Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần may an nhơn

111 16 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠ THÀNH TUẤN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠ THÀNH TUẤN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Tạ Thành Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 10 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 12 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 14 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 16 1.2.4 Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 17 1.2.5 Dự tốn chi phí đào tạo 21 1.2.6 Tổ chức thực chương trình đào tạo 22 1.2.7 Đánh giá chương trình kết đào tạo 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL 28 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 28 1.3.2 Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 32 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần may An Nhơn 32 2.1.2 Quá trình hình hành phát triển 32 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 34 2.1.4 Bộ máy tổ chức Công ty 35 2.1.5 Ngành nghề kinh doanh đặc điểm công nghệ sản xuất 43 2.1.6 Qui mô 44 2.2 THỰC TRẠNG NNL CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 44 2.2.1 Quy mô cấu lao động 44 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 48 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 50 2.3.1 Thực trạng nội dung công tác đào tạo NNL Công ty 50 2.3.2 Đánh giá chung công tác đào tạo NNL Công ty 65 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 69 3.1 MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Mục tiêu định hướng kinh doanh Công ty 69 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 72 3.1.3 Môi trường đào tạo nguồn nhân lực 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 76 3.2.1 Xác định kịp thời nhu cầu đào tạo 76 3.2.2 Hoàn thiện mục tiêu đào tạo 81 3.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp 82 3.2.4 Hoàn thiện nội dung đào tạo 83 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo 86 3.2.6 Đa dang hóa loại hình phương pháp đào tạo 88 3.2.7 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo 89 3.2.8 Thực tốt công tác đánh giá kết đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo 90 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CBQL : Cán quản lý CNKT : Công nhân kỹ thuật DN : Doanh nghiệp HĐQT : Hội đồng quản trị KT – XH : Kinh tế - Xã hội NNL : Nguồn nhân lực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Lao động công ty năm 2011, 2012, 44 2013 2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi Công ty 47 2.3 Cơ cấu trình độ chun mơn lao động 48 Công ty 2.4 Thực trạng đào tạo CBQL Công ty từ 2011 54 đến 2013 2.5 Nội dung kiến thức đào tạo CNKT, nhân viên 55 Công ty qua năm 2.6 Mức chi cho đào tạo Cơng ty năm 58 qua 2.7 Tình hình thực sách Cơng ty 59 năm qua 2.8 Số lượng chất lượng đào tạo NNL Công 63 ty 3.1 Bảng kế hoạch chi tiêu năm 2014 - 2018 71 DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU Số hiệu Tên biểu biểu Trang 2.1 Nhu cầu đào tạo 51 2.2 Đề xuất chương trình đào tạo 56 2.3 Biểu theo dõi đào tạo 61 2.4 Phiếu đánh giá kết đào tạo 64 3.1 Đánh giá kết công việc để xác định nhu cầu đào 79 tạo 3.2 Xác định nhu cầu đào tạo phương pháp 80 vấn 3.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty 87 3.4 Bảng dự trù kinh phí đào tạo Cơng ty 90 3.5 Phiếu khảo sát người tham gia chương 91 trình đào tạo Cơng ty CP may An Nhơn 3.6 Phiếu đánh giá nhân viên Công ty CP may An Nhơn 92 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Biều đồ cấu lao động qua năm 45 2.2 Biểu đồ tỷ lệ lao động nam, nữ qua năm 46 2.3 Biểu đồ tỷ lệ cấu lao động theo độ tuổi 47 2.4 Biểu đồ NNL lao động theo trình độ chun mơn 48 86 sung kiến thức kỹ thiếu NLĐ Các vấn đề kiến thức đào tạo phải phù hợp với đối tượng theo trình tự: - Đối với nhân viên tuyển dụng: Công ty phải lựa chọn nội dung đào tạo để định hướng công việc nhằm giúp họ thấy văn hóa Cơng ty, cách thức làm việc mau chóng thích nghi với cơng việc - Đối với nhân viên lâu năm: nguồn lực chủ chốt Công ty, lực họ có ý nghĩa đến việc phát triển Cơng ty Công ty nên áp dụng phương pháp luân chuyển thuyên chuyển công việc, phương pháp không tốn kèm chi phí, giúp cho NLĐ mở rộng kỹ làm việc, thay vị trí lao động xảy tình trạng thiếu hụt, đau ốm, bỏ việc đột xuất - Đối với nhân viên lao động trực tiếp: Công ty lựa chon nội dung chương trình đào tạo huấn luyện nhân viên cách thức phục vụ để trang bị cho họ kiến thức kỹ thực hành thao tác nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đồng thời, tiến hành đào tạo, trang bị kiến thức ngoại ngữ để họ giao tiếp với khách hàng Cơng ty xây dựng nội dung đào tạo cho nhân viên qua năm dựa quy tắc xây dựng nội dung: có tính ứng dụng rộng rãi, thiết kế cách linh động, khái quát học, nhấn mạnh ý chính, thiết kế gần gủi thân thuộc nhân viên 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo Bên cạnh tầm quan trọng việc lựa chọn nội dung, kiến thức đào tạo cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty không phần quan trọng Công ty phải xây dựng kế hoạch năm, năm dài chủ động xây dựng kế hoạch từ năm trước đầu năm để tránh thời điểm xây dựng diễn Xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty cần phải 87 cụ thể Cơng ty xây dựng kế hoạch đào tạo theo phận sau: (xem biểu 3.3) Biểu 3.3: Xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty STT Họ Đối tên tượng đào tạo Bộ Nội phận dung Hình thức Thời Dự tính đào tạo gian đào kinh tạo phí Ghi Lãnh đạo duyệt Phòng TC - HC Để công tác xây dựng kế hoạch đào tạo hồn chỉnh thực Cơng ty cần phải xác định nhu cầu đối tượng cần đào tạo Ngoài ra, lựa chọn giảng viên có chất lượng tốt cần nằm kế hoạch đào tạo Một khóa đào tạo có chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào chất lượng trình độ đội ngũ giảng viên ngồi Cơng ty Do vậy, tiến hành khóa đào tạo cơng việc lựa chọn giảng viên quan trọng, giảng viên hay Cơng ty có ưu điểm nhược điểm định Để cơng tác đào tạo có hiệu cần phát huy nhiều ưu điểm hạn chế nhược điểm Sau số biện pháp cụ thể: - Đối với giảng viên cán bộ, kỹ sư Công ty cần phải lựa chọn người có kinh nghiệm, trình độ chun mơn giỏi, tay nghề cao… Cử họ tập huấn, học tập khả sư phạm để họ nâng cao khả giảng dạy, truyền đạt kiến thức đến cho học viên 88 - Cơng ty nên có sách, chế độ để khuyến khích cán bộ, kỹ sư tham gia giảng dạy như: tăng tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp giảng dạy… để họ yên tâm, tập trung cho công việc giảng dạy, đào tạo thật tốt - Đối với giảng viên từ bên ngồi trước mời giảng dạy Cơng ty Cơng ty nên tìm hiểu kỹ chất lượng họ, cần phối hợp chặt chẽ có hiệu với trường Đại học, Cao đẳng mà Công ty hợp tác việc lập kế hoạch thời gian cho khóa học - Khi mời giảng viên Cơng ty cần cho họ tiếp xúc với tình hình Cơng ty, sau với họ để thiết kế nội dung, phương pháp đào tạo cho phù hợp với điều kiện Cơng ty - Có thể phối hợp giảng viên bên bên ngồi khóa đào tạo, tận dụng ưu điểm hạn chế nhược điểm họ 3.2.6 Đa dang hóa loại hình phương pháp đào tạo Hiện Cơng ty hình thức đào tạo đơn giản, nội dung chương trình chưa đa dạng khuyến khích người học tham gia nhiệt tình… Do đó, cần phải có nhiều loại hình phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo phát triển NNL Công ty Sau số biện pháp để cải thiện tình hình đó: - Cần phải có hợp lý kế hoạch đào tạo mục tiêu, tình hình tài Cơng ty Kế hoạch đào tạo phải thống từ lãnh đạo phòng ban, Xí nghiệp, tránh cố nhầm lẫn thông tin, thời gian đào tạo… làm tốn thời gian, tiền bạc Cơng ty - Cần đa dạng hóa phương pháp giảng dạy khóa đào tạo như: kết hợp lý thuyết với tình thực tế, thảo luận đề tài thực tế,… nhằm tạo hấp dẫn học viên, giúp cho tiếp thu kiến thức học viên trở nên thuận lợi 89 - Cần quan tâm trọng phát triển nhiều hình thức đào tạo Cơng ty như: hình thức đào tạo theo kiểu dẫn cơng việc, hình thức kèm cặp bảo cơng việc… hình thức thực tế có hiệu với Công ty - Công ty cần đổi nhiều giáo án, tài liệu, dụng cụ… trình học tập, thay đổi cách học trọng vào lý thuyết qua sách mà phải học thêm từ thực tế, thúc đẩy học viên tự học, tự tìm hiểu thảo luận với giảng viên… giúp cho học viên phát huy tính sáng tạo, tự giác học tập - Công ty nên dựa vào mối quan hệ hợp tác với Cơng ty nước ngồi để đưa cán bộ, kỹ sư có chất lượng, trình độ chun mơn giỏi Cơng ty sang nước ngồi học tập nhằm nâng cao trình độ họ, nâng cao đóng góp họ cho Cơng ty - Cơng ty nên có khen thưởng học viên có thành tích học tập, cách để nâng cao tinh thần học tập NLĐ 3.2.7 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo Một chương trình đào tạo đạt hiệu có chất lượng tốt có đầy đủ yếu tố cần thiết như: trang thiết bị phục vụ cho đào tạo; đội ngũ cán giảng viên giỏi; chế độ trợ cấp cho công tác đào tạo…và yếu tố quan trọng kinh phí cho đào tạo Phải sử dụng nguồn kinh phí cho hiệu mang lại chất lượng cho công tác đào tạo Công ty thực biện pháp sau để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn: - Cơng ty cần có sách để huy động nguồn kinh phí cho đào tạo từ nguồn tài trợ, quỹ hỗ trợ, quỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty huy động tối đa hỗ trợ từ phía nhà nước, xây dựng,… 90 phải lên kế hoạch thu, chi cho công tác đào tạo cách khoa học hợp lý để sử dụng có hiệu nguồn hỗ trợ - Cơng ty cần xây dựng kế hoạch quản lý nguồn vốn giành cho đào tạo, tính tốn, dự trù phát sinh xảy q trình đào tạo mà phải cần đến tiền, cần có quản lý, giám sát khoản thu, chi công tác đào tạo - Bên cạnh chi phí sở vật chất phục vụ cho trình đào tạo nên tính tốn có chế độ trợ cấp cho CBCNV tham gia đào tạo, nên có khoản khen thưởng giành cho CBCNV có thành thích học tập tốt để động viên khích lệ họ ngày cố gắng Bên cạnh việc thực biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí cho đào tạo, Cơng ty xây dựng dự trù chi phí đào tạo cho nhân viên sau: (xem biểu 3.4) Biểu 3.4: Bảng dự trù kinh phí đào tạo Cơng ty STT Nội dung chi phí Đơn vị tính Đơn giá Số lượng (VNĐ) Thành Ghi tiền VNĐ) … Tổng cộng 3.2.8 Thực tốt công tác đánh giá kết đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo Công tác đánh giá kết đào tạo bước cuối trình đào tạo Hoạt động đào tạo cần phải tăng cường công tác giám sát, đánh giá 91 thường xuyên Công ty tổ chức đánh giá đào tạo sau đào tạo cách sử dụng mơ hình đánh giá hiệu đào tạo Qua việc đánh giá phản ánh kết cơng tác đào tạo có tốt hay khơng, tìm hạn chế công tác đào tạo để khắc phục rút kinh nghiệm cho lần đào tạo sau Công ty đưa giải pháp cụ thể sau để thực tốt công tác đánh giá kết đào tạo - Công ty sử dụng nhiều phương pháp đánh phương pháp đánh giá kết sau đào tạo thi kết thúc trình đào tạo Kết thi phản ánh phần chất lượng khóa đào tạo Ngồi ra, kết hợp thêm phương pháp vấn học viên thông qua phiếu khảo sát (xem biểu 3.5), qua vấn kiến thức mà học viên học biết thêm ý kiến học viên trình đào tạo Biểu 3.5: Phiếu khảo sát người tham gia chương trình đào tạo Công ty CP may An Nhơn Nội dung đánh giá Anh (chị) đánh giá chung chất lượng chương trình đào tạo… Anh (chị) có nhận xét vấn đề sau chương trình đào tạo - Ý nghĩa thực tiễn - Thơng tin - Phù hợp với công việc - Tính hấp dẫn hút chương trình - ………… Những anh (chị) muốn đào tạo thêm khóa đào tạo…… ……………… Tốt Mức độ Khá T.bình Yếu Kém 92 - Công ty đánh giá kết công tác đào tạo cách cử phận giám sát, theo dõi kỹ năng, kiến thức kết làm việc thực tế sau đào tạo học viên, cần phải so sánh mức độ hồn thành cơng việc học viên trước sau đào tạo, phân tích khả vận dụng kiến thức, kỹ học học viên vào trình giải cơng việc Nếu thu kết tốt chứng tỏ trình đào tạo mang lại kết Còn khơng phải tìm hiểu phát nguyên nhân để khắc phục Để đánh giá Công ty thiết lập phiếu đánh sau (xem biểu 3.6) Biểu 3.6: Phiếu đánh giá nhân viên Công ty CP may An Nhơn Họ tên: Bộ phận: Tiêu chí Đơn vị, chi nhánh: Xếp loại Ghi Tốt Khá T.Bình Yếu Kém Khối lượng cơng việc hồn thành Chất lượng cơng việc Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc ………… Ngồi ra, Cơng ty sử dụng thêm phương pháp đánh giá tiêu chi phí bình qn cho lao động đào tạo, nến chi phí bình quân cho lao động mà so với trước đào tạo chứng tỏ trình đào tạo có chất lượng Đồng thời, Cơng ty sử dung phương pháp khác để theo dõi giám sát trình đào tạo nhằm nâng cao tính hiệu cơng tác đào tạo 93 KẾT LUẬN Luận văn hệ thống hóa sở lý luận đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đơn vị, doanh nghiệp Trên sở đưa phân tích cách có hệ thống thực trạng nguồn nhân lực hoạt động đào tạo nhân lực cho Công ty, luận văn nêu bật thành công kết quả, hạn chế tồn tại, nguyên nhân công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Công ty làm sở để đưa giải pháp đẩy mạnh công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Trên sở đề án chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 20142018 Công ty xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh đơn vị cho thời kỳ năm để định hướng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật viên, công nhân thời gian đến, qua nhận xét rút từ lý luận thực tiễn đào tạo bồi dưỡng, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Công ty Những giải pháp chủ yếu nhấn mạnh là: - Hồn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty, xây dựng bổ sung hồn thiện bước quy trình đào tạo, phân tích đánh giá xác định nhu cầu đào tạo, cách khách quan, khoa học - Xây dụng hoàn thiện đánh giá kết đào tạo hiệu đào tạo phương pháp định lượng, phân tích đánh giá làm rõ hiệu cụ thể công tác đào tạo đảm bảo kết đánh giá xác hơn, làm tốt cơng tác phân tích lợi ích đào tạo làm sở để xây dựng kế hoạch đào tạo đơn vị 94 - Luận văn phân tích đánh giá xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2014-2018 sở lý luận nguồn lực thực tế Công ty Với mong muốn giúp Cơng ty thực tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu sản xuất kinh doanh đạt hiệu Vì vậy, luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần may An Nhơn” góp phần xây dựng phát triển Cơng ty tình hình thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ cẩm nang Quản trị nguồn nhân lực Business Edge(2004), Đánh giá hiệu làm việc, Nxb trẻ TP Hà Nội [2] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thổng kê, Hà Nội [3] Đoàn Gia Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, TP.HCM [4] Nguyễn Hữu Dũng (2003), sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội [5] Ths Nguyễn Văn Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân [6] Huỳnh Thanh Hoa (2013), “Đào tạo Nguồn nhân lực Công ty cổ phần may Trường Giang, Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Thành Hội (1998), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê, Hà Nội [8] Lâm Bảo Khánh (2012), Công tác đào tạo NNL Công ty CP đầu tư sản xuất Việt Hàn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [9] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình quản lý Nguồn nhân lực tổ chức, Nxb Giáo dục Việt Nam [10] Tạp chí dệt may Việt Nam 2009, 2010, 2011, Cơng ty dệt may Việt Nam (Vinatex) [11] Nguyễn Thanh (2002), “Phát triển Nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội [12] Nguyễn Thị Bích Thu (2007), “Đào tạo Nguồn nhân lực để ngành dệt may Việt Nam đủ sức cạnh tranh Việt Nam thành viên WTO”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, số [13] Nguyễn Trung (2007), “Suy nghĩ phát triển nguồn nhân lực nước ta”, Hà Nội, ngày 13-10-2007 [14] Ngô Anh Tuấn (2010), ”Nguồn nhân lực – yếu tố quan trọng thời hội nhập”, ngày 21/1/2010 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Với mong muốn đáp ứng ngày tốt người lao động phát triển chung Công ty, học viên viết Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đề Đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần may An Nhơn, mong anh chị Công ty tham gia đóng góp ý kiến cách trả lời câu hỏi sau (Vui lòng đánh dầu “X” vào ô mà anh/chị cho phù hợp nhất) Kết điều tra phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác quý anh/chị Xin chân thành cảm ơn! Thời gian công tác anh/chị Công ty bao lâu? Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm Trên 15 năm Công việc anh/chị bố trí có phù hợp với trình độ chun mơn nghiệp vụ khơng? Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp Anh/chị cho biết u thích cơng việc làm? Rất thích u thích Ít thích Khơng thích Anh/ chị cho biết yếu tố sau gắn bó làm việc lâu dài với Cơng ty? Cơng việc Thu nhập Môi trường Khác Anh/chị cho biết khơng khí làm việc phận làm việc nào? Rất vui vui Bình thường Khơng vui Anh/chị cho biết từ bắt đầu làm việc Công ty anh/chị tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khơng? Có Nếu chọn có, trả lời tiếp (trừ câu 14 khơng trả lời) Không Nếu chọn không, chuyển sang chọn câu 14 đến hết Thời gian khóa đào tạo, bồi dưỡng mà anh/chị tham gia? < tháng từ – 12 tháng > 12 tháng Nội dung, chương trình đào tạo mà anh/chị tham gia? Tập huần, bồi dưỡng kỹ Trung cấp Chứng ngắn hạn, sơ cấp Cao đẳng, đại học Sau đại học Anh/chị đánh khóa đào tạo, bồi dưỡng công việc tại? Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Khơng cần thiết 10 Mức độ phù hợp nội dung chương trình đào tạo với công việc anh/chị? Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp 11 Mức độ kiểm tra, đánh gia Công ty ứng dụng đào tạo, bồi dưỡng vào công việc thực tế? Rất thường xun Thường xun Ít thường xun Khơng có 12 Tần suất tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng Cơng ty? Rất nhiều Nhiều Rất Ít 13 Anh/chị cho biết kinh phí đào tạo bình qn hàng năm cho lao động bao nhiêu? Trên triệu Từ triệu đến triệu Từ trăm đến triệu Dưới trăm 14 Anh/chị cho biết khơng tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng? Khơng có nhu cầu Khơng có thời gian Khơng đủ điều kiện Khơng thích Khơng cần thiết Lý khác 15 Anh/chị có muốn tham gia khóa đào tạo khơng? Rất muốn Muốn Ít muốn Không muốn 16 Nếu tham gia đào tạo anh/chị chọn phương pháp đào tạo nào? Đào tạo cơng việc Đào tạo ngồi cơng việc 17 Mong muốn anh/chị sau đào tạo gì? Nâng cao hiệu làm việc Nâng lương Cơ hội thăng tiến Vấn đề khác Bố trí cơng việc 18 Ý kiến đòng góp khác anh chị vấn đề Xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian quý báu đóng góp ý kiến vào phiếu này./ ... CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 32 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần may An Nhơn 32 2.1.2 Quá... tạo Công ty 87 3.4 Bảng dự trù kinh phí đào tạo Cơng ty 90 3.5 Phiếu khảo sát người tham gia chương 91 trình đào tạo Cơng ty CP may An Nhơn 3.6 Phiếu đánh giá nhân viên Công ty CP may An Nhơn. .. tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo NNL Công ty cổ phần may An Nhơn 3 Chương 3: Hồn thiện cơng tác đào tạo NNL Cơng ty cổ phần may An Nhơn Tổng quan tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần may an nhơn , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần may an nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn