Hoạch định ngân sách hàng năm cho công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

141 26 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THANH HẰNG HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Bùi Thanh Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tổng quan ngân sách hoạch định ngân sách 1.1.2 Ngân sách tổng thể doanh nghiệp hoạch định ngân sách tổng thể doanh nghiệp 13 1.1.3 Các phƣơng pháp lập ngân sách 15 1.2 NỘI DUNG LẬP NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Ngân sách tiêu thụ 17 1.2.2 Ngân sách sản xuất 18 1.2.3 Ngân sách chi phí bán hàng 25 1.2.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 26 1.2.5 Ngân sách tài 27 1.3 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 29 1.3.1 Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách 29 1.3.2 Soạn thảo ngân sách 32 1.3.3 Giám sát ngân sách 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG VÀ TÌNH HÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Hệ thống tổ chức máy quản lý sản xuất - kinh doanh 42 2.1.3 Công tác dự báo tiêu thụ sản phẩm cung ứng nguyên vật liệu 51 2.1.4 Mục tiêu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 54 2.1.5 Thực trạng sản xuất kinh doanh công ty 55 2.2 TÌNH HÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY 60 2.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách 60 2.2.2 Phƣơng pháp lập ngân sách 61 2.2.3 Quy trình hoạch định ngân sách 62 2.2.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách 64 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG THIẾT LẬP VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 79 3.1 THIẾT LẬP CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 79 3.1.1 Phƣơng pháp lập ngân sách 79 3.1.2 Quy trình hoạch định ngân sách 81 3.1.3 Hệ thống ngân sách doanh nghiệp 85 3.2 HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH CHO CÔNG TY NĂM 2014 86 3.2.1 Ngân sách tiêu thụ 86 3.2.2 Ngân sách sản xuất 88 3.2.3 Ngân sách chi phí bán hàng 93 3.2.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 94 3.2.5 Ngân sách tài 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NCTT : Nhân công trực tiếp CBCNV : Cán công nhân viên KPCĐ : Kinh phí cơng đồn BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệP NVL : Nguyên vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung TSCĐ : Tài sản cố định DG : Đơn giá BQ1hh : Bình qn đơn vị hàng hóa TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh CPTS : Cổ phần thủy sản KCS : Phòng kiểm tra chất lƣợng vệ sinh HĐQT : Hội đồng quản trị SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp VAT : Thuế giá trị gia tăng NTD : Ngƣời tiêu dùng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Thống kê số lƣợng lao động năm 2011-2013 2.2 Một số tiêu khả toán khả sinh lợi Trang 58 58 2.3 Các tiêu cấu trúc tài sản nguồn vốn 59 2.4 Định mức tiêu hao nguyên vật liệu 66 3.2 Định mức nguyên vật liệu 89 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 Tên hình Sơ đồ trình tự xây dựng ngân sách tổng thể doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp sản xuất Trang 15 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 42 2.2 Sơ đồ tổ chức sản xuất cơng ty 45 2.3 Quy trình sản xuất nƣớc mắm 49 2.4 Quy trình sản xuất mắm chai 50 3.1 Sơ đồ mối quan hệ ngân sách 86 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế-xã hội nƣớc ta diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục chịu ảnh hƣởng suy thoái kinh tế Hoạt động sản xuất thƣơng mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá hàng hóa diễn biến phức tạp Những bất lợi từ sụt giảm kinh tế giới ảnh hƣởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống dân cƣ nƣớc Thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho mức cao, sức mua dân giảm Các doanh nghiệp ngành sản xuất nƣớc mắm Việt Nam nói chung cơng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang nói riêng phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ nƣớc lẫn giới Việc xây dựng kế hoạch hàng năm vấn đề kiểm tra, kiểm soát thực tế thực so với kế hoạch chƣa đƣợc quan tâm mức, chƣa có quy trình hoạch định ngân sách hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, thƣờng khơng phản ánh tiềm thực tế doanh nghiệp gây lãng phí Trƣớc tình hình việc hoạch định ngân sách đƣợc xem công cụ hữu dụng cho nhà quản trị chuẩn bị nguồn lực nhằm giảm thiểu rủi ro để đối phó kịp thời với tình xảy tƣơng lai nắm bắt hội kinh doanh Việc hoạch định ngân sách việc làm cấp thiết giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu đặt cách thực ngân sách hoạch định để phân bổ nguồn tài cho mục tiêu cụ thể, đảm bảo việc chi tiêu không vƣợt ngân sách dự báo sử dụng tối ƣu nguồn tiền doanh nghiệp, từ doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu Do tơi chọn đề tài“Hoạch định ngân sách hàng năm cho Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học 2 Mục tiêu nghiên cứu Dùng lý thuyết hoạch định tài để phân tích tìm hiểu đánh giá tình hình hoạch định ngân sách cơng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trên sở đánh giá tình hình hoạch định ngân sách tại, loại bỏ điểm bất cập, lập ngân sách hàng năm cho công ty năm 2014 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu phƣơng pháp hoạch định ngân sách quy trình hoạch định ngân sách, dựa nghiên cứu ngân sách tổng thể doanh nghiệp, phƣơng pháp lập ngân sách, quy trình hoạch định ngân sách, nội dung tiến trình lập ngân sách Tìm phƣơng pháp quy trình hoạch định phù hợp để hoạch định ngân sách hàng năm cho công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang nhằm nâng cao hiệu hoạch định ngân sách cho công ty Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sở lý thuyết sẵn có phƣơng pháp lập ngân sách Thu thập, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh đánh giá tình hình hoạch định ngân sách cơng ty Dựa mơ hình hoạch định ngân sách lý thuyết ứng dụng vào thực tế công ty lập ngân sách hàng năm cho công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang năm 2014, nhằm nâng cao hiêu hoạch định ngân sách cho Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang để phát huy tốt lợi ích việc hoạch định ngân sách tận dụng tối đa nguồn lực công ty Phụ lục 3.4a: Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu quý I ĐVT: Đồng Quý I TT Nguyên vật liệu Cá cơm Muối Vỏ chai Nhãn mắm Thùng cacton Nút chai Màng co Lƣợng NVL dùng vào sản xuất Tồn cuối quý 674.143 195.860 202.243 58.758 891.862 Nhu cầu NVL Tồn đầu quý Lƣợng mua vào Đơn giá Thành tiền 876.386 254.618 787.500 235.200 88.886 19.418 11.000 1.520 977.745.011 29.515.293 267.559 1.159.421 1.071.000 88.421 1.600 141.473.677 891.862 267.559 1.159.421 1.071.000 88.421 260 22.989.473 74.322 22.297 96.618 89.250 7.368 3.300 24.315.788 891.862 267.559 1.159.421 1.071.000 88.421 550 48.631.577 891.862 267.559 1.159.421 1.071.000 Tiền NVL chƣa thuế VAT Tiền thuế VAT 10% Tổng cộng toán 88.421 250 22.105.262 1.266.776.081 28.903.107 1.295.679.188 Phụ lục 3.4b: Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu quý II ĐVT: Đồng Quý II TT Nguyên vật liệu Lƣợng NVL dùng vào sản xuất Tồn cuối quý Nhu cầu NVL Tồn đầu quý Lƣợng mua vào Đơn giá Thành tiền Cá cơm Muối 585.652 170.150 175.695 51.045 761.347 221.196 202.243 58.758 559.104 162.438 11.000 1.520 6.150.145.954 246.905.046 Vỏ chai 774.792 232.438 1.007.230 267.559 739.671 1.600 1.183.473.434 Nhãn mắm 774.792 232.438 1.007.230 267.559 739.671 260 192.314.433 Thùng cacton 64.566 19.370 83.936 22.297 61.639 3.300 203.409.497 Nút chai 774.792 232.438 1.007.230 267.559 739.671 550 406.818.993 Màng co 774.792 232.438 1.007.230 267.559 Tiền NVL chƣa thuế VAT Tiền thuế VAT 10% Tổng cộng toán 739.671 250 184.917.724 8.567.985.081 241.783.913 8.809.768.994 Phụ lục 3.4c: Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu quý III ĐVT: Đồng Quý III TT Nguyên vật liệu Cá cơm Muối Vỏ chai Nhãn mắm Thùng cacton Nút chai Màng co Lƣợng NVL dùng vào sản xuất Tồn cuối quý 693.407 201.457 208.022 60.437 917.347 Nhu cầu NVL Tồn đầu quý Lƣợng mua vào Đơn giá Thành tiền 901.429 261.894 175.695 51.045 725.733 210.849 11.000 1.520 7.983.063.528 320.489.738 275.204 1.192.551 232.438 960.114 1.600 1.536.182.016 917.347 275.204 1.192.551 232.438 960.114 260 249.629.578 76.446 22.934 99.379 19.370 80.009 3.300 264.031.284 917.347 275.204 1.192.551 232.438 960.114 550 528.062.568 917.347 275.204 1.192.551 232.438 Tiền NVL chƣa thuế VAT Tiền thuế VAT 10% Tổng cộng toán 960.114 250 240.028.440 11.121.487.152 313.842.362 11.435.329.514 Phụ lục 3.4d: Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu quý IV ĐVT: Đồng Quý IV TT Nguyên vật liệu Cá cơm Muối Vỏ chai Nhãn mắm Thùng cacton Nút chai Màng co Lƣợng NVL dùng vào sản xuất Tồn cuối quý 1.097.904 318.976 329.371 95.693 1.452.480 Nhu cầu NVL Tồn đầu quý Lƣợng mua vào Đơn giá Thành tiền 1.427.275 414.669 208.022 60.437 1.219.253 354.232 11.000 1.520 13.411.785.552 538.432.348 435.744 1.888.224 275.204 1.613.020 1.600 2.580.831.744 1.452.480 435.744 1.888.224 275.204 1.613.020 260 419.385.158 121.040 36.312 157.352 22.934 134.418 3.300 443.580.456 1.452.480 435.744 1.888.224 275.204 1.613.020 550 887.160.912 1.452.480 435.744 1.888.224 275.204 Tiền NVL chƣa thuế VAT 1.613.020 250 403.254.960 18.684.431.131 Tiền thuế VAT 10% 527.264.558 Tổng cộng tốn 19.211.695.688 Phụ lục 3.5: Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp ĐVT: Đồng Các quý năm Quý II Quý III 759.600 899.360 Chỉ tiêu 1.Số lƣợng sản phẩm sản xuất Lƣơng cho đơn vị sản phẩm nhập kho Tiền lƣơng theo sản phẩm 650 568.343.651 650 493.740.000 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp 22% kinh phí cơng đồn 2% Chi phí nhân cơng trực tiếp 125.035.603 11.366.873 704.746.127 108.622.800 9.874.800 612.237.600 Quý I 874.375 Quý IV 1.424.000 Cả năm 2014 3.957.335 650 584.584.000 650 925.600.000 650 2.572.267.651 128.608.480 11.691.680 724.884.160 203.632.000 18.512.000 1.147.744.000 565.898.883 51.445.353 3.189.611.887 Phụ lục 3.6: Ngân sách chi phí sản xuất chung ĐVT: Đồng Các quý năm Chỉ tiêu Quý I Tổng biến phí sản xuất chung 174.008.520 Chi phí sửa chữa thùng, hồ 48.258.000 Chi phí vật rẻ 35.125.400 Chi phí dịch vụ th ngồi 90.625.120 Định phí sản xuất chung 413.250.629 Chi phí khấu hao TSCĐ 387.870.629 Chi phí dụng cụ 25.380.000 Tổng chi phí sản xuất chung 587.259.149 Quý II 160.039.284 Quý III Quý IV Cả năm 2014 173.273.642 203.541.414 710.862.860 45.845.100 49.223.160 57.909.600 201.235.860 28.100.320 31.612.860 36.881.670 131.720.250 86.093.864 92.437.622 108.750.144 377.906.750 413.250.629 413.250.629 413.250.629 1.653.002.516 387.870.629 387.870.629 387.870.629 1.551.482.516 25.380.000 573.289.913 25.380.000 25.380.000 101.520.000 586.524.271 616.792.043 2.363.865.376 Phụ lục 3.6a: Ngân sách chi phí khấu hao TSCĐ ĐVT: Đồng TT I II Chỉ tiêu NĂM 2013 Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ có đến ngày 31/12/2013 Phát sinh tăng năm 2014 Phát sinh giảm năm 2014 Kế hoạch nguyên giá TSCĐ có đến 31/12/2014 Khấu hao tài sản cố định Mức khấu hao thực trích năm 2014 Khấu hao TSCĐ tăng thêm năm 2014 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2014 Mức khấu hao dự trích năm 2013(4=1+2-3) 17.317.779.174 17.317.779.174 3.996.410.580 3.996.410.580 Phụ lục 3.7: Bảng tổng hợp giá thành sản xuất ĐVT: Đồng Các quý năm Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng giá thành sản xuất (4=1+2+3) Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 2014 10.330.896.216 8.974.810.728 10.626.100.285 16.824.816.320 46.756.623.549 704.746.127 612.237.600 724.884.160 1.147.744.000 3.189.611.887 587.259.149 573.289.913 586.524.271 616.792.043 2.363.865.376 11.622.901.493 10.160.338.241 11.937.508.716 18.589.352.363 52.310.100.813 Phụ lục 3.8: Bảng phân bổ giá thành sản xuất ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Quý I Các quý năm Quý II Quý III Quý IV Cả năm 2014 I Sản lƣợng sản 874.375 759.600 899.360 1.424.000 3.957.335 xuất Mắm chai Chi phí NVL 10.310.234.424 8.956.861.107 10.604.848.084 16.791.166.687 46.663.110.302 trực tiếp Chi phí nhân 703.336.635 611.013.125 723.434.392 1.145.448.512 3.183.232.664 cơng trực tiếp Chi phí sản 586.084.631 572.143.333 585.351.223 615.558.459 2.359.137.646 xuất chung Tổng giá thành sản xuất 11.599.655.690 10.140.017.565 11.913.633.699 18.552.173.658 52.205.480.611 (4=1+2+3) Giá thành đơn 13.266 13.349 13.247 13.028 13.192 vị II Sản lƣợng 18.362 15.952 18.887 29.904 83.104 sản xuất xác mắm Chi phí NVL 20.661.792 17.949.621 21.252.201 33.649.633 93.513.247 trực tiếp Chi phí nhân 1.409.492 1.224.475 1.449.768 2.295.488 6.379.224 công trực tiếp Chi phí sản 1.174.518 1.146.580 1.173.049 1.233.584 4.727.731 xuất chung Tổng giá thành sản xuất 23.245.803 20.320.676 23.875.017 37.178.705 104.620.202 (4=1+2+3) Giá thành đơn 1.266 1.274 1.264 1.243 1.259 vị Phụ lục 3.9: Ngân sách giá vốn hàng bán ĐVT: Đồng Các quý năm Chỉ tiêu I Mắm chai Tổng giá thành sản xuất kỳ Số lƣợng tồn kho cuối kỳ Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ Giá vốn hàng xuất bán Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 2014 874.375 759.600 899.360 1.424.000 3.957.335 11.599.655.690 10.140.017.565 11.913.633.699 18.552.173.658 52.205.480.611 148.440 165.840 236.000 480.000 480.000 5.168.201.254 1.754.395.492 2.158.739.280 2.809.816.000 5.168.201.254 1.754.395.492 2.158.739.280 2.809.816.000 5.322.720.000 5.322.720.000 15.013.461.452 9.735.673.777 11.262.556.979 16.039.269.658 52.050.961.865 II Xác mắm Tổng giá thành sản xuất kỳ 23.245.803 20.320.676 Số lƣợng tồn kho cuối kỳ Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ Giá vốn hàng xuất bán 23.245.803 20.320.676 Tổng cộng giá vốn 15.036.707.254 9.755.994.453 23.875.017 23.875.017 11.286.431.996 37.178.705 104.620.202 - - - - - - - - - 37.178.705 104.620.202 16.076.448.363 52.155.582.067 Phụ lục 3.10: Ngân sách chi phí bán hàng ĐVT: Đồng Các quý năm Quý II Quý III Chỉ tiêu Quý I Quý IV Cả năm 2014 Sản lƣợng sản phẩm tiêu thụ dự kiến chai 1.200.000 742.200 829.200 1.180.000 3.951.400 (1 lít) Doanh thu dự 21.818.181.818 13.494.545.455 15.076.363.636 21.454.545.455 71.843.636.364 kiến Biến phí bán hàng 501.818.182 310.374.545 346.756.364 493.454.545 1.652.403.636 Chi phí vận chuyển 218.181.818 134.945.455 150.763.636 214.545.455 718.436.364 Chi phí quảng cáo khuyến 218.181.818 134.945.455 150.763.636 214.545.455 718.436.364 Chi phí vật liệu 21.818.182 Chi phí dịch vụ th ngồi 43.636.364 Định phí bán hàng 675.496.556 Lƣơng nhân viên 358.800.000 Chi phí khấu hao TSCĐ 316.696.556 675.496.556 675.496.556 675.496.556 2.701.986.225 358.800.000 358.800.000 358.800.000 1.435.200.000 316.696.556 316.696.556 316.696.556 1.266.786.225 Tổng cộng 985.871.102 1.022.252.920 1.168.951.102 4.354.389.861 1.177.314.738 13.494.545 15.076.364 21.454.545 71.843.636 26.989.091 30.152.727 42.909.091 143.687.273 Phụ lục 3.11: Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp ĐVT: Đồng Các quý năm Quý II Quý III Chỉ tiêu Quý I Quý IV Cả năm 2014 Sản lƣợng sản phẩm 1.200.000 742.200 829.200 1.180.000 3.951.400 tiêu thụ dự kiến chai (1 lít) Doanh thu 21.818.181.818 13.494.545.455 15.076.363.636 21.454.545.455 71.843.636.364 dự kiến Biến phí 109.090.909 67.472.727 75.381.818 107.272.727 359.218.182 quản lý Chi phí dịch 65.454.545 40.483.636 45.229.091 64.363.636 215.530.909 vụ thuê 43.636.364 26.989.091 30.152.727 42.909.091 143.687.273 Chi phí khác Định phí 637.735.460 637.735.460 2.550.941.839 quản lý 637.735.460 637.735.460 Lƣơng nhân 343.200.000 343.200.000 343.200.000 343.200.000 1.372.800.000 viên Chi phí khấu 294.535.460 294.535.460 294.535.460 294.535.460 1.178.141.839 hao TSCĐ 746.826.369 745.008.187 2.910.160.021 Tổng cộng 705.208.187 713.117.278 Phụ lục 3.12: Ngân sách chi phí tài ĐVT: Đồng Các quý năm Chỉ tiêu Lãi vay dài hạn Số tiền vay Lãi suất %/tháng 9.000.000.000 0,90 Tổng cộng 9.000.000.000 Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 2014 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 972.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 972.000.000 Phụ lục 3.13: Ngân sách vốn tiền ĐVT: Đồng Diễn giải Doanh thu (gồm VAT) Luồng tiền vào Thu quý bán hàng Thu sau quý bán hàng Tổng luồng tiền vào Luồng tiền 1.Trả tiền mua nguyên vật liệu 2.Các khoản phải trả khác 3.Trả lƣơng công nhân trực tiếp 4.Trả tiền chi phí sản xuất chung 6.Trả tiền chi phí bán hàng Trả tiền chi phí quản lý Trả tiền chi phí tài Nộp thuế Tổng dòng tiền Chênh lệch thu chi Tiền tồn đầu kỳ Vay ngắn hạn Trả nợ vay Tiền tồn cuối kỳ Các quý năm Cả năm 2014 I 24.027.542.808 II 14.867.927.400 III 16.612.329.840 IV 23.644.856.000 22.826.165.667 750.037.500 23.576.203.167 14.124.531.030 1.201.377.140 15.325.908.170 15.781.713.348 743.396.370 16.525.109.718 22.462.613.200 830.616.492 23.293.229.692 4.767.705.860 1.493.066.834 704.746.127 199.388.520 8.434.064.504 1.028.843.104 612.237.600 185.419.284 11.304.051.488 1.030.739.312 724.884.160 198.653.642 18.822.877.380 1.266.046.227 1.147.744.000 228.921.414 860.618.182 452.290.909 243.000.000 3.700.220.181 12.421.036.613 11.155.166.555 5.442.093.013 669.174.545 410.672.727 243.000.000 1.592.750.111 13.176.161.875 2.149.746.295 16.597.259.568 705.556.364 418.581.818 243.000.000 1.707.206.472 16.332.673.256 192.436.462 18.747.005.863 852.254.545 450.472.727 243.000.000 2.526.625.864 25.537.942.158 (2.244.712.466) 18.939.442.325 18.939.442.325 9.000.000.000 7.694.729.859 16.597.259.568 18.747.005.863 79.152.656.048 75.195.023.245 3.525.427.502 78.720.450.748 43.328.699.232 4.818.695.476 3.189.611.887 812.382.860 3.087.603.636 1.732.018.182 972.000.000 9.526.802.627 67.467.813.902 11.252.636.846 5.442.093.013 9.000.000.000 7.694.729.859 Phụ lục 3.14: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ĐVT: Đồng Các quý năm Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=10-01) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20-22-24-25) 10 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50=30) 11 Thuế TNDN hành 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51) Quý I 21.845.724.626 Quý II 13.518.472.855 Quý III 15.104.693.476 Quý IV 21.499.401.455 Cả năm 2014 71.968.292.411 10 21.845.724.626 11 15.036.707.254 13.518.472.855 9.755.994.453 15.104.693.476 11.286.431.996 21.499.401.455 16.076.448.363 71.968.292.411 52.155.582.067 20 22 24 25 6.809.017.371 243.000.000 1.177.314.738 746.826.369 3.762.478.402 243.000.000 985.871.102 705.208.187 3.818.261.480 243.000.000 1.022.252.920 713.117.278 5.422.953.092 243.000.000 1.168.951.102 745.008.187 19.812.710.345 972.000.000 4.354.389.861 2.910.160.021 30 50 51 60 4.641.876.264 4.641.876.264 1.160.469.066 3.481.407.198 1.828.399.113 1.828.399.113 457.099.778 1.371.299.335 1.839.891.282 1.839.891.282 459.972.821 1.379.918.462 3.265.993.803 3.265.993.803 816.498.451 2.449.495.352 11.576.160.462 11.576.160.462 2.894.040.116 8.682.120.347 Phụ lục 3.15: Bảng cân đối kế toán năm 2014 ĐVT: Đồng TÀI SẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tồn kho nguyên vật liệu Tồn kho thành phẩm Tài sản ngắn hạn khác II TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN I NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngƣời bán Thuế khoản phải nộp nhà nƣớc Các khoản phải trả khác Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Thặng dƣ vốn cổ phần Trích lập quỹ Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Cuối kỳ 19.579.218.654 7.694.729.859 1.182.242.800 10.370.163.000 5.047.443.000 5.322.720.000 332.082.995 13.366.980.936 13.321.368.594 17.317.779.174 (3.996.410.580) 45.612.342 32.946.199.590 Đầu kỳ 21.706.768.762 5.442.093.013 750.037.500 15.182.555.254 10.014.354.000 5.168.201.254 332.082.995 14.699.117.796 14.653.505.454 17.317.779.174 (2.664.273.720) 45.612.342 36.405.886.559 4.175.779.812 3.910.637.461 13.408.958.128 4.143.815.777 960.584.784 2.950.052.677 3.536.810.631 607.005.146 265.142.351 265.142.351 28.770.419.778 18.822.860.000 9.265.142.351 9.000.000.000 265.142.351 22.996.928.431 18.822.860.000 4.558.189.562 5.366.370.216 23.000.000 32.946.199.590 2.648.123.086 1.502.945.345 23.000.000 36.405.886.559 ... tình hình hoạch định ngân sách cơng ty Dựa mơ hình hoạch định ngân sách lý thuyết ứng dụng vào thực tế công ty lập ngân sách hàng năm cho công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang năm 2014, nhằm nâng... hình hoạch định ngân sách công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trên sở đánh giá tình hình hoạch định ngân sách tại, loại bỏ điểm bất cập, lập ngân sách hàng năm cho công ty năm 2014 Đối tƣợng... HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG THIẾT LẬP VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định ngân sách hàng năm cho công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang , Hoạch định ngân sách hàng năm cho công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn