Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

110 20 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒNG THỊ KIM NGÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒNG THỊ KIM NGÂN HOÀN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành : TàiNgân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đồng Thị Kim Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 hái niệm hoạt động cho vay 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay .8 1.1.3 Các phƣơng thức cho vay 10 1.1.4 Vai tr hoạt động cho vay 11 1.1.5 Rủi ro hoạt động cho vay NHTM .13 1.2 PHƢƠNG THỨC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG 17 1.2.1 hái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng 17 1.2.2 Công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp.21 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay hạn mức tín dụng 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 32 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn .33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 33 2.1.4 hái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 35 2.2 CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN .44 2.2.1 Đặc điểm sách cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam 44 2.2.2 Nội dung cơng tác cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp đƣợc áp dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 46 2.2.3 ết cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 63 2.3.1 Những kết đạt đƣợc cơng tác cho vay theo hạn mức tín dụng 63 2.3.2 Những tồn hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 65 2.3.3 Nguyên nhân tồn hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 66 ẾT LUẬN CHƢƠNG .68 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 69 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn năm tới 69 3.1.2 Định hƣớng công tác cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp 70 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 71 3.2.1 Hoàn thiện cách xác định HMTD th i hạn cho vay .71 3.2.2 Yêu c u số liệu khách hàng cung cấp .75 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đào tạo cán tổ chức nhân 78 3.2.4 Hạn chế cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp xây l p 83 3.2.5 Tăng cƣ ng kiểm tra giám sát sau tín dụng 86 3.2.6 Các giải pháp khác 88 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ 90 3.3.1 iến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 90 3.3.2 iến nghị Chính Phủ 92 ẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BCTC CBTD : Báo cáo tài : Cán tín dụng - CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng - CN : Chi nhánh - CPSXKD : Chi phí sản xuất kinh doanh - DN : Doanh nghiệp - - HĐTD: Hợp đồng tín dụng - HMTD KBNN : Hạn mức tín dụng :ho bạc Nhà nƣớc - KH : Khách hàng - KHCN : Khách hàng cá nhân - KHDN :hách hàng doanh nghiệp - NH : Ngân hàng - NHCT : Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - NHCV : Ngân hàng cho vay - NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc - NHTM : Ngân hàng thƣơng mại - TCKT : Tổ chức kinh tế - TMCP : Thƣơng mại cổ ph n - - TSBĐ: Tài sản bảo đảm - TSLĐ : Tài sản lƣu động - VLĐ : Vốn lƣu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 ết huy động vốn Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 36 2.2 Dƣ nợ cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 39 2.3 Nợ xấu t lệ nợ xấu cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 42 2.4 ết hoạt động kinh doanh Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 43 2.5 Các thông số đ u vào 50 2.6 Đánh giá phù hợp kế hoạch 51 2.7 Tính tốn nhu c u vốn lƣu động bình quân 52 2.8 Tình hình cho vay HDN phân theo phƣơng thức HMTD Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 58 2.9 Số lƣợng HDN vay vốn theo phƣơng thức cấp tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 59 2.10 Chất lƣợng dƣ nợ cho vay HDN theo phƣơng thức cấp tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 61 2.11 Th i hạn giải hồ sơ bình quân Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, ngân hàng n m giữ vai tr quan trọng thay đƣợc kinh tế Ngân hàng kênh trung gian luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi có nhu c u sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đ u tƣ vào hội kinh doanh sinh l i hay giải nhu c u tiêu dùng Tất nhằm mục đích đảm bảo cho kinh tế tăng trƣởng ổn định, nhịp nhàng đ i sống ngƣ i dân đƣợc nâng cao Song song với phát triển kinh tế, hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày hoàn thiện phát triển, khẳng định vai tr then chốt kinh tế Một hoạt động khiến ngân hàng trở nên quan trọng bao gi hết hoạt động cho vay Cho vay chiếm t trọng chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam hoản mục thƣ ng chiếm 50% giá trị tổng tài sản tạo từ 1/2 đến 2/3 tổng doanh thu ngân hàng Với xu hƣớng toàn c u hóa mở cửa kinh tế diễn mạnh mẽ, nhu c u vốn kinh tế ngày tăng, điều kiện thuận lợi để hoạt động cho vay phát triển, gia tăng thu nhập cho ngân hàng Về phía doanh nghiệp, nguồn vốn kinh doanh đƣợc đáp ứng kịp th i tảng vững ch c để doanh nghiệp trì mở rộng hoạt động sản xuất Trong cấu vốn, nguồn vốn chủ sở hữu ổn định nhƣng lại không đủ lớn để tài trợ hết tất nhu c u phát sinh chu kỳ sản xuất, nhu c u mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhu c u vốn xuất ph n chênh lệch d ng tiền vào d ng tiền ra, ph n đặc điểm th i vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu c u vốn lúc tăng cao lúc giảm thấp Để giải vấn đề này, doanh nghiệp tiến hành vay vốn ng n hạn ngân hàng theo phƣơng thức hạn mức tín dụng Trên thực tế, doanh nghiệp tìm đến tài trợ vốn ng n hạn ngân hàng thƣ ng đƣợc khuyến khích sử dụng phƣơng thức vay vốn theo hạn mức tín dụng, đặc biệt doanh nghiệp có uy tín, hoạt động kinh doanh ổn định, minh bạch có lịch sử quan hệ tín dụng tốt Những ƣu điểm phƣơng thức cho vay mang lại chủ động việc sử dụng hiệu nguồn vốn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn số chi nhánh cấp đặt trụ sở hoạt động chủ yếu bên b Đông sông Hàn - thành phố Đà Nẵng Với mạnh thƣơng hiệu, bề dày kinh nghiệm, chất lƣợng phục vụ, mạng lƣới rộng kh p, chi nhánh không ngừng đẩy mạnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ thu hút khách hàng nhằm tăng thị ph n tạo l ng tin nơi khách hàng Trong cấu cho vay chi nhánh, hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chiếm t trọng cao mang lại nguồn thu lớn cho chi nhánh Tuy nhiên th i gian qua hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh phát sinh vấn đề tồn định nhƣ hạn mức tín dụng ngân hàng cung cấp không đáp ứng đủ nhu c u doanh nghiệp, th i hạn cho vay không phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, th i hạn giải hồ sơ c n kéo dài, Những tồn khiến cho hoạt động cho vay chƣa thực phát triển hết mức Để thực tốt đƣợc hoạt động này, chi nhánh c n phải có giải pháp cụ thể để kh c phục tồn tại, hoàn thiện phát triển công tác cho vay theo hạn mức tín dụng Nhận thức đƣợc vấn đề trên, sau th i gian làm việc Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành, định lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác cho vay hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ 86 theo dõi cho cơng trình, u c u H sử dụng tài khoản toán mở chi nhánh để thực tất giao dịch liên quan đến cơng trình cho vay, đặc biệt nhận giá trị toán khối lƣợng chủ đ u tƣ 3.2.5 Tăng cƣờng kiểm tra giám sát sau tín dụng Mục tiêu tăng trƣởng tín dụng ln đƣợc Vietinbank đặt lên hàng d u Tuy nhiên tăng trƣởng tín dụng phải đơi với đảm bảo an toàn vốn Nhƣ vậy, hệ thống Vietinbank tăng trƣởng bền vững, xây dựng đƣợc uy tín thị trƣ ng tài iểm tra giám sát sau tín dụng khơng n m b t thông tin, theo dõi cập nhật kịp th i tình hình khoản vay, tình hình hoạt động khách hàng mà hết c n có ý nghĩa hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh Trên thực tế, Vietinbank Ngũ Hành Sơn công việc chƣa đƣợc quan tâm mức Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều vụ án lừa đảo, chiếm đoạt liên quan đến hoạt động ngân hàng mà rủi ro cho vay xuất phát từ nguyên nhân chƣa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát khoản vay Vì để góp ph n hồn thiện công tác cho vay theo phƣơng thức HMTD, Vietinbank Ngũ Hành Sơn c n quan tâm mức đến hoạt động kiểm tra giám sát sau tín dụng theo hƣớng: - iểm tra, giám sát khoản vay, n m b t kịp th i tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động khách hàng để biết ch c vốn vay đƣợc sử dụng mục đích đánh giá đƣợc hiệu thực phƣơng án kinh doanh, khả trả nợ khách hàng Nội dung kiểm tra c n thể rõ hàng hóa hình thành từ vốn vay tồn dƣới hình thái nào, giai đoạn trình sản xuất, hàng hóa có đủ để đảm bảo toàn dƣ nợ vay hay khơng, đánh giá sơ tình hình kinh doanh khách hàng th i điểm kiểm tra C n phân biệt rõ chức năng, trách nhiệm phận, CBTD, nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ chuyên môn Tất kiểm tra c n phải ghi nhận vào biên CBTD phải đƣa đánh giá khả trả nợ H, cảnh báo vấn đề dẫn đến rủi ro, ảnh hƣởng đến khả trả 87 nợ H có để lãnh đạo có xem xét đƣa giải pháp hạn chế rủi ro - Theo quy định hành Vietinbank, phƣơng thức vay vốn theo HMTD, CBTD định kỳ kiểm tra việc sử dụng vốn vay tháng l n, định kỳ tháng tiến hành kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh H Việc kiểm tra không nên mang tính hình thức nhƣ CBTD phải đến kiểm tra trực tiếp sở sản xuất kinh doanh H, kiểm tra kho hàng sổ sách H CBTD tiến hành kiểm tra đột xuất H c n thiết, nhằm phát kịp th i hành vi gian lận, thiếu minh bạch khách hàng vay để có biện pháp xử lí nợ hiệu quả, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ hạn - H phải mở tài khoản toán Vietinbank Ngũ Hành Sơn, điều kiện H phải đáp ứng đƣợc muốn vay vốn theo HMTD Hàng tháng, CBTD in kê tài khoản toán H, thống kê doanh số phát sinh có, phát sinh nợ tài khoản tốn H; so sánh, đối chiếu doanh số chuyển tiền với doanh thu dƣ nợ từ đánh giá việc thực cam kết H hợp đồng tín dụng tiến độ, khả thực kế hoạch kinh doanh H - Đối với doanh nghiệp thi công, xây l p, CBTD lập sổ theo dõi tiến độ thi cơng, tiến độ nghiệm thu, tốn, thống kê doanh số tiền theo cơng trình, đối chiếu với điều khoản toán quy định Hợp đồng thi công, đánh giá t lệ doanh thu cơng trình qua tài khoản H mở chi nhánh việc thực cam kết H Hợp đồng tín dụng - Trong q trình kiểm tra giám sát d ng tiền H, c n lƣu ý giao dịch giải ngân thu nợ th i gian ng n với số tiền tƣơng tự tránh trƣ ng hợp H đảo nợ, đặc biệt khoản cho vay th i gian liền kề với kỳ hạn trả nợ; giám sát giao dịch chuyển tiền giá trị lớn nhằm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh H - Song song với việc kiểm tra sử dụng vốn vay kiểm tra tình hình tài H, CBTD phải đánh giá lại tài sản bảo đảm định kỳ, tối thiểu năm l n Tài sản bảo đảm đƣợc xem nguồn thu nợ thứ 2, chi nhánh 88 thƣ ng xuyên kiểm tra định giá lại Tóm lại, CBTD c n hiểu rõ mục đích cơng tác giám sát sau tín dụng đảm bảo việc H sử dụng vốn tín dụng mục đích, phát sớm dấu hiệu rủi ro có khả ảnh hƣởng tiêu cực đến khả trả nợ thực cam kết H để có biện pháp tín dụng kịp th i, đảm bảo an toàn vốn vay cho chi nhánh 3.2.6 Các giải pháp khác * Tích cực tìm kiếm KH chăm sóc KH Vietinbank Ngũ Hành Sơn trọng đến cơng tác tìm kiếm H nhƣng phƣơng pháp tìm kiếm H c n chƣa hiệu Chi nhánh c n lập kế hoạch tìm kiếm H cụ thể, xác định nhóm H, lĩnh vực kinh doanh mục tiêu tiếp cận H Chi nhánh c n khai thác tối đa H bạn hàng H CBTD tự tiếp cận nh H cũ giới thiệu CBTD nên n m rõ chƣơng trình ƣu đãi H để tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm, tƣ vấn cho H gói ƣu đãi phù hợp với tình hình H, m i H mở tài khoản tiền gửi toán chi nhánh để giảm loại phí thực tốn cho bạn hàng Việc giữ chân H cũ đƣợc đánh giá quan trọng việc tìm kiếm H Những H cũ phƣơng thức cho vay theo HMTD Chi nhánh đồng th i H sản phẩm khác Vì vậy, để H cũ phƣơng thức vay vốn Chi nhánh dễ H sản phẩm khác, lợi ích mà H mang lại cho Chi nhánh không giảm phƣơng thức cho vay theo HMTD mà c n giảm sản phẩm tín dụng khác rộng tất các sản phẩm Chi nhánh Chi nhánh c n có sách ƣu đãi H cũ nhƣ tặng quà vào dịp lễ, tổ chức hội nghị H, dịch vụ tăng thêm áp dụng H cũ, Quan trọng chất lƣợng dịch vụ NH H Trong hoạt động cho vay theo HMTD, chất lƣợng dịch vụ đƣợc đánh giá qua HMTD đƣợc cấp phù hợp với nhu c u vốn H, việc giải ngân nhanh chóng đáp ứng kịp th i, chất lƣợng dịch vụ toán kèm theo, có 89 chiến lƣợc dự trữ tiền mặt quỹ phù hợp để đáp ứng tốt nhu c u rút vốn H, Ngoài Chi nhánh c n có ƣu đãi cho H cũ nhƣ giảm t lệ phí tốn H u c u chuyển khoản cho ngƣ i bán giải ngân vay, q trình sử dụng HMTD, H đề nghị tăng/giảm HMTD việc giải nhanh chóng hơn, Đối với chƣơng trình ƣu đãi lãi suất, chi nhánh c n thực thi biện pháp để tuyên truyền, quảng báo chƣơng trình rộng rãi hơn, thông qua nhiều kênh khác Những t rơi, băng – rôn quảng cáo chi nhánh c n ít, chƣa thể đƣợc tất chƣơng trình ƣu đãi đặc biệt chƣa đủ sức thu hút ý H * Đẩy mạnh công tác huy động vốn Hiện nay, Vietinbank áp dụng sách mua bán vốn tập nội bộ, tức Trụ sở nơi mua vốn từ nguồn vốn huy động đƣợc chi nhánh, đồng th i bán lại vốn chi nhánh có phát sinh vay Chi nhánh đƣợc hƣởng chênh lệch lãi suất mua bán vốn với H lãi suất mua bán vốn với Trụ sở Nếu nguồn vốn khơng đƣợc đảm bảo chi nhánh giải ngân cho H Để thực đƣợc hoạt động huy động vốn cách có hiệu quả, bên cạnh xây dựng sách lãi suất hợp lý hấp dẫn, chi nhánh c n đẩy mạnh chƣơng trình khuyến kèm theo nhƣ bốc thăm trúng thƣởng, tặng quà vào dịp lễ, ; đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi; có sách dành riêng cho KH VIP nhƣ giao dịch cửa, chuyển tiền nhanh chóng, ƣu tiên giao dịch, ; nâng cao chất lƣợng phục vụ; thu hút thêm nguồn vốn từ DN; * Xây dựng chế trao đổi thơng tin hiệu tồn chi nhánh hệ thống Trao đổi thơng tin nhanh chóng, xác, đồng th i phải đặc biệt quan tâm đến bảo mật thông tin H - Cơ chế trao đổi thông tin phận c n phải xác, đáp ứng nhanh chóng nhu c u hợp lý H Đồng th i, chế bảo mật thông tin doanh nghiệp phải đƣợc tôn trọng đến mức tối đa, tránh tiết lộ thông tin cá nhân 90 gây khó chịu cho H - Giữa phận, ph ng ban c n thƣ ng xuyên đào tạo nghiệp vụ, bổ sung kiến thức cho nhân viên, không kiến thức công việc mà phải đào tạo kiến thức phận có liên quan - hi nhân viên tín dụng tiếp xúc H nên có thói quen ghi âm lại để ghi chép sau thật cẩn thận, tránh tình trạng thơng tin truyền đạt khơng xác, gây hiểu l m nhu c u H, thẩm định hồ sơ khơng xác, nhân viên phận phải h i h i lại câu mà nhân viên trƣớc h i, gây phiền hà cho H thiếu tính chuyên nghiệp cách phục vụ H 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc * Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - Ban hành quy định, tạo điều kiện sử dụng cơng cụ tín dụng phái sinh nghiệp vụ bán nợ - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát tài sản đảm bảo Nên có bƣớc hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài nguyên môi trƣ ng làm sở pháp lý để đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam * Điều hành sách tiền tệ hiệu - Điều hành linh hoạt sách lãi suất công cụ khác nhằm hỗ trợ NHTM đảm bảo khả khoản an tồn - Điều hành t giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣ ng, khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập khẩu, có biện pháp can thiệp kịp th i ổn định thị trƣ ng ngoại hối - Theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ 91 nƣớc giới, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đƣa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng th i, đảm bảo cho TCTD hoạt động định hƣớng NHNN hạn chế rủi ro * Công tác tra - Tiếp tục triển khai đổi công tác tra, giám sát ngân hàng C n nâng cao chất lƣợng tra cách n m b t kịp th i nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ NH đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục NHTM dƣới hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Xử lý kiên quyết, kịp th i sai phạm phát qua tra - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chƣơng trình tra c n đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập c n phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức; nội dung tra phải cải tiến, thể vai tr cảnh báo, ngăn chặn ph ng ngừa rủi ro, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM * Hoàn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH (CIC) - Nhằm bƣớc hồn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH, NHNN Việt Nam c n ban hành quy chế b t buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cung cấp thông tin tín dụng khơng đ y đủ, kịp th i, xác Những trƣ ng hợp phát thông tin không xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành nhƣ bồi thƣ ng thiệt hại cho NHTM khác sử dụng thơng tin khơng xác gây Bên cạnh c n có quy định khen thƣởng NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động thơng tin tín dụng nhằm động viên NHTM nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp - Thơng tin cung cấp nên có ph n nhận xét định tính H vay bên cạnh tiêu định lƣợng nhƣ nay, chi tiết khoản có liên quan, ví dụ nhƣ: tƣ cách ngƣ i vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đảm bảo, dƣ nợ 92 vay chất lƣợng tín dụng th i kỳ, - CIC nên tăng cƣ ng chức kiểm tra tính xác, đ y đủ thông tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng quý có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành NHTM vi phạm quy chế 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ - Trong hoạch định sách, khơng c n cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà c n phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng th t chặt nới l ng mức, thay đổi định hƣớng đột ngột gây ảnh hƣởng khơng nh NHTM đến lợi ích - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trƣ ng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng th i bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn nhƣ: + C n rà sốt văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng c n phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không đơn thu n hƣớng dẫn nghiệp vụ + Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để NH thực đ y đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng + Hoàn thiện sở hạ t ng kỹ thuật nhƣ hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG Công tác cho vay theo phƣơng thức HMTD doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho Vietinbank Ngũ Hành Sơn Tuy nhiên, thực tế công tác chi nhánh c n số mặt hạn chế Để hồn thiện cơng tác cho vay theo phƣơng thức HMTD doanh nghiệp, chi nhánh c n thực đồng th i giải pháp nhƣ: hoàn thiện cách xác định HMTD th i hạn cho vay; yêu c u đ y đủ chi tiết số liệu H cung cấp; hồn thiện cơng tác đào tạo tổ chức nhân sự; hạn chế cho vay theo phƣơng thức HMTD doanh nghiệp xây l p, tăng cƣ ng kiểm tra giám sát tín dụng, Tuy nhiên, công tác cho vay theo phƣơng thức HMTD doanh nghiệp đƣợc hoàn thiện hơn, thay đổi nội chi nhánh c n c n đến hỗ trợ lớn từ phía quan quản lý vĩ mô việc tạo môi trƣ ng kinh tế, pháp lý ch c ch n ổn định 94 KẾT LUẬN Thành phố Đà Nẵng đƣợc xem đ u tàu phát triển kinh tế miền Trung Trong trình phục hồi, ổn định sau khủng hoảng bƣớc tăng trƣởng kinh tế tƣơng lai, nhu c u vốn chủ thể sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp gia tăng Vì hội thách thức ngành Ngân hàng lớn Đi đôi với việc phát triển sản phẩm ngân hàng khác việc trọng đa dạng hóa hình thức cho vay điều kiện để gia tăng thị ph n, tăng thu nhập cho ngân hàng đồng th i đáp ứng nhu c u vốn khách hàng Trong đó, phƣơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng với tính chủ động việc sử dụng vốn giúp cho doanh nghiệp bổ sung đ y đủ kịp th i lƣợng vốn lƣu động thiếu hụt Công tác cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn đạt đƣợc nhiều kết đáng khích lệ nhƣng c n tồn số vƣớng m c c n đƣợc tháo gỡ để phƣơng thức cho vay đƣợc hoàn thiện Với giải pháp đƣa nêu trên, hy vọng phƣơng thức cho vay phát triển hơn, làm tăng khả cạnh tranh chi nhánh so với chi nhánh khác địa bàn Do hạn chế kiến thức nhƣ khả tiếp cận thực tế nên luận văn khơng tránh kh i sai sót cách diễn đạt nhƣ phân tích ính mong q th y góp ý để tác giả tiếp tục hoàn thiện thêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Thúy Anh Chủ biên - ThS Lê Phƣơng Dung (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài Chính [2] Hồ Diệu 2003 , Tín dụng ngân hàng, NXB thống kê, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Minh iều 2009 , Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê [4] Nguyễn Minh iều 2008 , Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê [5] Nguyễn Minh iều 2009 , Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [6] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 2011), Báo cáo tổng kết cuối năm - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [7] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 2012), Báo cáo tổng kết cuối năm – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [8] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 2013), Báo cáo tổng kết cuối năm - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [9] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2013), Báo cáo tổng kết cuối năm Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [10] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 2014), Kế hoạch hoạt động Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [11] Lê Văn Tƣ 2004 , Ngân hàng thương mại, NXB Tài [12] Hồ Hữu Tiến, Bài giảng Phân tích tín dụng cho vay, Bài giảng chƣơng trình Thạc sĩ 2013 [13] http://www.vietinbank.vn PHỤ LỤC Phụ lục số 2.1: Giới thiệu tình Công ty TNHH ABC Năm 2014, Công ty TNHH ABC gửi hồ sơ đề nghị vay vốn theo phƣơng thức HMTD, hạn mức đề nghị là: 24.100 triệu đồng Ngành nghề hoạt động kinh doanh khách hàng: kinh doanh lốp xe phụ tùng ô tô loại hách hàng dùng tài sản quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác g n liền với đất để đảm bảo cho khoản vay Cơng ty TNHH ABC có tình hình tài nhƣ sau: Bảng cân đối kế tốn ĐVT: đồng Tên tiêu A TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Các khoản phải thu ng n hạn - Phải thu khách hàng - Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho Tài sản ng n hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN C NỢ PHẢI TRẢ Nợ ng n hạn - Vay nợ ng n hạn - Phải trả ngƣ i bán - Ngƣ i mua trả tiền trƣớc - Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Nợ dài hạn D VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu - Vốn đ u tƣ chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 31/12/2013 31/12/2012 37.219.350.213 3.710.862.558 11.146.427.694 11.146.427.694 22.288.133.581 73.926.380 8.286.094.007 8.265.637.007 20.457.000 45.505.444.220 37.633.212.359 35.133.212.359 24.157.646.986 9.107.346.271 1.801.674.748 66.544.354 2.500.000.000 7.872.231.861 7.872.231.861 5.000.000.000 2.872.231.861 45.505.444.220 29.447.708.380 3.392.180.631 7.327.956.567 6.987.794.822 340.161.745 18.727.571.182 8.813.095.215 8.792.638.215 20.457.000 38.260.803.595 31.860.554.469 29.360.554.469 20.410.379.070 7.306.717.087 1.575.000.000 68.458.312 2.500.000.000 6.400.249.126 6.400.249.126 5.000.000.000 1.400.249.126 38.260.803.595 Bảng tổng hợp kết hoạt động SX D ĐVT: đồng Tên tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận g p bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt đ ng kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Ph n lãi/lỗ công ty liên doanh liên kết Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ế hoạch SX D năm 2014: - Doanh thu bán hàng - Chi phí 31/12/2013 31/12/2012 124.222.438.376 125.103.320.421 124.222.438.376 117.699.404.861 125.103.320.421 118.041.166.452 6.523.033.515 822.794 2.298.957.295 2.298.957.295 2.582.568.238 7.062.153.969 2.002.947 3.289.854.881 3.289.854.881 2.781.844.697 1.642.330.776 320.312.871 320.312.871 1.962.643.647 490.660.912 992.457.338 874.541.497 874.541.497 1.866.998.835 466.749.709 1.471.982.735 1.400.249.126 : : 125.550.000.000 đồng 123.550.000.000 đồng : 116.021.000.000 đồng Trong đó: + Chi phí mua hàng hố, ngun vật liệu Cụ thể: ĐVT: đồng STT Tên mặt hàng đầu vào ĐVT SL Đơn giá 10 11 12 13 Thành tiền Bình NV N100 5.000 Bình NV N150 6.000 Bình31.800R 5.500 Lốp 20-25/53 1.600 Bộ lốp 825 4.500 Lốp ôtô 500 7.500 Lốp ôtô 550 7.500 Lốp ôtô 600 7.000 Lốp ôtô 650 7.000 Lốp ôtô 700 6.500 Lốp ôtô 900 5.500 Lốp ôtô 1000 5.500 Các loại lốp, săm hàng hóa khác Tổng c ng + Chi phí tài : + Chi phí nhân cơng : 1.276.000 1.926.565 1.257.000 10.212.120 1.730.000 442.000 534.508 625.752 732.000 1.287.000 2.065.291 2.526.568 6.380.000.000 11.559.390.000 6.913.500.000 16.339.392.000 7.785.000.000 3.315.000.000 4.008.810.000 4.380.264.000 5.124.000.000 8.365.500.000 11.359.100.500 13.896.124.000 16.594.919.500 116.021.000.000 2.439.000.000 đồng 1.500.000.000 đồng + Chi phí quản lý DN : 2.600.000.000 đồng + Chi phí vận chuyển : 240.000.000 đồng + hấu hao tài sản cố định : 550.000.000 đồng + Chi phí khác : 200.000.000 đồng - Hiệu phƣơng án : 2.000.000.000 đồng Mục đích vay vốn: inh doanh phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác, kinh doanh nguyên liệu sản phẩm cao su Sau thực thẩm định khách hàng, CBTD đồng ý với số liệu khách hàng cung cấp CBTD xác định HMTD nhƣ sau: - Dựa vào Báo cáo tài khách hàng, CBTD xác định tiêu sau: + Vốn lƣu động r ng năm 2013 = Tài sản ng n hạn 2013 – Nợ ng n hạn 2013 = 37.219.350.213đ – 35.133.212.359đ = 2.086.137.854đ + Số v ng quay VLĐ năm 2013 = Doanh thu thu n năm 2013/ Bình quân Tài sản ng n hạn = 124.222.438.376đ/ [ 37.219.350.213đ + 29.447.708.380đ /2] = 3,7 v ng / năm - Dựa vào Bảng kế hoạch SX D, CBTD xác định tiêu nhƣ sau: + Tổng chi phí phƣơng án = Tổng chi phí – khấu hao TSCĐ = 123.550.000.000đ – 550.000.000đ = 123.000.000.000đ + Số v ng quay vốn lƣu động dự kiến: vòng / năm Năm 2013, số v ng quay vốn lƣu động khách hàng 3,7 v ng/năm Năm 2014, CBTD nhận định kinh tế chƣa khởi s c trở lại nên dự kiến số v ng quay vốn lƣu động năm 2014 v ng, tƣơng ứng th i gian luân chuyển vốn tháng + Nhu c u VLĐ bình qn: 123.000.000.000đ/ vòng = 41.000.000.000đ + Vốn vay ngân hàng khác : 3.000.000.000 đồng Ngoài NHCT, theo thẩm định thông tin CIC cung cấp, khách hàng c n vay vốn tổ chức tín dụng khác + Vốn tự có + Huy động khác : 13.900.000.000 đồng + Vốn vay NHCT : 24.100.000.000 đồng - Tổng giá trị TSBĐ khách hàng dùng để đảm bảo cho khoản vay đƣợc chi nhánh định giá là: 35.641.000.000 đồng + T lệ cho vay tối đa giá trị định giá TSBĐ 70% + Mức cho vay tối đa 24.948.700.000 đồng Dựa sở thẩm định, Vietinbank Ngũ Hành Sơn phê duyệt cấp hạn mức tín dụng năm 2014 cho Cơng ty cổ ph n A 24.100.000.000 đồng, th i hạn cho vay tối đa giấy nhận nợ tháng, th i hạn trì hạn mức tín dụng 12 tháng ... kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 35 2.2 CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN ... NẴNG ĐỒNG THỊ KIM NGÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20... HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn , Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn