Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư việt nam

162 20 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN LAN PHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN LAN PHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nguyễn Lan Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN 1.1.KHÁI QUÁT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm phân loại vốn kinh doanh 1.1.2 Vai trò vốn kinh doanh 10 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAI TRỊ CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 11 1.2.1 Hiệu sử dụng vốn 11 1.2.2 Vai trò phân tích hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần 12 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 13 1.3.1 Phương pháp chi tiết 13 1.3.2 Phương pháp so sánh 14 1.3.3 Phương pháp loại trừ 16 1.3.4 Phương pháp phân tích tương quan 19 1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 20 1.4.1 Phân tích cấu biến động vốn 20 1.4.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cá biệt 21 1.4.3 Phân tích hiệu qủa sử dụng vốn tổng hợp 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 39 2.1.1 Quá trình hình thành chức hoạt động Công ty Cổ phần xuất nhập dịch vụ đầu Việt Nam 39 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm quy trình công nghệ sản xuất Công ty 40 2.1.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 42 2.1.4 cấu tổ chức quản lý chức kinh doanh đơn vị thành viên 42 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần xuất nhập Dịch vụ Đầu Việt Nam 48 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 51 2.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty 51 2.2.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 56 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 60 3.1 PHÂN TÍCH CẤU BIẾN ĐỘNG VỐNCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 61 3.1.1 Phân tích cấu biến động tài sản Cơng ty 61 3.1.2 Phân tích cấu biến động nguồn vốn Công ty 63 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÁ BIỆT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 65 3.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Công ty 65 3.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn đầu cho tài sản cố định Công ty 67 3.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty 69 3.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TỔNG HỢP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ ĐẦU VIỆT NAM 77 3.3.1 Phân tích hiệu kinh doanh theo loại hình hoạt động Cơng ty 77 3.3.2 Phân tích tỷ suất sinh lời tài sản ( ROA) Công ty 80 3.3.3 Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Công ty 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Ý nghĩa BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ CKPTK Các khoản phải thu khác CSH Chủ sở hữu KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh HĐKD Hoạt động kinh doanh HTK Hàng tồn kho 10 LV Lãi vay 11 LNTT Lợi nhuận trước thuế 12 VLĐ Vốn lưu động 13 VCSH Vốn chủ sở hữu 14 VICOSIMEX Công ty cổ phần xuất nhập Dịch vụ Đầu Việt Nam 15 TS Tài sản 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 18 TTCNB Trả trước cho người bán 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 XDCB Xây dựng 21 PTKH Phải thu khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Trang 52 2.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận Cơng ty 55 2.3 Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Công ty 56 3.1 Phân tích cấu biến động tài sản Cơng ty 62 3.2 Phân tích cấu biến động nguồn vốn Công ty 64 3.3 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Cơng ty 66 3.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn đầu cho TSCĐ 68 Công ty 3.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty 70 3.6 Phân tích chi tiết khoản phải thu Cơng ty 72 3.7 Phân tích tốc độ lưu chuyển khoản phải thu Công ty 73 3.8 Phân tích chi tiết hàng tồn kho Cơng ty 74 3.9 Phân tích tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho Cơng ty 76 3.10 Phân tích kết kinh doanh theo loại hoạt động 78 3.11 Phân tích tỷ suất sinh lời tài sản Cơng ty ( ROA) 80 3.12 Phân tích tiêu ảnh hưởng đến ROA Công ty 81 3.13 Tỷ suất sinh lời kinh tế RE Công ty 82 3.14 Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 84 nhân tố ảnh hưởng Công ty 3.15a Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 86 theo phương trình (1) 3.15b Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 86 theo phương trình (1) 3.16a Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 89 theo phương trình (2) 3.16b Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 89 theo phương trình (2) 3.17 Phân tích hiệu sử dụng vốn cổ phần Công ty 91 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 1.1 Sơ đồ nhân tố ảnh hưởng đến ROE 35 2.1 Quy trình xử lý cát tuyển 41 2.2 Quy trình xử lý than lọc nước 42 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý Công ty 43 2.4 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 48 2.5 Sơ đồ luân chuyển theo hình thức chứng từ ghi sổ 50 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Khấu hao Khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính tài sản Mức khấu hao phù hợp với Thông số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý 4.6 10 - 20 5 - 10 Tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất ghi nhận tài sản cố định vơ hình Cơng ty Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyên giá tài sản cố định vơ hình quyền sử dụng đất xác định toàn khoản tiền chi để quyền sử dụng đất hợp pháp cộng chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ, Quyền sử dụng đất khơng thời hạn khơng thực khấu hao 4.7 Chi phí trả trước dài hạn Chi phí trả trước dài hạn phản ánh chi phí thực tế phát sinh liên quan đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều niên độ kế tốn Chi phí trả trước dài hạn phân bổ khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế dự kiến tạo 4.8 Các khoản phải trả chi phí trích trước Các khoản phải trả chi phí trích trước ghi nhận cho số tiền phải trả tương lai liên quan đến hàng hóa dịch vụ nhận khơng phụ thuộc vào việc Cơng ty nhận hóa đơn nhà cung cấp hay chưa 4.9 Chi phí vay Chi phí vay giai đoạn đầu xây dựng cơng trình xây dựng dở dang tính vào giá trị tài sản Khi cơng trình hồn thành chi phí vay tính vào chi phí tài kỳ Tất chi phí vay khác ghi nhận vào chi phí tài kỳ phát sinh 4.10 Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ chia cho cổ đông theo Nghị Đại hội Cổ đông 4.11 Ghi nhận doanh thu · Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận khả thu lợi ích kinh tế xác định cách chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: ü Doanh thu bán hàng ghi nhận rủi ro đáng kể quyền sở hữu sản phẩm chuyển giao cho người mua khơng khả đáng kể làm thay đổi định hai bên giá bán khả trả lại hàng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) ü Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận hoàn thành dịch vụ Trường hợp dịch vụ thực nhiều kỳ kế tốn việc xác định doanh thu vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ ngày kết thúc năm tài · Doanh thu hoạt động tài ghi nhận doanh thu xác định tương đối chắn khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch ü Tiền lãi ghi nhận sở thời gian lãi suất thực tế ü Cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận Công ty quyền nhận cổ tức quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn 4.12 Cơng cụ tài Ghi nhận ban đầu Tài sản tài Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài ghi nhận theo giá gốc cộng chi phí giao dịch liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài Tài sản tài Cơng ty bao gồm: tiền mặt, tiền gởi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu khác tài sản tài khác Nợ phải trả tài Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tài ghi nhận theo giá gốc cộng chi phí giao dịch liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài Nợ phải trả tài Cơng ty bao gồm khoản vay, phải trả người bán phải trả khác Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu Hiện tại, chưa quy định đánh giá lại cơng cụ tài sau ghi nhận ban đầu 4.13 Các bên liên quan Các bên coi liên quan bên khả kiểm sốt ảnh hưởng đáng kể bên việc định sách tài hoạt động Tiền Tiền mặt Tiền gởi ngân hàng Cộng 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND 710.930.326 838.560.242 871.204.101 714.471.929 1.549.490.568 1.585.676.030 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Các khoản phải thu khác 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Lê Thế Hiền Văn phòng quản lý KS Miền trung Cơng ty TNHH Thương mại Đầu Glass Công ty TNHH Xe khách TMDV Hợp Quốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Hồ Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Ơng Kiện - Tiền th nhà Phải thu khác 55.647.871 15.000.000 1.500.000 1.185.650.000 500.000.000 160.000.000 34.000.000 215.528.579 55.647.871 15.000.000 1.500.000 1.185.650.000 500.000.000 160.000.000 34.000.000 223.137.596 Cộng 2.167.326.450 2.174.935.467 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Công ty TNHH Xe khách TMDV Hợp Quốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Hồ 1.185.650.000 500.000.000 1.085.650.000 373.943.283 Cộng 1.685.650.000 1.459.593.283 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND 2.443.485.731 1.063.914.183 2.066.941.775 4.848.079.354 18.460.000 - 2.370.583.110 1.059.534.552 946.473.694 3.991.162.011 63.646.157 10.440.881.043 8.431.399.524 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Tạm ứng 494.735.504 320.898.239 Cộng 494.735.504 320.898.239 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Ngun liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi bán Cộng Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 10 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, Máy móc P.tiện vận tải Thiết bị, dụng Tài sản Cộng vật kiến trúc thiết bị truyền dẫn cụ quản lý cố định khác VND VND VND VND VND VND SốMua đầu năm sắm 11.361.562.598 năm - 3.144.286.366 6.579.315.143 332.438.250 5.202.238.720 26.619.841.077 - - 84.445.455 - 84.445.455 - - - - - - 11.361.562.598 3.144.286.366 6.579.315.143 416.883.705 5.202.238.720 26.704.286.532 3.471.129.694 1.126.994.580 2.032.054.789 267.531.090 520.223.887 7.417.934.040 Nguyên giá T.lý, nhượng bán Số cuối năm Khấu hao SốKhấu đầu năm hao năm 460.410.204 457.891.354 645.999.604 20.485.704 260.111.936 1.844.898.802 - - - - - - T.lý, nhượng bán Số cuối năm 3.931.539.898 1.584.885.934 2.678.054.393 288.016.794 780.335.823 9.262.832.842 7.890.432.904 2.017.291.786 4.547.260.354 64.907.160 4.682.014.833 19.201.907.037 7.430.022.700 1.559.400.432 3.901.260.750 128.866.911 4.421.902.897 17.441.453.690 Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm Nguyên giá tài sản cố định khấu hao hết sử dụng 31/12/2012: 1.733.550.880 đồng Giá trị lại tài sản cố định cầm cố chấp ngày 31/12/2012: 8.032.867.016 đồng 11 Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Số cuối năm Khấu hao Số đầu năm Khấu hao năm Giảm năm Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm Nhà cửa, vật kiến trúc VND Máy móc thiết bị VND P.tiện vận tải truyền dẫn VND Cộng 3.128.763.266 3.128.763.266 - 14.345.455.082 14.345.455.082 - 375.954.200 375.954.200 - 17.850.172.548 17.850.172.548 - - 667.312.522 667.312.522 - - 667.312.522 667.312.522 - 3.128.763.266 - 13.678.142.560 - 375.954.200 - 17.182.860.026 - VND (1) Toàn tài sản cố định thuê tài thể đầu năm hệ thống vật kiến trúc, máy móc thiết bị phương tiện vận tải cho dự án tuyển rửa cát Núi Thành Đây hệ thống tài sản mà Công ty TNHH Tokai Sand cung cấp không bồi hoàn thời gian 15 năm cho Chi nhánh Miền Trung Công ty để độc quyền mua sản phẩm cát Chi nhánh Miền Trung sản xuất theo biên thỏa thuận ngày 24/01/1995 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) (2) Ngày 22/01/2010, , theo Hợp đồng mua bán thiết bị Nhà máy tuyển cát Núi Thành, Công ty TNHH Tokai Sand chuyển giao toàn hệ thống tài sản nêu cho Chi nhánh Miền Trung Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 “Tài sản cố định hữu hình” “Nguyên giá TSCĐ hữu hình tài trợ, biếu tặng, ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu Trường hợp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng” Hiện nay, tính đặc thù, khơng sản phẩm tương tự (hệ thống tài sản tồn đưa vào sử dụng từ năm 1995) nên Công ty xác định giá trị hợp lý tài sản nêu Giá trị danh nghĩa (100 USD, tương đương 2.082.800 đồng) không thỏa mãn tiêu chuẩn “Nguyên giá xác định cách đáng tin cậy” Chuẩn mực, đồng thời giá trị nhỏ 10.000.000 đồng nên không đủ tiêu chuẩn giá trị tài sản cố định theo quy định Chế độ kế tốn Do đó, Cơng ty theo dõi tài sản mặt vật, chi phí chuyển giao (100 USD) hạch tốn vào kết kinh doanh năm 2012 12 Tài sản cố định vơ hình Giấy phép khai thác mỏ cát VND Quyền sử dụng đất VND Cộng VND 602.623.420 602.623.420 - 1.655.600.000 1.655.600.000 2.258.223.420 602.623.420 1.655.600.000 111.411.782 28.696.368 140.108.150 - - 111.411.782 28.696.368 140.108.150 - 491.211.638 - 1.655.600.000 1.655.600.000 2.146.811.638 1.655.600.000 Nguyên giá Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Số cuối năm Khấu hao Số đầu năm Khấu hao năm Giảm năm Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm Đây Quyền sử dụng đất lâu dài lô A17, A18 312 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Tài sản chấp để đảm bảo khoản vay 13 Chi phí xây dựng dở dang 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Chi phí đền bù dự án mở cát Hòa Bình Hệ thống nghiền bột cát Cơng trình nhà máy cát Núi Thành Cơng trình nhà máy than Dự án NM Tuyển phân loại cát đúc Tp Đà Nẵng Chi phí liên doanh (*) 3.762.407.000 4.549.118.743 79.085.931 152.768.000 14.428.571 509.514.657 3.762.407.000 4.549.118.743 79.085.931 152.768.000 - Cộng 9.067.322.902 8.543.379.674 (**) Là chi phí thực dự án xây dựng chung cư số 787 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú (số cũ 254 Lũy Bán Bích) theo hợp đồng liên doanh số 09/HĐKT với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 14 Đầu dài hạn khác 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Góp vốn mua quyền sử dụng đất Xã Tân Phú Trung 350.000.000 - Cộng 350.000.000 - (*) Theo Hợp đồng liên doanh số 05/HĐ- VIC-/HĐLD/2011 ngày 15/06/2011, Công ty ông Phạm Tiến Thuật thỏa thuận tham gia góp vốn để mua quyền sử dụng đất Ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Theo đó, Cơng ty góp 350.000.000 đồng, Ơng Phạm Tiến Thuật góp đủ số vốn lại để thực việc chuyển nhượng lô đất Công ty ủy quyền Ông Phạm Tiến Thuật đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày 03/07/2011, UBND Huyện Củ Chi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 216611 mang tên ông Phạm Tiến Thuật cho diện tích 14.936 m2 đất vườn Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, 5.258 m2 thời hạn sử dụng đến năm 2050 9.678 m2 thời hạn sử dụng đến 2051 15 Chi phí trả trước dài hạn 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Quyền khai thác mỏ cát (*) Chi phí lơ hàng xuất tàu Maple Pia Cơng cụ dụng cụ chờ phân bổ Chi phí trả trước dài hạn khác 462.515.270 32.941.396 - 626.576.453 509.514.657 Cộng 495.456.666 1.136.091.110 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Ký quỹ, ký cược dài hạn 285.930.832 295.046.383 Cộng 285.930.832 295.046.383 16 Tài sản dài hạn khác THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 17 Vay nợ ngắn hạn 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Vay ngắn hạn - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế - Ngân hàng Đầu & Phát Triển - Chi nhánh Đà Nẵng - Bà Lê Kim Thảo Nợ ngắn hạn 8.679.520.825 1.010.739.541 6.668.781.284 1.000.000.000 - 8.327.181.603 2.568.479.439 4.758.702.164 1.000.000.000 - Cộng 8.679.520.825 8.327.181.603 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Thuế giá trị gia tăng Thuế xuất, nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác 185.810.070 162.239.961 1.861.057.410 13.695.000 2.905.000 128.318.683 494.199.931 3.333.297.996 28.809.000 4.365.000 Cộng 2.225.707.441 3.988.990.610 18 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế, số thuế trình bày báo cáo tài thay đổi theo định quan thuế 19 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Các khoản phải trả, phải nộp khác - Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu - Công ty Tokai Sand - Công ty Bảo Việt Quảng Nam - Khu kinh tế mở Chu Lai - Tiền thưởng xuất - Tiền đền bù nhà máy Núi Thành - Tiền Thưởng Tàu - Tạm giữ tiền cho thuê xe (Công ty TNHH TMDV Xe khách Hợp Quốc) - Cơng ty CP Địa ốc Sài Gòn (*) - Cổ tức mượn lại cổ đông 15.351.909 106.303.124 13.934.618.508 1.094.598.669 77.165.377 20.772.625 133.946.438 10.135.399 115.290 47.609.602 9.920.794.371 1.628.610 1.419.349.468 77.165.377 20.772.625 42.500.000 133.946.438 25.431.853 200.000.000 8.000.000.000 4.398.000.000 200.000.000 8.000.000.000 Cộng 14.056.273.541 9.968.519.263 (*) Là tiền nhận vốn góp liên doanh Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn để thực dự án xây dựng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) chung cư số 787 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú (số cũ 254 Lũy Bán Bích) theo hợp đồng liên doanh số 09/HĐKT 20 Vay nợ dài hạn 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Nợ dài hạn (Công ty TNHH Tokai Sand) - 17.850.172.548 Cộng - 17.850.172.548 21 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Vốn đầu chủ sở hữu VND Cổ phiếu quỹ VND Chênh lệch TG Quỹ dự phòng hối đối tài VND VND Số dư 01/01/2011 Tăng năm Giảm năm Số dư 31/12/2011 15.022.000.000 15.022.000.000 (302.000.000) (358.361.293) 113.856.013 429.826.031 345.612.346 (302.000.000) (244.505.280) 775.438.377 Số dư 01/01/2012 Tăng năm Giảm năm Số dư 31/12/2012 15.022.000.000 15.022.000.000 (302.000.000) (244.505.280) 264.231.514 19.726.234 - 775.438.377 (302.000.000) 775.438.377 LN sau thuế chưa phân phối VND Cộng VND 10.736.746.875 11.212.395.020 13.263.820.270 8.685.321.625 25.528.211.613 11.671.863.379 13.263.820.270 23.936.254.722 8.685.321.625 5.807.717.421 10.274.268.431 4.218.770.615 23.936.254.722 6.071.948.935 10.293.994.665 19.714.208.992 b Chi tiết vốn đầu Chủ sở hữu Công ty Vật liệu Xây dựng Xây lắp Thương mại (BMC) Công ty CP Giày da may mặc xuất (Legamex) Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Các cổ đơng khác Cổ phiếu quỹ Cộng 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND 1.050.000.000 1.690.000.000 1.560.000.000 10.420.000.000 302.000.000 1.050.000.000 1.690.000.000 1.560.000.000 10.420.000.000 302.000.000 15.022.000.000 15.022.000.000 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) c Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phép phát hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu: 10.000.000 VND 31/12/2012 Cổ phiếu 31/12/2011 Cổ phiếu 1.502,2 1.502,2 30,2 30,2 1.472,0 1.472,0 - 1.502,2 1.502,2 30,2 30,2 1.472 1.472 - 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND 8.685.321.625 5.807.717.421 10.274.268.431 5.876.268.431 5.293.000.000 583.268.431 4.398.000.000 4.398.000.000 10.736.746.875 11.212.395.020 13.263.820.270 13.263.820.270 345.612.346 921.632.924 11.996.575.000 - 4.218.770.615 8.685.321.625 d Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận năm trước chuyển sang Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế năm trước - Trích quỹ dự phòng tài - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - Chia cổ tức - Trích thưởng Ban điều hành Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế năm - Chia cổ tức (*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*) Mức cổ tức trả với tỷ lệ 30% 14.660.000.000 đồng vốn góp cổ đông theo Quyết định Hội đồng quản trị Cơng ty ngày 17/12/2012 Các cổ đơng lại Công ty không liên lạc nên chưa trả cổ tức 22 Doanh thu Năm 2012 VND Năm 2011 VND Tổng doanh thu + Doanh thu bán than + Doanh thu bán cát + DT cung cấp biển hiệu quảng cáo, kệ trưng bày sp + Doanh thu cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu + Thuế xuất + Thuế tiêu thụ đặc biệt 72.581.379.965 10.707.820.369 45.770.551.762 15.980.074.401 122.933.433 3.781.839.598 3.781.839.598 124.589.447.702 18.131.368.764 73.164.125.502 33.052.198.384 241.755.052 9.849.757.814 9.849.757.814 Cộng 68.799.540.367 114.739.689.888 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 23 Giá vốn hàng bán Năm 2012 VND Năm 2011 VND Giá vốn bán than Giá vốn bán cát Giá vốn biển hiệu quảng cáo, kệ trưng bày sản phẩm 6.662.712.489 18.643.783.300 15.488.622.442 12.735.038.696 23.281.170.282 32.489.078.758 Cộng 40.795.118.231 68.505.287.736 Năm 2012 VND Năm 2011 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá thực Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực 24.495.096 107.784.426 19.726.234 17.650.713 829.771.957 - Cộng 152.005.756 847.422.670 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 894.398.651 244.505.280 1.310.392.102 234.797.198 1.138.903.931 1.545.189.300 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 181.818.182 62.000.000 667.312.523 284.224.925 37.191.000 - 1.195.355.630 37.191.000 24 Doanh thu hoạt động tài 25 Chi phí tài Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá thực Cộng 26 Thu nhập khác Xử lý công nợ Tokai Sand Thu từ bán lý tài sản Thu từ bán bao bì Xử lý khấu hao tài sản thuê tài năm trước Các khoản thu nhập khác Cộng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 27 Chi phí khác Năm 2012 VND Năm 2011 VND Chi phí khơng trừ Chi phí mua lại hệ thống tài sản Tokai Sand Truy thu thuế, phạt nộp chậm thuế Chi phí khác 32.819.742 2.082.800 11.823.576 38.409.336 19.450.000 - Cộng 85.135.454 19.450.000 28 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2012 VND Năm 2011 VND Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh lợi nhuận kế tốn - Các khoản điều chỉnh tăng + Chi phí không trừ + Phạt vi phạm thuế + Lãi vay tương ứng với phần vốn góp thiếu - Các khoản điều chỉnh giảm Tổng thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất hành Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 7.409.642.836 81.348.425 81.348.425 41.219.742 11.823.576 28.305.107 7.490.991.261 2.135.855.680 590.708.265 1.601.925.415 13.564.876.234 19.450.000 19.450.000 19.450.000 13.584.326.234 3.396.081.559 1.043.600.345 2.352.481.214 Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.807.717.421 11.212.395.020 KQKD 5.807.717.421 11.212.395.020 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 29 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán - Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm LN Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ (*) Lãi cổ phiếu 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND 5.807.717.421 5.807.717.421 1.472,0 11.212.395.020 11.212.395.020 1.472,0 3.945.460 7.617.116 (*) Lãi cổ phiếu tính số lượng cổ phiếu lưu hành bình qn tính theo mệnh giá cổ phiếu mà Công ty đăng ký Giấy chứng nhận doanh nghiệp (10 triệu đồng/Cổ phiếu) Tuy nhiên, theo số văn huy động vốn thực tế Công ty, Hội đồng Quản trị xác định mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu Do đó, vốn đầu thực tế chủ sở hữu khơng tròn theo mệnh giá 10 triệu đồng/cổ phiếu thể Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 30 Công cụ tài chinh a Quản lý rủi ro vốn Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, định trì số dư nguồn vốn nợ phải trả thích hợp thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích cổ đơng b Quản lý rủi ro tài Rủi ro tài bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá rủi ro giá hàng hóa), rủi ro tín dụng rủi ro khoản Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu chịu rủi ro biến động lớn lãi suất, tỷ giá giá hàng hóa, nguyên liệu Quản lý rủi ro tỷ giá Do giao dịch gốc ngoại tệ, Công ty chịu rủi ro biến động tỷ giá Rủi ro Công ty quản lý thông qua biện pháp như: tối ưu hóa thời hạn tốn khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua toán khoản ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền để cân rủi ro tỷ giá rủi ro khoản Giá trị ghi sổ cơng cụ tài gốc ngoại tệ thời điểm cuối kỳ sau: Tài sản tài - USD - EUR Nợ tài - USD - EUR 31/12/2012 31/12/2011 76.227,92 76.147,49 80,43 302.954,19 302.954,19 24.723,09 24.723,09 60.862,20 60.862,20 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Quản lý rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất Công ty phát sinh chủ yếu từ khoản vay ký kết Để giảm thiểu rủi ro này, Cơng ty ước tính ảnh hưởng chi phí lãi vay đến kết kinh doanh thời kỳ phân tích, dự báo để lựa chọn thời điểm trả nợ thích hợp Quản lý rủi ro giá hàng hóa, ngun liệu Cơng ty mua nguyên vật liệu chủ yếu từ nhà cung cấp nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu rủi ro từ việc thay đổi giá nguyên vật liệu đầu vào Để giảm thiểu rủi ro này, Cơng ty áp dụng sách đặt hàng cho nhà cung cấp truyền thống, chủ động theo dõi thị trường để nắm bắt tình hình biến động, từ đưa sách để tránh bị ảnh hưởng biến động giá nguyên vật liệu đầu vào Quản lý rủi ro tín dụng Trong tình hình kinh doanh cạnh tranh việc huy động vốn thị trường chi phí cao Cơng ty chịu rủi ro tín dụng lớn với khách hàng Để quản lý rủi ro tín dụng, Cơng ty trì sách nhận tiền đặt cọc sau ký hợp đồng khách hàng yêu cầu toán nợ đến hạn trước tiến hành giao dịch khách hàng truyền thống Quản lý rủi ro khoản Để quản lý rủi ro khoản, đáp ứng nhu cầu vốn, nghĩa vụ tài tương lai, Công ty thường xuyên theo dõi trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, tận dụng tín dụng từ khách hàng đối tác, chủ động kiểm soát khoản nợ đến hạn, đến hạn tương quan với tài sản đến hạn nguồn thu tạo thời kỳ đó,… Tổng hợp khoản nợ phải trả tài Cơng ty theo thời hạn tốn sau: 31/12/2012 Không năm Trên năm Tổng Các khoản vay nợ Phải trả người bán Phải trả khác 8.679.520.825 8.384.470.314 13.934.618.508 - 8.679.520.825 8.384.470.314 13.934.618.508 Cộng 30.998.609.647 - 30.998.609.647 31/12/2011 Không năm Trên năm Tổng Các khoản vay nợ Phải trả người bán Phải trả khác 8.327.181.603 20.205.664.331 9.920.794.371 - 8.327.181.603 20.205.664.331 9.920.794.371 Cộng 38.453.640.305 - 38.453.640.305 Tổng hợp tài sản tài Cơng ty theo thời hạn tốn sau: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 31/12/2012 Không năm Trên năm Tổng Tiền khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng Phải thu khác Đầu tài Tài sản tài khác (Ký quỹ, ký cược) 1.549.490.568 13.525.220.573 481.676.450 - 350.000.000 7.500.000 1.549.490.568 13.525.220.573 481.676.450 350.000.000 7.500.000 Cộng 15.556.387.591 357.500.000 15.913.887.591 31/12/2011 Không năm Tiền khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng Phải thu khác Đầu tài Tài sản tài khác (Ký quỹ, ký cược) 1.585.676.030 27.222.481.831 715.342.184 Cộng Trên năm Tổng - 350.000.000 7.500.000 1.585.676.030 27.222.481.831 715.342.184 350.000.000 7.500.000 29.523.500.045 357.500.000 29.881.000.045 Ban Giám đốc cho Cơng ty rủi ro khoản tin tưởng Cơng ty tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng nghĩa vụ tài đến hạn 31 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 31/12/2012 VND 31/12/2011 VND Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khác tiền 19.069.863.792 5.969.124.150 1.873.595.170 19.619.418.773 15.164.082.143 22.304.659.070 6.704.761.478 1.759.092.144 54.514.407.753 11.717.833.383 Cộng 61.696.084.028 97.000.753.828 32 Các bên liên quan a Mối quan hệ Tên Công ty Mối quan hệ Cổ đông Cơng ty CP Địa ốc Sài Gòn b Số dư với bên liên quan 31/12/2012 VND Cơng ty CP Địa ốc Sài Gòn - Phải trả tiền góp vốn liên doanh Phải thu khác 8.000.000.000 160.000.000 31/12/2011 VND 8.000.000.000 160.000.000 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH( tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 33 Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế tốn Khơng kiện quan trọng khác xảy sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh công bố Báo cáo tài 34 Số liệu so sánh Là số liệu báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 kiểm tốn cơng ty kiểm tốn khác Một số tiêu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ điều chỉnh cho phù hợp Theo Báo cáo kiểm toán năm 2011, Chi nhánh hạch toán khoản nợ dài hạn với Tokai Co.,LTd Tài sản thuê tài chưa quy định Trong năm 2012, Chi nhánh xác định lại tiến hành điều chỉnh Báo cáo tài trình bày Thuyết minh số 11 Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu Võ Văn Kiệt Nguyễn Thái Dương Nguyễn Thái Dương Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2013 ... tốn Cơng ty cổ phần xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Việt Nam 48 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ... pháp phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Việt Nam cần thiết Xuất phát từ vấn đề này, tơi chọn đề tài: Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần xuất nhập Dịch vụ. .. thông tin hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ Phần xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Việt Nam - Từ vấn đề lý luận thực trạng phân tích hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Việt Nam, đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư việt nam , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn