Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ quảng nam đà nẵng

105 13 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRUNG ĐÍNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRUNG ĐÍNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trung Đính MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Sự cần thiết việc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Xác định nhu cầu đối tượng đào tạo 11 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 16 1.2.3 Xây dựng chương trình lực chọn phương pháp đào tạo 16 1.2.4 Dự trù chi phí đào tạo 20 1.2.5 Triển khai thực quản lý trình đào tạo 21 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 26 1.3.1 Các nhân tố thuộc bên doanh nghiệp 26 1.3.2 Các nhân tố thuộc bên doanh ngiệp 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 31 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 36 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 43 2.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu đối tượng đào tạo 44 2.2.2 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 46 2.2.3 Thực trạng xây dựng chương trình lực chọn phương pháp đào tạo 47 2.2.4 Thực trạng dự trù chi phí đào tạo 53 2.2.5 Thực trạng triển khai thực quản lý trình đào tạo 54 2.2.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 57 2.3.1 Những thành công 57 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 60 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 60 3.1.1 Các dự báo xu hướng thay đổi môi trường hoạt động Công ty 60 3.1.2 Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2020 66 3.1.3 Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2015 - 2020 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 68 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đối tượng đào tạo 68 3.2.2 Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo 73 3.2.3 Hoàn thiện xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo 75 3.2.4 Hoàn thiện dự trù chi phí đào tạo 78 3.2.5 Hoàn thiện triển khai thực quản lý trình đào tạo 78 3.2.6 Hoàn thiện đánh giá kết đào tạo 79 3.2.7 Một số giải pháp khác 82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐVT : Đơn vị tính SL : Số lượng TL : Tỷ lệ TT : Thứ tự Công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu lao động Công ty qua năm 37 2.2 Máy móc thiết bị thi cơng Cơng ty 39 2.3 Bảng cân đối kế tốn Công ty 41 2.4 Doanh thu hoạt động kinh doanh qua năm 42 2.5 Số lượng lao động đào tạo Công ty qua năm 45 2.6 Thời gian chương trình đào tạo Cơng ty 47 2.7 Môn học lý thuyết sở 48 2.8 Mơn học thực hành nghề 48 2.9 Tình hình đào tạo nguồn nhân lực qua năm 49 2.10 Nội dung kiến thức đào tạo có phù hợp với yêu cầu công việc 50 2.11 Số lượng cán nhân viên cử đào tạo Công ty 51 2.12 Số lượng công nhân đào tạo nâng bậc thợ Cơng ty 52 2.13 Mức độ hài lòng phương pháp đào tạo Cơng ty 53 2.14 Kinh phí đầu tư cho đào tạo Công ty 54 2.15 Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá sau đào tạo Cơng ty 56 2.16 3.1 Những lợi ích mà cấp, chứng có sau đào tạo mang lại Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2015 - 2020 56 68 3.2 Bảng mô tả công việc 70 3.3 Phiếu xác định nhu cầu đào tạo 70 3.4 Phiếu đánh giá nhân viên 73 3.5 Phương pháp xác định mục tiêu đào tạo Công ty 74 3.6 Phiếu đánh giá kết thực công việc nhân viên 81 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức Cơng ty 33 2.2 Sơ đồ quy trình đào tạo Cơng ty 44 3.1 Tiến trình xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 71 3.2 Hệ thống đánh giá kết đào tạo nguồn nhân lực 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực thực trở thành thứ tài sản quý giá nhất, chìa khóa dẫn đến thành cơng doanh nghiệp, đặc biệt thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế giới Chính doanh nghiệp phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực cách tối ưu Việc phát triển nguồn nhân lực thực nhiều cách thức, thực tế cho thấy phát triển nguồn nhân lực dựa vào công tác đào tạo hiệu bền vững Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng, ngành có nét đặc thù riêng biệt thể sản phẩm vừa tạo nên sở vật chất cụ thể, vừa phải tạo nên cơng trình có giá trị kỹ thuật văn hóa Đây ngành đòi hỏi sáng tạo kết hợp kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật Vì người lao động phải có tay nghề, trình độ cao bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ cần thiết thường xuyên để đáp ứng nhu cầu đặt Nhận thức tầm quan trọng năm qua Cơng ty trọng công tác đào tạo, nhiên với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ, mơi trường kinh doanh thay đổi… cơng tác đào tạo nhân lực Cơng ty nhìn chung nhiều hạn chế, chậm đổi tồn nhiều bất cập Từ ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ nhân lực, không tương xứng với yêu cầu phát triển Công ty Xuất phát từ thực tiễn đó, lý tác giả chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Hy vọng kết nghiên cứu tìm nguyên nhân giải pháp nhằm giúp Công ty 82 mình, để từ cán quản lý trực tiếp kết hợp với phiếu đánh giá kết thực cơng việc nhân viên để có hướng giải thích hợp đào tạo nâng cao, đào tạo lại hay cho việc Công ty tham khảo Phiếu tường thuật thực cơng việc nhân viên (Phục lục 4) Các biện pháp này, đánh giá cán quản lý tự đánh giá biện pháp cần thiết nhằm xác định mức độ thành công việc áp dụng kiến thức học vào công việc thực tế phiếu lưu vào hồ sơ công việc cá nhân để giúp ích cho lần đào tạo sau - Cấp độ 4: Kết Ở cấp độ Công ty tiến hành đánh giá ảnh hưởng khóa đào tạo tới kết kinh doanh Công ty Học viên đạt mục tiêu đào tạo không, suất lao động chất lượng làm việc có tăng lên khơng, yếu tố tăng lên lúc việc đào tạo đạt hiệu 3.2.7 Một số giải pháp khác - Có quan tâm thích đáng cán lãnh đạo: Cán lãnh đạo cần quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty, coi việc thực đào tạo nguồn nhân lực việc làm cấp thiết quan trọng trình thực chiến lược phát triển nói chung, lãnh đạo Cơng ty cần có đạo, quan tâm sâu sát đến công tác này, thường xun động viên cán cơng nhân viên tích cực tham gia vào công tác đào tạo tự học hỏi để hồn thiện - Kích thích người lao động chủ động tham gia đào tạo: Việc người lao động chủ động tham gia đào tạo có ảnh hưởng trực tiếp hiệu đào tạo Nếu ngày có nhiều người lao động nâng cao lực làm việc từ việc đào tạo họ vui vẻ tham gia ủng hộ công tác đào tạo Lãnh đạo Công ty nên cho người lao động nhân thức đào tạo khơng có lợi cho thực mục tiêu phát triển Công ty mà có 83 lợi cho người đào tạo khai thác lực tiềm ẩn họ thông qua đào tạo, tạo cho họ hội thăng tiến, hội tăng thu nhập Cùng với việc đào tạo, Công ty cần để nhân viên nhận biết coi trọng Công ty họ, nâng cao nhận thức họ giá trị thân, từ hình thành tính chủ động tự giác việc tham gia đào tạo với thái độ tích cực để đào tạo trở thành biện pháp động viên, kích lệ - Thực tốt cơng tác tuyển dụng: Hiện nay, trình tuyển dụng Công ty ưu tiên tuyển chọn em cán công nhân viên Công ty đối tượng tuyển người có trình độ Điều khơng nằm ngồi mục đích làm cho người lao động n tâm cơng tác lâu dài, gắn bó với Cơng ty Song q trình tuyển dụng khơng tốt làm giảm hiệu cơng tác tuyển dụng, giảm chất lượng lao động tuyển, Cơng ty nên cơng bố rộng rãi bên ngồi có nhu cầu tuyển dụng giữ tỷ lệ định nhỏ giành cho em cán công nhân viên Công ty Thực tốt giải pháp Công ty tạo nên cơng khách quan, nghiêm túc q trình tuyển dụng Những ứng viên trúng tuyển người có kiến thức tảng, khả tư duy, kỹ cá nhân… Họ đội ngũ lao động tiềm năng, có khả tiếp thu kiến thức khóa đào tạo vận dụng vào cơng việc, nhờ mà Cơng ty tiết kiệm cho phí thời gian đào tạo - Bố trí sử dụng lao động sau đào tạo cách hợp lý: Việc bố trí người lao động sau hồn thành chương trình đào tạo cho hợp lý sé góp phần nâng cao hiệu cơng tác đào tạo tránh lãng phí Nếu kiến thức truyền đạt cho người lao động học bỏ khơng khơng thể khuyến khích người lao động tham gia tích cực, đồng thời làm lãng phí nguồn chi phí dành cho đào tạo Cơng ty - Kích thích tiền lương, tiền thưởng: Hiện nay, công ty người lao động hưởng lương theo cấp bậc 84 bảng lương Nhà nước ta thấy bậc cao tiền lương thu nhập cao Đây điều kích thích người lao động tham gia đào tạo để nâng bậc lương Ngồi ra, Cơng ty nên kích thích thêm phần thưởng cho đối tượng có thành tích xuất sắc q trình học tập nâng cao trình độ chun mơn,nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc thợ, phần thưởng tiền, quà có giá trị, chuyến nghỉ… Với việc làm kích thích tinh thần cho người lao động nhiều, tăng mức độ hăng say học hỏi, gắn bó với cơng việc 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Cần phải xây dựng chế thích hợp để người lao động việt nam giao lưu học hỏi phương pháp đào tạo nước tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm làm việc Để làm điều trước hết quan chức phải tạo hợp tác kinh tế, trị với nước giới Qua người lao động việt nam đào tạo thông qua công việc có tính hội nhập ngày cao - Tăng cường nguồn tài cho mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đảm bảo đầy đủ phương tiện, sở vật chất trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực Tăng cường hỗ trợ kinh tế đối tượng lao động thuộc diện sách, gia đình khó khăn…để đảm bảo cho việc học tập có hội để phát triển - Đổi hệ thống giáo dục đào tạo cho phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế, bước nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo - Nâng cao nhận thức vai trò đào tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững đất nước Làm cho người thấy rõ vai trò trách nhiệm đào tạo sử dụng nhân lực Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, góp phần giúp cho người hiểu rõ sách đào tạo nguồn nhân lực 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Tác giả đưa số sở tiền đề cho việc xây dựng giải pháp dự báo xu hướng thay đổi môi trường hoạt động Công ty, chiến lược phát triển dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2015-2020 Các giải pháp cụ thể tác giả đưa hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty bao gồm, hoàn thiện xác định nhu cầu đối tượng đào tạo, hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo, hồn thiện xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo, hoàn thiện dự trù chi phí đào tạo, hồn thiện triển khai thực quản lý q trình đào tạo, hồn thiện đánh giá kết đào tạo, số giải pháp bổ trợ khác số kiến nghị 86 KẾT LUẬN Chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò định cho thành công phát triển bền vững doanh nghiệp Giải pháp hàng đầu để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phải tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Trong năm qua, Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên Tuy nhiên, công tác thời gian qua tồn nhiều hạn chế định, chưa khai thác hết tiềm đội ngũ cán bộ, nhân viên có để đáp ứng với yêu cầu phát triển đơn vị Vì vậy, việc nghiên cứu để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng cần thiết Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng” đạt kết nghiên cứu số nội dung sau: Hệ thống hoá sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực Luận văn xác định đào tạo nguồn nhân lực yếu tố định thành công doanh nghiệp, tổ chức giai đoạn Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian qua Rút nhận xét, đánh giá thành công tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác Thông qua lý luận thực trạng, luận văn đề xuất số định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực có chất lượng, 87 đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Trong trình nghiên cứu hồn thành đề tài, thân hướng dẫn nhiệt tình thầy PGS.TS Đào Hữu Hòa, nghiên cứu tài liệu công tác đào tạo nguồn nhân lực tác giả, giúp đỡ thầy hướng dẫn trình làm đề tài, nhiên vấn đề đào tạo nguồn nhân lực vấn đề có nội hàm rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân chân thành mong nhận ý kiến đóng góp từ hội đồng bạn đọc để đề tài hoàn thiện 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Thủy Chi (2008), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trường Đại học khối Kinh tế Việt Nam thơng qua chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [2] Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn nhân lực người Việt Nam, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội [4] George T.Milkovich John W.Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Lê Thế Giới (chủ biên), Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan (2011), Quản trị học, Nhà xuất Tài [6] Đinh Tuấn Hải (2010), Quản trị nguồn nhân lực ngành xây dựng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [7] Huỳnh Thanh Hoa (2013), Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần may Trường Giang Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Xuân Khánh (2013), Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đường Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Ngọc Phú (2010), Thực trạng nguồn nhân lực nhân tài đất nước đề đặt – giải pháp, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 89 [10] Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Vân Điềm (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân [11] Võ Xuân Tiến (2008), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế – kỹ thuật ngành công nghiệp cao địa bàn thành phố Đà Nẵng , Đề tài NCKH cấp thành phố [12] Võ Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [13] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng số (40) [14] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động Xã hội, TP Hồ Chí Minh [15] Nguyễn Thanh (2002), phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [16] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Xin chào quý Anh, Chị! Tôi Học viên cao học trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng Xin gửi đến quý Anh, Chị bảng câu hỏi sau Mọi thông tin mà quý Anh, Chị cung cấp giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận ý kiến đóng góp q Anh, Chị (Anh/Chị đánh dấu X vào thích hp, vui lũng khụng trng) Gii tớnh: ă Nam ă N tui: ă Di 30 tui ¨ Từ (30-50) tuổi ¨ Trên 50 tuổi Trình chuyờn mụn: ă Trờn i hc ă i hc ¨ Cao đẳng ¨ Trung cấp ¨ Công nhân, sơ cấp Anh/Chị làm công ty bao lõu ri? ă Di nm ă T (1-5) nm ă T (10-15) nm ă Trờn 15 nm ă Từ (5-10) năm Trong thời gian công tác, Anh/Chị có tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng khơng? ¨ Có ¨ Khơng (Chú ý: Nếu khơng tham gia, chuyển sang câu 13) Khi đào tạo Anh/Ch tham gia chng trỡnh no sau õy? ă Chng ch ngn hn ă Bi dng, hun ă Trung cp, cao ng ă i hc ă Sau i hc Trước khóa học Anh/Chị có thơng báo chương trỡnh o to hay khụng? ă Cú ă Khụng Xin Anh/Chị cho biết thời gian khóa học mà Anh/Chị ó tham gia l bao lõu? ă Di thỏng ¨ Trên tháng ¨ Trên năm Nội dung kiến thức đào tạo có phù hợp với yêu cu cụng vic ca Anh/Ch ti Cụng ty khụng? ă Rt phự hp ă Phự hp ă Bỡnh thng ă Khơng phù hợp 10 Anh/Chị có hài lòng với phương phỏp o to ti Cụng ty khụng? ă Rt hi lũng ă Hi lũng ă Bỡnh thng ă Khụng hi lòng 11 Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá sau o to ti Cụng ty nh th no? ă Thng xuyờn ă Thnh thong ă Hon ton khụng 12 Li ích mà cấp, chứng có sau o to ó mang li cho Anh/Ch l gỡ? ă c bt ă Tng thu nhp ă Nõng cao trỡnh chuyờn mụn ă Khụng cú li ớch gỡ 13 Trong tương lai Anh/Chị có muốn tham gia khúa o to no khụng? ă Cú ă Khụng 14 Nếu tham gia đào tạo, Anh/Chị chọn phương phỏp o to no? ă o to cụng vic ¨ Đào tạo ngồi cơng việc 15 Động việc tham gia chương trình đào tạo Anh/Chị l? ă C hi thng tin ă Nõng cao trỡnh ă Thay i thu nhp ă Chng t bn thõn ă Khỏc 16 Anh ch cú ý nh gn bú lõu di vi cụng ty hay khụng? ă Cú ¨ Không Chân thành cám ơn công tác quý Anh/Chị! PHỤ LỤC BIÊN BẢN GIÁM SÁT Khóa đào tạo:…… TT Bộ phận Số lượng người Có mặt Vắng mặt Nội dung đào tạo Đánh giá , ngày tháng năm Cán giám sát PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI KHĨA ĐÀO TẠO Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu bảng Vui lòng khoanh tròn thích hợp, ý kiến Anh/Chị tham chiếu theo thang điểm sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý I Tổ chức khóa đào tạo chất lượng phục vụ Thời gian thuận tiện Tài liệu học tập, thơng tin trước khóa học đầy dủ Trang thiết bị phòng học tốt Thái độ phục vụ nhân viên chu đáo 5 Đánh giá chung bạn tổ chức khóa đào tạo 5 5 II Nội dung Nội dung giảng dạy đáp ứng mục tiêu khóa đào tạo Nội dung khóa đào tạo ứng dụng vào thực tế cơng việc Khóa đào tạo giúp bạn hệ thống hóa kiến thức chun mơn Khóa đào tạo giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề cơng việc III Giảng viên Trình bày rõ ràng, dễ hiểu Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế với học viên Giải đáp thỏa đáng thắc mắc học viên Tạo hứng thú cho học viên buổi học 5 hoạt động lớp Đánh giá chung bạn giảng viên 5 Thời gian phân bố hợp lý cho chủ đề IV Đánh giá chung tồn khóa đào tạo Đánh giá chung bạn khóa đào tạo PHỤ LỤC PHIẾU TƯỜNG THUẬT CÔNG VIỆC (Dành cho nhân viên) Họ tên : …………………………………………………………………… Chức danh :…………………………………………………………………… Bộ phận :…………………………………………………………………… Những mặt làm tốt:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những mặt chưa tốt:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết công việc:…………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyện vọng, nhu cầu để thực công việc tốt hơn:…………………… ………………………………………………………………………………… ……… ,ngày……….tháng……….năm…… Chữ ký ... trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam. .. tự Công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu lao động Công ty qua năm 37 2.2 Máy móc thiết bị thi công Công ty 39... trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường Quảng Nam - Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ quảng nam đà nẵng , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ quảng nam đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn