Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần xây lắp điện quảng nam

120 12 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM Chuyên ngành : Kế Toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : GS- TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn GS- TS Trương Bá Thanh Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Thương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN VÀ VAI TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm sách kế tốn 1.1.2 Đặc trưng sách kế tốn 1.1.3 Vai trò sách kế tốn quản trị doanh nghiệp 1.2 CÁC MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp 11 1.2.2 Mục tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 11 1.2.3 Mục tiêu chủ doanh nghiệp 13 1.3 NỘI DUNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG CƠNG TÁC KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP 14 1.3.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 14 1.3.2 Chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định (TSCĐ) 18 1.3.3 Chính sách kế tốn liên quan đến doanh thu chi phí 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 24 1.4.1 Thông tin thị trường 24 1.4.2 Đặc thù doanh nghiệp 24 1.4.3 Khả nhân viên kế toán 25 1.4.4 Ảnh hưởng thuế cơng tác kế tốn 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 30 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý công ty 32 2.1.3 Tổ chức kế tốn cơng ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 37 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Mô tả mẫu 40 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 41 2.2.3 Thu thập liệu 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 44 3.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 44 3.1.1 Thực tế sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 44 3.1.2 Thực tế sách kế toán liên quan đến tài sản cố định công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 51 3.1.3 Thực tế sách kế tốn liên quan đến chi phí công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 58 3.1.4 Thực tế sách kế tốn liên quan đến ghi nhận doanh thu xác định kết 60 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 3.2.1 Đối với sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho 64 3.2.2 Đối với sách kế tốn liên quan đến tài sản cố định 67 3.2.3 Đối với sách kế tốn liên quan đến chi phí trả trước chi phí phải trả 70 3.2.4 Đối với sách kế tốn liên quan đến ghi nhận doanh thu 72 3.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 74 3.3.1 Ưu điểm 74 3.3.2 Nhược điểm 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG HÀM Ý NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY79 4.1 CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 79 4.2 HÀM Ý NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 80 4.2.1 Hàm ý nghiên cứu nhằm hồn thiện cơng bố thơng tin liên quan đến sách kế toán 80 4.2.2 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng bố thơng tin liên quan đến sách kế tốn 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Các khoản chi phí khơng hợp pháp, hợp lý 12 bảng 1.1 thuế kế tốn 3.1 Số liệu trích khấu hao tài sản cố định hữu hình 55 Cơng ty Cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 3.2 Số liệu sửa chữa tài sản cố định công ty 58 3.3 Bảng tổng hợp so sánh liên quan đến TSCĐ 69 3.4 Bảng tổng hợp so sánh phương pháp ghi nhận chi 70 phí DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 33 2.2 Mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 36 2.3 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 38 2.4 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường, khơng riêng doanh nghiệp địa bàn Quảng Nam mà doanh nghiệp ngành xây lắp gặp khơng khó khăn khủng hoảng kinh tế, cạnh tranh gây gắt doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư bị hạn hẹp… Tuy nhiên có nhiều hội kinh doanh hổ trợ từ ngân sách trung ương, dự án cấp phép ….nhưng tiềm ẩn đầy rủi ro đặc thù ngành, định không hợp lý từ ban lãnh đạo doanh nghiệp… Trên thực tế tồn quan điểm cho việc cho phép người lập BCTC sử dụng xét đoán chủ quan lập báo cáo làm giảm độ tin cậy thơng tin tài có khả người lập BCTC tìm cách che giấu thông tin quan trọng thông tin có ảnh hưởng khơng tốt đến quyền lợi họ Với phương pháp kế toán lựa chọn thơng tin trình bày báo cáo tài khác Mục tiêu Báo cáo tài cung cấp thơng tin tài hữu ích cho người sử dụng việc định kinh tế Tuy nhiên, sách, yêu cầu hướng dẫn lập trình bày báo cáo tài khơng rõ ràng đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, khó áp dụng ảnh hưởng làm thông tin không đáng tin cậy, khó hiểu khơng thể so sánh Các nghiên cứu trước cho thấy, vận dụng sách kế tốn khác cơng ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nhận thức người chủ sở hữu, né tránh thuế, thu hút vốn đầu tư mới, kỳ vọng tăng lợi nhuận cổ phiếu Chính tác nhân nhiều ảnh hưởng đến hành vi khác việc điều chỉnh lợi nhuận cách chấp nhận Chi phí vay Chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang tính vào giá trị tài sản (được vốn hoá) đủ điều kiện quy định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí vay Chi phí vay bao gồm khoản lãi tiền vay, phân bổ khoản chiết khấu phụ trội phát hành trái phiếu, khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới q trình làm thủ tục vay Các chi phí vay khác ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phát sinh Các khoản đầu tư tài Khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết kế toán theo phương pháp giá gốc Lợi nhuận chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư ghi nhận vào Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Các khoản chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) coi phần thu hồi khoản đầu tư ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu tư Khoản đầu tư vào công ty liên doanh kế toán theo phương pháp giá gốc Khoản vốn góp liên doanh khơng điều chỉnh theo thay đổi phần sở hữu Công ty tài sản công ty liên doanh Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Công ty phản ánh khoản thu nhập chia từ lợi nhuận luỹ kế Cơng ty liên doanh phát sinh sau góp vốn liên doanh Chi phí trả trước Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chu kỳ kinh doanh ghi nhận chi phí trả trước ngắn hạn đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm tài Các chi phí phát sinh năm tài liên quan đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều niên độ kế toán hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết hoạt động kinh doanh niên độ kế tốn sau Việc tính phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ hạch toán vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng Chi phí phải trả Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ để đảm bảo chi phí phát sinh thực tế khơng gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Khi chi phí phát sinh, có chênh lệch với số trích, kế tốn tiến hành ghi bổ sung ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần ghi nhận theo số chênh lệch lớn giá thực tế phát hành mệnh giá cổ phiếu phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung tái phát hành cổ phiếu quỹ Vốn khác chủ sở hữu ghi theo giá trị lại giá trị hợp lý tài sản mà doanh nghiệp tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau trừ (-) khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến tài sản tặng, biếu này; khoản bổ sung từ kết hoạt động kinh doanh Cổ phiếu quỹ cổ phiếu Cơng ty phát hành sau mua lại Cổ phiếu quỹ ghi nhận theo giá trị thực tế trình bày Bảng Cân đối kế tốn khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu Cổ tức phải trả cho cổ đông ghi nhận khoản phải trả Bảng Cân đối kế toán Cơng ty sau có thơng báo chia cổ tức Hội đồng Quản trị Công ty ý kiến Đại hội đồng cổ đông Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động doanh nghiệp sau trừ (-) khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước Lợi nhuận sau thuế phân phối theo Điều lệ Công ty ý kiến Đại hội cổ đông thông qua Lợi nhuận năm 2011 2012 Công ty tạm chia cổ tức cho cổ đông chưa tiến hành trích lập quỹ 10 Ghi nhận doanh thu Doanh thu hoạt động xây lắp ghi nhận Doanh thu Cơng ty ghi nhận có hồ sơ toán bao gồm: Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành, bảng tốn khối lượng A-B, bảng tổng hợp khối lượng kinh phí hồn thành phiếu giá tốn (nếu có) mà khơng phụ thuộc vào hố đơn tài phát hành hay chưa Doanh thu bán hàng ghi nhận phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa chuyển giao cho người mua; Cơng ty khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; Doanh thu xác định tương đối chắn; Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn kỳ Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn điều kiện sau: Doanh thu xác định tương đối chắn; Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế tốn; Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài bao gồm doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận chia khoản doanh thu hoạt động tài khác ghi nhận thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: - Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; - Doanh thu xác định tương đối chắn Cổ tức, lợi nhuận chia ghi nhận Công ty quyền nhận cổ tức quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn 11 Các nghiệp vụ ngoại tệ Các nghiệp vụ phát sinh đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế tốn Cơng ty (VND/USD) hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh năm ghi nhận vào doanh thu chi phí tài năm tài Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm Việc đánh giá chênh lệch tỷ giá phù hợp với Tại thời điểm 31/12/2012 tỷ giá quy đổi tỷ giá bình quân liên ngân hàng: 20.828 VND/USD 12 Nguyên tắc ghi nhận khoản thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp thể tổng giá trị số thuế phải trả số thuế hoãn lại Thuế thu nhập hành Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả năm hành tính dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận kế tốn trước thuế trình bày Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh khơng bao gồm khoản thu nhập hay chi phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế thu nhập hoãn lại Thuế thu nhập hoãn lại tính khoản chênh lệch giá trị ghi sổ khoản mục tài sản công nợ Bảng Cân đối kế toán sở tính thuế thu nhập Thuế thu nhập hỗn lại kế toán theo phương pháp dựa Bảng Cân đối kế tốn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời, tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận chắn có đủ lợi nhuận tính thuế tương lai để sử dụng khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ Thuế thu nhập hoãn lại xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài sản thu hồi hay nợ phải trả toán Thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận vào kết kinh doanh kỳ trừ trường hợp khoản thuế có liên quan đến khoản mục ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu trước đó, trường hợp đó, thuế thu nhập hỗn lại ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả bù trừ Cơng ty có quyền hợp pháp để bù trừ tài sản thuế thu nhập hành với thuế thu nhập hành phải nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý quan thuế Cơng ty có dự định toán thuế thu nhập hành sở Các loại thuế khác Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam V.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP V.01 Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền (*) Cộng Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 79.484.500 30.841.000 1.137.053.516 4.666.965.042 13.783.150.846 18.986.530.676 14.999.688.862 23.684.336.718 (*): Là khoản tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Quảng Nam có kỳ hạn tháng bao gồm khoản tiền gửi: 500.000.000 với lãi suất 8%/năm khoản tiền gửi: 13.283.150.846 VND với lãi suất 9%/năm V.02 Phải thu khách hàng Cơng ty Điện lực Bình Định Cung cấp vật tư, thiết bị CT Sông Tranh CTĐ chiếu sáng KPM Tân Thạnh, Tam Kỳ Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng CT Lưới điện hạ h.Vinh Linh, Cam Lộ QTrị Cơng trình thủy diện Sơng Bung Khu TĐC Cẩm Thanh Hội An Công ty TNHH MTV Điện Nguyễn Gia Hoàn thiện lưới điện Tam Kỳ - Tam Phước Các KDC TĐC Nguyễn Hoàng CT Hải Lăng, Trường, Sơn tỉnh Q.Trị (gói số 5) CTĐ thi cơng ĐZ & TBA Thuỷ điện Sông Tranh CT Hải Dương, An,Khê,Thọ,Hải Lăng QTrị (gói 7) CT di dời đường Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng BQL DAĐT NVốn ODA - CT P.B.Châu Các khách hàng khác Cộng V.03 Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 2.982.553.010 2.118.191.200 1.536.596.161 1.193.246.258 447.153.000 429.328.644 374.987.111 280.130.869 272.555.384 241.932.000 238.612.035 211.694.200 210.228.968 188.587.000 158.017.773 1.203.209.058 1.536.596.161 24.288.318 447.153.000 1.014.493.769 184.673.000 241.932.000 199.868.214 205.220.789 39.600.000 158.017.773 7.302.244.275 12.087.022.671 11.354.087.299 Trả trước người bán Công ty Cổ phần thiết bị điện Trương Thị Hương Đo đạc đồ địa CT Hải Lăng gói 5+7 Công ty TNHH TMDV điện tử Minh Tâm Các đối tượng khác Cộng Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 503.515.980 73.700.000 43.999.582 15.400.000 7.922.917 503.515.980 94.000.000 106.353.800 644.538.479 703.869.780 V.04 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Bảo hiểm xã hội Đền bù Hoài Nhơn Đền bù CT Bố Trạch tỉnh Quảng Bình Đền bù 02 CT Hải Lăng gói gói CT Cải tạo lưới điện Hội An Lãi tiền gửi tiết kiệm phải thu NH PTQN Công ty Hùng Cường CT Cải tạo PT lưới điện KV Lệ Thuỷ QBình Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN tỉnh QN CT ĐZ & TBA Bố Trạch, Quảng Bình Các khoản phải thu khác Cộng V.05 Tại ngày 01/01/2012 VND 9.028.896 1.420.295.156 575.448.000 544.304.000 321.005.726 78.388.842 70.922.427 38.931.541 34.575.442 33.510.000 42.448.089 12.351.484 70.922.427 322.780.400 143.153.531 3.168.858.119 549.207.842 Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 3.883.519.741 62.744.595 10.416.432.282 5.950.736.178 4.451.196.944 14.499.160 2.992.922.767 2.172.477.793 768.500.918 51.944.056 68.041.267 2.947.325.011 126.022.817 11.420.193.917 11.234.458.128 141.715.383 44.020.406 2.307.153.307 1.658.098.498 494.035.531 155.019.278 96.691.756 17.423.660.652 16.897.386.808 Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Cơng cụ, cụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chi phí SXKD dở dang - xây lắp Chi phí SXKD dở dang - Trụ Chi phí SXKD dở dang - Ống Thành phẩm Thành phẩm Trụ (Cột) Thành phẩm xà Thành phẩm ống cống Hàng gửi bán Cộng Tại ngày 31/12/2012 VND V.06 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng Lương Văn Nồng Nguyễn Thành Chung Nguyễn Văn Ngọ Văn Phú Dũng Ngô Văn Dạn Nguyễn Ngọc Định CN Công ty CP XLĐ Quảng Nam - TP Đà Nẵng Nguyễn Công Vũ Đối tượng khác Cộng V.07 Tại ngày 31/12/2012 VND 2.004.368.117 Tại ngày 01/01/2012 VND 1.030.092.004 551.181.500 327.293.269 181.255.823 140.435.050 99.151.803 82.338.710 81.579.759 61.233.784 479.898.419 205.688.566 138.740.000 9.936.549 19.678.303 87.259.167 65.115.579 54.267.546 449.406.294 2.004.368.117 1.030.092.004 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc VND Máy móc, thiết bị VND Phương tiện vận tải VND Thiết bị, cụ quản lý VND Tài sản cố định khác VND Cộng VND 3.760.165.760 4.790.031.947 5.227.551.075 559.818.398 87.651.215 14.425.218.395 Mua năm - - - 39.000.000 - 39.000.000 Phân loại lại - 38.333.033 (43.999.997) 93.318.179 (87.651.215) - Tại ngày 31/12/2012 3.760.165.760 4.828.364.980 5.183.551.078 692.136.577 - 14.464.218.395 HAO MÒN LŨY KẾ Tại ngày 01/01/2012 2.050.415.339 3.896.532.857 3.463.953.604 520.017.523 - 9.930.919.323 203.983.524 339.378.504 482.982.674 88.221.330 - 1.114.566.032 2.254.398.863 4.235.911.361 3.946.936.278 608.238.853 - 11.045.485.355 1.709.750.421 893.499.090 1.763.597.471 39.800.875 87.651.215 4.494.299.072 Tại ngày 31/12/2012 1.505.766.897 592.453.619 1.236.614.800 83.897.724 - 3.418.733.040 Khoản mục NGUYÊN GIÁ Tại ngày 01/01/2012 Trích khấu hao Tại ngày 31/12/2012 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày 01/01/2012 Nguyên giá giá trị lại cuối năm TSCĐ HH dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay ngày 31/12/2012 tương ứng là: 10.561.465.012 VND 2.728.444.147 VND V.08 Đầu tư vào ty liên kết, liên doanh Là khoản góp vốn liên doanh với Công ty TNHH VBL Quảng Nam với tỷ lệ góp vốn 20% Hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH VBL Quảng Nam gia cơng bia V 09 Chi phí trả trước dài hạn Tại ngày Tại ngày 31/12/2012 01/01/2012 VND VND Chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng Chi phí th văn phòng Cộng V.10 651.324.132 - 463.009.914 651.324.132 Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 9.372.568.569 11.772.938.537 9.372.568.569 11.772.938.537 Vay nợ ngắn hạn Vay NH NH Đầu tư & Phát triển Quảng Nam Cộng 355.341.914 107.668.000 (*): Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quảng Nam ngày 31/12/2012 bao gồm khoản vay: 5.602.048.920 VND với thời hạn vay tháng khoản vay: 3.770.519.649 VND với thời hạn vay tháng Lãi suất khoản vay ngắn hạn 12%/năm Mục đích vay vốn bổ sung vốn lưu động Các khoản vay chấp tài sản theo hợp đồng chấp số :01,02/11/HĐ ngày 12 tháng 06 năm 2012 Theo đó, tài sản chấp cho khoản vay bao gồm tài sản cố định hữu hình theo Thuyết minh số V.07 bão lãnh toàn số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh VND ngoại tệ Côngty Ngân hàng Tổ chức tín dụng khác, khoản phải thu theo hợp đồng kinh tế ký kết Công ty đối tác khác mà Công ty người thụ hưởng V.11 Phải trả người bán Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 240.803.200 202.491.740 94.268.876 79.355.000 68.882.410 50.000.000 47.110.000 46.950.010 35.770.865 34.830.400 33.500.000 181.874.860 213.724.200 94.268.876 48.675.000 68.882.410 50.000.000 48.000.010 35.770.865 349.385.219 1.115.837.361 908.706.580 Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND Cơng trình Hồi Nhơn tỉnh Bình Định 1.345.953.462 Đường dây hạ áp lắp đặt công tơ xã Duy Vinh 649.508.000 Cty TNHH XL&TM Cường Quốc 500.000.000 CT ĐZ & TBA Bố Trạch, Quảng Bình 494.545.115 Đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh 364.050.600 Hoàn thiện lưới điện khu vực Nam Quảng Nam (Tiên Ph 192.098.208 Cơng trình Phú Tài Bình Định 160.145.122 Cơng ty TNHH Đầu Tư &Công Nghệ Nam Thắng 123.558.337 CT Nâng cấp, mở rộng đường ĐT602 Đà Nẵng 123.357.652 Các khách hàng khác 141.264.071 50.990.891 511.104.000 24.055.122 165.347.652 3.332.587.986 Công ty TNHH thép Đỗ Hải Công ty CP Bách Hải Công ty TNHH SX & KD Phan Vũ Cty TNHH Nhị ánh CTy trách nhiêm hữu hạn Tân Bình Cơng ty CP chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng Phạm Thị Xn Én Cơng ty TNHH TM&DV Minh Tồn Cơng ty điện chiếu sáng Đà Nẵng Công ty Điện lực Quảng Bình Hồng Thị Phi Các khách hàng khác Cộng V.12 Cộng Người mua trả tiền trước 4.094.480.567 4.084.085.651 V.13 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT đầu phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân (*) Cộng Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 1.387.191.232 6.000.000 589.891.892 315.324.966 56.600.000 1.393.191.232 961.816.858 (*): Tại thời điểm cuối năm, Công ty chưa tiến hành tổng hợp thu nhập cán nhân viên để xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp năm 2012 Theo đó, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp số tạm tính V.14 Các khoản phải trả, phải nộp khác Phải trả cổ phần hoá Các khoản phải trả phải nộp khác Cổ tức phải trả Sở Tài tỉnh Quảng Nam Đền bù 02 CT Hải Lăng gói gói Sản phẩm lý (Cty mua bán nợ) CT sản xuất cột H7,5m & 8,5m ODA Khảo sát thiết kế lưới điện QN-ĐN Các đối tượng khác Cộng Tại ngày 31/12/2012 VND Tại ngày 01/01/2012 VND 20.629.632.910 2.480.053.006 1.776.000.000 412.414.214 150.505.772 113.952.458 19.757.636 7.422.926 25.629.632.910 1.598.705.041 1.036.000.000 135.906.116 113.952.458 19.757.636 293.088.831 23.109.685.916 27.228.337.951 V.15 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư CSH VND Chênh lệ ch tỷ giá hối đoái VND Số dư 01/01/2011 138.405.946.254 (21.766.008) 475.480.058 Tăng vốn năm Lãi/ lỗ năm Tăng khác Giảm vốn năm Trích quỹ KT, PL Giảm khác 1.750.346.722 (103.156.292.976) - 21.766.008 (17.763.828) Số dư 31/12/2011 37.000.000.000 Số dư 01/01/2012 Nội dung Lãi/ lỗ năm Tăng năm Chia cổ tức Giảm khác Số dư 31/12/2012 Qũy đầu tư Qũy dự phòng phát triể n tài VND VND Lợi nhuận chưa phân phối VND Cộng VND 42.781.007 (101.558.440.210) 37.344.001.101 111.996.619 (389.918.044) 55.998.310 - 6.230.599.147 102.252.897.563 (6.138.166.094) 1.750.346.722 6.230.599.147 102.442.658.500 (103.156.292.976) (6.545.847.966) (17.763.828) 197.558.633 98.779.317 786.890.406 38.065.464.528 37.000.000.000 (17.763.828) 197.558.633 98.779.317 786.890.406 38.065.464.528 - 17.763.828 - - - 4.228.842.026 (3.700.000.000) - 4.228.842.026 17.763.828 (3.700.000.000) - 37.000.000.000 - 197.558.633 98.779.317 1.315.732.432 38.612.070.382 V.15 Vốn chủ sở hữu (tiếp) b Bảng chi tiết vốn chủ sở hữu Giấy CNĐK Kinh doanh Số CP CP Phần vốn nhà nước Ngơ Văn Hòa Cty CP Đầu tư Phan Vũ Trần Tấn Lộc Nguyễn Phan Xn Hồng Các cổ đơng khác Cộng Tại ngày 31/12/2012 Số tiền Tỷ lệ VND % Số tiền Tỷ lệ VND % 740.000 438.100 1.480.000 372.700 277.850 391.350 7.400.000.000 4.381.000.000 14.800.000.000 3.727.000.000 2.778.500.000 3.913.500.000 20,0 11,8 40,0 10,1 11 7.400.000.000 4.381.000.000 14.800.000.000 3.727.000.000 2.778.500.000 3.913.500.000 20,0 11,8 40,0 10,1 11 3.700.000 37.000.000.000 100 37.000.000.000 100 c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm Cổ tức lợi nhuận chia năm (*) Năm 2012 VND Năm 2011 VND 37.000.000.000 37.000.000.000 3.700.000.000 138.405.946.254 1.750.346.722 103.156.292.976 37.000.000.000 5.180.000.000 (*): Trong năm, Công ty tạm chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10%/Cổ phiếu theo Quyết định số 03/QĐ ngày Hội đồng quản trị Cơng ty chưa thực trích lập quỹ theo quy định d Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu bán công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Mệ nh giá cổ phiếu lưu hành Tại ngày 31/12/2012 Tại ngày 01/01/2012 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 - 500.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 - 10.000 đồng 10.000 đồng V.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP V.16 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hợp đồng xây dựng Các khoản giảm trừ doanh thu Hàng bán bị trả lại hợp đồng xây dựng Doanh thu V.17 Cộng Cộng 57.222.388.926 19.178.416.129 38.043.972.797 - 28.837.800 - 33.520.714.580 57.222.388.926 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 16.663.014.106 12.665.079.893 16.134.724.272 36.844.466.619 29.328.093.999 52.979.190.891 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 4.500.000.000 1.246.003.600 - 6.200.000.000 2.394.994.182 77.041.785 5.746.003.600 8.672.035.967 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 701.863.801 15.543.475 12.153.518 2.528.148.662 7.090.272 - 729.560.794 2.535.238.934 Chi phí tài Chi phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá thực Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực Cộng 33.549.552.380 13.652.219.344 19.897.333.036 28.837.800 Doanh thu hoạt động tài Cổ tức lợi nhuận chia Lãi tiền gửi, tiền cho vay Chênh lệch tỷ giá thực V.19 Năm 2011 VND Giá vốn hàng bán Giá vốn bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hoạt động kinh doanh xây dựng V.18 Năm 2012 VND VI.20 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên bán hàng Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng Năm 2012 VND Năm 2011 VND 200.038.408 32.737.161 38.799.996 6.050.764 3.589.623 192.589.662 7.461.472 28.105.350 28.293.372 281.215.952 256.449.856 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 168.880.453 2.096.360.621 104.950.018 245.012.180 146.584.538 125.448.944 1.514.208.581 145.936.898 1.746.707.228 8.722.270 240.081.302 136.328.208 402.155 1.633.968.625 4.401.445.335 3.912.146.686 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 250.423.664 49.865.290 37.369.792 300.288.954 37.369.792 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 595.621.509 2.227.519 223.897 597.849.028 223.897 VI.21 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân viên quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí, lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng VI.22 Thu nhập khác Thanh lý vật tư Thu nhập khác Cộng VI.23 Chi phí khác Giá trị vật tư lý Chi phí khác Cộng VI.24 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm 2012 VND Năm 2011 VND Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.228.842.026 6.248.544.421 Trừ: khoản thu nhập không chịu thuế Cổ tức chia từ lợi nhuận sau thuế Tiền phạt vi phạm hành Chi phí khơng khấu trừ 4.500.000.000 4.500.000.000 65.500.000 11.500.000 54.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 54.000.000 54.000.000 Thu nhập chịu thuế năm (205.657.974) 102.544.421 25% - 25% 25.636.105 (7.690.831) - 17.945.274 Năm 2012 VND Năm 2011 VND 4.228.842.026 6.230.599.147 4.228.842.026 6.230.599.147 3.700.000 3.700.000 1.143 1.684 Cộng: khoản CP không khấu trừ Thuế suất (25%) Thuế thu nhập phải trả ước tính Thuế TNDN miễn giảm năm 2011 Chi phí thuế TNDN hành VI.25 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình quân năm Lãi trê n cổ phiế u I NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VII.1 Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Khơng có kiện quan trọng xảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần phải điều chỉnh cơng bố Báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 VII.2 Số liệu so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài năm 2011 được kiểm toán Quảng Nam, ngày 15 tháng năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Lê Thị Hoa Dỗn Văn Thuỵ Ngơ Văn Hồ ... tổ chức Công ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 33 2.2 Mơ hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 36 2.3 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần xây lắp Điện Quảng Nam 38... năng, nhiệm vụ công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý công ty 32 2.1.3 Tổ chức kế tốn cơng ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 37 2.2... Thiết kế nghiên cứu vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam Chương 3: Kết nghiên cứu vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam Chương 4: Hàm ý nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần xây lắp điện quảng nam , Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần xây lắp điện quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn