triền công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ đời sống người dân, góp phần gia tăng mức cung hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu công chúng ngày tốt hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng - UBND thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng Ngân hàng - Tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng việc phối hợp với quan ban ngành có liên quan việc xử lý nợ vay, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khâu thi hành án 3.3.2 Đối với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Hiện nay, nhiều thủ tục hồ sơ Vietcombank bị khách hàng cho phức tạp, rườm rà so với nhiều ngân hàng khác Vì thế, Vietcombank Việt Nam cần nghiên cứu tinh giảm, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ vay vốn ngân hàng Việc làm không tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch mà giúp hồ sơ lưu giữ ngân hàng gọn nhẹ, giảm bớt giấy tờ không cần thiết - Vietcombank nên xây dựng sản phẩm chuẩn mới, hồn thiện quy trình, quy chế cấp tín dụng phù hợp với nhu cầu đối tượng 88 khách hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng mới, tăng tính cạnh tranh so với NHTM - Một cản trở khác hoạt động cho vay tiêu dùng cách định giá tài sản Bất động sản Ngân hàng chưa có tính cạnh tranh so với ngân hàng bạn địa bàn Khi định giá tài sản đảm bảo, Chi nhánh thường phương pháp sau: + Dựa khung giá UBND, phương pháp định giá thường cho mức giá thấp nên gây khó khăn, cản trở cho nhiều vay khách hàng + Phương pháp so sánh giá thị trường: cán tín dụng, dựa mức giá thị trường, áp dụng vào tính tốn định giá tài sản đảm bảo, khơng vượt lần khung giá UBND Cách định giá mang tính chủ quan, phụ thuộc vào cán tín dụng, cán cho vay Vietcombank có khả định giá hạn chế, chưa qua lớp đào tạo chuyên nghiệp thẩm định giá + Thuê tổ chức định giá độc lập: phương pháp này, giá trị tài sản đảm bảo khách hàng đánh giá tương đối phù hợp với thị trường Tuy nhiên, việc thuê ngoài, việc tốn thêm chi phí thẩm định giá cho khách hàng thể tính chưa chun nghiệp cơng tác thẩm định Ngân hàng Vì vậy, lâu dài để tăng tính cạnh tranh, thể chuyên nghiệp NHTM hàng đầu, Vietcombank nên có phận chuyên môn thẩm định giá, hoạt động độc lập hỗ trợ tốt cho cán tín dụng trực tiếp cho vay - Công nghệ ngân hàng yếu tố quan trọng tạo cạnh tranh NHTM đặc biệt thời đại công nghệ thông tin Công nghệ tin học giới ngày mở hội thuận lợi cho Chi nhánh 89 chiến lược đại hóa ngân hàng Ngày nay, hoạt động kinh doanh thiếu hỗ trợ từ công nghệ thông tin Khối lượng khách hàng giao dịch Internet phổ biến Chỉ cần click chuột, mua hàng hóa, sản phẩm châu lục Nắm bắt điều đó, Ngân hàng trực tuyến đời vừa góp phần giảm thiểu tác nghiệp quầy, vừa tiện lợi cho khách hàng giao dịch Tuy nhiên, dịch vụ trực tuyến Vietcombank dừng lại phần lớn vào tài khoản tiền gửi toán, tiết kiệm thẻ Chúng ta có chuyển khoản online, toán dịch vụ online, tiết kiệm tự động online, có kê qua thẻ tín dụng chưa có dịch vụ thu nợ online hay nộp hồ sơ vay online Trong nhiều NHTM nhanh chóng vào chiến dịch huy động khách hàng nộp hồ sơ vay trực tuyến ABBank, Techcombank, ACB…Vì thế, thời gian tới Vietcombank cần nghiên cứu triển khai dịch vụ như: nộp hồ sơ vay vốn online, toán dư nợ gốc lãi online vừa tăng tính cạnh tranh kênh hoạt động, vừa tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp bao gồm: Tiềm phát triển thị trường CVTD Chiến lược phát triển NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam nói chung Chi nhánh nói riêng, nhận định đưa từ thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng phân tích Chương - Trên sở phân tích đề xuất giải pháp, luận văn đưa vài giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh giải pháp lớn là: Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu; Hồn thiện đa dạng hóa sản phẩm CVTD; Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay; Tăng cường 90 hoạt động truyền thông cổ động; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cho vay tiêu dùng; Tăng cường cơng tác tra, giám sát tín dụng - Luận văn đề xuất kiến nghị với Cơ quan quyền VCB TW nhằm tạo tiền đề cho việc triển khai giải pháp đề xuất 91 KẾT LUẬN Cho vay tiêu dùng dịch vụ phổ biến cac NHTM Tổ chức tài giới Việt Nam cho vay tiêu dùng bắt đầu sôi động từ năm 2005 Đến nay, hàng loạt NHTM hướng đến cho vay tiêu dùng từ tài sản lớn mua nhà, bất động sản, xe ô tô… đến tài sản có giá trị nhỏ xe máy, máy giặt, ti vi, máy tính … Sự đời cơng ty tài 100% vốn nước ngồi gần khằng định sức hút thị trườn cho vay tiêu dùng Nắm bắt xu thị trường, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực, việc mở rộng cho vay tiêu dùng gần NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng không ngừng đầu tư vào mở rộng cho vay tiêu dùng Trên sở nghiên cứu mở rộng cho vay tiêu dùng, phân tích thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh, luận văn mạnh dạn đưa vài giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn định bền vững Trong trình nghiên cứu, thân nhiều nổ lực khả hạn chế nên luận văn không tránh khỏi tồn tại, khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận đóng góp quý báu độc giả, nhà nghiên cứu thầy để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê [2] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thơng vận tải [3] TS Nguyễn Hòa Nhân (2011), Tài tiền tệ, Nhà xuất tài [4] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (2011), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011 [5] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (2012), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 [6] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 [7] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (2011), Chiến lược hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2020 [8] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2013), Báo cáo thường niên 2013 [9] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia [10] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU VAY TIÊU DÙNG Xin chào ông (bà)! Tôi tên Lê Thị Thu Thủy , học viên cao học lớp Tài chính-Ngân hàng Tơi thực đề tài nghiên cứu “Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng” Ơng (bà) vui lòng trả lời giúp số thông tin sau, thông tin sử dụng nghiên cứu thân tơi, hồn tồn bảo mật khơng có thơng tin cá nhân Họ tên:….………………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………………………… Phần I: Thông tin chung 1.1 Đối tượng: Đang học c Không làm c Đang làm c Tự kinh doanh c Nghỉ hưu c c Nữ c 18 - 30 tuổi c 30 - 45 tuổi c 45 - 60 tuổi c > 60 tuổi c 1.2 Giới tính: Nam 1.3 Độ tuổi: 1.4 Tình trạng nhân: Có gia đình c Đã ly c Độc thân c Góa c c Đại học c 1.4 Trình độ học vấn: Sau đại học Cao đẳng c Dưới TH c THPT, Trung cấp c 1.5 Mức thu nhập tháng: Dưới triệu đồng c Từ - 10 triệu đồng c Từ 10 - 20 triệu đồng c Trên 20 triệu đồng c Có nhà riêng c Hiện chung c Hiện nhà thuê c Khác c 1.6 Tình trạng nhà ở: 1.7 Ơng(bà) có nhu cầu vay vốn tiêu dùng khơng? Có c Khơng c 1.8 Hiện ơng (bà) có vay vốn tiêu dùng Ngân hàng khơng? Có c Chuyển sang phần II Không c Chuyển sang câu 1.9 1.9 Vì ơng(bà) khơng vay vốn tiêu dùng: Khơng có nhu cầu c Khơng biết đến hình thức c Khơng có tài sản chấp c Thủ tục phức tạp c Năng lực tài Ngân hàng chưa đủ c Chính sách tín dụng Ngân hàng chưa phù hợp c Khả quản lý Ngân hàng c Lãi suất cao c Thu nhập không ổn định, khơng có khả chi trả c 10 Mơi trường kinh tế-xã hội không ổn định c 11 Môi trường pháp lý chưa đồng bộ, rõ ràng c 12 Khác: (nêu rõ) ……………………………………………… c Chuyển sang phần III Phần II: Nhu cầu vay vốn tiêu dùng: 2.1 Mục đích vay vốn tiêu dùng: Mua, sữa nhà nhận chuyển nhượng QSD đất để làm nhà c Mua sắm phương tiện lại, vật dụng gia đình c Chi phí học tập chữa bệnh c Mua xe ô tô c Người lao động làm việc nước c Thấu chi tài khoản khác c (Ghi rõ: ………………………………………………………… ) 2.2 Nhu cầu vốn vay tiêu dùng: Dưới 50 triệu đồng c 50 - 100 triệu đồng c 100 - 500 triệu đồng c Trên 500 triệu đồng c 2.3 Nhu cầu tài sản bảo đảm: Khơng có bảo đảm c Có bảo đảm tồn c Có bảo đảm phần c 2.4 Nhu cầu thời hạn vay: Ngắn hạn c Trung hạn c Dài hạn c 2.5 Nhu cầu Ngân hàng cho vay: 1.NHTMCP Ngoại thươngc 3.NH TMCP Á Châu NH TMCP Sài Gòn Thương tín c c 4.Ngân hàng khác (Nêu rõ): c 2.6 Lý lựa chọn Ngân hàng: Thủ tục đơn giản c Đội ngũ cán chuyên nghiệpc Lãi suất hợp lý c Uy tín c Khác: (nêu rõ) ……………………………………………………… c Phần III: Kiến thức vay vốn tiêu dùng: 3.1 Ơng bà có biết hình thức cho vay tiêu dùng Ngân hàng thực không? Mua, sữa nhà nhận chuyển nhượng QSD đất để làm nhà c Mua sắm phương tiện lại, vật dụng gia đình c Chi phí học tập chữa bệnh c Mua xe ô tô c Người lao động làm việc nước c Thấu chi tài khoản khác c (Ghi rõ: ………………………………………………………………………) Không biết c 3.3 Ông bà có biết có Ngân hàng cho vay tiêu dùng không? Tất ngân hàng c Chỉ có NHTM thuộc nhà nước c ChỉNH TM - CP 4.Khơng có Ngân hàng c c 3.4 Ơng (bà) có biết thời hạn vay tiêu dùng không? Ngắn hạn c Trung hạn c Dài hạn c 3.5 Ông (bà) cho biết Ngân hàng sử dụng hình thức bảo đảm việc cho vay tiêu dùng khơng? Khơng có bảo đảm c Có bảo đảm tồn c Có bảo đảm phần c Xin cám ơn ông bà giúp tơi hồn thành phần vấn này! ... Ngoại thương Việt Nam 69 3.1.3 Đ nh hướng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nh nh Đà Nẵng 71 v 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH. .. cho vay tiêu dùng mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM Qua thấy tầm quan trọng việc mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM - Phân tích, đ nh giá thực trạng cho vay tiêu dùng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam –. .. CHI NH NH ĐÀ NẴNG Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NH NH ĐÀ NẴNG Tổng quan tài liệu nghiên cứu Mở rộng cho vay tiêu dùng giải pháp mở rộng tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng , Mở rộng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn