Nghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (over the top content)

156 20 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THẢN NGHIÊN CỨU HÌNH CHẤP NHẬN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG OTT (OVER-THE-TOP CONTENT) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hình chấp nhận dịch vụ cơng nghệ viễn thơng OTT (Over-The-Top Content)” kết q trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc riêng Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan NGUYỄN VĂN THẢN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Bố cục đề tài 6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 14 1.1 DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG OTT (Over-The-Top) 14 1.1.1 Khái niệm 14 1.1.2 Các giai đoạn phát triển dịch vụ OTT 15 1.1.3 Dự báo phát triển dịch vụ OTT 15 1.1.4 Dự báo phát triển OTT Việt Nam 17 1.1.5 Các ứng dụng OTT thông dụng 18 1.2 CÁC HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ 19 1.2.1 Thuyết hành động hợp lí (Theory of Reasoned Action- TRA) 20 1.2.2 Thuyết phổ biến đổi (Innovation Diffusion Theory- IDT) 21 1.2.3 Lý thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive Theory- SCT) 22 1.2.4 Thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior- TPB) 23 1.2.5 hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) 25 1.2.6 hình sử dụng máy tính (Model of PC Utilisation- MPCU) 28 1.2.7 hình Kết hợp TAM TPB (Combined TAM and TPB- CTAM-TPB) 28 1.2.8 hình động (Motivational Model- MM) 28 1.2.9 Thuyết hợp chấp nhận sử dụng hình cơng nghệ 29 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.2 HÌNH LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 35 2.2.1 hình lý thuyết 35 2.2.2 Các khái niệm giả thuyết 38 2.2.3 Thang đo nháp 47 2.3 NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ 49 2.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 55 2.4.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 55 2.4.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 56 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 3.1 TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 63 3.1.1 Phƣơng pháp thu thập liệu tỷ lệ hồi đáp 63 3.1.2 tả thông tin mẫu 64 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 69 3.2.1 Phân tích Cronbach’s Alpha 69 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 72 3.3 KIỂM ĐỊNH HÌNH VÀ CÁC GIẢ THIẾT 78 3.3.1 Phân tích tƣơng quan 79 3.3.2 Phân tích hồi quy đa biến 81 3.3.3 Phân tích hồi qui Binary Logistic 83 3.4.3 Phân tích ANOVA 85 3.4 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 87 3.4.1 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 88 3.4.2 Các giả thuyết biến điều khiển gắn vào trung gian hình 89 3.4.3 Kết hình thực nghiệm 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 4.1 KẾT QUẢ CHỦ YẾU VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 92 4.2 HÀM Ý CHO NHÀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 94 4.3 HÀM Ý ĐỐI VỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 96 4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa 3G Thế hệ thứ EE Nỗ lực mong đợi FC Điều kiện thuận lợi MMS Dịch vụ nhắn tin đa phƣơng tiện PE Hiệu suất mong đợi PA Cảm nhận hấp dẫn PP Giá cảm nhận SI Ảnh hƣởng xã hội SMS Dịch vụ nhắn tin ngắn TEXT Dịch vụ nhắn tin văn OTT Over – theTop content Voice Dịch vụ thoại GSM Mạng di động hệ App Application - ứng dụng máy tính di động App-store Kho lƣu trữ ứng dụng Internet TAM hình chấp nhận cơng nghệ TAM (Technology Acceptance Model) TPB Thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behavior) TRA Thuyết hành động hợp lí TRA (Theory of Reasoned Action) MM hình động MM (Motivation Model) UTAUT Thuyết hợp chấp nhận sử dụng Công nghệ- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology- UTAUT WiFi Dịch vụ thu-phát song truy cập Internet không dây Wireless Giống khái niệm WiFi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1a: Thang đo nháp 47 Bảng 2.1b: Thang đo nháp 49 Bảng 2.2 : Các biến quan sát bị loại bỏ khỏi thang đo nháp .50 Bảng 2.3: Thang đo cảm nhân tin tƣởng dịch vụ OTT 51 Bảng 2.4: Thang đo hấp dẫn dịch vụ OTT 51 Bảng 2.5: Thang đo mong muốn sử dụng dịch vụ OTT 52 Bảng 2.6: Thang đo cảm nhận nỗ lực sử dụng dịch vụ OTT 52 Bảng 2.7: Thang đo ảnh hƣởng xã hội .53 Bảng 2.8: Thang đo điều kiện thuận lợi 53 Bảng 2.9: Thang đo ý định sử dụng OTT 53 Bảng 2.10: Thang đo nguyên nhân không sử dụn`g dịch vụ OTT 54 Bảng 3.1: tả thông tin mẫu 64 Bảng 3.2: Phân tích Cronbach's Alpha cho biến độc lập biến phụ thuộc- Ý định sử dụng 70 Bảng 3.3: Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập (nhân tố đa hƣớng) .73 Bảng 3.4: Nhân tố rút trích sau phân tích EFA 74 Biểu 3.5: Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập “điều kiện thuận lợi- FC” 76 Biểu 3.6: Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập “ý định sử dụng- BI” 77 Biểu 3.7: Kết phân tích tƣơng quan biến phụ thuộc BI biến độc lập 79 Biểu 3.8: Phân tích hồi quy “Ý định sử dụng” 81 Biểu 3.9: Phân tích hồi quy Binary Logistic .83 Bảng 3.10 : Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 88 Bảng 3.11 : Mức độ ảnh hƣởng nhân tố .89 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 0.1: Dự báo doanh thu thoại SMS phải chia sẻ cho ứng dụng OTT(Nguồn: Ovum) Hình 0.2: Dự báo số lƣợng ngƣời dùng OTT thiết bị Smartphone Hình 0.3: hình chấp nhận ứng dụng quảng cáo miễn phí di động Thái Lan Hình 0.4 hình giá trị cảm nhận việc chấp nhận dịch vụ nhắn tin qua mạng không dây 10 Hình 0.5: hình thực tiễn chấp nhận ngân hàng điện tử Việt Nam (nguồn: Trƣơng Thị Vân Anh) 11 Hình 0.6: hình chấp nhận sử dụng thẻ Flexicard Đà Nẵng (nguồn: Trần Thị Minh Anh) 12 Hình 0.7: hình chấp nhận sử dụng dịch vụ 3G Cần thơ (nguồn: Bùi Cao Nhẫn) 13 Hình 1.1 : Dự báo lƣợng ngƣời dùng dịch vụ OTT Smartphone vào năm 2016 (nguồn: Chuyên đề OTT – Trung tâm Quan hệ cơng chúng – VNPT) 16 Hình 1.2: Các ứng dụng OTT thông dụng 18 Hình 1.3: hình Thuyết hành động hợp lý (TRA) 21 Hình 1.4: hình Thuyết Phổ biến đổi (IDT) 22 Hình 1.5: hình lý thuyết nhận thức xã hội (SCT) 22 Hình 1.6: hình Thuyết hành vi hoạch định (TPB) 25 Hình 1.7: hình Chấp nhận công nghệ (TAM) 26 Hình 1.8: Thuyết hợp chấp nhận sử dụng hình cơng nghệ (UTAUT) 30 Hình 2.1: Qui trình nghiên cứu 35 Hình 2.2: hình nghiên cứu đề xuất 38 Hình 3.1: hình nghiên cứu điều chỉnh 78 Hình 3.2: hình nghiên cứu thực nghiệm 90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các ứng dụng giúp gọi điện, nhắn tin miễn phí di động xuất ạt chứng kiến tăng trƣởng nhanh chóng Việt Nam ngƣời dùng smartphone tăng cao, khiến nhà mạng lo ngại bị cạnh tranh Ứng dụng giúp nhắn tin, điện thoại miễn phí di động (còn gọi dịch vụ cung cấp nội dung mạng viễn thông OTT (over - the - top content)) thu hút hàng triệu ngƣời dùng Việt Nam, đặc biệt giới trẻ Các dịch vụ làm nhà mạng nƣớc lo ngại bị cạnh tranh, chia sẻ doanh thu Tuy nhiên, theo chuyên gia, phát triển mạnh OTT xu hƣớng tránh khỏi cần hợp tác nhà mạng OTT Tại nƣớc ta có ứng dụng đƣợc nhà phát hành quốc tế cung cấp nhƣ Viber, WhatsApp, LINE, Kaokao Talk… Ngoài có ứng dụng OTT đƣợc nhà phát hành nƣớc cung cấp nhƣ Zalo (VNG), FPT Chat (FPT)… Các ứng dụng khác nhƣ Yahoo!, Facebook, Skype… cung cấp tính tƣơng tự Nguyên nhân phát triển mạnh mẽ ứng dụng OTT số lƣợng ngƣời sử dụng smartphone ngày tăng cao Đồng thời công nghệ kết nối nhƣ WiFi hay OTT ngày phổ biến Việc sử dụng ứng dụng OTT trở nên dễ dàng hết Ngƣời dùng cần vào kho ứng dụng tảng iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, tải ứng dụng này, cài đặt đăng nhập sử dụng đƣợc Và cần kết nối smartphone vào mạng internet thông qua WiFi hay 3G lúc ngƣời dùng sử dụng dịch vụ Sự phát triển nhƣ vũ bão OTT: Dự báo đến năm 2016, số doanh thu phải chia sẻ cho OTT chiếm lần lƣợt 7% 28% doanh thu thoại SMS Hình 0.1: Dự báo doanh thu thoại SMS phải chia sẻ cho ứng dụng OTT(Nguồn: Ovum) MobiSquare dự báo tới năm 2016, có tới 1/3 ngƣời dùng di động sử dụng dịch vụ OTT smartphone mình, tƣơng ứng với khoảng 1,32 tỷ ngƣời Nếu nhƣ năm 2012 có khoảng 20% ngƣời dùng smartphone (tƣơng ứng với khoảng 2% tổng số thuê bao di động nhà mạng có) sử dụng ứng dụng OTT điện thoại dự báo số 45% vào năm 2016, tƣơng ứng với khoảng 18% tổng số thuê bao di động Hình 0.2: Dự báo số lƣợng ngƣời dùng OTT thiết bị Smartphone FC1 FC2 FC3 FC4 Scale Mean if Item Deleted 10.45 10.69 10.43 10.92 Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 4.952 534 660 4.519 579 631 4.873 605 624 4.980 386 753 B BIẾN PHỤ THUỘC – Ý ĐỊNH SỬ DỤNG (BI) PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc ý định sử dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 860 Approx Chi-Square 3479.611 df 300 Sig .000 Communalities Initial Extraction PA1 664 739 PA2 628 698 PA4 612 716 PA5 541 527 PA8 594 680 PE1 539 478 PE2 597 697 PE4 514 423 PE6 516 508 PE7 498 519 PE8 509 501 PE9 561 635 EE1 448 556 EE2 488 434 EE4 506 516 EE5 421 372 SI1 513 433 SI2 457 404 SI3 467 432 SI4 571 890 PT1_1 544 537 PT2_1 697 796 PT3_1 234 186 PT4_1 633 704 PT5_1 402 409 Extraction Method: Principal Axis Factoring Total Variance Explained Initial Eigenvalues Factor Total % of Varianc Cumulat e ive % Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa % of Variance Total Total Cumulativ e% 7.382 29.526 29.526 6.948 27.790 27.790 4.994 2.999 11.998 41.524 2.605 10.419 38.209 2.642 2.410 9.642 51.166 2.005 8.020 46.229 5.453 1.311 5.246 56.412 902 3.607 49.836 4.872 1.057 4.228 60.640 707 2.829 52.665 2.773 1.027 4.110 64.750 626 2.503 55.167 4.538 904 3.617 68.367 864 3.455 71.823 764 3.054 74.877 10 714 2.856 77.733 11 627 2.508 80.241 12 571 2.285 82.526 13 517 2.068 84.594 14 504 2.016 86.611 15 450 1.802 88.412 16 408 1.632 90.045 17 377 1.509 91.554 18 348 1.393 92.947 19 331 1.324 94.271 20 296 1.185 95.457 21 263 1.052 96.509 22 248 994 97.502 23 233 931 98.434 24 209 834 99.268 25 183 732 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Factor Matrixa Factor PA1 715 PE9 689 SI4 675 PE8 652 EE2 633 EE4 627 SI1 604 PA8 603 -.380 PE1 587 354 SI2 587 PA5 580 PE6 580 PE2 562 SI3 562 EE1 561 PA2 524 -.513 PE7 512 387 PE4 485 404 EE5 470 376 -.583 502 387 PT2_1 883 PT4_1 833 PT1_1 730 PT5_1 618 PT3_1 404 PA4 480 -.558 Extraction Method: Principal Axis Factoring a Attempted to extract factors More than 25 iterations required (Convergence=.002) Extraction was terminated Pattern Matrixa Factor PE2 944 PE7 793 PE6 691 PE4 654 PE1 531 EE5 452 PT2_1 886 PT4_1 841 PT1_1 722 PT5_1 633 PT3_1 414 EE1 849 PE9 776 EE4 664 EE2 467 PE8 423 PA8 856 PA1 767 PA5 718 PA4 792 PA2 758 SI4 1.018 SI3 435 SI2 371 SI1 367 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Factor Correlation Matrix Factor 1.000 050 595 445 121 507 050 1.000 051 127 -.040 040 595 051 1.000 647 289 604 445 127 647 1.000 432 578 121 -.040 289 432 1.000 382 507 040 604 578 382 1.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization Biến phụ thuộc ý định sử dụng ảnh hưởng đến định sử dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Square 717 Chi- 186.129 df Sig .000 Communalities Initial Extraction BI1 1.000 513 BI2 1.000 751 BI3 1.000 835 BI4 1.000 753 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % 2.852 71.309 71.309 672 16.795 88.103 332 8.301 96.405 144 3.595 100.000 % of Cumulative Total Variance % 2.852 71.309 71.309 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component BI3 914 BI4 868 BI2 866 BI1 717 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI (Giữa biến phụ thuộc- BI với biến độc lập- PT, PA, PE, PEn, EE, SI) Variables Entered/Removeda Mode l Variables Entered Variables Removed Method EE Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) PE Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) SI Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) PEn Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) a Dependent Variable: BI Model Summarye Mode l Adjusted R Square R 614a 377 375 64501 667b 445 442 60952 698c 487 481 58747 704d 495 488 58367 R Square Std Error of the Estimate DurbinWatson 1.669 a Predictors: (Constant), EE b Predictors: (Constant), EE, PE c Predictors: (Constant), EE, PE, SI d Predictors: (Constant), EE, PE, SI, PEn e Dependent Variable: BI ANOVAe Sum of Squares Model Regression df 72.435 Residual 119.818 288 Total 192.253 289 85.628 Residual 106.625 287 Total 192.253 289 Regression 93.548 31.183 Residual 98.705 286 345 192.253 289 Regression 95.162 23.791 Residual 97.091 285 341 192.253 289 Regression Total Mean Square Total F 72.435 174.109 Sig .000a 416 42.814 115.242 000b 372 90.353 000c 69.835 000d a Predictors: (Constant), EE b Predictors: (Constant), EE, PE c Predictors: (Constant), EE, PE, SI d Predictors: (Constant), EE, PE, SI, PEn e Dependent Variable: BI Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std Error Model B (Constant) 686 214 3.210 001 748 057 614 13.195 000 010 231 045 964 EE 534 064 438 8.280 PE 376 063 315 -.023 223 EE 385 070 PE 308 SI EE Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 1.000 1.000 000 690 1.449 5.959 000 690 1.449 -.103 918 316 5.533 000 551 1.814 062 259 4.941 000 655 1.527 260 054 259 4.790 000 614 1.630 -.091 224 -.406 685 EE 332 073 272 4.526 000 490 2.040 PE 314 062 264 5.061 000 654 1.530 SI 219 057 219 3.843 000 548 1.826 PEn 111 051 117 2.177 003 615 1.625 (Constant) (Constant) (Constant) a Dependent Variable: BI Excluded Variablese Collinearity Statistics Model PE PT Beta In t Sig Partial Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance 315 a 5.959 000 332 690 1.449 690 -.059 a -1.278 202 -.075 997 1.003 997 PEn 195a 3.554 000 205 690 1.449 690 PA 111a 2.260 025 132 879 1.138 879 SI 319a 5.830 000 325 647 1.547 647 PT -.051b -1.169 243 -.069 996 1.004 687 PEn 184b 3.551 000 206 689 1.451 535 PA 124b 2.667 008 156 877 1.140 621 SI 259b 4.790 000 273 614 1.630 551 PT -.050c -1.176 240 -.070 996 1.004 549 PEn 117c 2.177 030 128 615 1.625 490 PA 044c 901 368 053 737 1.357 516 PT -.057d -1.339 182 -.079 991 1.009 490 PA 013d 258 796 015 669 1.494 490 a Predictors in the Model: (Constant), EE b Predictors in the Model: (Constant), EE, PE c Predictors in the Model: (Constant), EE, PE, SI d Predictors in the Model: (Constant), EE, PE, SI, PEn e Dependent Variable: BI Collinearity Diagnosticsa M o d Dime Eigenvalu el nsion e Variance Proportions Condition Index (Constant) EE PE SI PEn 1 1.984 1.000 01 01 016 11.190 99 99 2.970 1.000 00 00 00 016 13.577 95 39 08 013 14.869 05 60 91 3.942 1.000 00 00 00 00 031 11.245 21 00 04 75 014 16.530 75 06 60 12 013 17.485 03 94 36 13 4.909 1.000 00 00 00 00 00 038 11.411 15 00 09 09 45 027 13.545 08 00 00 72 42 014 18.501 77 13 45 17 01 012 20.293 00 87 45 02 13 a Dependent Variable: BI Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Mean Std Deviation N 8848 4.6765 3.4598 57383 290 -4.487 2.120 000 1.000 290 035 204 072 026 290 8746 4.6684 3.4601 57368 290 -3.12678 1.85516 00000 57962 290 Std Residual -5.357 3.178 000 993 290 Stud Residual -5.384 3.197 000 1.002 290 1.87689 -.00035 59026 290 Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Deleted Residual -3.15820 Stud Deleted Residual -5.671 3.250 -.001 1.010 290 Mahal Distance 064 34.321 3.986 4.358 290 Cook's Distance 000 058 004 007 290 Centered Leverage Value 000 119 014 015 290 a Dependent Variable: BI PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA Giới tính Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig PE 025 288 874 EE 001 288 970 PEn 373 288 542 SI 489 288 485 FC 1.290 288 257 ANOVA Sum of Squares PE EE PEn SI FC Between Groups Mean Square df 016 016 Within Groups 135.772 288 471 Total 135.788 289 882 882 Within Groups 128.635 288 447 Total 129.517 289 045 045 Within Groups 213.441 288 741 Total 213.487 289 470 470 Within Groups 189.608 288 658 Total 190.078 289 727 727 Within Groups 131.080 288 455 Total 131.807 289 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig .034 853 1.974 161 061 805 714 399 1.598 207 Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig PE 1.029 268 359 EE 1.001 268 369 PEn 1.521 268 220 SI 1.256 268 286 FC 3.602 268 029 ANOVA Sum of Squares PE Between Groups 803 Mean Square df 402 F 816 Sig .443 EE PEn SI FC Within Groups 131.838 268 Total 132.641 270 603 302 Within Groups 125.427 268 468 Total 126.030 270 4.046 2.023 Within Groups 197.734 268 738 Total 201.780 270 304 152 Within Groups 184.113 268 687 Total 184.417 270 6.427 3.214 Within Groups 116.713 268 435 Total 123.140 270 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups 492 644 526 2.742 066 221 802 7.379 001 Kinh nghiệm sử dụng Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig PE 793 262 499 EE 854 262 465 PEn 616 262 605 SI 835 262 476 FC 1.036 262 377 ANOVA Sum of Squares PE EE PEn Between Groups Mean Square df 939 313 Within Groups 118.242 262 451 Total 119.180 265 3.767 1.256 Within Groups 121.692 262 464 Total 125.459 265 1.028 Between Groups Between Groups 343 F Sig .693 557 2.704 046 462 709 SI FC Within Groups 194.161 262 Total 195.188 265 2.013 671 Within Groups 176.607 262 674 Total 178.620 265 3.284 1.095 Within Groups 112.538 262 430 Total 115.822 265 Between Groups Between Groups 741 995 396 2.548 056 Trình độ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig PE 1.044 285 385 EE 1.920 285 107 PEn 590 285 670 SI 890 285 470 FC 577 285 680 ANOVA Sum of Squares PE EE PEn SI Between Groups Mean Square df 4.762 1.191 Within Groups 131.026 285 460 Total 135.788 289 4.695 1.174 Within Groups 124.822 285 438 Total 129.517 289 1.771 443 Within Groups 211.715 285 743 Total 213.487 289 5.190 1.297 184.888 285 649 Between Groups Between Groups Between Groups Within Groups F Sig 2.590 037 2.680 032 596 666 2.000 095 Total FC 190.078 289 2.473 618 Within Groups 129.334 285 454 Total 131.807 289 Between Groups 1.362 247 ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG OTT (Over- The- Top) 1.1.1 Khái niệm Dịch vụ OTT (Over- The- Top) đƣợc nhắc đến nhiều lần phƣơng tiện truyền thông trở thành mối lo ngại thực... định sách nhà nƣớc công nghệ dịch vụ viễn thông OTT 5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Phạm...LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Nghiên cứu mơ hình chấp nhận dịch vụ cơng nghệ viễn thông OTT (Over- The- Top Content) kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (over the top content) , Nghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (over the top content)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn