Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên

131 22 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HUY TRUNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HUY TRUNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Đà Nẵng – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Huy Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT 1.1.1 Khái niệm kiểm soát quản lý 1.1.2 Bản chất, vai trò kiểm soát 1.1.3 Phân loại hoạt động kiểm soát 1.1.4 Quy trình kiểm sốt 10 1.1.5 Mối quan hệ kiểm sốt q trình quản lý tổng thể: 12 1.1.6 Hệ thống kiểm soát tổ chức 13 1.2 MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 16 1.2.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội 16 1.2.2 Vai trò bảo hiểm xã hội 17 1.2.3 Qũy bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm xã hội 18 1.2.4 Khái niệm, vai trò thu bảo hiểm xã hội 19 1.3 KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 21 1.3.1 Kiểm soát thu bảo hiểm xã hội hệ thống quản lý 21 1.3.2 Yêu cầu kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 22 1.3.3 Nguyên tắc kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 22 1.3.4 Mục tiêu kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 23 1.3.5 Quy trình thu bảo hiểm xã hội 24 1.3.6 Nội dung kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 42 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 42 2.1.1 Đặc điểm đơn vị SDLĐ đóng địa bàn tỉnh Phú Yên 42 2.1.2 Tổ chức máy quản lý bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên 43 2.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 47 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 54 2.3.1 Hệ thống kiểm soát thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên 54 2.3.2 Tình hình thực tế cơng tác kiểm soát thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên thông qua công tác đối chiếu, kiểm tra bảo hiểm xã hội 61 2.4 NHỮNG TỒN TẠI TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 76 2.4.1 Về hệ thống kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 76 2.4.2 Về cơng tác kiểm sốt thu bảo hiểm xã hội 79 2.4.3 Về phía đơn vị SDLĐ 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 82 3.1.1 Định hướng hồn thiện hệ thống kiểm sốt thu bảo hiểm xã hội 82 3.1.2 Định hướng hoàn thiện biện pháp kiểm soát thu bảo hiểm xã hội thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu thu bảo hiểm xã hội 83 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 83 3.2.1 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt thu bảo hiểm xã hội 83 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt thu bảo hiểm xã hội 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 107 3.3.1 Đối với nhà nước 107 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 108 3.3.3 Đối với UBND tỉnh cấp quyền 108 3.3.4 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CNTT : Công nghệ thông tin CSDL : Cơ sở liệu DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNVĐTNG : Doanh nghiệp vốn đầu tư nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh ĐV : Đơn vị HCSN : Hành nghiệp HTX : Hợp tác xã KB : Kho bạc KHTC : Kế hoạch tài KSNB : Kiểm sốt nội LĐ : Lao động NCL : Ngồi cơng lập NH : Ngân hàng NLĐ : Người lao động SDLĐ : Sử dụng lao động TCHC : Tổ chức hành TNHS : Tiếp nhận hồ sơ TNQLHS : Tiếp nhận quản lý hồ sơ UBND : Ủy ban nhân dân UNC : Ủy nhiệm chi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Kiểm soát đăng ký ban đầu nộp bảo hiểm xã hội 32 1.2 Kiểm tra, đối chiếu trụ sở quan bảo hiểm xã hội 34 1.3 Kiểm tra trụ sở đơn vị sử dụng lao động 36 1.4 Kiểm soát nợ bảo hiểm xã hội 38 2.1 Thống kê đơn vị hoạt động đến ngày 31/12/2012 2.2 43 Chức nhiệm vụ phòng BHXH tỉnh Phú Yên 55 2.3 Phân bổ lực lượng kiểm soát thu bảo hiểm xã hội 57 2.4 Sơ lược đối tượng vấn 62 2.5 Kết điều tra cơng tác rà rốt hồ sơ thu bảo hiểm xã hội 2.6 Kết rà soát đối chiếu thu bảo hiểm xã hội 2010 2012 2.7 63 63 Tổng hợp hành vi vi phạm qua công tác đối chiếu, kiểm tra thu bảo hiểm xã hội 65 2.8 Tình hình thực kế hoạch kiểm tra 2010-2012 66 2.9 Kết điều tra công tác tiếp nhận hồ sơ thu bảo hiểm xã hội 2.10 Tình hình nộp hồ sơ đối chiếu thu bảo hiểm xã hội năm 2010-2012 2.11 69 69 Kết điều tra hành vi vi phạm đơn vị sử dụng lao động 70 2.12 Kết điều tra loại hình đơn vị hay vi phạm 2.13 Bảng tổng hợp từ biên kiểm tra loại hình đơn vị vi phạm 2.14 73 Kết xử lý hành vi vi phạm đối chiếu thu bảo hiểm xã hội 2.16 72 Kết điều tra kết xử lý phát vi phạm 2.15 71 74 Kết xử lý hành vi vi phạm thông qua công tác kiểm tra 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Sơ đồ Trình tự quy trình kiểm sốt 11 1.2 Sơ đồ Mối quan hệ kiểm soát quản lý 12 1.3 Sơ đồ quy trình đối chiếu đơn vị sử dụng lao động với quan Bảo hiểm xã hội 27 1.4 Sơ đồ Quy trình thu BHXH đơn vị SDLĐ 31 2.1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức quản lý BHXH tỉnh Phú Yên 45 2.2 Sơ đồ Quy trình quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên 2.3 Sơ đồ hoạt động kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên 3.1 48 50 Sơ đồ sở liệu ứng dụng công nghệ thơng tin kiểm sốt thu BHXH 88 3.2 Sơ đồ hồn thiện quy trình kiểm tra bảo hiểm xã hội 96 3.3 Sơ đồ hồn thiện quy trình tra bảo hiểm xã hội 97 107 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với nhà nước Xem xét bổ sung, sửa đổi số điều khoản luật BHXH quy định Cụ thể: - Nghiên cứu đưa tội danh trốn đóng BHXH phải xử lý hình Bởi nhiều trường hợp doanh nghiệp khơng khơng đóng phần trách nhiệm người lao động (17% quỹ lương) mà chiếm dụng 7% tiền lương, tiền công người lao động nhằm để lại làm vốn kinh doanh Như coi tội danh chiếm dụng trái phép tài sản người khác - Thay đổi chế tài xử phạt theo hướng quy định mức xử phạt theo số tương đối lũy tiến tương ứng với số tiền chủ sử dụng lao động trốn đóng BHXH Bởi với chế tài xử phạt quy định không đủ sức răn đe - Nâng cao mức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH Nhà nước cần có chế tài xử phạt mạnh đơn vị vi phạm Luật BHXH việc thu nộp BHXH Đơn giản hoá thủ tục lập hồ sơ xử phạt để đảm bảo hiệu thể răn đe cần thiết đơn vị, tổ chức cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động tham gia BHXH Mức phạt tối đa hình thức phạt tiền 20 triệu đồng hành vi không tham gia BHXH thực tế thấp nhiều so với doanh nghiệp chiếm dụng tiền nộp BHXH để gửi tiết kiệm, tiền lãi ngân hàng số tiền chậm nộp BHXH cao nhiều so với mức phạt tiền 20 triệu đồng Điều xét mặt kinh tế, doanh nghiệp chậm nộp không nộp BHXH có lợi nhiều so với việc chấp hành tuân thủ quy định pháp luật sách, chế độ BHXH Như tạo bất bình đẳng, công doanh nghiệp chấp hành tốt sách 108 BHXH với doanh nghiệp ln tìm cách trốn đóng BHXH - Quy định trích thưởng cho Thanh tra, kiểm tra phát trốn đóng truy thu tiền BHXH Quy định trích thưởng nên quy định số tương đối dựa tổng số tiền trốn đóng truy thu 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam -Hồn thiện cơng tác tổ chức, công tác cán bộ, máy thực công tác BHXH muốn vận hành tốt không tổ chức khoa học mà phải phân phối lực lượng cán vào phận, vị trí cách hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể mục tiêu hệ thống Đồng thời công tác tổ chức định hướng, biện pháp xây dựng lực lượng cán BHXH vừa giỏi nghiệp vụ vừa có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt - Hồn thiện quy trình nghiêp vụ, đồng thời chuẩn hóa quy định nghiệp vụ cơng tác kiểm soát thu BHXH cách thống nhất, rõ ràng tạo điều kiện tin học hóa cơng tác quản lý thu BHXH Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu công tác thu BHXH, kiểm tra giám sát, tra cưỡng chế thu hồi nợ BHXH - Xây dựng sở liệu công tác thu BHXH để làm đánh giá tính tuân thủ pháp luật BHXH phạm vi toàn quốc 3.3.3 Đối với UBND tỉnh cấp quyền - UBND tỉnh quyền cấp phải thực quan tâm đến đạo, điều hành công tác BHXH địa bàn, nhiệm vụ quan trọng UBND tỉnh cấp quyền, để bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội địa bàn 3.3.4 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền sách BHXH, quy định Luật BHXH văn hướng dẫn thực Luật đến tầng lớp 109 dân cư xã hội, tổ chức tuyên truyền, đặc biệt người lao động đơn vị SDLĐ để nâng cao ý thức trách nhiệm bên liên quan việc thực sách BHXH - Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật BHXH cá nhân, đơn vị tham gia BHXH, tổ chức BHXH đưa chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi gian lận, trục lợi Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với quan chức nhằm kiểm tra việc thực Luật BHXH đơn vị địa bàn, xử phạt đơn vị tái vi phạm quy định Luật BHXH - Ban hành quy chế làm việc quy trình quản lý hoạt động thu BHXH, quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm phòng, phận, cán phụ trách Cán bộ, viên chức cần vào để phối hợp hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tạo hiệu cao công tác kiểm soát thu BHXH - Cần nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán ngành BHXH, gắn trách nhiệm hiệu công việc với chế độ đãi ngộ, có biện pháp xử lý thích đáng người lợi dụng chức quyền, địa vị công tác… KẾT LUẬN CHƯƠNG Tăng cường, đổi cơng tác kiểm sốt thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên để tồn phát triển, để thích nghi với hoạt động kinh tế xã hội, phù hợp với công cải cách BHXH khắc phục sai sót cơng tác kiểm sốt thu BHXH cơng việc mang tính bắt buộc Trên sở nghiên cứu thực trạng kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên, chương đề xuất số giải pháp cụ thể để tăng cường lượng lẫn chất hoạt động kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú n, bao gồm: 110 - Hồn thiện mơi trường kiểm sốt BHXH gồm kiện tồn máy kiểm soát BHXH nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sốt BHXH - Xây dựng hệ thống thơng tin kiểm sốt BHXH thơng qua ứng dụng cơng nghệ thơng tin - Hoàn thiện hệ thống tuyên truyền hỗ trợ tư vấn cho đơn vị SDLĐ - Hồn thiện cơng tác đăng ký ban đầu nộp bảo hiểm xã hội - Hồn thiện cơng tác thực thu, đối chiếu bảo hiểm xã hội - Hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra đóng bảo hiểm xã hội - Hồn thiện công tác xử lý khiếu nại bảo hiểm xã hội - Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội đơn vị SDLĐ 111 KẾT LUẬN Để làm tốt nhiệm vụ thu quỹ BHXH, ngành BHXH thực cố gắng đổi sách, đổi công tác quản lý thu Việc đưa luật BHXH thực chứng tỏ bước trưởng thành ngành BHXH Việt Nam, từ đây, qui trình quản lý thu BHXH nói chung đòi hỏi phải thực sâu sắc hơn, triệt để Hoà vào mục đích chung đó, cơng tác kiểm sốt thu BHXH, cơng việc quan trọng góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ thu ngành BHXH ngày trọng, minh chứng cho điều đời hàng loạt Nghi định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Tài Chính, BHXH Việt Nam quan chức khác Đáp ứng với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường, BHXH tỉnh Phú Yên bước cải tiến phương thức quản lý, cách thức kiểm soát thu BHXH, bước hoàn thiện tạo điều kiện để đơn vị SDLĐ kê khai nộp BHXH phát huy tính chủ động cho NLĐ đơn vị SDLĐ việc thực BHXH Quá trình cải cách đạt số kết định Tuy nhiên, hạn chế trình thực nêu chương nên kết kiểm soát thu BHXH chưa cao Bằng lý luận thực tiễn, luận văn đặt giải tương đối đầy đủ vấn đề kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên: Thứ nhất, hệ thống hoá làm rõ vấn đề lý luận kiểm sốt thu BHXH, sở lí luận chung luận văn khái qt hóa vai trò kiểm sốt thu BHXH trong cơng tác quản lý Nhà nước mục tiêu hoạt động kiểm sốt thu BHXH Thứ hai, tìm hiểu thực trạng kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên nêu lên mặt hạn chế công tác kiểm soát thu BHXH 112 Thứ ba, sở lý luận thực trạng công tác kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên, luận văn đưa số giải pháp tăng cường kiểm sốt thu BHXH BHXH tỉnh Phú n: Hồn thiện hệ thống kiểm sốt thu BHXH hồn thiện cơng tác kiểm sốt thu BHXH thơng qua cơng tác kiểm tra, đối chiếu BHXH Tác giả có nhiều cố gắng nghiên cứu lý luận thực tiễn để đề giải pháp tốt việc tăng cường kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú n Tuy nhiên, trình độ hạn hẹp thời gian nghiên cứu không nhiều, nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận nhiều ý kiến góp ý chân tình thầy bạn đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn; đồng thời tác giả có điều kiện nâng cao kiến thức nghiên cứu khoa học góp phần vào hiệu hoạt động thực tiễn 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban thu (2003), “Quản lý thu BHXH thực trạng giải pháp”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Số 9/2003; số 2,3,4/2009, Hà Nội [2] Nguyễn Ngọc Hòa (1999), Từ điển Luật học, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội [3] GS Mai Hữu Khê, PGS.TS Bùi Văn Nhơn (2002), Từ điển Giải thích thuật ngữ hành chính, NXB Lao động, Hà Nội [4] Luật bảo hiểm xã hội [5] Hồng Phê, Viện Ngơn ngữ học, chủ biên (1998), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng [6] Hồ Sĩ Sà (2000), Giáo trình bảo hiểm, Nhà Xuất Thống kê [7] Nguyễn Quyết Thắng (2001), Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ DN địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [8] Phạm Đỗ Nhật Tân (2008), Các giải pháp đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc thực Luật Bảo hiểm xã hội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ LĐ-TB&XH [9] TS Phạm Đỗ Nhật Tân, TS Nguyễn Thị Kim Phụng (2008), Bảo hiểm xã hội phần II, NXB Lao động – Xã hội [10] Dương Xuân Triệu (2000), Cơ sở khoa học hồn thiện quy trình quản lý thu bảo hiểm xã hội, Đề tài khoa học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam [11] Nguyễn Tiến Quyết (2005), Hoàn thiện quy chế thu bảo hiểm xã hội, Đề tài khoa học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam [12] Quyết định số 122/2008/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 114 [13] Mạc Văn Tiến (2009), Giáo trình Thống kê Bảo hiểm , NXB Lao động– Xã hội [14] Nguyễn Như Ý, Trung tâm Ngôn ngữ Văn hoá Việt Nam, Chủ biên (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hố - thơng tin, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Trân trọng kính chào Quý Anh, Chị! Để tham khảo ý kiến thực đề tài Luận văn cao học Tôi Lê Huy Trung người thực đề tài nghiên cứu, mong Anh (Chị) công tác bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên trực tiếp làm công tác kiểm tra, đối chiếu, kiểm soát, tiếp nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, xử lý hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, quản lý nợ bảo hiểm xã hội hỗ trợ cho ý kiến vào bảng câu hỏi sau Các thông tin quý Anh (Chị) cung cấp khơng sử dụng vào mục đích khác Tôi xin chân thành cảm ơn Với câu hỏi, xin vui lòng cho biết ý kiến Anh (Chị) cách gạch chéo (x) vào ô trống (□) mà Anh (Chị) lựa chọn PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG Xin Q Anh, Chị vui lòng cung cấp thơng tin để tiện tham vấn: Họ tên: (không bắt buộc) Hiện công tác phận: □ □ □ □ □ Cán tiếp nhận hồ sơ Cán thu bảo hiểm xã hội Cán cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội Cán kiểm tra bảo hiểm xã hội Khác (nêu cụ thể): …………………………… PHẦN B: TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Câu 1: Nhận xét chung Anh/Chị tình hình chấp hành quy định pháp luật bảo hiểm xã hội đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Về tuân thủ tốt Về tuân thủ chưa tốt Không tuân thủ Chưa có đủ sở để xác định □ □ □ □ Câu 2: Nhận xét Anh/Chị tình hình nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (đối với phận cửa tiếp nhận hồ sơ thuộc phận tiếp nhận hồ sơ): Đúng hạn Không hạn □ □ Câu 3: Cơng tác đối chiếu, rà sốt hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội Anh/Chị có thực thường xun khơng? (đối với phận thu bảo hiểm xã hội): Thường xuyên ( 100%) Không thường xuyên ( từ 70% – 90% ) □ □ Không thường xuyên ( từ 50% – 70% ) Không thường xuyên ( 50% ) □ □ Câu 4: Các hình thức vi phạm chủ yếu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gì?: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp Chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội Trốn nộp, gian lận bảo hiểm xã hội □ □ □ Câu 5: Anh/Chị đánh giá mức độ trốn, gian lận bảo hiểm xã hội xảy loại hình đơn vị nào: Loại hình đơn vị DNNN DNVĐTNG DNNQD HCSN NCL HTX Xã, Phường Khác Khơng nghiêm trọng (0-30%) Ít nghiêm trọng (31-50%) Nghiêm trọng (>50%) Câu 6: Anh/Chị cho biết phát hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội đơn vị quan bảo hiểm xã hội xử lý nào? Khơng xử lý Truy thu tính lãi Truy thu phạt cảnh cáo □ □ □ Truy thu phạt tiền Truy thu, phạt tiền phạt cảnh cáo □ □ Xin chân thành cảm ơn Quý Anh, Chị tham gia ý kiến / PHỤ LỤC 2: Mẫu tờ khai A01-TS PHỤ LỤC THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN PHỤ LỤC 3: Mẫu D02-TS ... 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 82 3.1.1... trình thu BHXH đơn vị SDLĐ 31 2.1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức quản lý BHXH tỉnh Phú Yên 45 2.2 Sơ đồ Quy trình quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên 2.3 Sơ đồ hoạt động kiểm soát thu BHXH BHXH tỉnh Phú Yên. .. Vai trò thu bảo hiểm xã hội - Thu BHXH nhân tố có tính chất định đến tồn phát triển quỹ BHXH Thu BHXH giúp hình thành nên quỹ BHXH, quy mô quỹ BHXH phụ thu c vào kết hoạt động thu BHXH Thu BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên , Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn