Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng đà nẵng

123 29 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN “Ý ĐỊNH MUA XANH” CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ơ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN “Ý ĐỊNH MUA XANH” CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 1.1.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 1.1.4 Nghiên cứu q trình thơng qua định mua sắm 1.2 MARKETING XANH (GREEN MARKETING) 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm 12 1.2.2 Tác động Marketing xanh 13 1.2.3 Công cụ marketing xanh 15 1.2.4 Cơ hội cho Martketing xanh 17 1.3 “NGƯỜI TIÊU DÙNG XANH” (GREEN CONSUMERS) 18 1.3.1 Khái niệm người tiêu dùng “người tiêu dùng xanh” 18 1.3.2 Đặc điểm “người tiêu dùng xanh” 19 1.4 Ý ĐỊNH MUA XANH (GREEN PURCHASE INTENTION - GPI) 19 1.5 SẢN PHẨM XANH (GREEN PRODUCTS) 20 1.6 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ TRƯỚC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH MUA XANH 20 1.6.1 Niềm tin người tiêu dùng (Consumer Beliefs) 20 1.6.2 Kiến thức môi trường (Environmental Knowledge) 21 1.6.3 Quan tâm đến hình ảnh thân(Concern for self-image) 24 1.6.4 Quan tâm đến môi trường (Environmental concern) 25 1.6.5 Nhận thức tính hữu hiệu việc bảo vệ môi trường (Perceived Effectiveness) 28 1.6.6 Thái độ môi trường (Environmental Attitude) 28 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.1 MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 30 2.1.1 Bối cảnh chọn mơ hình nghiên cứu: 30 2.1.2 Khung lý thuyết cho nghiên cứu 31 2.1.3 Kết rút từ nghiên cứu có trước 35 2.1.4 Các biến số mơ hình nghiên cứu 35 2.2 THIẾT LẬP THANG ĐO 42 2.2.1 Tiến trình thiết lập thang đo 42 2.2.2 Cơ sở thiết lập thang đo 42 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 43 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 43 3.3 ĐO LƯỜNG 44 3.4 CHỌN MẪU 49 3.5 CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU 49 3.6 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 50 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MARKETING 51 4.1 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MẪU 51 4.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 52 4.2.1 Kiểm tra độ tin cậy 52 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 65 4.2.4 Kiểm định mơ hình cấu trúc SEM 72 4.2.5 Ước lượng mơ hình phân tích Bootstrap 74 4.3 THẢO LUẬN 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYÊT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Các biến số item đề xuất cho nghiên cứu 44 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 51 4.2 Kết phân tích Cronbach’s Alpha ý định mua xanh 53 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Kết phân tích Cronbach’s Alpha niềm tin người tiêu dùng Kết phân tích Cronbach’s Alpha kiến thức mơi trường Kết phân tích Cronbach’s Alpha quan tâm đến hình ảnh thân Kết phân tích Cronbach’s Alpha quan tâm đến mơi trường Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhận thức tính hữu hiệu việc bảo vệ môi trường Kết phân tích Cronbach’s Alpha thái độ mơi trường 53 54 55 55 56 57 4.9 Hệ số Cronbach Alpha nhân tố 57 4.10 Chỉ số KMO 58 4.11 Ma trận nhân tố sau xoay 59 4.12 Các biến số đặt lại tên sau EFA 61 4.13 4.14 Kiểm định lại hệ số Alpha Cronbach nhân tố sau đặt lại tên điều chỉnh Kết trọng số chuẩn hoá thang đo 64 67 Số hiệu bảng 4.15 4.16 Tên bảng Các số thể độ phù hợp mơ hình Kết alpha cronbach, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích biến số nghiên cứu Trang 69 70 4.17 Kết phân tích mơ hình cấu trúc SEM 73 4.18 Trọng số chuẩn hố mơ hình SEM 74 4.19 Kết ước lượng mơ hình Bootstrap 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình hành vi mua Philip Kotler(2007) 1.2 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 Mơ hình quy trình định mua hàng Philip Kotler Những yếu tố kìm hãm trình biến ý định mua hàng sang định mua hàng Lý thuyết hành vi dự định Ajzen (trang 182, 1991) Mơ hình hệ thống phân cấp giá trị (VAB) Mơ hình đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh 11 31 35 41 2.4 Tiến trình thiết lập thang đo 42 3.1 Tiến trình nghiên cứu 43 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh lại 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phong trào bảo vệ môi trường giảm thiểu ô nhiễm môi trường bắt đầu năm 1960 tạo áp lực phủ nước hệ thống trị bắt buộc họ phải có hành động theo hướng bảo vệ hệ sinh thái (Straughan Roberts, 1999; Alsamdi, 2007) Mối quan tâm toàn cầu suy thối mơi trường bắt buộc doanh nghiệp cam kết thay đổi quy trình sản xuất nhằm nỗ lực hoạt động bảo vệ môi trường (Farj Martinez, 2007) Áp lực doanh nghiệp bắt đầu vào năm 1980 nghiên cứu khoa học xác định mối đe dọa đến môi trường ngày tăng (Straughan Roberts, 1999) Nhiều năm qua, công ty phải thay đổi thiết kế sản phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường xây dựng phương pháp truyền thông để theo kịp với phong trào môi trường Môi trường xuống cấp nghiêm trọng trở nên rõ ràng năm 1990 Thiệt hại gây cho môi trường bước qua ngưỡng đạt đến giới hạn báo động Tài nguyên thiên nhiên không tái sinh dần cạn kiệt tốc độ nhanh chóng Sự phát sinh loại chất thải, bao gồm chất ô nhiễm sinh học, gia tăng nhiều Tất phát triển tiêu cực buộc người phải suy nghĩ nghiêm túc bảo tồn môi trường Môi trường tiếp tục xấu đi, trở thành mối quan tâm hàng đầu nước phát triển Vấn đề thông thường xác định cân bảo vệ mơi trường trì tăng trưởng kinh tế Người tiêu dùng Hoa Kỳ Tây Âu ý thức vấn đề sinh thái, sẵn sàng hành động có trách nhiệm cẩn thận phương pháp tiêu thụ (Stone et al 1995) Ngun nhân gây suy thối mơi trường phát triển nhanh chóng kinh tế hình thức tiêu dùng người tiêu dùng tồn giới Duy trì cân sinh thái vấn đề lớn mà g Thang đo thái độ môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 820 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted TD1 29.34 9.062 403 816 TD2 29.26 8.629 484 807 TD3 29.38 8.673 448 812 TD4 29.34 7.939 605 790 TD5 29.37 8.649 446 812 TD6 29.25 8.326 638 788 TD7 29.32 8.476 617 791 TD8 29.25 6.996 707 773 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 765 Approx Chi-Square 5186.490 df 561 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component TD8 756 TD6 741 TD4 731 TD7 713 TD2 656 TD3 571 TD5 557 TD1 520 NT5 924 NT6 895 NT7 767 NT4 627 501 KT2 781 KT1 777 KT4 752 KT3 750 KT5 735 NT1 898 NT2 855 NT3 832 QT2 890 QT4 888 QT3 843 HACN5 874 HACN6 847 HACN4 823 QT7 862 QT5 834 QT1 759 NTH3 872 NTH4 845 NTH5 817 HACN2 883 HACN1 873 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings % of Cumulati % of Cumulati Variance ve % Total Variance ve % Total % of Cumulative Variance % 5.182 15.240 15.240 5.182 15.240 15.240 3.642 10.712 10.712 4.492 13.211 28.452 4.492 13.211 28.452 2.943 8.655 19.367 3.075 9.045 37.496 3.075 9.045 37.496 2.931 8.621 27.988 2.697 7.932 45.428 2.697 7.932 45.428 2.710 7.970 35.958 2.230 6.558 51.986 2.230 6.558 51.986 2.545 7.487 43.445 1.794 5.276 57.263 1.794 5.276 57.263 2.425 7.133 50.578 1.471 4.326 61.589 1.471 4.326 61.589 2.369 6.967 57.545 1.365 4.014 65.603 1.365 4.014 65.603 2.295 6.751 64.296 1.212 3.564 69.167 1.212 3.564 69.167 1.656 4.871 69.167 10 936 2.754 71.921 11 896 2.634 74.555 12 709 2.086 76.641 13 632 1.858 78.499 14 620 1.823 80.322 15 572 1.683 82.005 16 558 1.640 83.645 17 511 1.502 85.147 18 496 1.459 86.606 19 484 1.423 88.028 20 458 1.347 89.375 21 410 1.207 90.583 22 393 1.155 91.738 23 363 1.068 92.806 24 350 1.029 93.835 25 325 956 94.790 26 294 865 95.655 27 272 801 96.456 28 260 765 97.221 29 235 693 97.913 30 205 602 98.515 31 185 543 99.058 32 144 423 99.480 33 110 322 99.803 34 067 197 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH LẠI ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA CỦA CÁC NHÂN TỐ SAU EFA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted NTGT1 7.20 4.446 841 799 NTGT2 7.05 4.552 832 808 NTGT3 7.10 4.239 703 930 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted NT1 11.99 7.007 644 887 NT2 11.81 7.116 835 818 NT3 11.79 6.580 789 827 NT4 11.80 6.911 721 854 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 818 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted KT1 17.28 3.334 633 776 KT2 17.33 3.363 638 774 KT3 17.14 3.354 589 790 KT4 17.22 3.460 608 783 KT5 17.13 3.552 582 791 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted a HACN1 3.20 1.124 595 HACN2 3.62 1.161 595 a Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 859 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted HAXH1 8.17 2.522 703 831 HAXH2 8.33 2.147 778 761 HAXH3 8.29 2.430 725 810 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 821 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted UH1 8.16 2.164 580 856 UH2 7.83 2.248 710 727 UH3 7.79 1.960 753 672 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 914 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted if Item Deleted QT1 8.27 2.421 860 847 QT2 8.22 2.572 823 879 QT3 8.18 2.753 799 898 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH CFA Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R NT3 < - NiemtinGT 1.000 NT2 < - NiemtinGT 1.096 069 15.858 NT1 < - NiemtinGT 1.091 069 15.725 NTHD4 < - NT 1.000 NTHD3 < - NT 1.323 085 15.635 NTHD2 < - NT_ 1.126 072 15.605 NTHD1 < - NT 944 088 10.770 KT5 < - Kienthuc 1.000 KT4 < - Kienthuc 1.057 111 9.520 KT3 < - Kienthuc 1.115 120 9.305 KT2 < - Kienthuc 1.149 116 9.927 KT1 < - Kienthuc 1.167 118 9.886 HAXH3 < - Hinhanhxahoi 1.000 HAXH2 < - Hinhanhxahoi 1.161 076 15.272 HAXH1 < - Hinhanhxahoi 929 067 13.950 UH3 < - Unghomt 1.000 UH2 < - Unghomt 839 056 15.034 UH1 < - Unghomt 742 065 11.391 QT3 < - Quantammt 1.000 QT2 < - Quantammt 1.108 058 19.049 QT1 < - Quantammt 1.204 060 20.196 NTH5 < - Nhanthuc 1.000 NTH4 < - Nhanthuc 1.047 089 11.832 NTH3 < - Nhanthuc 1.098 093 11.777 TD2 < - THAI DO 1.000 TD4 < - THAI DO 1.360 179 7.586 TD6 < - THAI DO 1.229 154 7.986 TD7 < - THAI DO 1.114 144 7.742 TD8 < - THAI DO 2.308 264 8.732 YD1 < - YDINH 1.000 YD4 < - YDINH 997 129 7.751 YD5 < - YDINH 1.639 172 9.540 YD6 < - YDINH 1.770 186 9.537 P Label *** par_1 *** par_2 *** par_3 *** par_4 *** par_5 *** *** *** *** par_6 par_7 par_8 par_9 *** par_10 *** par_11 *** par_12 *** par_13 *** par_14 *** par_15 *** par_16 *** par_17 *** *** *** *** par_18 par_19 par_20 par_21 *** par_22 *** par_23 *** par_24 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate NT3 < - NiemtinGT 727 NT2 < - NiemtinGT 943 NT1 < - NiemtinGT 922 NTHD4 < - NT_ 716 NTHD3 < - NT 937 NTHD2 < - NT 934 NTHD1 < - NT_ 643 KT5 < - Kienthuc 663 KT4 < - Kienthuc 682 KT3 < - Kienthuc 662 KT2 < - Kienthuc 722 KT1 < - Kienthuc 718 HAXH3 < - Hinhanhxahoi 814 HAXH2 < - Hinhanhxahoi 874 HAXH1 < - Hinhanhxahoi 773 UH3 < - Unghomt 896 UH2 < - Unghomt 835 UH1 < - Unghomt 636 QT3 < - Quantammt 840 QT2 < - Quantammt 881 QT1 < - Quantammt 929 NTH5 < - Nhanthuc 747 NTH4 < - Nhanthuc 803 NTH3 < - Nhanthuc 789 TD2 < - THAI DO 519 TD4 < - THAI DO 624 TD6 < - THAI DO 684 TD7 < - THAI DO 646 TD8 < - THAI DO 874 YD1 < - YDINH 535 YD4 < - YDINH 593 YD5 < - YDINH 893 YD6 < - YDINH 890 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 102 561 33 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 037 000 157 GFI 916 1.000 401 AGFI 937 PGFI 709 364 378 Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 859 1.000 000 RFI rho1 838 IFI Delta2 937 1.000 000 TLI rho2 926 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 2.657 000 18.905 F0 1.095 000 17.109 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 049 180 CMIN 781.065 000 5558.032 DF 459 528 P 000 CMIN/DF 1.702 000 10.527 Baseline Comparisons Model 000 LO 90 043 176 LO 90 846 000 16.306 HI 90 055 184 000 CFI 936 1.000 000 HI 90 1.372 000 17.934 PCLOSE 620 000 PHỤ LỤC 7: BẢNG TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH λ Niemtin GT Niemtin GT Niemtin GT 0.727 0.943 0.922 - λ² λ² 0.90 Tổng p/sai trích 2.267862 0.76 1.32357 0.89 2.67643 3.447 11.88181 2.620255 0.82 2.379745 0.48 2.461 6.056521 0.975999 0.86 2.024001 0.67 2.367 5.602689 1.095463 0.84 1.904537 0.63 0.91 2.344802 0.78 ∑λ (∑λ) ² ∑(1- λ ²) 2.592 6.718464 0.732138 Độ tin cậy tổng hợp ∑λ² 0.471471 0.528529 0.110751 0.889249 0.149916 0.850084 3.23 10.4329 Niemtin 0.716 Niemtin 0.937 Niemtin 0.934 Niemtin 0.643 Kienthuc 0.663 0.560431 0.439569 Kienthuc 0.682 0.534876 0.465124 Kienthuc 0.662 0.561756 0.438244 Kienthuc 0.722 0.478716 0.521284 Kienthuc 0.718 0.484476 0.515524 Hinhanh xahoi 0.814 Hinhanh xahoi 0.874 Hinhanh xahoi 0.773 Unghomt 0.896 0.197184 0.802816 Unghomt 0.835 0.302775 0.697225 Unghomt 0.636 0.595504 0.404496 Quantam mt 0.84 Quantam mt 0.881 0.67 0.487344 0.512656 0.122031 0.877969 0.127644 0.872356 0.586551 0.413449 0.337404 0.662596 0.236124 0.763876 0.402471 0.597529 2.65 7.0225 0.2944 0.7056 0.223839 0.776161 0.655198 Quantam mt Nhan thuc Nhan thuc Nhan thuc 0.929 0.747 0.803 0.789 THAI DO 0.719 THAI DO 0.724 THAI DO 0.684 THAI DO 0.746 THAI DO 0.874 0.136959 0.863041 2.339 5.470921 1.174661 0.82 1.825339 0.61 3.747 14.04001 2.170615 0.87 2.829385 0.57 0.441991 0.558009 0.355191 0.644809 0.377479 0.622521 0.483039 0.516961 0.475824 0.524176 0.532144 0.467856 0.443484 0.556516 0.236124 0.763876 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CẤU TRÚC SEM Estimate Ungho Quantam Ungho Quantam Ungho Quantam Thai Thai Thai Thai Ydinh HAXH3 HAXH2 HAXH1 TD2 TD4 TD6 TD7 TD8 YD6 YD5 YD4 YD1 NTH5 NTH4 NTH3 NT1 NT2 NT3 NTHD1 NTHD2 NTHD3 NTHD4 KT1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - Niemtin GT Niemtin GT Niemtin_ Niemtin_ Kienthuc Kienthuc QTHAXH Nhanthuc Ungho mt Quantam mt Thai QTHAXH QTHAXH QTHAXH Thai Thai Thai Thai Thai Ydinh Ydinh Ydinh Ydinh Nhanthuc Nhanthuc Nhanthuc Niemtin GT Niemtin GT Niemtin GT Niemtin_ Niemtin_ Niemtin_ Niemtin_ Kienthuc 055 073 063 077 272 224 105 066 462 -.367 2.309 1.000 1.034 848 1.000 2.429 2.380 2.224 4.830 1.000 1.049 808 907 1.000 1.053 1.086 1.000 952 892 1.000 1.224 1.403 1.048 1.000 S.E C.R P Label 034 036 040 045 114 104 046 031 732 735 1.104 1.596 2.019 1.578 1.721 2.391 2.163 2.268 2.169 631 -.499 2.092 110 043 115 085 017 031 023 030 528 618 036 par_28 par_29 par_30 par_31 par_32 par_33 par_12 par_13 par_34 par_35 par_14 073 14.076 066 12.767 *** par_1 *** par_2 1.163 1.108 1.040 2.174 2.089 2.148 2.140 2.222 037 032 032 026 par_3 par_4 par_5 par_6 269 227 254 3.906 3.557 3.576 *** par_7 *** par_8 *** par_9 092 11.488 096 11.370 *** par_10 *** par_11 042 22.808 057 15.708 *** par_15 *** par_16 094 13.000 109 12.914 100 10.505 *** par_17 *** par_18 *** par_19 Estimate KT2 KT3 KT4 KT5 UH3 UH2 UH1 QT1 QT2 QT3 < < < < < < < < < < - Kienthuc Kienthuc Kienthuc Kienthuc Ungho Ungho Ungho Quantam Quantam Quantam 968 953 900 852 1.000 882 212 1.000 1.137 1.189 S.E C.R P Label 093 10.363 098 9.753 090 9.968 087 9.734 *** *** *** *** par_20 par_21 par_22 par_23 474 406 1.860 523 063 par_24 601 par_25 612 615 1.859 1.935 063 par_26 053 par_27 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Thai < - QTHAXH 909 Thai < - Nhanthuc 416 Ydinh < - Thai 1.000 HAXH3 < - QTHAXH 831 HAXH2 < - QTHAXH 791 HAXH1 < - QTHAXH 722 TD2 < - Thai 155 TD4 < - Thai 313 TD6 < - Thai 372 TD7 < - Thai 366 TD8 < - Thai 514 YD6 < - Ydinh 307 YD5 < - Ydinh 343 YD4 < - Ydinh 314 YD1 < - Ydinh 297 NTH5 < - Nhanthuc 739 NTH4 < - Nhanthuc 799 NTH3 < - Nhanthuc 774 PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH BOOTSTRAP Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias Thai < - QTHAXH 269 009 245 125 012 Thai < - Nhanthuc 364 012 179 110 016 Ydinh < - Thai 3.749 119 2.805 701 168 HAXH3 < - QTHAXH 000 000 1.000 000 000 HAXH2 < - QTHAXH 139 004 1.005 -.024 006 HAXH1 < - QTHAXH 121 004 831 -.018 005 TD2 < - Thai 000 000 1.000 000 000 TD4 < - Thai 1.968 062 2.401 126 088 TD6 < - Thai 2.077 066 2.310 091 093 TD7 < - Thai 1.992 063 2.176 077 089 TD8 < - Thai 4.513 143 4.737 249 202 YD6 < - Ydinh 000 000 1.000 000 000 YD5 < - Ydinh 191 006 1.060 030 009 YD4 < - Ydinh 334 011 981 116 015 YD1 < - Ydinh 332 010 968 057 015 NTH5 < - Nhanthuc 000 000 1.000 000 000 NTH4 < - Nhanthuc 151 005 1.055 001 007 NTH3 < - Nhanthuc 170 005 1.079 -.009 008 TÍNH TỐN CR SE SE-SE Mean Bias SE-Bias CR 0.269 0.009 0.245 0.125 0.012 0.096 0.364 0.012 0.179 0.11 0.016 0.145455 3.749 0.119 2.805 0.701 0.168 0.239658 ... định mua xanh người tiêu dùng - Đề xuất giải pháp Marketing cho doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung tìm yếu tố tâm lý tác động đến “ý định mua xanh người tiêu dùng Nghiên. .. sản phẩm đáp ứng (sản phẩm xanh sản phẩm xanh) 4) Tránh, không tin vào tiêu dùng xanh hay tiếp thị xanh 1.4 Ý ĐỊNH MUA XANH (GREEN PURCHASE INTENTION - GPI) Ý định mua xanh định nghĩa khả sẵn sàng... tiêu dùng xanh a Người tiêu dùng Người tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình nhóm người, người mua sắm sản phẩm/dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng, họ mua trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn