Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố hội an

99 21 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VIẾT NHỚ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VIẾT NHỚ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng n ho họ : TS TR N PHƢỚC TR Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá giả luận văn Võ Viết Nhớ MỤC LỤC MỞ Đ U 1 Tn p t ết ủ Mụ ề t ng ên ứu Đố tƣợng v p ạm v ng ên ứu P ƣơng p áp ng ên ứu Ý ng ĩ k o Kết u ủ ọ ủ ề t ề t Tổng qu n ng ên ứu ề t CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI DU LỊCH 1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 1.1.1 Cá k n ệm 1 Đặ ểm ủ l ng ng ề truyền t ống 1.1.3 Vai trò ủ l ng ng ề truyền t ống 11 1.1.4 P ân loạ l ng ng ề truyền t ống 17 1.1.5 Sự ần t ết p át tr ển p ả p át tr ển l ng ng ề truyền t ống k n tế t ị trƣờng 18 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 19 1.2.1 K n ệm p át tr ển du lị 19 1.2.2 Sự ần t ết p ả k ô p ụ v p át tr ển l ng ng ề truyền t ống gắn vớ p át tr ển du lị 20 1.2.3 Xu ƣớng p át tr ển l ng ng ề truyền t ống 22 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 25 P át tr ển số lƣợng sở sản xu t l ng ng ề 25 P át tr ển k ố lƣợng sản p ẩm 25 1.3.3 Phát tr ển l o ộng l ng ng ề 26 P át tr ển vốn ầu tƣ 26 P át tr ển ìn t ứ l ên n , l ên kết g ữ l ng ng ề v ứ du lị tổ 26 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 27 1.4.1 Đ ều k ện tự n ên 27 1.4.2 Kết u tầng 27 1.4.3 N u ầu ủ ngƣờ t dùng v k 1.4.4 Sự ộ áo, k b ệt ủ sản p ẩm du lị du lị t ị trƣờng 28 l ng ng ề truyền t ống 28 1.4.5 Nguyên liệu 29 1.4.6 Vốn sản xu t 29 1.4.7 Trìn ộk o Trìn ộ ủ ng ệ n ân v C n sá ọ ủ n ông ng ệ 29 nƣớ ộ ngũ t ợ l ng ng ề 30 ố vớ l ng ng ề truyền t ống 31 NHỮNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI DU LỊCH MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 32 Du lị l ng ng ề N ật Bản 32 1.5.2 Du lị l ng ng ề T L n 34 Du lị l ng ng ề Trung Quố 36 Du lị l ng ng ề M l ys 37 5 K n ng ệm p át tr ển du lị l ng ng ề ố vớ V ệt N m 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 41 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 41 1 Đặ ểm tự n ên 41 2 Đặ ểm k n tế - xã ộ 41 2.1.3 Cá nguồn lự t ống p ụ vụ du lị ủ yếu tạo t ền ề ể p át tr ển l ng ng ề truyền t n p ố Hộ An 44 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ HỘI AN 51 2 K quát l ng ng ề truyền t ống ị b n t n p ố Hộ An 51 2 T ự trạng p át tr ển l ng ng ề truyền t ống 52 ĐÁNH GIÁ CHUNG 63 2.3.1 Những ƣu iểm 63 2.3.2 N ững tồn tạ 63 2.3.3 Nguyên nhân 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN 66 QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2020 66 3.1.1 Qu n iểm phát triển 66 3.1.2 Phƣơng ƣớng p át triển 67 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 67 G ả p áp bảo vệ mô trƣờng .67 3.2.2 G ả p áp vốn v uy ộng vốn o ầu tƣ k ô p ụ , p át tr ển làng ng ề truyền t ống .68 3.2.3 Giải pháp thị trƣờng sản p ẩm 70 3.2.4 G ả p áp p át tr ển nguồn n ân lự tạ G ả p áp ỗ .71 n sá 74 Mở rộng mố qu n ệ l ên kết k n tế g ữ l ng ng ề truyền t ống v t ị trƣờng t t ụ sản p ẩm ị b n tỉn 76 Xây dựng v p át tr ển kết u tầng kỹ t uật o l ng ng ề truyền t ống 78 328 T ự ện n sá k uyến k 3.2.9 Hỗ trợ ứng dụng k o ọ ỗ trợ p át tr ển l ng ng ề 79 ông ng ệ v o sản xu t 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCP : Công ty ổ p ần DNTN : Do n ng ệp tƣ n ân HĐND : Hộ HTX : Hợp tá xã KHCN :K o LNTT : L ng ng ề truyền t ống MBA : Máy b ến áp QL : Quố lộ TNHH : Trá TM-DL : T ƣơng mạ -Du lị TCMN : T ủ ông mỹ ng ệ UBND : Ủy b n n ân dân ồng n ân dân ọ ông ng ệ n ệm ữu ạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tăng trƣởng kinh tế thành phố Hội An ngành 42 2.2 Cơ 42 2.3 Cơ sở lƣu trú Hộ An g 2.4 Danh mụ v 2.5 Số lƣợng sở sản xu t 52 2.6 Doanh thu du lịch từ làng nghề 53 2.7 Thu nhập củ ngƣời dân làng nghề 54 2.8 Số lƣợng l o ộng tham gia làng nghề 55 2.9 Độ tuổ t m g l o ộng làng nghề 56 2.10 Số l o ộng ó trìn 57 2.11 Nguồn vốn ầu tƣ l ng ng ề 58 2.12 Lƣợt khách du lị 59 2.13 Lƣợng khách tham quan làng nghề g u kinh tế thành phố Hội An ngành ặ oạn 2003-2012 ểm làng nghề 51 ộ từ trung c p chuyên nghiệp trở lên ến Hộ An g 46 oạn 2003-2012 oạn 2003-2012 60 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình ộ tăng trƣởng kinh tế thành phố Hội An Trang 2.1 Tố 2.2 Chuyển dị 2.3 Số sở lƣu trú thành phố Hội An 46 2.4 Tổng số p òng lƣu trú thành phố Hội An 47 u kinh tế thành phố Hội An 43 43 75 mặt ng mớ sản xu t lần ầu, N , k o bã ể k uyến k nƣớ tạo ều k ện o v ệ sử dụng t ọ ổ mớ mẫu mã  Ch nh sá h thuế Để k uyến k tr ển, n sá ều t ết ó v tạo ều k ện t uế p ả trở t n ệu ủ N òn bẩy k nƣớ Vì vậy, N nƣớ t sản xu t v l Đán t uế úng l m ộng l ng ng ề truyền t ống t thêm n ều v ệ l m mớ , nâng o l ng ng ề truyền t ống phát ông ụ o ngƣờ l o ự p át tr ển sản xu t k n n , tạo o nguồn t u n ập ần bổ sung o n o ngân sá ỉn số v n ề N n sá nƣớ t uế t eo ƣớng s u: -T ự ện n sá t n lập, ộ g m ễn g ảm t uế ố vớ n ng ệp mớ ìn sản xu t k n n lần ầu v n ững sản p ẩm mớ ƣ v o sản xu t N ƣng v ệ t ự n sá n y ần ó p ân b ệt ố tƣợng ể ó ƣu t ên úng mứ , trán n ững ện tƣợng t ự xảy - Để k uyến k ần ó n sá ổ mớ ông ng ệ l ng ng ề truyền t ống, m ễn g ảm t uế từ - năm ố vớ ện áp dụng ông ng ệ mớ Tạo o lự ện ạn tr n ều k ện sở sản xu t t ự o ọ p át tr ển sản xu t, nâng ủ sản p ẩm n ằm tăng t u n ập v tạo v ệ l m o ngƣờ l o ộng - Trƣớ mắt ƣu t ên m ễn g ảm t uế ố vớ n ững l ng ng ề truyền t ống sản xu t ng xu t k ẩu, sử dụng nguyên l ệu v l o ộng tạ ỗ oặ sở sản xu t ó vệ t n nơng t ơn Trong ó, ần ặ b ệt ƣu t ên sở ủ t ƣơng b n , ngƣờ t n tật, g - M ễn g ảm t uế ố vớ l m tạ ỗ ìn n sá … sở dạy ng ề gắn vớ v ệ g ả v ệ o ngƣờ l o ộng, trung tâm dạy ng ề truyền t ống v sở dạy ng ề tƣ n ân Cá vốn t n dụng ƣu ã ủ N sở n y r t ần ƣợ m ễn g ảm t uế ể v y nƣớ ũng n ƣ ỗ trợ ủ tổ ứ p 76 n p ủ v tổ ứ quố tế Đồng t , xoá bỏ k oản k oản t u ngo quy ịn p v n ững ủ p áp luật K ên xử lý ng êm m n n ững ện tƣợng trốn t uế, lậu t uế -N nƣớ ần xem xét t uế g trị g tăng (VAT) n ng ệp l ng ng ề truyền t ống p v số vật l ệu p ụ k … k ơng ó ố ơn t ì bị xử lý t eo quy ịn n ng ệp ông ng ệ Đồng t , ó n sá o n ng ệp n ỏ, ộ, ơn vị n y k ơng ó ƣợ ố ơn ợp lệ mu nguyên l ệu t u gom, mu lẻ, ngo o vận tả t uê ứng từ ợp lệ ƣu ã t uế t u n ập ều k ện sản xu t òn lạ ậu, ắp vá nên lã su t r t t p 3.2.6 Mở rộng mối qu n hệ liên ết inh tế giữ làng nghề truyền thống thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đị bàn tỉnh Để mở rộng t ị trƣờng t t ụ sản p ẩm ủ l ng ng ề truyền t ống ị b n T n p ố ần p ả : T ự tạo ký kết ều k ện ể mở rộng qu n ệ ợp tá quố tế sở ợp ồng buôn bán n ằm tạo r t ị trƣờng nƣớ ngo ótn t lâu d v ổn ịn Trên sở N ộg ìn nƣớ ịn ƣớng k uyến k ủ l ng ng ề truyền t ống v sở sản xu t, ặ b ệt l n ững l ng ng ề mớ sản xu t n ững sản p ẩm m t ị trƣờng ó n u ầu Trƣớ mắt, t n lập tổ ứ v ó ầu tƣ t oả o ông tá ng ên ứu, dự báo t ị trƣờng sản p ẩm ủ l ng ng ề truyền t ống v ngo nƣớ Cần mở rộng ệ t ống t ông t n k n tế, ặ b ệt l t ông t n t ị trƣờng, gá ả o sở sản xu t n ằm g úp sở sản xu t làng ng ề truyền t ống ng ên ứu xử lý t ông t n t ị trƣờng ó l ên qu n ến oạt ộng sản xu t k n n n ƣ mẫu mã, k ểu dáng, loạ sản p ẩm ó k ả ƣợ k ng p n ận Trên sở ó, sở sản xu t 77 l ng ng ề truyền t ống oạ mặt ng, t y ổ mẫu mã trƣờng v ngo t ệu sản p ẩm qu nƣớ ịn kế oạ sản xu t k n n , o p ù ợp vớ n u ầu ủ k ến lƣợ ng t ị Mặt k , g úp l ng ng ề truyền t ống g p ƣơng t ện t ông t n úng n ƣ n p ẩm ng ề, l ng ng ề truyền t ống, p m ản truyền ìn , quảng áo, g úp làng ng ề truyền t ống ứng dụng ông ng ệ t ông t n v o v ệ t t ụ sản p ẩm n ƣ nố mạng Internet ể quảng áo sản p ẩm r nƣớ ngo - Tạo ều k ện o ngƣờ sản xu t l ng ng ề truyền t ống ƣợ xu t k ẩu trự t ếp sản p ẩm ủ mìn k ơng qu k âu trung g n Đơn g ản oá t ủ tụ xu t n ập k ẩu xu t k ẩu ố vớ k uyến k - Tạo g ơng ng ố, mở rộng p ạm v quỹ ỗ trợ oạt ộng xu t k ẩu l ng ng ề truyền t ống ể sở tìm k ếm t ị trƣờng nƣớ ngo , ẩy mạn xu t k ẩu ều k ện o ng ệ n ân, l ng ng ề truyền t ống tham gia o n ng ệp ô t ị … ể tạo t t ụ sản p ẩm l ng ng ề tạ Đây l ƣớng qu n trọng g úp ều k ện o ọ quảng cáo ô t ị lớn, trung tâm ông ng ệp lớn o l ng ng ề truyền t ống mở rộng t ị trƣờng t t ụ từ ó ó k ả p át tr ển l ng ng ề truyền t ống bền vững - Hìn t n ệ t ống ợ l ng tạ vớ xây dựng trung tâm t ƣơng mạ lƣu ng oá, bở lẽ t ống p át ụm xã, p ƣờng ể t ú ện r n u ầu ủ ngƣờ t dùng vùng ể á ẩy g o ợ l ng m ngƣờ sản xu t l ng ng ề truyền k n n tạ l ng ng ề mở sản p ẩm tạ l ng ng ề truyền t ống kết ợp ôt ịv n u Đồng t , p ả tạo r tụ lý, ng, quầy ểm t ƣơng mạ ƣợ mố l ên kết g ữ doanh l ng ng ề truyền t ống vớ ộ sản xu t ng g t ệu ị p ƣơng k ác ơn vị sản xu t k n n ng ệp lớn ủ N nƣớ , ó n ng ệp n y ứng r l m ầu mố t u mu - bao 78 t sản p ẩm o sở sản xu t k n n l ng ng ề truyền t ống t n t ần ợp tá , l ên kết lâu d ịn , lâu d ó o l ng ng ề truyền t ống - P át tr ển mạn du lị ể t u út du k p ƣơng t m qu n du lị , tạo ộ g xu t k ẩu tạ tò n l b ện p áp tạo t ị trƣờng ổn ỗ Bở vì, k nƣớ ngo o l ng ng ề truyền t ống tham nƣớ ngo ến V ệt N m ọ t ƣờng tìm ể t ƣởng t ứ vẻ ẹp ủ dân tộ , n ững nét văn oá ặ sắ dân tộ N ững vẻ ẹp ộ ến ị áo ó ƣợ t ể ộ áo ủ ện rõ nét sản p ẩm t ủ ông mỹ ng ệ ủ n ững l ng ng ề truyền t ống n ƣ dệt t ổ ẩm (C ăm, K mer), dệt lụ , mộ dân dụng, mộ ạm trổ mỹ ng ệ, … 3.2.7 Xây ựng phát triển ết u hạ tầng ỹ thuật ho làng nghề truyền thống  Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn Sự p át tr ển ệ t ống ƣờng g o t ơng nơng t ơn vùng ó l ên qu n ến v n ề ung p dị vụ “ ầu v o, ầu r ” o LNTT tạ t n p ố Hộ An ũng n ƣ mở rộng t ị trƣờng n ằm nâng kinh doanh Hầu ết tạ thông nông thôn cho ôtô o ệu sản xu t l ng ng ề tạ Hộ An ó ệ t ống ƣờng g o lạ ƣợ Tuy n ên, k ó k ăn v yếu ủ ệ t ống ƣờng g o t ông nông t ôn Hộ An nói chung làng ng ề truyền t ống r êng òn n ều Trƣớ xuống p, vừ uyển vật l ệu, ẹp lạ vừ ng oá ƣ ết l g o thông liên xã ảm bảo l v o mù mƣ bão v ệ lạ vận ng k ó k ăn ơn T êm v o ó, ngân sá ị p ƣơng v nguồn vốn óng góp ủ dân l ng ng ề truyền t ống có ạn nên v ệ nâng p, ả tạo, sử thơn l ng ng ề òn ạn ữ ệ t ống ƣờng g o t ông nông ế Để p át tr ển ệ t ống ƣờng g o t ông l ng ng ề truyền t ống Hộ An ần p ả : 79 - Đẩy mạn k ảo sát t ết kế v quy oạ p át tr ển ồng ệ t ống cơng trìn g o t ơng, b o gồm ả ệ t ống ƣờng sá ng ề v nƣớ ệ t ống ầu ống, bến bã bên ngo ể xử lý tr ệt ể lạ l ng l ng ng ề, ệ t ống p t oát t t ả l ng ng ề - Nguồn vốn ể xây dựng ệ t ống ƣờng g o t ơng bên ạn v ệ ộng óng góp trự t ếp, tạ LNTT, N nƣớ ỗ ủ dân ƣ v uy sở sản xu t ần tăng ƣờng ầu tƣ trự t ếp từ ngân sá trung ƣơng k oản ầu tƣ t n dụng ƣu ã k Phát triển hệ thống thông tin liên lạc: Mạng lƣớ t ông t n l ên lạ LNTT Hộ An nhìn òn ạn n ung ế Để p át tr ển mạng lƣớ t ông t n l ên lạ p ụ vụ sản xu t k n ần p ả : Tăng ƣờng ầu tƣ t uật ủ o v ệ nâng trung tâm bƣu p ơng trìn , ổ mớ t ết bị kỹ ện, l ên lạ xã, p ƣờng; ồng t mở m ng mạng lƣớ t ông t n xuống tận xã, ụm dân ƣ l m o t ông t n t ị trƣờng, g ả ƣợ t ếp ận n n n t ố vớ LNTT Tạo ều k ện t uận lợ v ƣu t ên lắp ặt, t uê b o sở sản xu t k n n LNTT p ụ vụ ện t oạ o o sản xu t k n n 3.2.8 Thự h nh sá h huyến h h hỗ trợ phát triển làng nghề  Một l , t ị trƣờng sản p ẩm, T ị trƣờng sản p ẩm ng oá ng oá l t ị trƣờng qu n trọng n t ủ l ng ng ề truyền t ống Hộ An Vì vậy, mặt ần nâng o k ả ạn tr n sản p ẩm ủ l ng ng ề truyền t ống n b ện p áp: ầu tƣ, ổ mớ ông ng ệ, t ếp t ị, tìm t ị trƣờng, l ên n , l ên kết, tăng ƣờng tổ ứ sản xu t v quản lý sản p ẩm Mặt k , p ả p át tr ển g ông ợp tá l m “vệ t n ” t ị trƣờng lớn v ổn ịn o n ng ệp N Tạo mọ ều k ện ìn t ứ nƣớ t ị ể tạo r o t n p ần k n tế 80 l ng ng ề truyền t ống t y ổ mẫu mã ủ sản p ẩm, nắm vững t ị ngƣờ t dùng v ngo n ƣ nâng tỉn Đồng t , ó b ện p áp k o mứ t u n ập ể tăng sứ mu ng n ập lậu, k uyến k t dùng trung tâm t ƣơng mạ , ình thàn ầu ũng ủ dân K ên ngăn ng nộ tụ ếu ủ ị ặn P át tr ển mạn ểm t ƣơng mạ  H l , t ị trƣờng du lị Lƣợng k n tl v ngo ngày lễ ộ ủ t ếng ộng ơ, p ố nƣớ du lị ến Hộ An ng y tăng ị p ƣơng n ƣ: Đêm rằm P ố Cổ, ngày khơng có … ọ t ƣờng mu n ững sản p ẩm ể l m qu oặ lƣu n ệm ó ần p ả p át tr ển mẫu mã mớ , nâng o p ẩm ể tăng sứ mu ng ầu l p ả ó ủ k du lị ến lƣợ p át tr ển sản xu t p ụ vụ xu t bán r ok du lị V ệ qu n trọng ok du lị p ả ó nét ặ t ù, t n t lƣợng sản N ững sản p ẩm sản ộ áo v ặ sắ m ng yếu tố truyền t ống V ệt N m từ ó ọ ó n u ầu n ều ơn sản p ẩm ủ l ng ng ề truyền t ống tạo t ền ề o t ị trƣờng xu t k ẩu p át tr ển  B l , t ị trƣờng xu t k ẩu T ềm xu t k ẩu l ng ng ề truyền t ống ủ tỉn v k ả qu n, song k ố lƣợng xu t k ẩu òn r t lớn ện n y òn n ỏ bé; lâu d , xu t k ẩu l t ị trƣờng qu n trọng V n ề ặt r ện n y l : p ả ó kế oạ ầu tƣ v o v ệ ng ên ứu p át tr ển sản p ẩm xu t k ẩu t ị trƣờng quố tế K vớ t n t ủ sản p ẩm bán ok du lị l m ng ặ t n ủ truyền t ống V ệt N m; sản p ẩm xu t k ẩu r nƣớ ngo ần ƣợ k t kỹ lƣỡng lự truyền t ống ể tạo r n ững sản p ẩm mớ v mã p ù ợp vớ t ị sá ƣu ã t ếu v t uẩn quố tế Do ó, N ợp ố vớ n ững n ể ọ ó ộ trì p át tr ển mặt bồ dƣỡng t y ng ề nƣớ sản xu t mặt ần ó ó mẫu n ng truyền t ống ng t ông qu v ệ mở rộng sản xu t, o ng ệp kế tụ v ả t ến sản p ẩm 81 3.2.9 Hỗ trợ ứng ụng ho họ -Vệ ổ mớ v ƣ ần g úp ỡ, ỗ trợ ủ ông ng ệ, sở T Ngo r tổ ông nghệ vào sản xu t ông ng ệ ện v o sản xu t ủ l ng ng ề qu n quản lý n nƣớ n ƣ sở K o ọ nguyên-Môi trƣờng, sở Công T ƣơng l r t qu n trọng ó t m g ủ ệp ộ ng n ng ề, trung tâm tƣ v n v ứ l ên qu n k Cần tập trung v o nộ dung - Tăng ƣờng p ổ b ến k ến t ứ k o ủ yếu s u: ọ , ông ng ệ, kỹ sản xu t k n n v k ến t ứ quản lý - Từng bƣớ ƣ t ến kỹ t uật ông ng ệ, t ết bị k v o số ng n ng ề l m tăng su t l o ộng, t ết k ệm nguyên vật l ệu, nâng t lƣợng sản p ẩm v giá thành - Kết ợp ông ng ệ truyền t ống vớ âm "t ủ ông t n xảo, t ểu ông ng ệp ộng, t ết k ệm nguyên vật l ệu, nâng l mm t vẻ ộ o ông ng ệ ện t eo p ƣơng ện " ể tăng su t l o t lƣợng sản p ẩm n ƣng k ông áo v t n truyền t ống ủ sản p ẩm - K uyến k ầu tƣ ổ mớ ông ng ệ tr ng bị kỹ t uật v l o ộng v o số ng n , ng ề Trƣớ mắt sở sản xu t ều k ện ú trọng ến n ững ơng ng ệ òn t vốn ầu tƣ, sử dụng n ều l o ộng p ù ợp vớ ìn v o ều k ện ủ ộg 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong năm 2020 v ƣơng n y, ăn ứ v o qu n Hộ An ến số l ệu dự báo p át tr ển ến năm 2020, tá g ả ã ƣ r g ả p áp ần p ả t ự tr ển du lị ểm p át tr ển du lị ện ể p át tr ển l ng ng ề truyền t ống gắn vớ p át Hộ An ó l : Bảo vệ mơ trƣờng, t u út ầu tƣ p át tr ển sở tầng, t ị trƣờng sản p ẩm, p át tr ển nguồn n ân lự tạ mở rộng mố l ên kết vớ tỉn Quảng N m ỗ, n sá , Đề xu t số k ến ng ị ố vớ Trung ƣơng; ố 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận chung L ng ng ề truyền t ống Hộ An ó n ững óng góp qu n trọng trình phát tr ển k n tế - xã ộ ủ T n p ố Hộ An Song t ự tế l ng ng ề nơng t ơn nƣớ t trƣớ n ững k ó k ăn, t ung v Hộ An r êng ng ứng t ứ r t lớn q trìn k p ụ v p át tr ển Từ n ững kết k ảo sát v ng ên ứu LNTT ủ T n p ố Hộ An cho phép tô rút r kết luận ủ yếu n ƣ s u: - K ô p ụ v p át tr ển LNTT l t t yếu k qu n q trìn CNH, HĐH nơng ng ệp, nơng t ơn Sự p át tr ển LNTT có vai trò quan trọng ố vớ uyển dị ngƣờ l o ộng, t ự ộng u k n tế, tạo v ệ l m, tăng t u n ập o ện xố ó g ảm ng èo nơng t ôn Vớ Hộ An, l o ủ yếu l m nơng ng ệp, sống ủ ngƣờ nơng dân òn gặp n ều k ó k ăn t ì p át tr ển LNTT ó ý ng ĩ vơ ùng qu n trọng ả k n tế, n trị, xã ộ v g ữ gìn, p át uy sắ văn ố dân tộ vùng ó từ lâu ủ t Hộ An - Trên sở án g á, p ân t p ụ v p át tr ển LNTT Hộ An to n d ện t ự trạng k ô o t y bên ạn n ững kết ã ạt ƣợ tƣơng ố k ả qu n g ả v ệ l m, tăng t u n ập ộng, t ự o ngƣờ l o ện xố ó g ảm ng èo, … t ì ũng òn tồn tạ n ều k ó k ăn ần p ả k ắ p ụ Luận văn ã nêu v p ân t n ững tồn tạ k ó k ăn vốn, l o ộng, kỹ t uật ông ng ệ, mô trƣờng, ông tá quản lý ủ N nƣớ ố vớ LNTT Luận văn ƣ r n ững qu n ểm ần quán tr ệt trìn k p ụ v p át tr ển LNTT Hộ An Trên sở n ững qu n ểm ó, luận văn ƣ r p ƣơng ƣớng k ô p ụ v p át tr ển LNTT Hộ An t g n 84 tớ p ù ợp vớ n ững nguồn lự ủ T n p ố Để t ự ó, luận văn ƣ r số g ả p áp oạ o n t ện quy oạ , kế k ô p ụ v p át tr ển LNTT; mở rộng t ị trƣờng t t ụ sản p ẩm o LNTT; ng ề mớ ủ yếu l ện p ƣơng ƣớng o tạo bồ dƣỡng án quản lý v nâng o ngƣờ l o ộng; xây dựng v p át tr ển ồng kết n sá o trìn ột y u tầng; ổ k n tế v tăng ƣờng ông tá quản lý n nƣớ ố vớ LNTT p át tr ển t eo ƣớng bền vững Xn ân t n ảm ơn T ến sĩ Huỳn P ƣớ Trữ v án ông ứ qu n v p òng TMDL Hộ An ã g úp tô o n t n luận văn n y Kiến nghị + Kiến nghị với Trung ơng Có n sá ƣu ã , ỗ trợ l ng ng ề ƣợ ông n ận t eo t vốn ầu tƣ, xây dựng sở tầng l ng ng ề, ó ỗ trợ p át tr ển sản xu t trung, d ạn ế g ảm lã su t uẩn ov y o l ng ng ề p ù ợp vớ ộ n ập k n tế quố tế Hỗ trợ ầu tƣ từ nguồn ngân sá ể p át tr ển số sản p ẩm ặ trƣng ủ l ng ng ề Có t n lập oạ n sá m ễn, g ảm t uế ến năm ầu trƣờng ợp sở sản xu t uyển dị ng t ủ ông mỹ ng ệ, sản p ẩm quy u k n tế nông ng ệp, p át tr ển ng n ng ề nông thôn Cá Bộ Công T ƣơng, Bộ Văn oá - T ể t o v Du lị nguyên v Mô trƣờng ần p ố ợp ể ỗ trợ vốn ầu tƣ l ng ng ề truyền t ống kết ợp vớ du lị p ẩm, ỗ trợ k n p ăng k t m g ƣơng trìn ộ o l ng ng ề, loạ ợ tr ển lãm, tổ ứ ợp tá quố tế nguyên l ệu Có v Bộ T o p át tr ển ƣơng trìn quảng bá sản ìn sản xu t l ng ng ề tuyến du lị l ng ng ề Có o l ng ng ề P òng T ƣơng mạ v Cơng ng ệp V ệt N m, H ệp ộ l ng ng ề 85 V ệt N m v tổ tổ ứ ó l ên qu n ủ Trung ƣơng qu n tâm qu n ệ vớ ứ quố tế ỗ trợ ung g úp p t ông t n p ƣơng t ện t ông t n ể sở sản xu t l ng ng ề t ếp ận t ị trƣờng quố tế ể xu t k ẩu sản p ẩm, n ập k ẩu nguyên l ệu o l ng ng ề + Kiến nghị với tỉnh Quảng Nam UBND Thành phố Hội An Kn ề nghị UBND Tỉnh Quảng Nam tiến n ều tra tổng thể thực trạng phát triển LNTT sở ó ó n ững sách, ế hợp lý ể phát triển làng nghề n ƣ ỗ trợ cho vay vốn ƣu ã Mặt k ẩy ể tạo ƣợ nguồn lự tập trung ó tá ộng t ự n ằm t ú ị p ƣơng k ô p ụ , p át tr ển ng ề v l ng ng ề ị b n Tỉn , ề ng ị UBND Tỉn k ến ng ị ộ p ần ngân sá tỉn ồng n ân dân Tỉn xem xét d n ng năm (từ 1,5%-2%) ể t n lập Quỹ ỗ trợ k ô p ụ , p át tr ển l ng ng ề truyền t ống v ng n ng ề t ểu t ủ ông ng ệp ủ Tỉn sở p át tr ển v lãnh tín dụng ầu tƣ ợp n t quỹ k uyến ông, quỹ bão o n ng ệp vừ v n ỏ v quỹ ỗ trợ p át tr ển ợp tá xã ể tạo ƣợ nguồn vốn ủ lớn S u ó, sá ủ Tỉn quản lý v tổ l ng ng ề v dự án ầu tƣ ã ƣợ ƣợ p ân P ố p ứ t ự ộ sản xu t t eo quy ịn uyển g o ện o ngân ỗ trợ ƣu ã ầu tƣ ủ UBND tỉn t ông qu ng o p ó t ẩm quyền p ê duyệt (trên sở t ông báo vốn ng năm) ợp vớ H ệp ộ l ng ng ề V ệt N m p át n n p ẩm g úp t ông t n, tuyên truyền, quảng bá l ng ng ề Có ế ộ k en t ƣởng n ững óng góp t ết t ự ộng k n tế ủ l ng o ộ sản xu t g ỏ , “ng ệ n ân” ó o p át tr ển ủ du lị r êng v oạt ung C n quyền ị p ƣơng p ả tăng ƣờng lớp tập u n ng ệp vụ du lị o p ận ƣớng dẫn v ên 86 C n quyền ị p ƣơng nên lập kế oạ v n dị vụ du lị l ng ng ề nơ g o t ông t uận t ện ể tƣ v n, g t ệu, ũng n ƣ ung Nên oạt ộng du lị xây dựng trung tâm tƣ p t ông t n t ƣờng xuyên kế oạ ủ LNTT ủ ộng l ên ệ vớ o ảk ông ty du lị du lị lữ n v lễ ộ , ông ty lữ ể ọ ƣ k n du lị ến l ng ng ề C n quyền ị p ƣơng ần p ả qu n tâm tớ v n ề mô trƣờng l ng ng ề, ảm bảo o l ng ng ề ó ản qu n x n , sạ ẹp o 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bảo tồn phát triển làng nghề trình CNH, Nxb Khoa ọ xã ộ (2001) ủ TS Dƣơng Bá P ƣợng [2] C ƣơng trìn [3] C n ộng Quốc gia du lịch 2006-2010 ụ T ống kê t n p ố Hộ An ( năm 2009 ến 2012), Niên giám thống kê t n p ố Hộ An [4] Nguyễn T ị T úy D ễn (2011): “Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống làng nghề dệt lụa Mã Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam”, luận văn t sĩ k n tế, Đạ ọ Đ Nẵng [5] Nguyễn Văn Đạ v TS Trần Văn Luận (1997), Tạo việc làm thông qua khôi phục phát triển làng nghề truyền thống, Nxb Nông ng ệp [6] Đảng thành phố Hội An (2010), Văn kiện Đại hội lần thứ X [7] Đảng t n p ố Hộ An (2010), Báo cáo tổng kết thực chương trình phát triển kinh tế xã hội t n p ố Hộ An giai đoạn 2005- 2010 [8] Đ n Hùng (2012), “Phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm 2020”, luận văn t sĩ K n tế p át tr ển, Đạ ọ Đ Nẵng [9] Trần Văn H ến (2006), “Tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn với việc phát triển làng nghề tỉnh Quảng Nam” luận văn t sĩ K n tế phát triển, Đại họ Đ Nẵng [10] Mai Thế Hởn, GS.TS Hoàng Ngọ Ho , PGS TS Vũ Văn P ú (2003), Phát triển làng nghề truyền thống trình CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia [11] Nguyễn Hữu Lo n (2007), Giải pháp xây dựng làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh [12] P n T ị T uý L n (2011), “Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh An Giang”, luận văn t sĩ k n tế, Đạ k n tế TP HCM ọ 88 [13] Nguyễn Huy Oán (1998), "Phát triển làng nghề truyền thống với nghiệp công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn", Tạp Ng ên ứu k n tế [14] Phát triển thị trƣờng cho làng nghề TTCN vùng ĐBSH g oạn khoa Kinh tế phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) thực năm 2005 [15] Nguyễn Văn P át (2001), Các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phục hồi phát triển làng nghề truyền thống nông thôn Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học, Đề tài cấp Bộ, Đạ [16] Sở Kế oạ ọ Huế Đầu tƣ (2004), Báo cáo quy hoạch phát triển nghề làng nghề thành Phố Hà Nội đến 2010, H Nộ [17] Sở Công t ƣơng tỉn T T ên Huế (2009), Cá báo áo tìn ìn l ng ng ề truyền t ống ị b n tỉn T T ên Huế từ 2000-2009 [18] Trần Hậu Yên T ế (2006), Tạo lập thương hiệu du lịch, điểm đến làng nghề phần phát triển chiến lược du lịch Việt Nam, Hộ t ảo k o văn hoá phát tr ển du lị ọ "Sản p ẩm bền vững", Huế [19] Nguyễn Hữu T ông (2004), Huế nghề làng nghề thủ cơng truyền thống, Nxb T uận Hố, Huế [20] T eo ƣớng p át tr ển bền vững, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Họ v ện C n trị quố g Hồ C M n , H Nộ [21] Nguyễn Trọng Tu n (2006), Ng ề truyền t ống ị b n H Nộ trình Hộ n ập k n tế quố tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Họ v ện C n trị quố g Hồ C M n , H Nộ [22] Ủy b n n ân dân t n p ố Hộ An (2012), Đề án “Giải việc làm cho người lao động làng nghề địa bàn t n p ố Hộ An giai đoạn 2012 – 2015” 89 [23] Ủy b n n ân dân t n p ố Hộ An (2009), Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hội An đến năm 2020 [24] Ủy b n n ân dân t n p ố Hộ An (2011), Báo cáo Tổng kết năm triển khai thực Đề án “Phát triển du lịch thành phố Hội An” giai đoạn 2006-2010 [25] Bùi Văn Vƣợng (1998), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb Văn oá ... ề lý luận phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch - Về thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hộ An, sở ó... MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN 66 QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2020 ... GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 41 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 41 1 Đặ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố hội an , Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố hội an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn