Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đắk lắk

117 20 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VÕ TẤN MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa hoc: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình khoa học nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu dẫn chứng luận văn thật Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Ngƣời cam đoan LÊ VÕ TẤN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNN&V CỦA NHTM 1.1.1 Khái quát hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY DNN&V TRONG NHTM 20 1.2.1 Quan niệm mở rộng cho vay DNN&V 20 1.2.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay DNN&V 20 1.2.3 Nội dung mở rộng cho vay DNN&V 21 1.2.4.Các tiêu phản ánh mở rộng cho vay DNN&V NHTM 22 1.2.5 Những nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay DNN&V 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 38 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk 41 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DNN&V TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 45 2.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay DNN&V ngân hàng 45 2.2.2 Thực trạng dƣ nợ cho vay 46 2.2.3 Thực trạng đa dạng chủng loại sản phẩm cho vay 48 2.2.4 Thực trạng đa dạng đối tƣợng khách hàng 50 2.2.5 Thực trạng mở rộng mạng lƣới 51 2.2.6 Thực trạng kiểm sốt chất lƣợng tín dụng 51 2.2.7 Những sách mà Vietcombank Đắk Lắk áp dụng mở rộng cho vay DNN&V thời gian qua 52 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA ĐẠT ĐƢỢC VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 58 2.3.1 Kết đạt đƣợc 58 2.3.2 Những mặt chƣa đạt đƣợc mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 60 2.3.3 Những nguyên nhân 62 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LẮK 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNN&V 73 3.1.1 Tiềm phát triển DNN&V địa bàn tỉnh ĐắkLắk 73 3.1.2 Định hƣớng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietcombank Đắk Lắk 76 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DNN&V TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 79 3.2.1 Nhóm giải pháp thị trƣờng 79 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến sách tín dụng 84 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến phân cơng, phân quyền quy trình cho vay 87 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng 93 3.2.5 Nhóm giải pháp liên quan đến nhân 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 96 3.3.2 Đối với DNN&V 100 3.3.3 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 102 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNN&V : Doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TMCP : Thƣơng mại cổ phần NH : Ngân hàng NN : Nhà nƣớc DN : Doanh nghiệp TC : Tổ chức TCKT : Tổ chức kinh tế KH : Khách hàng TSBĐ : Tài sản bảo đảm VN : Việt Nam CN : Chi nhánh WTO : Tổ chức thƣơng mại giới GDP : Tổng sản phẩm quốc nội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 2013 42 Bảng 2.2: Dƣ nợ cho vay tỷ lệ nợ xấu Vietcombank Đắk Lắk từ 2009-2013 42 Bảng 2.3: Hoạt động toán xuất nhập kinh doanh ngoại tệ Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 –2013 43 Bảng 2.4: Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ chuyển tiền quốc tế Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2011 –2013 43 Bảng 2.5: Tình hình hoạt động cho vay DNN&V Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 2013 46 Bảng 2.6: Tình hình dƣ nợ cho vay theo thời gian doanh nghiệp Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 2013 48 Bảng 2.7: Tình hình cho vay theo thời gian DNN&V Vietcombank Đắk Lắk từ 2009 2013 49 Bảng 2.8: Tình hình cho vay DNN&V theo ngành kinh tế Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 2013 51 Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009 2013 51 Bảng 3.0 Tình hình dƣ nợ cho vay theo thời gian Vietcombank Đắk Lắk từ 2009-2013 58 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Tăng trƣởng lợi nhuận trƣớc thuế Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2009–2013 44 Đồ thị 2.2: Đồ thị hệ thống mạng lƣới số Ngân hàng địa bàn Đắk Lắk năm 2013 54 Đồ thị 2.3: Đồ thi minh họa tăng trƣởng dƣ nợ cho vay giai đoạn từ 20092013 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội địa phƣơng nói riêng quốc gia nói chúng DNN&V đƣợc đánh giá hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp thị trƣờng, có ƣu tính động, linh hoạt thích ứng nhanh với yêu cầu thị trƣờng phƣơng tiện hiệu qủa giải công ăn việc làm, đồng thời phát triển mạnh loại hình doanh nghiệp phù hợp với xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế mà đặc biệt Việt Nam gia nhập Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) Tuy nhiên Việt Nam xuất phát kinh tế phát triển, công nghệ lạc hậu, sản xuất manh mún nên doanh nghiệp (DN) nƣớc ta chủ yếu quy nhỏ vừa, tƣ liệu sản xuất, cơng nghệ với trình độ sản xuất mức yếu so với nƣớc khu vực giới Trong xu hội nhập khu vực quốc tế để DN nói chung DNN&V nói riêng đứng vững, đủ sức cạnh tranh thƣơng trƣờng phát triển bên cạnh nổ lực thân DN, đòi hỏi Nhà nƣớc (NN) hệ thống Ngân hàng cần có sách quan tâm, hỗ trợ thích hợp, có sách hỗ trợ tài quan trọng, nhƣ cú huých để tạo lập phát triển bền vững loại hình DN Bên cạnh đó, DNN&V lực lƣợng sản xuất chủ yếu kinh tế quốc dân, tạo từ 30%-90% GDP tùy vào quốc gia, thu hút lực lƣợng lớn lao động xã hội, đƣợc Chính phủ nƣớc quan tâm tạo điều kiện để phát triển với nhiều hình thức hỗ trợ khuyến khích đầu tƣ đa dạng, tín dụng đầu tƣ phát triển hệ thống Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) cơng cụ tài có hiệu qủa hình thành phát triển DNN&V Vì vậy, cho vay DNN&V hoạt động cho vay chủ yếu NHTM tổ chức tín dụng giới Tỷ trọng dƣ nợ cho vay DNN&V thƣờng chiếm 90% tổng dƣ nợ cho vay ngân hàng Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thƣơng mại giới (WTO) Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2007 tổ chức tín dụng nƣớc ngồi đƣợc mở ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi Việt Nam Theo lộ trình đến ngân hàng nƣớc đƣợc thành lập có tồn quyền thực tất hoạt động ngân hàng nhƣ NHTM nƣớc Với mạnh ngân hàng đại, tiên tiến, có nhiều kinh nghiệm, sản phẩm đa dạng, phong phú, tiềm lực tài hùng hậu nên chiến lƣợc kinh doanh mà họ đƣa thời gian qua thị trƣờng Việt Nam phát huy hiệu quả, gây áp lực cạnh tranh mạnh mẽ NHTM Việt Nam Đặc biệt ngân hàng nƣớc tập trung công vào thị trƣờng bán lẻ từ chuyển sang mở rộng cho vay DNN&V Việt Nam Chiến lƣợc đắn DNN&V chiếm 95% doanh nghiệp hoạt động Việt Nam, đóng góp 40% GDP, tạo hàng triệu việc làm, đƣợc NN đặc biệt quan tâm có nhiều sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nên khoảng trống lớn mà ngân hàng nƣớc cố gắng chiếm lĩnh Trong NHTM Việt Nam lâu khơng mặn mà với phân khúc thị trƣờng mà tập trung cho vay doanh nghiệp có quy lớn, doanh nghiệp Nhà nƣớc, tập đồn, tổng cơng ty thực tế doanh nghiệp ngày làm ăn hiệu quả, thua lỗ, lãi giả lỗ thật kéo theo hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng gặp nhiều rủi ro Vì NHTM Việt Nam cần phải nhanh chóng thay đổi chiến lƣợc kinh doanh chiến lƣợc cho vay DNN&V để vƣợt qua cạnh tranh khốc liệt 95 đến hoạt động cho vay ngân hàng, sách tín dụng, qui trình tín dụng, loại hình tín dụng, phƣơng pháp phân tích thị trƣờng, phân tích báo cáo tài chính…hình thức đào tạo đào tạo trực tiếp phòng khách hàng thơng qua hƣớng dẫn Trƣởng phòng Đồng thời cử cán tham gia khoá đào tạo ngắn hạn liên quan đến kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ bán hàng, kỹ thuyết phục nhƣ buổi tập huấn qui trình (nếu có) đặc biệt nên cho cán khách hàng có điều kiện học tập kinh nghiệm ngân hàng nƣớc ngồi lần Để nâng cao khả phân tích cán tín dụng Vietcombank Đắk Lắk nên thƣờng xuyên tổ chức buổi toạ đàm phạm vi phòng khách hàng theo phƣơng thức làm việc theo nhóm Đó trƣớc dự án chuẩn bị đầu tƣ, cán cho vay cần chuẩn bị hồ sơ tài tiệu liên quan đến vay chuyển đến tất cán khác phòng yêu cầu cho ý kiến buổi toạ đàm, cán phải nêu đƣợc ƣu, nhƣợc điểm dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh, đƣa khuyến nghị có nên đầu tƣ hay không đầu tƣ theo qui nào, Tuy nhiên buổi toạ đàm mà họp Hội đồng tín dụng Chi nhánh nên ý kiến mà cán đƣa mang tính chất tham khảo cho ngƣời định đầu tƣ Vì cán nói tất suy nghĩ mà khơng bị qui kết trách nhiệm nhằm mục đích nâng cao khả phân tích thực tế cho cán - Tăng cƣờng giáo dục đạo đức, lối sống có chế độ khuyến khích kịp thời Những ngƣời làm nghề ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng dễ bị cám dỗ tiền bạc Vì vậy, ngồi việc đào tạo chun mơn Vietcombank Đắk Lắk cần quan tâm công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất trị lối sống lành mạnh cho cán thông qua việc đẩy mạnh hoạt động tổ chức đồn thể nhƣ cơng đồn đồn niên Đồng thời cần phải có chế độ tiền lƣơng phù hợp để giúp cán cho vay 96 đảm bảo sống tránh xa tệ nạn tiêu cực có chế khen thƣởng kịp thời cán có thành tích cơng tác tín dụng, nhƣ tạo hội thăng tiến cho cán có lực nhằm khuyến khích cán tích cực học tập, cơng tác góp phần hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Trên số giải pháp mà Vietcombank Đắk Lắk cần thực để mở rộng hoạt động cho vay DNN&V thời gian tới Tuy nhiên giải pháp có hiệu khơng có đạo hỗ trợ đắc lực Vietcombank Trung ƣơng, quan tâm Chính phủ cấp ngành địa phƣơng nhƣ cố gắng thay đổi từ DNN&V 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Cần trợ giúp tài cho DNN&V nhƣ: Dành số dự án hỗ trợ kỹ thuật để tăng cƣờng lực cho tổ chức tài đủ điều kiện mở rộng tín dụng cho DNN&V Đa dạng hố sản phẩm dịch vụ phù hợp với DNN&V theo hƣớng tạo nên ngành công nghiệp phụ trợ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tƣ vấn tài chính, quản lý đầu tƣ dịch vụ hỗ trợ khác cho khách hàng DNN&V trợ giúp đào tạo, nâng cao lực lập dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng thẩm định hồ sơ vay vốn DNN&V Thông tin, tƣ vấn cho DNN&V lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ngành nghề đƣợc tổ chức quốc tế ƣu tiên cho vay thông qua ngân hàng nƣớc nhƣ Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, Quỹ phát triển DNN&V Uỷ ban Châu Âu tài trợ, Cơng ty tài quốc tế, Ngân hàng phát triển Châu Á nguồn vốn cho vay có mức vay cao, thời gian cho vay dài, lãi suất thấp, không yêu cầu tài sản đảo bảo nhƣng với điều kiện tƣơng đối chặt 97 chẽ Vì Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc cần có nhiều hỗ trợ để DNN&V tiếp cận đƣợc nguồn vốn - Thành lập quỹ phát triển DNN&V để tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn tài trong, ngồi nƣớc để tài trợ kinh phí cho các chƣơng trình giúp DNN&V nâng cao lực cạnh tranh, lực kỹ thuật, công nghệ, lực quản trị uỷ thác cho tổ chức tín dụng cho vay DNN&V để phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trƣờng; đầu tƣ đổi công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật - Hỗ trợ mặt sản xuất, có sách trợ giúp tài để Uỷ ban nhân dân tỉnh có điều kiện miễn giảm thuế thuê đất khu, cụm công nghiệp cho DNN&V địa phƣơng, tạo điều kiện cho DNN&V có mặt sản xuất kinh doanh ổn định, sở hạ tầng đảm bảo có nhƣ doanh nghiệp có khả nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng - Có sách để trợ giúp, khuyến khích DNN&V đầu tƣ đổi công nghệ, đổi trang thiết bị sản xuất, hỗ trợ nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Giới thiệu, cung cấp thông tin công nghệ, thiết bị, hỗ trợ đánh giá thiết bị… - Giao cho quan quản lý nhà nƣớc trợ giúp phát triển DNN&V nhƣ cục phát triển DNN&V, Hội đồng khuyến khích DNN&V xây dựng sách, văn pháp luật phát triển DNN&V, xây dựng kế hoạch, chƣơng trình trợ giúp DNN&V, làm đầu mối hợp tác quốc tế phát triển DNN&V, kêu gọi nguồn lực từ bên để trợ giúp DNN&V, phối hợp với quan liên quan để cung cấp thông tin cần thiết cho DNN&V - Giao cho Cơ quan quản lý nhà nƣớc trợ giúp phát triển DNN&V địa phƣơng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì thực xây dựng, tham gia xây 98 dựng văn bản, hƣớng dẫn thực qui định Nhà nƣớc trợ giúp phát triển DNN&V địa phƣơng Tổ chức đối thoại quyền địa phƣơng doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh DNN&V, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời Trực tiếp trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNN&V, trọng đào tạo kiến thức quản trị doanh nghiệp tuyên truyền để thay đổi thói quen sử dụng vốn Đồng thời cần có biện pháp để cung cấp tƣ vấn văn pháp luật điều chỉnh đến hoạt động DNN&V nhƣ sách, chƣơng trình trợ giúp phát triển DNN&V chƣơng trình hỗ trợ khác Nâng cao lực cung cấp kinh phí cho trung tâm xúc tiến thƣơng mại địa phƣơng thực tốt hoạt động xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng cho DNN&V Tạo đột phá môi trƣờng kinh doanh địa phƣơng để doanh nghiệp phát triển Chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp địa phƣơng tăng cƣờng vai trò Hiệp hội doanh nghiệp Xác định rõ mục tiêu, phƣơng hƣớng hoạt động Hiệp hội, nâng cao vai trò, bảo vệ quyền lợi cầu nối với DNN&V cung cấp thơng tin, tổ chức đào tạo, bồi dƣờng trình độ quản lý cho chủ doanh nghiệp, hƣớng dẫn chế độ kế toán theo qui định, tiếp xúc với nhà tài trợ để tìm kiếm hỗ trợ vốn đào tạo từ tổ chức phi phủ Đặc biệt thông qua Hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề để gián tiếp hỗ trợ tài cho doanh nghiệp DNN&V để tránh qui định WTO tài trợ cho doanh nghiệp Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ cần thƣờng xuyên thống kê khó khăn vƣớng mắc liên quan đến hoạt động doanh nghiệp đề xuất giải pháp để địa phƣơng có giải pháp hỗ trợ kịp thời - Chính phủ cần đạo Ngân hàng Nhà nƣớc ổn định sách tiền tệ, nên điều hành sách tiền tệ thơng qua nghiệp vụ thị trƣờng 99 không nên dùng biện pháp hành nhằm giúp NHTM chủ động định sử dụng vốn Ƣu tiên bán ngoại tệ cho doanh nghiệp đặc biệt DNN&V có nhu cầu nhập máy móc thiết bị để đổi công nghệ, nhập nguyên vật liệu sản xuất Cần can thiệp kịp thời vào thị trƣờng chứng khốn thị trƣờng giảm sâu, thơng qua nhiều biện pháp có nới lỏng tỷ lệ cho vay đầu tƣ chứng khốn, nhằm giúp DNN&V có khả thu hút đƣợc nguồn vốn trung dài hạn từ thị trƣờng để đầu tƣ phát triển sản xuất Đẩy mạnh hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng cảnh báo rủi ro thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Trong thời gian qua hoạt động trung tâm thông tin tín dụng giúp ích tƣơng đối nhiều cho NHTM thƣơng mại vấn đề cảnh báo rủi ro Tuy nhiên ngân hàng gặp khó khăn tra cứu thông tin, Trung tâm cung cấp số thơng tin liên quan đến tình hình nợ doanh nghiệp có quan hệ tín dụng NHTM mà chƣa thể cung cấp thêm thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lực tài Trung tâm chƣa thể cung cấp thông tin doanh nghiệp chƣa có quan hệ tín dụng với NHTM Đặc biệt Trung tâm thơng tin chƣa cung cấp tình hình dƣ nợ khách hàng Ngân hàng phát triển Việt Nam nên gây nhiều khó khăn cho NHTM trình thẩm tra tình hình tài doanh nghiệp định cho vay Vì hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thay đổi phƣơng thức cung cấp khai thác thông tin Đối với thông tin liên qua trực tiếp đến doanh nghiệp nhƣ tình hình dƣ nợ, nhóm nợ NHTM tiếp tục thực nhƣ tức NHTM gửi yêu cầu tra cứu thông tin trung tâm trả lời, nhƣng cần khai thác cung cấp thêm thơng tin tình hình hoạt động, tình hình tài doanh nghiệp đƣợc hỏi để NHTM có thơng tin đa chiều định cho vay Đồng thời mở rộng thêm đối tƣợng cung cấp thơng tin doanh nghiệp chƣa có quan 100 hệ tín dụng NHTM Đối với tất thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng nhƣ diễn biến lãi suất, tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng, tình hình đầu tƣ trực tiếp tƣ nƣớc ngồi, thay đổi sách Ngân hàng Nhà nƣớc hay cảnh bảo rủi ro nhƣ thủ đoạn lừa đảo…cần cung cấp rộng rãi website Trung tâm để NHTM dễ dàng tra cứu mà không cần phải cung cấp theo tin tháng kỳ nhƣ nay, vừa tốn vừa không kịp thời 3.3.2 Đối với DNN&V Để tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay thức từ NHTM, ngồi cố gắng NHTM trƣớc hết DNN&V cần phải có nhiều nổ lực để tự hồn thiện - Thứ cần quan tâm đến việc cố cấu trúc vốn việc vốn hoá từ phần lợi nhuận để lại, tức nâng cao khả tự tài trợ tích luỹ vốn Đây điều kiện giúp DNN&V dễ dàng đƣợc NHTM chấp nhận tài trợ vốn hay nói cách khác DNN&V cần ý nhiều đến khả tự tài trợ tích luỹ vốn nhƣ đảm bảo khác việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng - Các DNN&V cần đầu tƣ thời gian để tìm hiểu qui định NHTM điều kiện vay vốn, thủ tục vay vốn để hồn thiện hồ sơ vay vốn thời gian ngắn Trong lƣu ý đến phƣơng pháp lập dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh, đánh giá đƣợc tính khả thi hiệu mà dự án mang lại Thực tế có nhiều dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh hiệu nhƣng khơng có kỹ lập dự án hay kỹ trình bày dự án dẫn đến thời gian giảng giải, hội không tiếp cận đƣợc vốn vay ngân hàng - Khi có nhu cầu vay vốn tƣ NHTM để đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh, việc chuẩn bị hồ sơ chứng từ theo yêu cầu, ngƣời đứng đầu 101 doanh nghiệp (nếu cần) nên mạnh dạn đến trực tiếp ngân hàng để trình bày yêu cầu nhƣ thông tin cụ thể cho ngân hàng tình hình hoạt động doanh nghiệp, hiệu phƣơng án sản xuất kinh doanh, ƣu nhƣợc điểm ngành nghề hoạt động nhƣ nhu cầu vốn cần tài trợ…để hai bên dễ dàng tìm đƣợc tiếng nói chung giảm thời gian chờ đợi - Minh bạch hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, sử dụng hệ thống sổ sách kế toán theo chuẩn mực qui định Nhà nƣớc, giúp cho việc quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời làm sở để phân tích, đánh giá kết kinh doanh Đây sở quan trọng để NHTM xem xét đầu tƣ vốn Hiện công tác kế toán chƣa thực đƣợc DNN&V quan tâm mức, báo cáo hạch tốn khơng khơng đầy đủ Đa số doanh nghiệp thực báo cáo để đối phó với quan thuế, cách để đóng thuế cách nên thƣờng để để lợi nhuận hàng năm mức tối thiểu Khi cần vay vốn ngân hàng báo cáo tài đƣợc ngân hàng chấp nhận báo cáo tài thể doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khơng hiệu Bên cạnh đó, hạn hẹp tài nên gần nhƣ khơng có doanh nghiệp th kiểm tốn báo cáo tài hàng năm điều gây khơng khó khăn DNN&V cần vay vốn ngân hàng, ngân hàng cho báo cáo tài DNN&V lập thƣờng khơng xác Phân định rõ tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp làm sở để thể chấp vay vốn ngân hàng - Ngƣời đứng đầu DNN&V cần tích cực tham gia cử ngƣời tham gia chƣơng trình đào tạo, tập huấn quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo kỹ công nghệ thông tin, lớp phổ biến kiến thức pháp luật hay tham gia chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại ngành, địa phƣơng, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức nhằm nâng cao 102 lực cạnh tranh, lực kỹ thuật, lực cơng nghệ, mở rộng, tìm kiếm thị trƣờng - Cần mạnh dạn đổi qui trình sản xuất, qui trình cơng nghệ, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất đánh giá lại chiến lƣợc sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, tích cực tìm kiếm thị trƣờng nâng cao trình độ nhân lực lực để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trƣờng, nên hƣớng đến phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 3.3.3 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank NHTM hàng đầu Việt Nam lĩnh vực toán xuất nhập khẩu, cho vay tài trợ thƣơng mại cho doanh nghiệp Nhà nƣớc, tổng cơng ty, tập đồn kinh tế Nói đến Vietcombank khách hàng nghĩ đến ngân hàng chun phục vụ cho tập đồn, tổng cơng ty, doanh nghiệp có qui lớn Trong năm gần đây, với trình đổi kinh tế thay đổi nhanh chóng cấu kinh tế nƣớc nhà, vai trò DNN&V ngày quan trọng trình phát triển Đất nƣớc, Vietcombank mạnh dạn thay đổi chiến lƣợc kinh doanh từ ngân hàng bán bn chun phục vụ cho tập đồn, tổng cơng ty, doanh nghiệp Nhà nƣớc có qui lớn sang ngân hàng bán lẻ, xếp khách hàng DNN&V vào đối tƣợng khách hàng chiến lƣợc ban hành nhiều sách ƣu tiên cho đối tƣợng khách hàng Đặc biệt cơng tác tín dụng ban đƣợc qui trình cấp tín dụng DNN&V, hƣớng dẫn qui trình xếp hạng tín dụng DNN&V đạt đƣợc nhiều thành cơng đáng khích lệ Tuy nhiên để công tác phát triển khách hàng DNN&V, đặc biệt công tác mở rộng cho vay với DNN&V, Vietcombank thực số vấn đề sau: 103 - Cần quán triệt quán triệt quan điểm sách tín dụng DNN&V sách có ý nghĩa cốt lõi chiến lƣợc phát triển khách hàng Vietcombank thời gian tới đến toàn thể cán nhân viên Vietcombank, Ban lãnh đạo Chi nhánh cán trực tiếp làm cơng tác tín dụng Vì quan hệ tín dụng với DNN&V cấp chi nhánh phụ thuộc vào quan điểm khả ngƣời trực tiếp thực Các quy trình, phƣơng pháp định lƣợng giải đƣợc khoảng 50% vấn đề, 50% lại phụ thuộc vào nhân tố chủ quan ngƣời thực nhƣ định kiến , kinh nghiệm quản lý, khả kiểm sốt tín dụng…nên khơng qn triệt cụ thể dễ bỏ qua đối tƣợng khách hàng nhiều tiềm nhƣng rủi ro - Cần đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị toàn hệ thống Trong thời gian dài Vietcombank gắn bó với nhóm khách hàng truyền thống doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, tập đồn, tổng cơng ty mà đƣợc cơng chúng biết đến, đặc biệt DNN&V ngại đến với Vietcombank Vì để Vietcombank phát triển bền vững cần có chiến lƣợc marketing theo hƣớng giới thiệu cho khách hàng biết Vietcombank ngân hàng đại, đa lúc cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho tất đối tƣợng khách hàng không phục vụ cho doanh nghiệp lớn Ngoài quảng bá dịch vụ tạo hình ảnh thân thiện với đối tƣợng khách hàng cần ƣu tiên quảng cáo sản phẩm chuyên biệt phù hợp cho đối tƣợng DNN&V nhƣ tổ chức buổi hội thảo hay gặp mặt để giới thiệu sách tín dụng, qui trình tín dụng, dịch vụ sản phảm tiện ích đại nhƣ IB@nking, MobiBanking, hay dịch vụ trả lƣơng tự động…cũng nhƣ giới thiệu ƣu đãi cho DNN&V Vietcombank - Giao trung tâm đào tạo Vietcombank ban hành, chuẩn hoá chƣơng trình đào tạo liên quan đến qui trình tín dụng, phân tích tài khách hàng, 104 xếp hạng tín dụng, nghiệp vụ bao tốn…mở lớp đào tạo trực tiếp cho Lãnh đạo phòng Chi nhánh để sau tự truyền đạt lại cho cán làm cơng tác tín dụng Chi nhánh Thƣờng xuyên tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn liên quan đến cơng tác tín dụng nhƣ phổ biến văn pháp luật mới, qui trình hay sách cho cán Từ trƣớc đến cán tuyển vào làm việc Vietcombank gần nhƣ không đƣợc đào tạo lại mà thực công việc theo hƣớng dẫn cán phòng - Giao cho phòng tổng hợp phân tích kinh tế thƣờng xuyên tổng hợp thông tin ngành hàng chủ yếu kinh tế để từ đƣa khuyến nghị, định hƣớng cảnh báo rủi ro cho Chi nhánh hoạt động cho vay - Cần giao tiêu kế hoạch hàng năm cho Chi nhánh phát triển dƣ nợ cho vay DNN&V dành nguồn vốn với lãi suất thấp so với bình thƣờng từ 1đến 2% để giúp Chi nhánh việc cho vay DNN&V vùng khó khăn cơng tác huy động vốn - Khi giao kế hoạch kinh doanh không nên giao giống Chi nhánh, Chi nhánh, vùng miền có điều kiện khác Ví dụ tỉnh ĐắkLắk NHTM huy động đƣợc tối đa 30% so với dƣ nợ cho vay Do thu nhập dân cƣ chủ yếu từ cà phê, tiêu mặt hàng thƣờng xuyên có biến động giá nhƣng thƣờng tăng lên cuối vụ nên ngƣời dân thƣờng có tƣ tƣởng nắm giữ hàng hoá để cần bán, nên gần nhƣ khơng có tiền nhà rỗi dân Trong doanh nghiệp DNN&V hoạt động lĩnh vực thu mua chế biến nông sản xuất cần lƣợng vốn lớn để thu mua tạm trữ nhƣng ngân hàng địa bàn không đáp ứng nổi, ngân hàng Trung ƣơng qui định mức cho vay tối đa qui định Chi nhánh không đƣợc cho vay lần 105 nguồn vốn huy động nên với nguồn vốn ngân hàng thƣờng ƣu tiên cho doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp làm ăn hiệu mà chủ trọng đến khách hàng DNN&V - Phát triển mạnh nghiệp vụ bao toán, nghiệp vụ tƣơng đối Việt Nam nhƣng có nhiều ƣu điểm, đặc biệt DNN&V doanh nghiệp lần muốn tiếp cận thị trƣờng nƣớc nhƣng chƣa hiểu nhiều khách hàng, doanh nghiệp sử dụng phƣơng thức toán khác(trừ L/C CAD) nhƣng bên mua hàng yêu cầu trả chậm có khả xảy rủi ro toán Đối với doanh nghiệp xuất hay bên bán, sử dụng nghiệp vụ bao toán, doanh nghiệp đƣợc bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng 100% giá trị hoá đơn, đƣợc Vietcombank ứng trƣớc đến 90% giá trị khoản phải thu, nắm đƣợc uy tín khả tài bên mua ngƣời mua nƣớc ngồi thơng qua thơng tin đại lý bao tốn Vietcombank nƣớc ngồi cung cấp Tiết kiệm thời gian chi phí việc quản lý thu hồi khoản phải thu Đối với doanh nghiệp nhập hay bên mua hàng sử dụng nghiệp vụ họ không cần phải trả chi phí bao tốn nào, không thời gian mở L/C ký quỹ cho lần nhập hàng, đƣợc nhận hàng mà chƣa cần phải toán toán hàng hoá đáp ứng đƣợc yêu cầu Đối với Vietcombank phát triển tốt nghiệp vụ bao tốn doanh thu phí dịch vụ tăng lên, nhƣng điều quan trọng tạo đƣợc mối quan hệ lâu dài với DNN&V, tạo điều kện để phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động cho vay cách an toàn, hiệu - Nổ lực tìm kiếm nguồn tài trợ từ tổ chức tài để tài trợ cho DNN&V, hoạt động khơng giúp DNN&V có nhiều hội để tiếm cận với nguồn vốn vay giá rẻ mà giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tổng thể cho DNN&V nhƣ toán quốc tế, chuyển tiền, trả lƣơng qua tài 106 khoản, mua bán ngoại tệ…đồng thời thiết lập đƣợc mối quan hệ khăng khít lâu dài doanh nghiệp - Tiếp tục hồn thiện qui trình cấp tín dụng DNN&V, qui trình xếp hạng tín dụng theo hƣớng linh hoạt mềm dẻo 107 KẾT LUẬN DNN&V có vai trò ngày quan trọng trình phát triển kinh tế, xã hội Đất nƣớc Sự tồn phát triển DNN&V kinh tế tất yếu khách quan, phù hợp với chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc, đƣợc Chính phủ quan tâm tạo nhiều điều kiện để phát triển Với tốc độ phát triển nhanh khả dễ thích ứng với thay đổi kinh tế, có nhu cầu sử dụng lúc nhiều dịch vụ ngân hàng nên DNN&V đối tƣợng khách hàng mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng Vietcombank nói chung Vietcombank Đắk Lắk nói riêng chọn đối tƣợng khách hàng mục tiêu DNN&V để thực chiến lƣợc tăng trƣởng theo hƣớng lấy mở rộng tín dụng DNN&V làm động lực phát triển tổng thể dịch vụ ngân hàng khác Tuy nhiên thời gian qua nhiều nguyên nhân khác mà đến tỷ trọng dƣ nợ cho vay DNN&V Vietcombank Đắk Lắk chƣa cao Vì với mong muốn mở rộng cho vay DNN&V, góp phần hồn thành kế hoạch kinh doanh, làm cho Vietcombank Đắk Lắk trở thành địa đáng tin cậy để DNN&V tìm đến Luận văn sâu tìm hiểu đặc thù DNN&V nói chung tình hình phát triển DNN&V địa phƣơng nói riêng, khó khăn, vƣớng mắc mà họ gặp phải trình tiếp cận vốn vay ngân hàng, nội dung việc mở rộng cho vay DNN&V Đánh giá kết đạt đƣợc, giải pháp áp dụng khó khăn mà Vietcombank Đắk Lắk gặp phải trình cho vay DNN&V Để giải đƣợc khó khăn vƣớng mắc q trình cho vay DNN&V hay khả tiếp cận nguồn vốn vay thức từ NHTM 108 DNN&V cần phải có nổ lực phối hợp từ ba phía Chính phủ quan trực thuộc Chính phủ, NHTM DNN&V Trên sở phân tích đó, Luận văn đƣa số giải pháp kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc trình cho vay DNN&V, tạo cho DNN&V có hội để tiếp cận với nguồn vốn vay thức từ NHTM nhiều Nội dung nghiên cứu Luận văn vấn đề lớn phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nghề, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhƣng phạm vi nghiên cứu luận văn lại bó hẹp phạm vi tỉnh, ngân hàng Đặc biệt số liệu thông kê DNN&V thƣờng xuyên biến động đến chƣa có số liệu thống kê riêng cho DNN&V mà chủ yếu thống kê theo ngành nghề kinh doanh hay loại hình doanh nghiệp Bên cạnh hoạt động ngân hàng đa dạng, phong phú thƣờng xuyên thay đổi theo sách vĩ Vì vậy, với tầm nhìn, hiểu biết hạn chế nên vấn đề đề cập Luận văn tránh khỏi hạn chế Song tác giả hy vọng giải pháp, kiến nghị mà tác giả đƣa luận văn đƣợc ngành, cấp quan tâm Đặc biệt tác giả mong muốn giải pháp cụ thể mà tác giả đƣa Vietcombank Đắk Lắk áp dụng vào thực tiễn Tác giả mong nhận đƣợc nhiều đóng góp Q Thầy, Cơ giáo, Anh, chị bạn đồng nghiệp Vietcombank Đắk Lắk để luận văn đƣợc hoàn chỉnh 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Võ Thị Thúy Anh, Ths Lê Phƣơng Dung (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài [2] Võ Thị Ngọc Bích (năm 2011), Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Thị Kim Loan (2012), Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hoà, Luận văn thạc sĩ kinh tế đại học Đà Nẵng [4] P.S.ROSE(2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài [5] Trần Cơng Tân (2011), Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế đại học Đà Nẵng [6] GS.TS Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, Các tài liệu Ngân hàng TMCP [7] Báo cáo thƣờng niên: từ năm 2009 - 2013 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Đắk Lắk [8] Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, Bảng công bố thông tin, Hà Nội [9] Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam(2009), Cẩm namg tín dụng, Hà Nội ... ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1.1... động kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk thông qua việc phát triển hoạt động cho vay DNN&V, tên đề tài Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk đòi... rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietcombank Đắk Lắk 76 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DNN&V TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮKLẮK
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đắk lắk , Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn