Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH điện tử foster

143 19 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Thùy Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành nhân viên 1.1.3 Mối quan hệ lòng trung thành nhân viên thỏa mãn nhân viên 1.1.4 Một số lý thuyết nghiên cứu liên quan đến lòng trung thành nhân viên 11 1.1.5 Một số nghiên cứu trước lòng trung thành nhân viên 22 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 27 1.2.1 Bản chất công việc 27 1.2.2 Tiền lương 28 1.2.3 Điều kiện làm việc 29 1.2.4 Lãnh đạo 29 1.2.5 Đồng nghiệp 30 1.2.6 Phúc lợi 30 1.2.7 Cơ hội đào tạo thăng tiến 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER VÀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CƠNG TY 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ 35 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực công ty TNHH Điện tử Foster 36 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER 42 2.2.1 Cơ sở xây dựng mơ hình 42 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 44 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 45 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.3.1 Nghiên cứu định tính 47 2.3.2 Nghiên cứu định lượng 47 2.4 TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 47 2.4.1 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 47 2.4.2 Diễn đạt mã hóa thang đo 48 2.5 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 50 2.5.1 Phương pháp chọn mẫu 50 2.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 MÔ TẢ MẪU 54 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 57 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 57 3.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpla 63 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH 64 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 64 3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh 64 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 65 3.4.1 Phân tích hồi quy 65 3.4.2 Kiểm định giả thuyết 69 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO VỊ TRÍ CƠNG TÁC ĐẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 71 3.5.1 Sự khác biệt vị trí cơng tác yếu tố “Phúc lợi” 72 3.5.2 Sự khác biệt vị trí cơng tác yếu tố “Điều kiện làm việc” 72 3.5.3 Sự khác biệt vị trí cơng tác yếu tố “Cơ hội thăng tiến” 73 3.5.4 Sự khác biệt vị trí cơng tác yếu tố “bản chất cơng việc” 73 3.5.5 Sự khác biệt vị trí cơng trí cơng tác Lòng trung thành 73 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN ĐẾN LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 74 3.6.1 Khác biệt giới tính 74 3.6.2 Khác biệt độ tuổi 74 3.6.3 Trình độ học vấn 75 3.6.4 Khác biệt thâm niên 75 3.7 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 75 3.7.1 Thống kê mô tả yếu tố 75 3.7.2 Thống kê mô tả cho biến quan sát yếu tố 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 KẾT LUẬN 81 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO CƠNG TY 82 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 85 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KCN Khu cơng nghiệp LTT Lòng trung thành NLĐ Nhà lãnh đạo TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu 43 2.2 Thang đo biến độc lập 48 2.3 Thang đo trung thành 50 3.1 Thống kê mô tả cấu giới tính 54 3.2 Thống kê mơ tả độ tuổi nhân viên 55 3.3 Thống kê mơ tả trình độ học vấn nhân viên 56 3.4 Thống kê mô tả thâm niên công tác nhân viên 57 3.5 Kết phân tích EFA lần 59 3.6 Kết nhóm nhân tố sau phân tích nhân tố lần 61 3.7 Kết phân tích Crobach’s alpha 63 3.8 Kết phân tích hồi quy lần đầu 66 3.9 Kết hồi quy sử dụng phương pháp enter sau loại biến 67 3.10 Kết kiểm định giả thuyết 71 3.11 Kết thống kê mô tả yếu tố 76 3.12 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Phúc lợi” 77 3.13 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Điều kiện làm việc” 3.14 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Cơ hội thăng tiến” 3.15 78 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Bản chất công việc” 3.16 77 78 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Lòng trung thành” 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Các cấp bậc nhu cầu Maslow 12 1.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg 14 1.3 Mơ hình tổng thể hành vi tổ chức Kreitner & Kinicki 15 1.4 Lý thuyết ERG Alderfer 16 1.5 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 17 1.6 Mơ hình số cơng việc việc JDI Smith, Kendall Hulin 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên tổ chức ngân hành thương mại Jordanian Mơ hình nghiên cứu lòng trung thành nhân viên Mơ hình nghiên cứu lòng trung thành cơng ty CP Beton6 Mơ hình nghiên cứu lòng trung thành văn phòng khu vực Miền Nam Việt Nam Airlines 19 21 22 23 25 26 2.1 Sản phẩm công ty TNHH Điện tử Foster 36 2.2 Môi trường làm việc công ty TNHH Điện tử Foster 38 2.3 Khu vực ăn uống, siêu thị mini công ty 39 2.4 Các hoạt động phúc lợi cơng ty 41 2.5 2.6 Mơ Hình nghiên cứu lòng trung thành nhân viên cơng ty TNHH Điện tử Foster Quy trình nghiên cứu 44 46 Model Summaryb Mode l R R dR Square 698 a Adjuste 487 Square 468 Change Statistics Std Error of R the Square Estimate Change 42830 487 F Change Sig F Durbindf2 Chang Watson df1 e 26.005 192 000 a Predictors: (Constant), F7, F2, F6, F3, F4, F5, F1 b Dependent Variable: LTT ANOVAb Model Sum of df Squares Mean Square Regression 33.393 4.770 Residual 35.221 192 183 Total 68.614 199 a Predictors: (Constant), F7, F2, F6, F3, F4, F5, F1 b Dependent Variable: LTT F 26.005 Sig .000a 1.796 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Collinearity T Sig Beta Statistics Tolerance VIF (Constant) 382 337 F1 209 091 196 2.312 022 373 2.682 F2 -.217 086 -.182 -2.527 012 514 1.947 F3 386 072 375 5.343 000 543 1.840 F4 166 099 119 1.681 094 538 1.860 F5 -.018 077 -.018 -.233 816 432 2.313 F6 345 062 345 5.571 000 698 1.432 F7 -.008 086 -.006 -.088 1.610 a Dependent Variable: LTT 1.132 259 930 621 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH HỒI QUY SAU KHI LOẠI BIẾN Descriptive Statistics Std Mean Deviation N LTT F1 F2 F3 F6 3.4270 3.8943 3.9500 3.4888 3.5150 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N 58719 54896 49431 56948 58627 LTT 200 200 200 200 200 Correlations LTT F1 1.000 491 F2 234 F3 589 F6 499 F1 491 1.000 561 642 282 F2 234 561 1.000 413 309 F3 589 642 413 1.000 346 F6 LTT F1 F2 F3 F6 LTT F1 F2 F3 F6 499 000 000 000 000 200 200 200 200 200 282 000 000 000 000 200 200 200 200 200 309 000 000 000 000 200 200 200 200 200 346 000 000 000 000 200 200 200 200 200 1.000 000 000 000 000 200 200 200 200 200 Model R Model Summaryb Change Statistics Std Error R Adjusted DurbinR of the F Sig F Square R Square Watson Estimate Square Change df1 df2 Change Change 692a 479 468 a Predictors: (Constant), F6, F1, F2, F3 b Dependent Variable: LTT 42817 479 44.817 195 000 ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regressio n 32.865 Residual 35.749 195 Total 68.614 199 a Predictors: (Constant), F6, F1, F2, F3 b Dependent Variable: LTT F 8.216 44.817 183 Sig .000a 1.810 Model Coefficientsa Standardi Unstandardized zed Coefficients Coefficie nts B (Constant ) Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 601 283 2.126 035 F1 F2 257 -.198 080 076 241 3.231 001 -.167 -2.624 009 482 2.074 659 1.517 F3 395 071 383 5.528 000 557 1.794 F6 350 a Dependent Variable: LTT 056 350 6.228 000 847 1.181 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA VỊ TRÍ CƠNG TÁC TỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN Kiểm định vị trí cơng tác với yếu tố phúc lợi Group Statistics F1 Std Std Error Vị trí cơng tác N Mean Deviation Mean Nhân viên gián tiếp sản xuất 100 3.9757 44302 04430 Nhân viên trực tiếp sản xuất 99 3.8110 63227 06355 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances 95% Confidence F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper F1 Equal variances 9.267 003 2.130 197 034 16475 07733 01225 31725 2.127 175.400 035 16475 07746 01187 31763 assumed Equal variances not assumed Kiểm định vị trí cơng tác với yếu tố phúc lợi Group Statistics Vị trí cơng tác F2 Std Std Error Deviation Mean 4.0900 46537 04654 3.8081 48685 04893 N Mean Nhân viên gián tiếp sản xuất 100 Nhân viên trực tiếp sản xuất 99 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances 95% Confidence F Sig t df Sig (2- Mean Std Error Interval of the tailed) Difference Difference Difference Lower Upper F2 Equal variances 701 403 4.176 197 000 28192 06751 14878 41506 4.175 196.402 000 28192 06753 14875 41509 assumed Equal variances not assumed Kiểm định vị trí cơng tác với yếu tố hội thăng tiến Group Statistics Vị trí cơng tác F3 N Mean Std Std Error Deviation Mean Nhân viên gián tiếp sản xuất 100 3.4875 48249 04825 Nhân viên trực tiếp sản xuất 99 3.4949 64876 06520 Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Means of Variances 95% Confidence F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper F3 Equal variances 7.561 007 -.092 197 927 -.00745 08100 -.16718 15228 -.092 180.989 927 -.00745 08111 -.16750 15260 assumed Equal variances not assumed Kiểm định vị trí cơng tác với yếu tố chất công việc Group Statistics Vị trí cơng tác F6 N Mean Std Std Error Deviation Mean Nhân viên gián tiếp sản xuất 100 3.6367 51920 05192 Nhân viên trực tiếp sản xuất 99 3.3906 62821 06314 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances 95% F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower Upper F6 Equal variances 4.895 028 3.013 197 003 24609 08167 08504 40715 3.011 189.552 003 24609 08174 08485 40734 assumed Equal variances not assumed PHỤ LỤC 09: KIỂM ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN Đặc tính giới tính ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên Group Statistics Giới tính N LTT Nam Nữ Mean Std Std Error Deviation Mean 30 3.4200 60879 11115 169 3.4308 58595 04507 Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Means of Variances 95% F Sig T df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower Upper LTT Equal variances 013 911 -.092 197 927 -.01077 11676 -.24104 21950 929 -.01077 11994 -.25334 23180 assumed Equal variances not assumed -.090 39.139 Đặc tính độ tuổi ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên Descriptives LTT Std N Mean Deviatio n Dưới 25 Std Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.3105 66527 10792 3.0919 3.5292 2.00 4.60 Từ 25 - 35 119 3.4269 57279 05251 3.3229 3.5309 2.20 5.00 Từ 35 - 45 08439 3.3724 3.7133 2.00 4.40 3.00 3.00 04152 3.3451 3.5089 2.00 5.00 tuổi Trên 45 tuổi Total 38 95% Confidence 42 3.5429 54689 3.0000 200 3.4270 58719 Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 df2 Sig 2.807a 196 063 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for LTT ANOVA LTT Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 1.262 421 1.224 302 Within Groups 67.353 196 344 Total 68.614 199 Đặc tính trình độ học vấn ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên Descriptives LTT 95% Confidence Std N Mean Deviati on Std Interval for Error Mean Minimum Maximum Lower Upper Bound Bound THPT 49 3.5837 56397 08057 3.4217 3.7457 2.00 5.00 87 3.4920 50560 05421 3.3842 3.5997 2.40 4.80 Đại học 63 3.1937 62833 07916 3.0354 3.3519 2.00 4.60 Trên đại học 4.8000 4.80 4.80 Total 200 3.4270 58719 04152 3.3451 3.5089 2.00 5.00 Trung cấp, cao đẳng Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 df2 Sig 3.769a 196 025 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for LTT ANOVA LTT Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 6.885 2.295 7.287 000 Within Groups 61.729 196 315 Total 68.614 199 Đặc tính thâm niên cơng tác ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên Descriptives LTT Std Std Interval for Mean Error Lower Upper Bound Bound 72 3.2111 62878 07410 3.0634 3.3589 2.00 5.00 127 3.5528 52702 04677 3.4602 3.6453 2.40 4.80 3.00 3.00 3.3451 3.5089 2.00 5.00 N Mean Deviati on
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH điện tử foster , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH điện tử foster

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn