Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế

120 15 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Thị Ngọc Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 12 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 12 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm 13 1.1.3 Mục đích kế toán trách nhiệm Doanh nghiệp 17 1.2 CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.2.1 Sự phân cấp quản lý 18 1.2.2 Mối quan hệ phân cấp quản lý với kế toán trách nhiệm 20 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Các trung tâm trách nhiệm 21 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 27 1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 41 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế 44 2.1.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế 47 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 50 2.2.1 Sự phân cấp quản lý Công ty 50 2.2.2 Tổ chức báo cáo đánh giá kết theo yêu cầu phân cấp quản lý Công ty 53 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 69 2.3.1 Những mặt đạt 69 2.3.2 Những hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 73 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 73 3.1.1 Mơ hình trung tâm trách nhiệm Công ty 73 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm 76 3.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 78 3.2.1 Trung tâm chi phí 78 3.2.2 Trung tâm doanh thu 83 3.2.3 Trung tâm lợi nhuận 86 3.2.4 Trung tâm đầu tư 90 3.3 TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ91 3.3.1 Tổ chức cơng tác lập dự tốn theo trung tâm trách nhiệm 91 3.3.2 Phân loại chi phí theo phân cấp quản lý 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần DN Doanh nghiệp KTQT Kế toán quản trị KTTN Kế toán trách nhiệm PCQL Phân cấp quản lý ROI Return on investment RI Residual income TNDN Thu nhập Doanh nghiệp TTH Thừa Thiên - Huế TTTN Trung tâm trách nhiệm TSCĐ Tài sản cố định XDGT Xây dựng Giao thông DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí 36 1.2 Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu 37 1.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 38 1.4 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 39 2.1 2.2 Bảng kê vật tư xuất dùng - cơng trình đường Nội thị số Hương Văn Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, quý III/2013 57 58 2.3 Bảng tổng hợp chi phí, quý III/2013 59 2.4 Bảng tổng hợp doanh thu – giá vốn, quý III/2013 61 2.5 Báo cáo kết kinh doanh, quý III/2013 62 2.6 Bảng kê hàng hóa bán ra, quý III/2013 63 2.7 Báo cáo kết kinh doanh, quý III/2013 63 2.8 Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 66 2.9 Báo cáo phận kết kinh doanh năm 2013 67 2.10 Báo cáo tình hình tài năm 2013 68 Báo cáo chi phí Xí nghiệp Xây dựng giao 3.1 thơng số – cơng trình đường Nội Thị số 80 Hương Văn 3.2 Báo cáo chi phí phòng Kế tốn Tài vụ, quý III/2013 83 3.3 Báo cáo doanh thu thi công xây lắp quý III/2013 85 3.4 Báo cáo doanh thu Công ty quý III/2013 86 3.5 Báo cáo lợi nhuận Xí nghiệp khai thác đá, quý III/2013 87 3.6 Báo cáo lợi nhuận Công ty, quý III/2013 89 3.7 Báo cáo hiệu đầu tư Công ty năm 2013 90 3.8 Bảng phân loại chi phí theo khả kiểm sốt 96 3.9 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử 97 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tên hình Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm trách nhiệm Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm chi phí định mức Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm chi phí linh hoạt Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm doanh thu Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm lợi nhuận Mối quan hệ đầu vào đầu trung tâm đầu tư Trang 22 23 24 25 26 26 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Sơ đồ quan hệ cấu tổ chức quản lý hệ thống kế toán trách nhiệm Trang 27 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 45 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 48 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế 75 96 Bảng 3.8 Bảng phân loại chi phí theo khả kiểm sốt Đơn vị Chi phí kiểm sốt Chi phí phát sinh phòng, ban gồm: -Các chi phí văn phòng phẩm Các phòng ban -Cơng tác phí chức -Chi phí dịch vụ điện, nước, điện thoại… -Các chi phí tiền khác Các chí phí liên quan trực tiếp đến thi cơng cơng trình: -Chi phí ngun vật liệu trực Các xí nghiệp tiếp thi cơng xây lắp -Chi phí nhân cơng trực tiếp -Chi phí máy thi cơng -Chi phí sản xuất chung Các chí phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh: -Chi phí nguyên vật liệu trực Các xí nghiệp tiếp sản xuất kinh -Chi phí nhân cơng trực tiếp doanh vật liệu -Chi phí máy thi cơng xây dựng -Chi phí sản xuất chung -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý phận quản lý đơn vị Các chí phí liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh: -Chi phí hàng mua vào Cửa hàng xăng -Chi phí bán hàng dầu -Chi phí quản lý phận quản lý đơn vị Ban Giám đốc Công ty -Chi phí sản xuất -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí khơng kiểm sốt -Chi phí tiền lương -Các khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCĐ -Các khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCĐ -Chi phí quản lý Cơng ty phân bổ -Các khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCĐ -Chi phí quản lý Cơng ty phân bổ -Các khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCĐ -Chi phí quản lý Cơng ty phân bổ -Các khoản trích theo lương theo quy định Nhà nước -Chi phí khấu hao TSCĐ 97 b Phân loại chi phí theo cách ứng xử Để đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch, kiểm soát chủ động điều tiết chi phí cho phù hợp, kiểm tra biến động chi phí mức độ hoạt động thay đổi để từ có biện pháp quản lý chi phí nhà quản trị cần phân loại chi phí theo ứng xử chi phí Tác dụng cách phân loại để thiết kế, xây dựng mơ hình chi phí mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận định hướng nhà quản trị định dài hạn mua sắm máy móc thiết bị, tài sản cố định… Bên cạnh đó, thơng tin cung cấp theo cách phân loại chi phí dùng để lập dự toán, kế hoạch báo cáo sản xuất, báo cáo đánh giá kết quản lý Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tương đối phức tạp, nhiên phân loại chi phí theo tiêu thức cách tương đối sau: Bảng 3.9 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử Khoản mục chi phí Biến Định phí phí Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp X Chi phí nhân cơng trực tiếp X Diễn giải Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành nên giá trị sản phẩm, chiếm tỷ trọng 60% tổng giá thành biến đổi tỷ lệ với giá trị sản xuất sản phẩm Chi phí nguyên vật liêu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… Nhân công tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất bao gồm khoản lương chính, lương phụ, khoản phụ cấp Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí nhân cơng X Chi phí vật liệu X Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khấu hao máy thi cơng Tiền lương cơng nhân điều khiển, công nhân phục vụ máy Nhiên liệu xăng dầu phục vụ cho hoạt động máy thi cơng X X Khấu hao máy móc thiết bị 98 Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí huy động giải thể thiết bị, người Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khác Chi phí bán hàng Chi phí bảo hành cơng trình Chi phí vận chuyển Chi phí nhân viên X Chi phí thuê máy thi cơng X X X X Chi phí lương phận lao động gián tiếp Chi phí văn phòng phẩm phục vụ văn phòng Xí nghiệp Chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng cơng trình giàn giáo, cuốc, xẻng… X X Chi phí điện, nước… X Chi phí liên quan đến việc chuyển quân, tập kết máy móc thiết bị chuẩn bị thi công sau cơng trình hồn thành X X X X X X X X Chi phí phát sinh có bảo hành cơng trình Chi phí th xe vận chuyến bán vật liệu xây dựng Tiền lương nhân viên bán hàng 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với thực trạng kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế, luận văn đề xuất giải pháp tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty, xây dựng hệ thống tiêu báo cáo đánh giá kết trung tâm trách nhiệm, tổ chức hệ thống thông tin phục vụ đánh giá trách nhiệm Từ giúp cho nhà quản trị đưa định, biện pháp kinh doanh thích hợp Qua nội dung trên, ta thấy báo cáo đánh giá trách nhiệm có vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin thực chức quản trị trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đặc biệt chức kiểm soát, đánh giá trách nhiệm thành hoạt động phận 100 KẾT LUẬN Xu hướng toàn cầu hóa với phát triển khơng ngừng kinh tế, Doanh nghiệp phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt Do Doanh nghiệp cần phải nâng cao lực, hiệu quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí để tồn phát triển Kế toán trách nhiệm giúp cho doanh nghiệp có hệ thống cung cấp thơng tin tin cậy để kiểm soát chặt chẽ đánh giá hiệu phận, đơn vị trực thuộc Hệ thống vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, xác định đặc điểm nội dung kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Đây tiền đề để đánh giá thực trạng đưa giải pháp thiết thực nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn trách nhiệm Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế Qua đánh giá công tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty với lý luận bản, luận văn xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty như: tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty, xây dựng hệ thống tiêu báo cáo đánh giá kết trung tâm trách nhiệm, tổ chức hệ thống thông tin phục vụ đánh giá trách nhiệm Từ cung cấp thơng tin trách nhiệm xác, thiết thực cho nhà quản trị để đưa định đắn Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm cần thiết tính quan trọng nó, để phát huy hiệu phụ thuộc vào thái độ nhà quản lý Với vấn đề nêu trên, luận văn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu đặt Tuy nhiên trình nghiên cứu nhiều điều kiện hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu xót, kính mong q thầy cơ, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm đóng góp ý kiến cho luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Trần Văn Tùng (2011), Kế toán quản trị, NXB Lao Động [2] TS Phan Đức Dũng (2009), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê [3] PGS.TS Phạm Văn Đăng (2011), Một số vấn đề Kế toán trách nhiệm Doanh nghiệp niêm yết [4] Nguyễn Tấn Đạt (2012), Hồn thiện cơng tác kế tốn trách nhiệm tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 5(Cienco 5), Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [5] Nguyễn Văn Đơng (2012), Kế tốn trách nhiệm Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Kim Đính (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm công ty cổ phần Vinaconex 25, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [7] TS Huỳnh Lợi (2009), Kế tốn quản trị, NXB Giao Thơng Vận Tải [8] PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun (2013), Bài giảng Kế toán trách nhiệm [9] Nguyễn Trung Nghĩa (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [10] Th.S Nguyễn Thị Minh Phương (2010), “Kế toán trách nhiệm doanh nghiệp xây dựng”, Tạp chí Kế Tốn, (số 84), trang 28 [11] PGS.TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài Chính [12] PGS.TS Ngơ Hà Tấn, TS Đường Nguyễn Hưng (2013), “Quan hệ phân cấp quản lý kế tốn trách nhiệm”, Tạp chí Kế Toán Kiểm Toán, (số 118), trang 10 [13] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo Dục [14] Đinh Thị Bích Thuận (2012), Tổ chức kế toán trách nhiệm VNPT Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng Tiếng Anh [15] Robert N.Anthony & Vijay Govindarajan, Management Control Systems, Tenth edition 2000, MC Graw- Hill Publishing [16] Judy Oliver, Gilliam Vesty, Eldenbury Brooks, Aldies Brooks (2008), Contemporary Management Accoungting, John Wiley & Sons Australia, Limited Websites [17] http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx.?newsID=373 PHỤ LỤC PHỤ LỤC CÔNG TY CP XDGT TTH Xí nghiệp XDGT số DỰ TỐN CHI PHÍ THI CƠNG GĨI THẦU SỐ – TỒN BỘ PHẦN XÂY LẮP CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI THỊ SỐ PHƯỜNG HƯƠNG VĂN ĐVT: đồng TT Hạng mục công việc (1) (2) Hạng mục: đường Đào đất không phù hợp cấp Vận chuyển đất không phù hợp đổ 1km Đào khuôn đường đất cấp TC 20% KL I Đơn vị (3) Khối lượng (4) Đơn giá Thành tiền (5) (6) 864.193.884 m3 1.867,730 14.072 26.282.697 m3 1.867,730 22.812 42.606.657 m3 39,432 322.464 12.715.400 … II Hạng mục: mặt đường Làm móng CPDD lớp Dmax=37,5 Làm móng CPDD lớp Dmax=37,5 Bù móng CPDD lớp Dmax=37,5 … III Hạng mục: vỉa hè Rãnh vỉa Bê tông rãnh vỉa M250 đúc sẵn 1.457.405.893 m3 479,530 509.052 244.105.706 m3 392,670 509.924 200.231.857 m3 92,020 509.924 46.923.206 379.891.665 m3 25,290 2.842.772 71.893.704 2 Lắp đặt rảnh vỉa vào vị trí Bó vỉa lề đường Bê tơng bó vỉa M250 đúc sẵn Lắp đặt bó vỉa vào vị trí m 842,910 34.694 29.243.920 m3 51,770 3.312.683 171.497.599 m 761,010 47.664 36.272.781 … IV Hạng mục: an tồn giao thơng Sơn kẻ đường = sơn dẻo nhiệt chiều dày lớp sơn 2mm Sơn kẻ đường = sơn dẻo nhiệt chiều dày lớp sơn 6mm 21.634.797 m2 9,730 304.045 2.958.358 m2 3,750 820.524 3.076.965 … V Hạng mục: cống vuông V=1, C8, C26 Cốt thép ống cống ĐK
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn