Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đan lê

112 29 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ TẤN LỘC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐAN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Thế Giới Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Võ Tấn Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm .8 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 12 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 13 1.2.1 Xác định cấu nguồn nhân lực hợp lý 13 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 15 1.2.3 Tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động 20 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 23 1.3.1 Môi trƣờng bên doanh nghiệp .23 1.3.2 Môi trƣờng bên doanh nghiệp 26 1.4 MỘT SỐ INH NGHI M VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHI P Ở VI T NAM 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐAN THỜI GIAN QUA 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH MTV ĐAN ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI C PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 31 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty .33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty thời gian qua 37 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐAN THỜI GIAN QUA 39 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty 39 2.2.2 Tình hình nâng cao lực nguồn nhân lực Công ty 46 2.2.3 Thực trạng động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 60 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 60 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 62 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐAN THỜI GIAN ĐẾN 65 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .65 3.1.1 Dự báo thay đổi yếu tố môi trƣờng .65 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Công ty thời gian tới 68 3.1.3 Một số quan điểm có tính định hƣớng xây dựng giải pháp 70 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐAN 71 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 71 3.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 75 3.2.3 Tạo động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực 88 KẾT LUẬN .97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT NNL Nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên ĐT Đào tạo PT Phát triển TC Trung cấp CĐ Cao đẳng ĐH Đại học DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính VC KD Vƣờn kinh doanh VC KTCB Vƣờn kiến thiết TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên XNCB&DV CS Xí nghiệp chế biến dịch vụ cao su DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Danh mục bảng Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Lao động Công ty giai đoạn 2010 - 2012 33 2.2 Bảng giá trị tài sản Công ty 34 2.3 Cơ cấu nguồn vốn Công ty 35 2.4 Nguồn lực sở vật chất Công ty 36 2.5 2.6 2.7 2.8 Quy mơ diện tích vƣờn suất trồng Cơng ty Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2008– 2012 Cơ cấu NNL theo phận Công ty năm qua Cơ cấu NNL theo trình độ chun mơn Công ty thời gian qua 37 38 40 42 2.9 Cơ cấu nguồn nhân lực theo nhóm tuổi 44 2.10 Cơ cấu NNL theo giới tính 45 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣ ng chuyên môn Công ty Thực trạng k nghề đội ng cán khối gián tiếp Thực trạng k nghề đội ng lao động trực tiếp Thực trạng kinh nghiệm công tác ngƣời lao động Công ty Thực trạng nhận thức ngƣời lao động Công ty 47 49 50 51 53 2.16 2.17 Thực trạng thu nhập ngƣời lao động giai đoạn 2009 2012 Mức độ hài lòng CBCNV lƣơng bổng phúc lợi 55 56 2.18 Thực trạng nhu c u tinh th n CBCNV Công ty 58 2.19 Mức độ hài lòng điều kiện làm việc Công ty 60 3.1 Mục tiêu phát triển Công ty năm đến 68 3.2 Cơ cấu lao động phòng ban năm tới 73 3.3 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 77 3.4 3.5 3.6 Bảng mô tả công việc công nhân chế biến, lái xe mủ, quản đốc Bảng mô tả tiêu chuẩn công việc Phiếu đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo 78 78 83 Danh mục hình, biểu đồ, sơ đồ Số hiệu Hình 2.1 Tên hình, biểu đồ, sơ đồ Sơ đồ máy tổ chức Công ty Trang 33 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động theo phận 41 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 2012 43 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng 72 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ tiến trình phân tích cơng việc 77` MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày với phát triển khoa học k thuật, cạnh tranh nƣớc công ty ngày khốc liệt Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: Cơng nghệ, quản lý, tài chính, chất lƣợng, giá cả, v.v Nhƣng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh ngƣời Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí cơng ty sản phẩm, công nghệ, v.v có đ u tƣ vào yếu tố ngƣời ngăn chặn đƣợc đối thủ cạnh tranh chép bí Vì vậy, nguồn nhân lực đƣợc xem yếu tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu hay khơng ảnh hƣởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên làm để sử dụng phát triển nguồn nhân lực có hiệu nghệ thuật Trong xu toàn c u hóa, hội nhập tự hóa kinh doanh nay, nguồn nhân lực đóng vai trò chìa khóa để đạt đƣợc lợi cạnh tranh doanh nghiệp Thực tế cho thấy tập đoàn kinh tế lớn giới sớm nhận thức đƣợc điều câu nói “Các nguồn tài nguyên hữu hạn, sức sáng tạo vô hạn” trở thành triết lý nhiều doanh nghiệp Có đƣợc nguồn tài nguyên nhân lực đảm bảo yêu c u chất lƣợng, có trình độ khoa học k thuật trình độ quản lý, tài sản quý giá đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh thắng lợi thị trƣờng Công ty TNHH MTV Đan doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp; trồng trọt, chăm sóc, khai thác chế biến sản phẩm mủ cao su thiên nhiên Định hƣớng Công ty TNHH MTV Đan năm tới phải tập trung nâng cao giá trị sản phẩm mủ cao su theo chiều sâu, hạn chế xuất mủ cao su nguyên liệu dạng thô Cụ thể, phải quan tâm đ u tƣ phát triển ngành công nghiệp chế biến cao su nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu chỗ, tạo giá trị gia tăng, tạo việc làm, sản xuất nhiều sản phẩm tiêu dùng phục vụ thị trƣờng nội địa xuất Chiến lƣợc phát triển Công ty xác định “Lấy chất lƣợng sản phẩm làm hàng đ u, hài lòng khách hàng tơn thành công hoạt động sản xuất kinh doanh” Tuy nhiên năm qua, Công ty trọng phát triển nguồn nhân lực số lƣợng để đáp ứng yêu c u mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (do tăng diện tích trồng cao su) mà chƣa coi trọng đến phát triển chất lƣợng nguồn nhân lực Vì chất lƣợng đội ng cán cơng nhân viên Cơng ty nhiều hạn chế, cấu trình độ chun mơn chƣa phù hợp chƣa đáp ứng đƣợc yêu c u sản xuất kinh doanh Công ty Với thực trạng trên, việc chăm lo, phát triển nguồn nhân lực đủ số lƣợng, phù hợp cấu, nâng cao lực nghề nghiệp thúc đẩy động lực làm việc cho ngƣời lao động để đáp ứng nhiệm vụ chiến lƣợc Công ty việc làm c n thiết cấp bách Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Lê” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn đề tài góp ph n giải vấn đề phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Đề xuất số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV Đan 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đan * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan - Về không gian: Các nội dung đƣợc tiến hành nghiên cứu Công ty TNHH MTV Đan - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trƣớc mắt Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài tập trung sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp phân tích thực chứng, phƣơng pháp phân tích chuẩn tắc; - Phƣơng pháp thống kê, điều tra, khảo sát; - Phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp Bố cục luận văn Ngoài ph n mở đ u, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc Đề tài gồm chƣơng: Chƣơng Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Chƣơng Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan 91 trực tiếp sản xuất, lao động quản lý Công ty với đơn vị trực thuộc Đồng thời kích thích nhân viên làm việc theo nhóm quan tâm đến kết làm việc cuối nhóm Các đơn vị phải dựa khối lƣợng cơng việc, t m quan trọng c ng nhƣ tính chất phức tạp công việc chất lƣợng lao động phòng ban, phận để xác định mức lƣơng khoán cho phù hợp Để thực đƣợc điều đó, đơn vị nên tiến hành đánh giá kết thực cơng việc phòng ban, phận theo kết hồn thành cơng việc hệ số bận việc Việc phân phối tiền lƣơng cho cá nhân phòng ban nên dựa vào tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể nhƣ trình độ (thông qua hệ số lƣơng); thời gian làm việc thực tế; mức độ phức tạp công việc mức độ nhiệt tình, tích cực ngƣời lao động Cơng thức tính nhƣ sau: * Quỹ lương khốn phận: Bằng tổng lƣơng khoán cá nhân phận đó, cơng thức: a Lbpi Lcna n Lbpi : Lƣơng phận i a Lcna : Lƣơng khoán từ cá nhân a đến cá nhân n n * Lương khoán cá nhân theo qu : Bằng HSLK cá nhân a nhân với (x) đơn giá lƣơng Lcna = Hslka * Đg Lcna: Lƣơng cá nhân a Hslka: Hệ số lƣơng khốn cá nhân a Đg: Đơn giá lƣơng tính tổng qu lƣơng khoán theo quý đơn vị/Tổng số lƣơng khoán cá nhân đơn vị * Quỹ lương hồn thành cơng việc phận theo q: Mục đích thể phối hợp cơng việc, cộng đồng trách nhiệm mục tiêu chung phận có lợi ích cá nhân 92 Lhtcvi = (Lbpi – Ldc) * Hhtcvi Lhtcvi: Qu lƣơng hồn thành cơng việc phận i theo quý Lbpi: Lƣơng khoán theo quý phận i Ldc: Lƣơng điều chỉnh CBCNV phận nghỉ ốm, nghỉ phép từ ngày trở lên, ngày cơng nghỉ (x) Lƣơng khốn CBCNV nghỉ (x) 50% Hhtcvi: Hệ số hồn thành cơng việc tƣơng ứng phận i * Lương khoán cá nhân theo mức độ hồn thành cơng việc phận tính sau: Lhtcva = Lcna * Hhtcva/NCc * NCtta* Ki Lhtcva : Lƣơng khốn theo mức độ hồn thành cơng việc cá nhân a theo mức độ hoàn thành mục tiêu phận (i) Lcna : Lƣơng khoán cá nhân a; Hhtcva : Hệ số hồn thành cơng việc cá nhân a NCc : Ngày công chuẩn; NCtta : Ngày công thực tế cá nhân a Ki : Hệ số chênh lệch qu lƣơng hồn thành cơng việc phận (i) theo đánh giá Hội đồng lƣơng/Tổng lƣơng khốn theo mức độ hồn thành cơng việc cá nhân phận (i) Mục đích để quy đổi qu lƣơng hồn thành cơng việc theo cá nhân phận (i) cho tổng qu lƣơng Hồn thành cơng việc phận (i) Đối với phận lao động trực tiếp: Nên áp dụng hình thức tiền lƣơng theo sản phẩm có thƣởng kết hợp với hệ số thƣởng phạt kỷ thuật hệ số mức độ đảm bảo ngày công Nhƣ biết, sản xuất cao su chịu ảnh hƣởng trực tiếp điều kiện khí hậu thời tiết Để khuyến khích ngƣời lao động tích cực công việc đảm bảo thời gian khai thác nhằm nâng cao sản lƣợng mủ khai thác, đơn vị áp dụng hệ số mức độ đảm bảo ngày công tƣơng tự nhƣ hệ số k thuật Cơng thức tính nhƣ sau: * Tính lương cơng nhân khai thác Ltha = Sltha * Đg * Cltna * (NCkt) 93 Ltha : Tiền lƣơng tháng công nhân a Sltha : Sản lƣợng mủ quy khô/tháng công nhân a; Đg : Đơn giá lƣơng Cltna : Hệ số chất lƣợng tay nghề công nhân a; NCkt : Ngày khai thác * Tính lương cơng nhân chế biến Ltha= (Tsp * Đg) Tng * NCtta Tsp : Tổng sản phẩm chế biến/ngày; Tng : Tổng số ngày công thực tế phận Đg : Đơn giá lƣơng; NCtta :Ngày công thực tế công nhân a * Tính lương cơng nhân chăm sóc CS KD, CS KTCB Lƣơng = Đơn giá * Công theo định mức đầu tƣ * Tính lương cơng nhân mơi trường, khí, điện nước Lhtcva = Lkcna/NCc * NCtta * Hhtcva Lhtcva : lƣơng hồn thành cơng việc cá nhân a Lkcna : Lƣơng khoán cá nhân a; Hhtcva : Hệ số hồn thành cơng việc cá nhân a Tóm lại, việc hồn thiện cơng tác tiền lƣơng có ý nghĩa lớn, góp ph n tạo nên cơng phân phối thu nhập Từ đó, tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động nâng cao hiệu thực công việc, thu hút lao động giữ chân ngƣời tài gắn bó với Cơng ty b Phát huy ếu tố tinh thần Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, tham quan, du lịch nhân ngày lễ lớn đất nƣớc nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ngƣời lao động Quan tâm thăm hỏi giúp đ gia đình CBCNV gặp phải hồn cảnh khó khăn có cơng việc đặc biệt nhƣ ốm đau, hiếu hỉ,… để kịp thời khích lệ, động viên, tạo đoàn kết thống đơn vị Quan tâm đến cơng tác xây dựng giáo dục văn hóa doanh nghiệp đơn vị cho cán bộ, công nhân viên, tạo dấu ấn đặc trƣng cho đơn vị nhƣ: Tính dân chủ, ý thức tập thể, quan tâm có ý thức trách nhiệm với công việc,… để họ hiểu cách sâu sắc gắn bó với đơn vị 94 Tạo b u khơng khí làm việc lành mạnh thoải mái, tránh kéo dài thời gian lao động gây căng thẳng cho ngƣời lao động Tổ chức buổi họp mặt trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, thảo luận kế hoạch công việc tới nhằm nâng cao t m hiểu biết, đồng thời gây cho ngƣời lao động hứng thú làm việc tăng suất lao động Công tác khen thƣởng phải đảm bảo công bằng, xác, dựa mức độ hồn thành cơng việc cá nhân khơng phải vị trí mà ngƣời lao động đảm nhận C n khen thƣởng biểu dƣơng thƣờng xuyên, kịp thời gƣơng lao động giỏi trƣớc tồn thể cơng nhân viên để ngƣời noi gƣơng Lãnh đạo Cơng ty c n phải hồ nhập với ngƣời để tạo thoải mái cho ngƣời lao động, tránh việc dò xét, đốc thúc ngƣời lao động làm họ bị gò bó dẫn đến suất lao động thấp Ngƣời lãnh đạo c n quan tâm đến sức khoẻ, nhu c u công việc ngƣời lao động, biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía ngƣời lao động Trên số hoạt động c n thiết nhằm nâng cao hiệu lao động mà Công ty TNHH MTV Đan c n áp dụng để đạt đƣợc hiệu cao c Tạo hội thăng tiến Công ty TNHH MTV Đan c n lập công tác quy hoạch cán bộ, thuyên chuyển bổ nhiệm cán lãnh đạo, cán quản lý cấp cách khách quan công dân chủ dựa lực, tiêu chuẩn quy định, thành tích cá nhân kết hồn thành cơng việc, phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn đƣợc đào tạo để nhằm kích thích, tạo hội cho ngƣời lao động phấn đấu vƣơn lên Thực tốt giải pháp góp ph n thu hút đƣợc nhân tài giữ chân nhân viên có lực, gia tăng trung thành họ tổ chức Qua xây dựng đƣợc đội ng lao động có chuyển tiếp hệ 95 Mặt khác Công ty TNHH MTV Đan c n thực sách luân chuyển cán quản lý phận để nắm bắt hoạt động trƣớc bổ nhiệm vào vị trí cao tránh nhàm chán công việc Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đan c n khuyến khích nhân viên hoạch định nghề nghiệp nhằm định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động, thúc đẩy họ cố gắng phấn đấu để vƣơn lên trở thành nhà quản lý d Cải thiện điều iện việc Công ty TNHH MTV Đan c n phải xây dựng b u khơng khí văn hố có tính mở hợp tác Các nhân viên tin tƣởng lẫn nhau, giúp đ lao động, khuyến khích sáng tạo, tự giải cơng việc cách có hiệu phạm vi Nhƣ kích thích thành viên làm việc theo nhóm, đồn kết hợp tác hƣớng tới mục tiêu chung đơn vị trọng tới mục tiêu cá nhân, xố bỏ hiềm khích, ghen ghét đố kị, chèn ép lẫn Cải thiện môi trƣờng làm việc thơng thống, đảm bảo an tồn vệ sinh lao động, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, trang thiết bị làm việc Tôn trọng ý kiến đóng góp tạo cho ngƣời lao động hội cơng việc, có kế hoạch kiểm tra chăm sóc sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động, có sách ƣu đãi thoả đáng lƣơng bổng, sách thƣởng,… kích thích ngƣời lao động hăng say công việc phát huy k ngƣời lao động tốt để cải thiện suất lao động, mang lại cạnh tranh lợi nhuận cho Công ty Thực công tác luân chuyển, thay đổi vị trí làm việc CBCNV để họ thử sức cấp độ cơng việc khác Sắp xếp, bố trí cơng việc cho cán cơng nhân viên cách hợp lý, đảm bảo ngƣời, việc, chuyên môn, sau đƣợc đào tạo, phát triển nhằm nâng cao hiệu công việc 96 TÓM TẮT CHƢƠNG Nội dung Chƣơng vận dụng sở lý thuyết Chƣơng 1, phân tích thực trạng nguyên nhân chậm phát triển nguồn nhân lực Chƣơng đồng thời vào thay đổi yếu tố môi trƣờng, chiến lƣợc kinh doanh, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Công ty, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể cho công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan thời gian tới gồm: Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức cho ngƣời lao động tạo động lực thúc đẩy nguồn nhân lực (hoàn thiện công tác tiền lƣơng, sử dụng yếu tố tinh th n, tạo hội thăng tiến cho ngƣời lao động, cải thiện điều kiện làm việc) 97 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh công ty ngày khốc liệt khó khăn hơn, doanh nghiệp khơng phải cạnh tranh với công ty nƣớc, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nƣớc ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trƣờng Để cạnh tranh thành cơng thực đƣợc mục tiêu phát triển mình, việc đ u tƣ vào công tác phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Với thực trạng nguồn nhân lực công tác phát triển nguồn lực nhƣ Công ty TNHH MTV Đan Lê, từ chiến lƣợc phát triển Công ty thời gian đến, thấy Cơng ty TNHH MTV Đan c n nguồn nhân lực đủ số lƣợng có chất lƣợng nhằm đáp ứng công việc hiệu Theo đó, Cơng ty TNHH MTV Đan c n tập trung vào số công tác sau: Xây dựng chế độ trả lƣơng theo vị trí, phận, chế độ khen thƣởng vật chất thƣớc đo giá trị mà ngƣời lao động muốn nhận đƣợc Công ty c n trọng công tác sử dụng lao động, bố trí xếp cơng việc cho ngƣời lao động lập kế hoạch nguồn nhân lực tham gia vào mục tiêu chiến lƣợc hoạt động kinh doanh Cơng ty c n phải có giải pháp gia tăng số lƣợng nguồn nhân lực để đảm bảo đủ số lƣợng, chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển Công ty, nghĩa Công ty c n phải xác định lại cấu nguồn nhân lực để từ phát triển số lƣợng nguồn nhân lực cho phù hợp, cân đối nguồn nhân lực phận Cơng ty c n có giải pháp để nâng cao lực cho nguồn nhân lực, nghĩa công ty c n phải đổi công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty c n phải hồn thiện lại sách khuyến khích nhân viên 98 để nhằm tạo động lực thúc đẩy nhân viên phát triển lực cá nhân, tạo hiệu công việc cao Cơng ty phải có chƣơng trình cụ thể để phát triển nguồn nhân lực, phải xây dựng quy trình rõ ràng cơng tác tuyển dụng, đánh giá xếp loại, quy trình khen thƣởng, quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán quy trình đào tạo phải thực cách khoa học, rõ ràng, phải đ u tƣ thích đáng cơng tác đào tạo, đào tạo lại đội ng cán có Cơng ty để ngƣời lao động ln đƣợc cập nhật kiến thức sát với nhu c u thực tế, có hiểu biết chuyên sâu chuyên môn Với vốn kiến thức khả nghiên cứu thân hạn chế, trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp th y cô, đồng nghiệp, bạn bè ngƣời đọc nhằm giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn q th y giúp đ q trình học tập nghiên cứu, đặc biệt PGS.TS Thế Giới tận tình hƣớng dẫn cho tơi suốt trình thực luận văn 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bách (2009), Lạm bàn phát triển nhân lực, Tuyển tập Tạp chí Phát triển nhân lực [2] Nguyễn Hoài Bão (2006), Phát `triển Nguồn nhân lực oanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Cần Thơ đến năm 2020, Luận văn Thạc s kinh tế, Đại học inh tế Tp Hồ Chí Minh [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), iáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Nin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [4] Business Edge (2006), ản chất uản trị nguồn nhân lực, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh [5] PGS.TS Tr n Xuân C u PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [6] Christian Batal (2002), uản l nguồn nhân lực khu vực nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [7] Cơng ty TNHH MTV Đan (2008 – 2012), Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn (2008 – 2012) Hội nghị tổng kết chƣơng trình cơng tác (2008 – 2012) [8] Phan Thủy Chi (2008), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học khối Kinh tế Việt Nam qua chương trình Hợp tác Đào tạo quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế [9] Tr n im Dung (2005), uản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [10] Nguyễn Hữu D ng (2004), Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực người Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [11] ThS Nguyễn Văn Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 100 [12] PGS.TS Thế Giới (chủ biên), (2007), uản trị học, NXB Tài [13] GS Phạm Minh Hạc (1996), ấn đề người cơng nghiệp hóa – đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14] TS Phạm Trƣơng Hồng, ThS Ngơ Đức Anh, áo cáo Tham luận Phát triển nguồn nhân lực iệt Nam thời kỳ Cơng nghiệp hóa i n đàn phát triển iệt Nam, Trƣờng Đại học inh tế quốc dân [15] Dƣơng Anh Hoàng (2009), ề khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực, NXB Tp.HCM [16] TS Nguyễn Thanh Hội TS Phan Thăng (2006), iáo trình uản trị học, NXB Thống kê, Hà Nội [17] PGS.TS Tr n Ngọc huê (2001), iáo trình Tâm l học lãnh đạo quản l , Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh [18] Vƣơng Minh iệt (2005), iữ chân nhân viên cách [19] Nguyễn Lộc (2010), Một số vấn đề l luận Phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí hoa học Giáo dục [20] Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục [21] ThS Nguyễn Văn Long (2010), Phát huy nguồn nhân lực động lực th c đẩy (Promoting human resources by means of motivation), Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số (40) [22] PGS.TS Đồng Thị Thanh Phƣơng (2005), Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê [23] PGS.TS Đỗ Văn Phức (2005), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Khoa học k thuật Hà Nội [24] PGS.TS Đỗ Văn Phức (2005), NXB Khoa học uản l nhân lực doanh nghiệp, thuật, Hà Nội 101 [25] Phạm Minh (2005), Cẩm nang Phương pháp uản l tài Nhân sự, NXB Lao động - Xã hội [26] Nguyễn Thanh Quang (2010), Phát triển Nguồn nhân lực trường Cao đ ng Kinh tế kỹ thuật uảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020, Luận văn Thạc s kinh tế, Đại học inh tế Đà Nẵng [27] Huỳnh Quang Thái (2011), Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục đào tạo t nh ia Lai, Luận văn Thạc s kinh tế, Đại học inh tế Đà Nẵng [28] PGS.TS Phạm Đức Thành (1995), iáo trình Nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội [29] TS Nguyễn Văn Thành (2008), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí inh tế Dự báo [30] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực (A number of issus on the trainning and development of human resources), Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số (40) [31] Trung tâm Từ điển học Vietlex (2007), Từ điển Tiếng iệt 200 , NXB Đà Nẵng [32] Nguyễn Quốc Tuấn (2007), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [33] Phạm Hữu Thu (2010), Phát triển nguồn nhân lực quản l Tổng công ty Sông Đà, Luận văn Thạc s kinh tế, Đại học inh tế Đà Nẵng [34] Nguyễn Nhƣ Ý (1998), Đại từ điển Tiếng iệt, NXB Văn hóa - Thơng tin Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính chào anh/chị, thực đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Lê” đơn vị nơi Anh/Chị công tác, thông tin cung cấp từ Anh/Chị nguồn đóng góp lớn cho thành công nghiên cứu Rất mong Anh/Chị dành thời gian trả lời cho câu hỏi dƣới (đánh dấu √ vào ô tương ứng) Mọi thơng tin cá nhân Anh/Chị đƣợc giữ kín sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Câu Chức danh Anh/Chị?  Cán quản lý  Nhân viên nghiệp vụ  Công nhân trực tiếp Câu Anh/Chị có cảm thấy hài lòng với cơng việc khơng?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thƣờng  Khơng hài lòng Câu Anh/Chị tự đánh giá mức độ thành thạo công việc tại? (Anh/Chị thuộc phận gián tiếp trả lời từ mục – 7; phận trực tiếp mục – 9) Mức độ đánh giá Stt K nghề nghiệp Lập kế hoạch công tác Quản lý công việc Sử dụng tin học Sử dụng tiếng Anh Tổ chức thực công việc Làm việc theo nhóm Giao tiếp Giải cơng việc Thích ứng Thành thạo Thành thạo ph n Chƣa thành thạo Câu Anh/Chị đƣợc tham gia khóa đào tạo cho vị trí chƣa?  Đã đƣợc đào tạo  Chƣa đào tạo (Nếu chưa qua đào tạo xin vui lòng chuyển đến Câu 06 đây) Câu Nếu qua đào tạo, xin Anh/Chị cho biết tham gia chƣơng trình nào?  Tập huấn, bồi dƣ ng  Đại học  Chứng ngắn hạn  Sau đại học  Cao đẳng, trung cấp Câu Nếu chƣa qua đào tạo, Anh/Chị vui lòng cho biết lý do?  Chƣa đƣợc Công ty cử đào tạo  Cá nhân chƣa thu xếp đƣợc thời gian  Khơng có nhu c u đào tạo  Chƣa có chƣơng trình đào tạo phù hợp với chuyên môn  Lý khác: (xin ghi rõ) Câu Trong tƣơng lai Anh/Chị có mong muốn đƣợc đào tạo để phục vụ công việc tốt khơng?  Có  Khơng Câu Nếu đƣợc đào tạo, Anh/Chị chọn hình thức đào tạo hình thức sau đây?  Đào tạo cơng việc (thực hành)  Đào tạo lớp (thực hành)  Đào tạo từ xa (E – learning)  Khác (vui lòng ghi rõ) Câu Theo Anh/Chị tác động sau Cơng ty khuyến khích CBCNV tham gia đào tạo?  Tạo điều kiện thời gian, giảm khối lƣợng cơng việc  Thanh tốn tồn chi phí học tập  Hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho ngƣời học  Nâng lƣơng trƣớc thời hạn cho chƣơng trình đào tạo nâng cao trình độ  Bổ nhiệm vị trí cao sau hồn thành chƣơng trình đào tạo Câu 10 Anh/Chị mong đợi từ Cơng ty? Mức độ đánh giá Khơng quan trọng Nội dung Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Sự thăng tiến cơng việc Đƣợc khẳng định nghề nghiệp Đƣợc ngƣời tơn trọng Cơng việc có thu nhập ổn định Mơi trƣờng làm việc tốt, thuận lợi Có hội phát triển học vấn Đƣợc cấp khen thƣởng, động viên kịp thời Nhận đƣợc quan tâm, chia sẻ kịp thời Câu 11 Hãy cho biết đánh giá Anh/Chị vấn đề sau: (1= hông đồng ý; = Ít đồng ý; = Đồng ý; = Hoàn toàn đồng ý) Nội dung Mức độ đánh giá Các sách nhà nƣớc liên quan có đƣợc triển khai kịp thời Các quy định nội Công ty phát huy tác dụng tốt Anh/chị nhận đƣợc quan tâm, giúp đ đồng nghiệp Các ý kiến tham gia xây dựng đơn vị đƣợc phản hồi kịp thời Các phận Công ty phối hợp tốt với thực nhiệm vụ Mọi ngƣời có ý thức trách nhiệm cơng việc đƣợc giao Mọi ngƣời quan tâm đến hoạt động quan Các ý kiến góp ý tinh th n xây dựng ỳ vọng doanh nghiệp phát triển tốt năm tới Mọi nhân viên quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp Câu 12 Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng công tác tiền lƣơng Công ty theo thang đánh giá sau đây: = Rất hài lòng; 2= Hài lòng; 3= Bình thƣờng; 4= Khơng hài lòng; = Rất khơng hài lòng Mức độ đánh giá Nội dung Sự hài lòng với mức lƣơng Cơng bằng, minh bạch hệ thống lƣơng Tiền lƣơng so với mặt chung thị trƣờng Tiền lƣơng có phù hợp với cơng việc thân Tiền thƣởng có cơng bằng, tƣơng xứng với thành tích Các khoản phụ cấp, phúc lợi (phụ cấp, trợ cấp…) Câu 13 Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng điều kiện làm việc Cơng ty theo tiêu chí sau: = Rất hài lòng; 2= Hài lòng; = Bình thƣờng; 4= Khơng hài lòng; = Rất khơng hài lòng Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp Trang thiết bị, công cụ phục vụ công việc Vệ sinh an toàn lao động Thời gian làm việc, nghỉ ngơi Câu 14 Trong tƣơng lai, Anh/Chị mong muốn chọn hƣớng phát triển sau đây?  Thử thách với cơng việc  Một vị trí cao  Thực công việc tốt Câu 15 Đánh giá Anh/Chị vấn đề sau chƣơng trình đào tạo? Nội dung Kém Mức độ đánh giá Trung Khá Tốt bình Ý nghĩa thực tiễn Thông tin mới, kiến thức Giúp ích cho công việc làm Mức độ hiệu sử dụng thời gian Khả vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tế công việc Xin chân thành cảm ơn thông tin quý báu Anh/Chị! Trân trọng./ Rất tốt ... đề lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Lê Chƣơng Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Lê 4 Tổng... phát triển nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đan Lê Đề xuất số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV. .. CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐAN LÊ THỜI GIAN QUA 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH MTV ĐAN LÊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI C PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đan lê , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đan lê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn