Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh khu công nghiệp phú tài

107 13 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ TRẦN TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ TRẦN TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đỗ Trần Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1.1 Khái quát cho vay kinh doanh 1.1.2 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 14 1.2 CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TỐN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 19 1.2.1 Chỉ tiêu nợ hạn 19 1.2.2 Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn tín dụng 21 1.2.3 Lãi treo 21 1.2.4 Chỉ tiêu nợ xấu 21 1.2.5 Chỉ tiêu nợ xóa 22 1.2.6 Chỉ tiêu hệ số rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 22 1.3 NỘIẢN DUNG TRỊ RỦI QU RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 22 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 23 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 26 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 33 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETINBANK PHÚ TÀI 40 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành VietinBank Phú Tài 40 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý VietinBank Phú Tài 41 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 45 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 45 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 51 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 57 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 57 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 60 2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 64 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 67 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 70 2.4.1 Những thành đạt 70 2.4.2 Những khó khăn, hạn chế 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Dự báo bối cảnh chung hoạt động cho vay kinh doanh thời gian tới 74 3.1.2 Định hướng của HĐQT VietinBank công tác Quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 78 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 81 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 82 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 85 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 87 3.3.1 Các kiến nghị với VietinBank 87 3.3.2 Các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐ : Bưu điện BĐS : Bất động sản CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm Thơng tin tín dụng Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CSHT : Cơ sở hạ tầng CVKD : Cho vay kinh doanh GHTD : Giới hạn tín dụng GT : Giao thông HĐQT : Hội đồng quản trị KCN : Khu công nghiệp KH : Khách hàng NH TMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo VietinBank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VietinBank Phú Tài : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài XD : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & poor’s 29 2.1 Tình hình dư nợ cho vay chung 46 2.2 Tình hình dư nợ cho vay kinh doanh phân theo thời bảng hạn cho vay 2.3 Tình hình dư nợ cho vay kinh doanh phân theo tính chất đảm bảo khoản nợ 2.4 2.7 52 Thang xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội VietinBank Phú Tài 2.6 51 Bảng phân loại nợ cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 2.5 50 62 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro VietinBank Phú Tài 68 Tình hình nợ ngoại bảng thu nợ ngoại bảng 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý VietinBank Phú Tài 2.2 Đồ thị biểu diễn biến động dư nợ VietinBank Phú Tài 2.3 3.1 50 54 Đồ thị biểu diễn trích lập dự phòng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 2.7 49 Đồ thị biểu diễn thực trạng phân loại nợ cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài 2.6 48 Đồ thị biểu diễn cấu dư nợ cho vay kinh doanh theo thời hạn cho vay 2.5 42 Đồ thị biểu diễn tỷ trọng dư nợ cho vay kinh doanh ngành nghề kinh doanh 2.4 Trang 56 Đồ thị biểu diễn tỷ xếp hạng doanh nghiệp VietinBank Phú Tài 64 Lưu đồ để nhận dạng rủi ro 80 83 cách thức kiểm soát ràng, tăng cường tính chuyên nghiệp, thực đa dạng chất lượng biện pháp kiểm soát để nâng cao khả ứng xử linh hoạt hiệu hoạt động quản trị yêu cầu cần thiết quan trọng Để tăng cường lực hiệu cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng mình, VietinBank Phú Tài cần phải thực nội dung, là: - Kiểm soát nguồn rủi ro: + Kiểm soát nguồn rủi ro môi trường kinh doanh: Phải thành lập phận chun nghiên cứu, phân tích tình hình thay đổi môi trường kinh doanh để hỗ trợ cho phận tín dụng; + Kiểm sốt nguồn rủi ro Khách hàng vay: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với Khách hàng nhằm góp phần thu thập thơng tin phạt kịp thời rủi ro; + Kiểm soát nguồn rủi ro đội ngũ tín dụng: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ, thực biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng mặt đạo đức nghề nghiệp; + Việc kiểm tra sử dụng vốn trước, sau cho vay nhằm giám sát tốt khoản vay; + Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cần tổ chức buổi thảo luận cơng tác thẩm định tín dụng; - Thực quy định đảm bảo tiền vay, TSĐB phải xác định nguồn thu nợ mà để dựa vào cấp tín dụng, phải yếu tố cần phải có để dự phòng cho khả thu nợ có rủi ro, đồng thời biện pháp kiểm chứng tính tâm, tính chịu trách nhiệm với rủi ro trách nhiệm việc trả nợ khách hàng vay trình sử dụng vốn ngân hàng Cho nên, nhận TSĐB phải luôn đảm bảo yêu cầu tính thực chất chất lượng, hạn chế tình trạng 84 nhận tài sản có giá trị hạch tốn sổ sách, lại khơng quản lý tài sản thực tế; tài sản có giá trị sổ sách cao giá trị thực tế thấp Liên quan đến cách thức định giá nhận tài sản, cần có số cân nhắc sau: + Việc định giá tài sản không thiết phải theo hóa đơn, chứng từ ghi chép khách hàng cung cấp nay, mà phải thẩm định lại hay nhờ can thiệp tổ chúc thẩm định giá độc lập Yêu cầu nên sử dụng khách hàng có tình hình tài yếu, đảm bảo nợ vay chủ yếu máy móc thiết bị, có dấu hiệu suy giảm khả trả nợ, khách hàng vay + Loại tài sản nhận làm đảm bảo cần phải cân nhắc kỹ lưỡng Tùy thuộc vào lực, uy tín ý chí trả nợ khách hàng mà chấp nhận TSĐBsao cho phù hợp Khi nhân TSĐB nên hướng vào chất lượng tài sản số lượng Nên chọn TSĐB có tính ổn định, biến động giảm theo thời gian có tính khoản cao + Đối với khách hàng khó tính cần có ứng xử khéo léo để giữ vững đảm bảo cho ngân hàng Có thể kết hợp yêu cần tăng cường chất lượng TSĐB khả đảm bảo nợ với việc cung ứng vốn đầy đủ kịp thời cho người vay theo diễn biến thời kỳ, cho mức độ đảm bảo giữ vững tăng lên + Chi nhánh nên cân nhắc kỹ tỷ lệ động sản bất động sản tổng giá trị tài sản nhận làm đảm bảo cho khoản vay khách hàng; nên nhận TSĐB bất động sản, mà tài sản khách hàng vay hay người chủ, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Một dự khách hàng cho thấy khả khơng chắn tính khả thi phương án sử dụng vốn phương án trả nợ Nếu trường hợp chưa thể giám sát dòng tiền người vay có 85 thể xem biện pháp để đảm bảo cho quay lại dòng vốn tín dụng cấp - Phải tăng cường hoạt động kiểm tra khách hàng/khoản vay, phải xác định không tập trung vào mục đích sử dụng vốn hay đánh giá tình hình cơng nợ, hàng tồn kho trước làm, mà phải tập trung vào số nội dung như: + Xem xét đánh giá tình hình biến động nhân sự, đánh giá lại lực sản xuất, khả công nghệ, xu hướng thị trường sản phẩm dịch vụ đơn vị đó, tình hình quan hệ đối tác kinh doanh…; đặc biệt, phải thực giám sát dòng tiền người vay + Khả năng, mức độ, tốc độ, chu kỳ, luồng tiền di chuyển điều mà hoạt động kiểm sốt phải quan tâm bậc nhất, đảm bảo cho việc trả nợ người vay, kiểm sốt giảm khả rủi ro nhiều 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Trong năm qua, nội dung nhận diện, đo lường, kiểm sốt rủi ro tín dụng VietinBank Phú Tài thực yếu, mà nội dung tài trợ rủi ro tín dụng chưa trọng nhiều chưa làm hết vai trò Hoạt động tài trợ rủi ro chưa triển khai đầy đủ, đơn điệu hiệu thấp Do chi nhánh phải tiến hành tổ chức lại hoạt động tài trợ rủi ro, không hoạt động tạo nguồn tài trợ, mà trình xử lý rủi ro phát sinh tồn đọng để đẩy nhanh tiến trình lành mạnh hóa tài chính, tăng hiệu sử dụng đồng vốn Với yêu cầu đa dạng hóa hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng, đưa hoạt động tài trợ rủi ro lên bước phát triển với lực tốt hơn, Chi nhánh cần thực số giải pháp tài trợ, cụ thể sau: 86 - Xử lý nợ: Chi nhánh cần chủ động phối hợp khách hàng thực cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ khách hàng có khó khăn tài tạm thời có triển vọng kinh doanh giải nợ xấu; Tiếp tục giảm lãi suất xuống để thực khoản cho vay mới, giúp DN giảm chi phí đầu vào, bán hàng, có điều kiện trả nợ ngân hàng - Tăng cường trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy định; Tìm biện pháp để lý/phát mại TSĐB cho khoản nợ xấu để thu hồi nợ - Chuyển giao rủi ro cách: + Bán nợ (Loan Sales): Bán nợ qua công ty quản lý nợ khai thác tài sản VietinBank, Công ty mua bán nợ trực thuộc NHNN, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) Bộ Tài ü Việc xử lý nợ qua công ty quản lý nợ khai thác tài sản VietinBank có điểm thuận lợi cơng ty ngân hàng nên có điều kiện hiểu khoản vay khách hàng Khi chuyển nợ xấu cho công ty quản lý nợ khai thác tài sản VietinBank, cơng ty chủ động, nhanh chóng tìm khách hàng để bán tài sản thu hồi vốn cho ngân hàng Tuy nhiên, để công ty quản lý nợ khai thác tài sản xử lý nợ xấu hiệu quả, cần xây dựng chế mua bán nợ ràng, minh bạch, có tham gia giám sát chặt chẽ NHNN, để tránh tình trạng nợ xấu bảng cân đối ngân hàng giảm chất lượng nợ khơng thay đổi, khơng giải tận gốc vấn đề.Do tính phức tạp khoản nợ xấu ngân hàng, bối cảnh áp lực xã hội lớn vấn đề giải trình vấn đề đặt thành lập công ty mua bán nợ trực thuộc NHNN phải đủ quyền lực, hỗ trợ chuyên gia giỏi lĩnh vực này, với bước hợp lý, với phát triển thị trường mua bán nợ Việt Nam ü Nếu bán nợ xấu cho DATC thuộc Bộ Tài thực hiện, cần 87 chế mua bán ràng hoạt động mua bán khoản nợ xấu ngân hàng có hiệu + Hợp đồng quyền tín dụng (Credit Options) + Hợp đồng hốn đổi khoản tín dụng rủi ro (Credit Default Swaps),… + Mua bảo hiểm tín dụng - Đối với trường hợp chây ỳ, chi nhánh cần áp dụng biện pháp kiên quy định kể việc xử lý TSĐB, khởi kiện Tòa án; 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 3.3.1 Các kiến nghị với VietinBank Để phân tán rủi ro nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cần phải thực số giải pháp cụ thể sau: a Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng Đây biện pháp tốt nhất, chủ động việc phân tán rủi ro tín dụng Ngân hàng nên chia nguồn tiền vào nhiều loại hình đầu tư tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhiều khách hàng địa bàn khác Điều vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng ngân hàng, khuếch trương thế, vừa đạt mục đích phân tán rủi ro Để thực điều ngân hàng cần vạch số chiến lược kinh doanh thích hợp sở quán triệt số vấn đề sau: + Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác để tránh cạnh tranh tổ chức tín dụng khác việc dành giật thị phần phạm vi hẹp số ngành phát triển tránh gặp phải rủi ro sách Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động số ngành nghề định kế hoạch cấu lại số ngành nghề kinh tế 88 + Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất số loại sản phẩm, đặc biệt loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước khơng khuyến khích hau sản phẩm xuất nhiều thị trường + Tránh cho vay nhiều khách hàng, đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổn số vốn hoạt động khách hàng để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ khách hàng Hiện nay, ngân hàng Nhà nước ban hàng quy chế cho vay theo QĐ số 1627/2001/QĐ-NHNN có nêu “ “Tổng dư nợ cho vay khách hàng không vượt q 15% vốn tự có tổ chức tín dụng, trừ trường hợp khoản cho vay từ nguồn vốn uỷ thác Chính phủ, tổ chức cá nhân Trường hợp nhu cầu vốn khách hàng vượt 15% vốn tự có tổ chức tín dụng khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” + Cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trường + Tạo lập tỷ lệ thích hợp cho vay VNĐ cho vay ngoại tệ đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng tránh rủi ro tín dụng thay đổi tỷ giá hối đối Biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư nói có ưu điểm giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng cách chủ động nhất, nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng q mức có nhược điểm là: làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều cơng sức điều tra, thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát làm giảm bớt hội đạt lợi nhuận cao 89 b Cho vay đồng tài trợ Trên thực tế, có doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lớn mà ngân hàng khơng thể đáp ứng được, thường nhu cầu đầu tư cho dự án lớn khó xác định mức độ rủi ro xảy Trong trường hợp này, ngân hàng liên kết để thẩm định dự án, cho vay chia sẻ rủi ro đám bảo quyền lợi nghĩa vụ bên Đây hình thức tín dụng chưa thực phổ biến ngân hàng thương mại Việt Nam Một phần phức tạp hình thức này, phần vướng mắc việc thỏa hiệp ngân hàng quyền lợi trách nhiệm liên kết Đây nhược điểm biện pháp Hiện Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy chế vấn đề cho vay đồng tài trợ tiền đề sở mặt pháp lý cho việc xúc tiến hoạt động Để thực có hiệu hình thức tín dụng này, ngân hàng phải có ý thức hợp tác, đồng thời cần phải có ngân hàng chủ trì cho việc thỏa hiệp họ, vai trò giao cho Ngân hàng Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố thực c Bảo hiểm tín dụng Trong đời sống xã hội, ”bảo hiểm ” khái niệm thường gặp dùng để biện pháo hữu hiệu để phân tán rủi ro Bảo hiểm tín dụng biện pháp quan trọng nhằm san rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Bảo hiểm tín dụng thực hình thức : Bảo hiểm cho hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay Có thể học hỏi số hình thức bảo hiểm mà nước thực sau: + Khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm tín dụng Khi mà khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp, phá sản… khơng có khả 90 trả nợ vay ngân hàng cơng ty bảo hiểm trả Đây biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cần quan tâm, đặc biệt điều kiện hoạt động ngân hàng Việt Nam Cho đến nay, có số ngân hàng Việt Nam sử dụng bảo hiểm tín dụng để quản lý phòng ngừa rủi ro cho đặc biệt cho khách hàng cá nhân + Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp bồi thường thiệt hại gặp rủi ro vốn tín dụng + Bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay Ưu điểm biện pháp sử dụng bảo hiểm tín dụng rủi ro tín dụng xảy khắc phục cách tốt hậu rủi ro đó, nhiên, nhược điểm biện pháp phải đóng khoản phí bảo hiểm trước mắt nhiều người lại có xu hướng coi trọng lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, thêm vào đó, ngành bảo hiểm nước ta chưa thực phát triển đạt đến mức độ tạo dựng niềm tin cho khách hàng nên nhiều khách hàng ngân hàng không hứng thú việc mua sử dụng bảo hiểm tín dụng Như vậy, hoạt động kinh doanh chứa đựng rủi ro tiềm ẩn, khơng chấp nhận rủi ro khơng thể tạo hội đầu tư kinh doanh Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh khác không tránh khỏi rủi ro Do quản lý rủi ro yêu cầu tất yếu đặt trình tồn phát triển Ngân hàng Vì để quản lý rủi ro có hiệu ngân hàng cần sử dụng cách linh hoạt biện pháp quản trị rủi ro, để đạt mục tiêu ngân hàng hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy 3.3.2 Các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Hiện hệ thống Luật TCTD đời từ năm 1997 chưa đủ tính cập nhật bộc lộ hạn chế so với quy định Basel 91 - Ban hành hướng dẫn thực chuẩn mực Uỷ ban Basel sở lựa chọn chuẩn mực thích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng từ CIC nhằm yêu cầu thông tin cập nhật nhanh xác khách hàng Cụ thể: + Ngân hàng nhà nước cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc ngân hàng việc báo cáo thơng tin tín dụng theo u cầu trung tâm CIC chậm khơng xác thực tế có nhiều ngân hàng thường xuyên cung cấp báo cáo tín dụng định kỳ không định kỳ trễ hạn khơng xác số liệu; + Chất lượng thời gian cung cấp thông tin trung tâm CIC cho ngân hàng thường không đầy đủ kịp thời Việc có báo cáo CIC cách kịp thời, lúc giúp ngân hàng có định tín dụng đắn, giảm thiểu rủi ro cho vay; + Cần cải tiến trang web trung tâm CIC để trang web hoạt động tốt, cập nhật thường xun thơng tin tín dụng ngân hàng, đảm bảo ngân hàng lấy thơng tin kịp thời xác; + Hiện tại, trung tâm CIC cấp trường dư nợ tín dụng trường tài sản đảm bảo Cần mở rộng thêm trường tình hình tài chính, uy tín lực đơn vị, cụ thể thơng tin trường ví dụ trường dư nợ cung cấp tổng dư nợ tổ chức tín dụng, ghi có phát sinh nợ xấu tổ chức tín dụng khơng, trung tâm CIC nên cung cấp cụ thể dư nợ khách hàng tổ chức tín dụng, ngày phát sinh, mục đích sử dụng vốn vay, số ngày phát sinh nợ xấu, nguyên nhân phát sinh nợ xấu tạo điều kiện cho ngân hàng có thêm nguồn thơng tin tin cậy việc thẩm định nhu cầu vốn vay khách hàng; - Nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý để ngân hàng có 92 thực xếp hạng tín dụng nội bộ, hướng theo thơng lệ quốc tế Song song với việc xây dựng, hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ, cần có sách phát triển đơn vị xếp hạng tín dụng độc lập làm sở tham chiếu chung công tác xếp hạng tín dụng Kinh nghiệm nhiều nước khu vực cho thấy, việc phát triển tổ chức xếp hạng tín dụng khơng Nhà nước quản lý để hạn chế việc chi phối tổ chức hay cá nhân làm sai lệch kết xếp hạng quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng - Xử lý bất ổn nội số ngân hàng, giám sát dòng tiền luân chuyển nội ngân hàng Đây nguyên nhân làm hệ thống ngân hàng ln bất ổn, tích tụ rủi ro lớn Khi giám sát dòng vốn khỏi vòng luẩn quẩn số ngân hàng, nợ xấu NHTM có điều kiện xử lý, điểm nghẽn vốn khắc phục, việc tiếp cận vốn khách hàng dễ dàng - Xây dựng hệ thống tra giám sát ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài thời gian qua, giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng VietinBank Phú Tài; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh toàn hệ thống Đồng thời tác giả đưa số kiến nghị Ngân hàng nhà nước số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng từ CIC quản trị rủi ro có hiệu 93 KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng tồn hệ thống ngân hàng nói chung VietinBank Phú Tài nói riêng có dấu hiệu diễn biến phức tạp Vì nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh nhiệm vụ hàng đầu VietinBank Phú Tài giai đoạn Thông qua sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài, từ mặt hạn chế cần khắc phục Ngồi ra, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định VietinBank Phú Tài, tác giả đề xuất kiến nghị VietinBank Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có can thiệp kịp thời nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Đề tài chưa thể sâu vấn đề như: Chất lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm cho vay kinh doanh, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ làm cơng tác tín dụng; Nghiên cứu phương án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Chính thế, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn như: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh ngành kinh tế cụ thể, nhóm đối tượng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… 94 Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phương án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị q trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh đơn vị Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng tác giả Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn mơi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót – hạn chế, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô anh, chị, em đồng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao Thơng vận tải [2] Trần Huy Hồng (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội [3] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thông kê [4] Lê Văn Hùng (2007), “Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng – Nhìn từ góc độ đạo đức”, Tạp chí ngân hàng, (16), Tr.33-35 [5] TS Ngô Quang Huân (2008), Quản trị rủi ro, Đại học Kinh Tế Tp.HCM [6] Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN v/v Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [7] Rose P.S (2004), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [8] Vũ Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [9] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê [10] Vũ Công Tuấn (2005), Thẩm định dự án đầu tư, NXB Thông kê Tài liệu nội : [11] Lịch sử VietinBank Phú Tài [12] Báo cáo phân tích rủi ro VietinBank Phú Tài hàng năm [13] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VietinBank Phú Tài hàng năm PHỤ LỤC PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Điểm 90 100 80-90 Mức Ý nghĩa xếp hạng AAA AA Đây khách hàng có mức độ xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng đặc biệt tốt Khách hàng có lực trả nợ không nhiều so với AAA Khả hoàn trả nợ khách hàng tốt Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác 73-80 A động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ tốt Khách hàng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hồn trả khoản nợ đầy đủ Tuy nhiên, 70-73 BBB điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng BB có khả khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng 63-70 BB phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách 60-63 B hàng có khả tốn khoản vay Các điểu kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào 56-60 CCC độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả khơng trả nợ 53-56 CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng C trường hợp thực 44-53 C thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh khu công nghiệp phú tài , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh khu công nghiệp phú tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn