Đánh giá thành tích nhân viên tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định

111 30 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHẠM THỦY OANH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHẠM THỦY OANH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Phạm Thủy Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên 13 1.1.3 Các chức đánh giá thành tích 15 1.2 NỘI DUNG, TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 17 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 17 1.2.2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 18 1.2.3 Đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 24 1.2.4 Thời điểm đánh giá thành tích 26 1.2.5 Các phương pháp đánh giá thành tích 26 1.2.6 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 31 1.2.7 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống đánh giá 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BAN QUẢN KHU KINH TẾ 34 2.2 THỰC TRẠNG NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ 38 2.2.1 Thực trạng đội ngũ nhân viên Ban Quản Khu kinh tế 38 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng Ban Quản 39 2.2.3 Thực trạng đào tạo phát triển nhân viên Ban Quản 39 2.2.4 Nhận thức vai trò cơng tác đánh giá thành tích Ban Quản Khu kinh tế 39 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 40 2.3.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản Khu kinh tế 40 2.3.2 Thực trạng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản 44 2.3.3 Thực trạng đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản 48 2.3.4 Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 49 2.3.5 Thực trạng phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 50 2.3.6 Thực trạng tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 52 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ 54 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 56 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 56 3.1.1 Quan điểm đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản 56 3.1.2 Mục tiêu phát triển nhân viên Ban Quản 57 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ 59 3.2.1 Xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 59 3.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn cơng tác đánh giá thành tích 61 3.2.3 Xác định đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 70 3.2.4 Xác định thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 72 3.2.5 Hồn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 72 3.2.6 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 74 3.3 ÁP DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN KHU KINH TẾ 79 3.3.1 Cải thiện thu nhập tăng thêm cho nhân viên 79 3.3.2 Cải thiện sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển 80 3.4 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ 80 3.4.1 Đào tạo người thực công tác đánh giá thành tích 80 3.4.2 Yêu cầu cấp lãnh đạo 81 3.4.3 Nâng cao tính tích cực làm việc cán bộ, công chức, viên chức 81 3.4.4 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng 82 3.4.5 Một số kiến nghị Nhà nước 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa UBND Ủy ban nhân dân NĐ - CP Nghị định - Chính Phủ NXB Nhà xuất KH&ĐT Kế hoạch đầu tư TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam HĐND Hội đồng nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa GPMB Giải phóng mặt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiểu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Kết điều tra đối tượng trực tiếp đánh giá thành tích Kết điều tra thời điểm định kỳ đánh giá thành tích Trang 49 50 2.3 Kết điều tra tiến trình đánh giá thành tích 54 3.1 Bảng kế hoạch thực công việc nhân viên 77 3.2 Bảng phân tích thời gian thực mục tiêu công việc 78 MỞ ĐẦU chọn đề tài Ở lĩnh vực nào, chế độ nhân tố người quan trọng, đóng vai trò định để đạt mục tiêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" khẳng định: "Cán gốc công việc - công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong Đảng ta đề chiến lược, nghị để xây dựng, đào tạo cán Hiện nay, Đảng Nhà nước ta đề chủ trương cải cách hành chính, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất lực nội dung quan trọng Vì cán bộ, cơng chức, viên chức nguồn nhân lực nòng cốt quản tổ chức thực công việc Nhà nước Hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu hay khơng phụ thuộc vào lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Do vậy, "xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức vừa có trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ trị, vừa có tinh thần trách nhiệm, tận tụy cơng tâm, vừa có đạo đức liêm khiết thừa hành công vụ" nhiệm vụ cấp thiết cấp, ngành đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Ban hành theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ) là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức thực thi cơng vụ có chất lượng hiệu cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ công Luật Cán công chức năm 2008 Luật Viên chức năm 2010 qui định nhiều nội dung nhằm hồn thiện đổi cơng tác quản cán bộ, công chức, viên chức Tuy nhiên, hành nhà nước nhiều hạn chế, yếu Hệ thống thể chế pháp luật nhiều bất cập, vướng mắc Chức năng, nhiệm vụ số quan hành nhà nước chưa đủ rõ, trùng lặp chưa bao quát hết chức quản nhà nước; cấu tổ chức máy cồng kềnh, chưa phù hợp Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Thủ tục hành nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho tổ chức công dân; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, hiệu lực, hiệu quản Nhà nước nhiều yếu Nghị Đại hội XI nhận định: “Sự lãnh đạo, đạo Đảng, quản lý, điều hành Nhà nước số lĩnh vực số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm Tổ chức thực khâu yếu Năng lực, phẩm chất phận cán đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình ” Nguyên nhân chủ yếu hạn chế yếu nêu lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng việc thực cải cách thủ tục hành thiếu thống nhất, chưa kiên chưa tập trung cao; kỷ luật, kỷ cương hành chưa nghiêm, lực, phẩm chất phận cán bộ, công chức, viên chức hạn chế; trách nhiệm quyền hạn người đứng đầu chưa qui định rõ Mặt khác, qui chế, quy trình đánh giá cán bộ, cơng chức, viên chức chưa đầy đủ, rõ ràng; nội dung, thời gian đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức chung chung, chưa phù hợp thực chất, chưa tạo động lực phấn đấu vươn lên cán bộ, công chức, viên chức Cơ sở khoa học công tác đánh giá nhân viên chưa quan tâm mức, q trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do đó, nhà lãnh đạo muốn ... thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Vì lý trên, tơi định chọn đề tài Đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để làm... TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 40 2.3.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế 40 2.3.2... phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 72 3.2.6 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 74 3.3 ÁP DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định , Đánh giá thành tích nhân viên tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn