Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố hội an

113 25 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƢƠNG PHÚ TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƢƠNG PHÚ TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH g ih ng n ho h : TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Dƣơng Phú Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN 1.1 SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 1.1.1 Các định nghĩa 1.1.2 Lý thuyết thỏa mãn công việc 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 15 1.2.1 Nhân tố bên 15 1.2.2 Nhân tố bên 16 1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến thỏa mãn công việc 16 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 17 1.4 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN 21 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 1.4.2 Các quan hành thuộc thành phố 23 1.4.3 Thực trạng công tác cán vấn đề cần giải 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.1.2 sở hình thành mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 2.1.3 sở đề xuất thêm vào mơ hình biến “đánh giá thành tích” 31 2.1.4 Các giả thuyết nghiên cứu 32 2.2 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Thang đo Thu nhập/Tiền lƣơng 33 2.2.2 Thang đo Đào tạo thăng tiến 34 2.2.3 Thang đo cấp 35 2.2.4 Thang đo biến đồng nghiệp 36 2.2.5 Thang đo đặc điểm công việc 37 2.2.6 Thang đo điều kiện làm việc 38 2.2.7 Thang đo biến phúc lợi 39 2.2.8 Thang đo biến đánh giá thành tích 39 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.3.1 Nghiên cứu định tính 41 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 43 2.3.3 Phân tích liệu thống kê 44 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 MÔ TẢ MẪU 46 3.1.1 Tổ chức thu thập liệu 46 3.1.2 Mô tả mẫu thu thập 46 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 48 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 48 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 3.2.3 Kiểm tra độ tin cậy biến sau phân tích EFA 56 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA 58 3.3.1 Các tiêu chí đánh giá phân tích CFA 58 3.3.2 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 60 3.3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo sau phân tích CFA 66 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CẤU TRÚC SEM 67 3.4.1 Mô hình SEM 67 3.4.2 Đo lƣờng độ phù hợp mô hình 68 CHƢƠNG 4: BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 4.1 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 73 4.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 4.3 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.3.1 Đồng nghiệp 75 4.3.2 Tiền lƣơng 75 4.3.3 Đặc điểm công việc 77 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 4.4.1 Những hạn chế nghiên cứu 77 4.4.2 Hƣớng nghiên cứu 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ST T Viết tắt CBCHC V Viết đầy đủ Cán công chức, viên chức MQS Mẫu quan sát JDI Job Descriptive Index (Chỉ sng Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 11 iterations Factor 1.000 572 549 469 226 547 536 404 572 1.000 640 460 350 604 497 609 Factor Correlation Matrix 549 469 226 640 460 350 1.000 376 383 376 1.000 192 383 192 1.000 558 359 273 470 515 343 450 309 184 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization EFA LẦN CUỐI KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig TL1 TL2 TL3 TL4 DT3 DT4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Communalities Extractio Initial n 421 421 604 617 471 460 548 656 604 737 597 736 581 554 685 663 690 721 495 479 628 638 498 447 902 3270.692 325 000 547 604 558 359 273 1.000 400 364 536 497 470 515 343 400 1.000 329 404 609 450 309 184 364 329 1.000 DN1 441 446 DN2 662 722 DN3 573 589 DN4 682 672 CV1 623 625 CV2 671 848 CV4 490 474 LV2 599 678 LV3 695 723 LV4 459 511 PL1 698 753 PL2 645 644 PL3 686 719 PL4 555 550 Extraction Method: Principal Axis Factoring Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues % of Cumulati Total Variance ve % 10.223 39.319 39.319 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 9.863 37.934 37.934 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 7.679 1.964 7.553 46.871 1.578 6.068 44.003 7.380 1.742 6.702 53.573 1.332 5.125 49.128 6.773 1.411 5.428 59.002 1.080 4.156 53.283 5.609 1.255 4.826 63.828 921 3.542 56.826 4.583 1.087 4.182 68.010 688 2.645 59.471 6.006 1.004 3.860 71.870 621 2.389 61.860 3.942 778 2.991 74.861 691 2.659 77.520 10 616 2.368 79.888 11 550 2.116 82.004 12 532 2.045 84.049 13 493 1.896 85.946 14 480 1.844 87.790 15 410 1.576 89.366 16 366 1.407 90.773 17 320 1.232 92.005 18 310 1.193 93.199 19 280 1.078 94.277 20 264 1.016 95.293 21 251 967 96.260 22 239 919 97.179 23 207 798 97.977 24 197 758 98.736 25 171 658 99.394 26 158 606 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrixa Factor 634 634 646 801 TL1 TL2 TL3 TL4 DT3 DT4 CT1 672 CT2 608 CT3 777 CT4 722 CT5 670 CT6 629 DN1 677 DN2 834 DN3 664 DN4 597 CV1 772 CV2 985 CV4 661 LV2 LV3 LV4 PL1 808 PL2 736 PL3 741 PL4 841 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 831 849 784 597 760 Factor 1.000 625 685 527 462 542 485 Factor Correlation Matrix 625 685 527 462 1.000 608 567 444 608 1.000 471 427 567 471 1.000 302 444 427 302 1.000 651 523 551 372 389 336 317 434 542 651 523 551 372 1.000 366 485 389 336 317 434 366 1.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA BẰNG PHẦN MỀM AMOS Modification Indies Covariances: (Group number - Default model) M.I Par Change e22 < > PL 7,433 -,064 e22 < > e28 8,769 -,076 e22 < > e27 5,853 ,052 e23 < > PL 4,877 ,044 e23 < > e27 6,285 -,046 e24 < > CV 4,361 -,070 e24 < > e22 8,095 ,106 e19 < > PL 5,043 ,045 e19 < > TM 4,721 -,049 e19 < > e27 4,785 -,040 e19 < > e18 14,470 -,151 e20 < > e28 4,662 -,039 e20 < > e19 6,278 ,048 e21 < > e28 4,295 ,058 e21 < > e18 13,040 ,184 e15 < > e22 5,488 -,094 e15 < > e24 4,712 -,098 e16 < > PL 4,047 -,047 e17 < > e19 4,434 -,068 e11 < > e29 6,926 ,040 e12 < > e17 5,077 ,068 e12 < > e11 6,899 ,039 e13 < > DT 4,882 ,067 e14 < > e19 9,622 ,065 e14 < > e11 8,613 -,041 ... DƢƠNG PHÚ TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số : 60.34.05... thuyết thỏa mãn công việc 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 15 1.2.1 Nhân tố bên 15 1.2.2 Nhân tố bên 16 1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến thỏa mãn công việc ... TRỊ KINH DOANH g ih ng n ho h : TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố hội an , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố hội an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn