Kế toán quản trị chi phí tại công ty xăng dầu quảng bình

113 23 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ ANH TUẤN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ ANH TUẤN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Anh Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ, dụg cụ CPBH : Chi phí bán hàng CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp CPV : Chi phí – khối lương – lợi nhuận GVHB : Giá vốn hàng bán HĐ GTGT : Hóa đơn giá trị gia tăng HĐQT : Hội đồng quản trị KTQT : Kế toán quản trị KTTC : Kế tốn tài QLDN : Quản lý doanh nghiệp QTL : Quỹ tiền lương QĐ : Quyết định SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định TK : Tài khoản TCKT : Tài kế tốn UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KTQT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí 1.1.2 Bản chất vai trò kế tốn quản trị chi phí 12 1.2 KHÁI NIỆM CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .17 1.2.1 Khái niệm chi phí 17 1.2.2 Phân loại chi phí kinh doanh 17 1.3 NỘI DUNG KTQT TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Lập dự tốn chi phí kinh doanh 20 1.3.2 Tổ chức kế tốn lập báo cáo chi phí kinh doanh 23 1.3.3 Phân tích kiểm sốt chi phí kinh doanh 23 1.3.4 Phân tích thơng tin chi phí phục vụ cho việc định nhà quản trị 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 31 2.1 KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 31 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ cơng ty xăng dầu Quảng Bình: .31 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty 35 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty: 38 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 44 2.2.1 Phân loại chi phí kinh doanh cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 44 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn cơng ty 47 2.2.3 Kế tốn tập hợp giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí QLDN cơng ty Xăng dầu Quảng Bình .61 2.2.4 Phân tích biến động cơng tác kiểm sốt chi phí cơng ty 77 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH .81 2.3.1 Ưu điểm 81 2.3.2 Những mặt hạn chế 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH .86 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 86 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình .86 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất 86 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH .87 3.2.1 Tổ chức hoàn thiện máy kế toán quản trị 87 3.2.2 Phân loại chi phí kinh doanh theo cách ứng xử chi phí 88 3.2.3 Cơng tác lập kế hoạch 89 3.2.4 Xây dựng hệ thống tài khoản 90 3.2.5 Lập báo cáo chi phí sau lần có thay đổi giá bán .92 3.2.6 Phân tích kiểm sốt chi phí 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Kết hoạt động công ty 33 2.2 Bảng cấu phận kế tốn cơng ty 41 2.3 Bảng kế hoạch xây dựng tiêu tài năm 2012 48 2.4 Bảng kế hoạch tiêu tài Tập đồn giao 49 năm 2012 2.5 Bảng dự tốn sản lượng Cơng ty xăng dầu Quảng 51 Bình xây dựng 2.6 Bảng dự tốn sản lượng Tập đồn Xăng dầu xây dựng 53 cho cơng ty 2.7 Bảng dự tốn chi phí kinh doanh xăng dầu năm 2012 55 2.8 Bảng kế hoạch chi phí kinh doanh xăng dầu năm 2012 57 tập đồn giao 2.9 Bảng dự tốn tiền lương thù lao cho cán quản lý 59 năm 2012 2.10 Bảng kế hoạch tiền lương hoạt động SXKD năm 2012 60 2.11 Trích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty 63 năm 2012 2.12 Bảng báo cáo Quỹ tiền lương thực cơng ty Xăng 68 dầu Quảng Bình năm 2012 2.13 Bảng báo cáo chi phí bán hàng Quản lý doanh nghiệp 73 công ty 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 89 3.2 Danh sách hàng hóa, dịch vụ 90 3.3 Danh sách trung tâm trách nhiệm chi phí 90 3.4 Hệ thống tài khoản kế toán kết hợp kế tốn tài 91 kế tốn quản trị áp dụng Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 3.5 Báo cáo thực Giá vốn hàng bán tháng 93 3.6 Báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tháng 94 3.7 Bảng Quyết toán quỹ tiền lương phận hoạt động 95 sản xuất kinh doanh kỳ 3.8 Bảng Quyết toán quỹ tiền lương chức danh quản lý thực công ty Xăng dầu Quảng Bình năm 2012 97 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Các chức quản trị doanh nghiệp 14 1.2 Sơ đồ dự tốn chi phí doanh nghiệp thương mại 22 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 35 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 38 2.3a Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty 41 2.3b Hình thức ln chuyển chứng từ công ty 42 3.1 Sơ đồ Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Xăng dầu 88 Quảng Bình 88 89 Bảng 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí STT CHI PHÍ Biến Định Chi phí phí phí hỗn hợp Chi phí tiền lương X Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ X Chi phí cơng cụ, dụng cụ, bao bì Chi phí KH TSCĐ Chi phí sửa chữa TSCĐ X Chi phí nguyên vật liệu X Chi phí bảo quản Chi phí vận chuyển Chi phí bảo hiểm 10 Chi phí hoa hồng, mơi giới, hỗ trợ 11 Chi phí đào tạo, tuyển dụng 12 Chi phí dịch vụ mua ngồi X 13 Chi phí văn phòng cơng tác X 14 Chi phí dự phòng X 15 Chi phí theo chế độ cho người LĐ 16 Chi phí Quảng cáo, tiếp thị, 17 Thuế, phí, lệ phí X X X X X X X X X X 3.2.3 Công tác lập kế hoạch - Lập kế hoạch chi tiết cho tháng, quý chi tiết cho loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh không dừng lại cách chung chung công ty - Giao kế hoạch cho cửa hàng, đại lý, phòng ban nên tổ chức chi phí thành hai loại biến phí định phí từ giao khốn khoản biến phí theo sản lượng tiêu thụ khoản định phí đưa mức cụ thể nhằm tránh thất thoát, lãng phí 90 - Vấn đề tiền lương vấn đề quản lý chi phí cơng ty, cấn phải bố trí xếp lao động cách hợp lý, nâng cao suất lao động tiền lương cho cán 3.2.4 Xây dựng hệ thống tài khoản Trong cơng tác kế tốn, tài khoản kế tốn phản ánh q trình phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty Việc tổ chức tài khoản để phản ánh chi phí cách chi tiết đồng thời giúp kiểm sốt chi phí cách chặt chẽ Trên sở hệ thống tài khoản kế toán sử dụng, luận văn đề xuất hệ thống tài khoản kế toán kết hợp kế toán tài kế tốn quản trị Mở tài khoản cấp cấp thêm ký tự với đối tượng đối tượng kinh doanh dịch vụ cung cấp Mở tài khoản cấp với ký tự trung tâm phát sinh chi phí Bảng 3.2 Danh sách hàng hóa, dịch vụ Mã số Sản phẩm dịch vụ Xăng dầu loại Vật tư loại Gas mặt hàng liên quan Kinh doanh thương mại Bảng 3.3 Danh sách trung tâm trách nhiệm chi phí Mã số Trung tâm trách nhiệm chi phí Hệ thống cửa hàng xăng dầu loại Hệ thống cửa hàng Gas Trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp Kho cảng Sơng Gianh Văn phòng Cơng ty 91 Theo đề xuất trên, luận văn xin đưa đề xuất hệ thống tài khoản kế tốn tài kết hợp với kế toán quản trị sau: Bảng 3.4 Hệ thống tài khoản kế toán kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị áp dụng Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Cấp Cấp Cấp Cấp (1) (2) (3) (4) 511 (5) Doanh thu bán hàng cung cấp 5111 dịch vụ 51111 511111 … Doanh thu hàng hóa Doanh thu Xăng dầu loại Doanh thu Xăng dầu loại hệ thống cửa hàng xăng dầu 632 Giá vốn hàng bán 6321 Giá vốn hàng hóa 6323 63232 Giá bán hàng hóa Gas Giá vốn hàng hóa Gas hệ thống cửa hàng Gas 641 Chi phí bán hang 6411 641111 6414 641414 Chi phí nhân viên Chi phí nhân viên cửa hàng Xăng dầu Chi phí Khấu hao TSCĐ Chi phí Khấu hao TSCĐ phục vụ kinh doanh Xăng dầu Tại Cảng Sơng Gianh 642 Chi phí QLDN 6421 642115 … Chi phí nhân viên Chi phí nhân viên Văn phòng … 92 3.2.5 Lập báo cáo chi phí sau lần có thay đổi giá bán Hằng tháng, kế tốn cơng ty nên vào chi phí thực tế tập hợp cơng ty xăng dầu phát sinh kỳ Trên sở đối chiếu với dự tốn chi phí tháng để so sánh chênh lệch chi phí tháng nhằm quản lý tốt biến động khoản giá vốn kỳ Sau lần thay đổi giá để đánh giá biến động tình hình giá vốn hàng bán làm sở để cuối kỳ kế tốn tập hợp nhanh số liệu phục vụ cho việc báo cáo lên tập đoàn Bên cạnh đó, thơng qua bảng số liệu so sánh nhanh với giá vốn, sản lượng tiêu thụ kỳ, tháng để đưa việc hoạch định mua sắm hàng hóa phục vụ cho việc kinh doanh cơng ty tránh lãng phí mua hàng hóa tháng nhu cầu xuống thấp thiếu hụt hàng hóa tháng có nhu cầu cao Bên cạnh số liệu tập họp giá vốn hàng bán không dừng lại việc tâp họp theo chủng loại vật tư hàng hóa mà thể trung tâm phát sinh chi phí cụ thể Từ giúp cho cơng ty kiểm sốt giá trị, chủng loại hàng hóa nằm cửa hàng, kho, bến bãi Dựa vào yếu tố sản lượng giá vốn để so sánh trị giá vốn hàng bán chủng loại vật tư hàng hóa kỳ tăng hay giảm đánh giá tỷ lệ tăng giảm Mẫu báo cáo lập vào thơi điểm cuối kỳ phục vụ cho việc phân tích biến động tăng giảm chi phí giá vốn hàng bán kỳ từ đưa kế hoạch mua sắm hàng hóa thích hợp 93 Bảng 3.5 Báo cáo thực Giá vốn hàng bán tháng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ\ DO – HẠNH PHÚC Đồng Hới, ngày tháng năm BÁO CÁO GIÁ VỐN HÀNG BÁN THÁNG 12 NĂM 2012 Trung tâm phát sinh chi phí Hệ thơng A Hệ thống cửa hàng xăng dầu 1.1 Xăng 1.2 Dầu Diezel Hệ thống cửa hàng kinh doanh mặt hàng Gas 2.1 Gas 12 kg 2.2 Gas 15 kg Cửa hàng vật tư tổng hợp 3.1 Cao su 3.2 Nhựa đường Tổng Sản lượng Chênh Kế Thực tế lệch hoạch (tấn,m3) (%) (tấn, m3) 3=(2-1)/1 4.000 4.529 13.22% 3.500 200 50 48 -4% ĐVT: tấn, m3 Đơn giá vốn Trị giá vốn Kế Thực Chênh Chênh Kế hoạch Thực tế hoạch tế lệch lệch (%) (1000Đ) (1000Đ) (%) 6=(5-4)/4 7=1*4 8=5*2 9=(8-7)/7 23.090 24.146 4.57% 92.360.000 102.837.814 11.3% 36.050 37.250 … … 3.3% 1.802.500 1.788.000 -0.8% 35 … … … … … … … 94 Bảng 3.6 Báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tháng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Đồng Hới, ngày tháng năm BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2012 ĐVT: 1.000Đ Trung tâm phát sinh chi phí A Chi phí bán hàng Kế Thực Chênh hoạch tế lệch 3=(21)/1 Chi phí QLDN Kế Thực Chênh hoạch tế lệch 6=(54)/4 Hệ thống cửa hàng xăng dầu 1.1 Tiền lương 1.2 Chi phí Khấu hao … Hệ thống cửa hàng kinh doanh Gas 2.1 Tiền lương 2.2 Chi phí Khấu hao … Cửa hàng vật tư tổng hợp 3.1 Kho cảng Sông Gianh 4.1 Tiền lương 4.2 Khấu hao TSCĐ 4.3 Chi phí bảo quản Trên báo cáo dùng để so sánh chi phí bán hàng QLDN kế hoạch thực tế thực chi phí Dựa vào báo cáo chi phí tháng trước kế tốn lập kế hoạch cho kỳ này, sở thực tế sản lượng hàng hóa, vật tư tiêu thụ, chi phí phát sinh trung tâm phát sinh chi phí kế tốn tập hợp Mẫu báo cáo kế tốn chi phí chủ yếu tập trung vào đối tượng trung tâm chi phí, trung tâm chi phí chia thành khoản mục chi phí cụ thể để vừa kết hợp so sánh khoản mục chi phí trung tâm đồng thời so sánh lạo, khoản mục chi phí phát sinh liên quan Cụ thể phân tích tập hợp khoản mục 95 Bảng 3.7 Bảng Quyết toán quỹ tiền lương phận hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH Số: / CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Đồng Hới, ngày tháng năm QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 Số TT CHỈ TIÊU Lao động kế hoạch (người) KẾ HOẠCH Chỉ tiêu SXKD Sản lượng Lợi Năng suất lao (m3;tấn); nhuận động(m3;tấn/lđ 1000đ/lđ) doanh thu (1000đ) (1000đ) TỔNG SỐ (I+II) 285 I KINH DOANH XĂNG DẦU 221 64.700 Bán lẻ 192 Các hoạt động lại 2.1 Bán bn trực tiếp 2.2 Bán tổng đại lý, đại lý 2.3 Bán tái xuất 2.4 =4/3 THỰC HIỆN QŨY TIỀN LƯƠNG (1000Đ) Lao động thực tế sử dụng (người) Chỉ tiêu SXKD Sản lượng Lợi (m3;tấn); nhuận doanh thu (1000đ) (1000đ) 10 QŨY Năng suất lao động(m3;tấn/lđ 1000đ/lđ TIỀN LƯƠNG (1000đ) 11=9/8 12 19.112.207 285 293 15.173.959 221 65.125 294 16.890.256 52.000 271 12.658.848 192 52.090 272 13.958.256 29 12.700 438 2.515.111 29 12.935 446 2.946.000 2.200 367 520.397 2.150 358 545.900 19 10.500 553 1.650.285 19 10.835 570 1.710.825 - - - Xuất hàng gửi Tập đoàn - - - 2.5 Vận tải đường ống - - - 2.6 Vận tải nội 4 1.093.028 273.257 301.800 1.293.998 323.500 344.429 20.982.050 TL bình quân GHI CHÚ (1000đ/lđ/th) 13=12/8/12th 14 96 II SXKD KHÁC VÀ 64 87.499.251 700.000 1.367.176 3.938.248 64 90.024.890 703.540 1.406.639 4.020.904 DỊCH VỤ Kinh doanh DMN 20 15.146.289 757.314 1.056.480 20 16.029.460 801.473 1.804.437 Kinh doanh GAS 23 28.390.371 1.234.364 1.517.448 23 30.450.067 1.323.916 1.206.090 Giữ hộ hàng P10 162.591 162.591 65.200 165.973 165.973 68.300 SXKD dịch vụ khác 20 43.800.000 2.190.000 1.229.120 20 44.203.350 2.210.168 987.203 4.1 Giữ hộ hàng xăng dầu - - 20 44.203.350 2.210.168 987.203 - - - DN khác 4.2 KD hàng hóa khác 4.3 Dịch vụ khác 20 TRƯỞNG PHỊNG TỔ CHỨC 43.800.000 2.190.000 1.229.120 - KẾ TỐN TRƯỞNG CHỦ TỊCH/GIÁM ĐỐC CÔNG T 97 Bảng 3.8 Bảng Quyết toán quỹ tiền lương chức danh quản lý thực cơng ty Xăng dầu Quảng Bình năm 2012 TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Số: / Đồng Hới, ngày tháng năm QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO THỰC HIỆN CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2013 Số TT I DIỄN GIẢI KẾ HOẠCH QTL VÀ Tiền lương/thù THÙ LAO lao bình quân KẾ (1000d/người HOẠCH Tháng) (1000Đ) 5=4/3/12th Số người bình quân (người) CHỨC DANH 974.000 411.000 THỤC HIỆN Số người bình quân (người) QTL VÀ THÙ LAO KẾ HOẠCH (1000Đ) % so với GHI KẾ CHÚ % so với KẾ HOẠCH Tiền lương/thù lao bình quân (1000d/người Tháng) HOẠCH 8=7/4% 9=7/6/12th 10=9/5% 974.000 100% 100% 24.200 411.000 100% 24.200 100% QUẢN LÝ Chủ tích kiêm GĐ/ chủ tịch Giám đốc Phó giám đốc 294.000 17.300 294.000 100% 17.300 100% Kế toán trưởng 269.000 15.800 269.000 100% 15.800 100% II KSV không 25.380 25.380 100% 100% chuyên trách TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC KẾ TỐN TRƯỞNG CHỦ TỊCH/GIÁM ĐỐC CƠNG TY 11 98 3.2.6 Phân tích kiểm sốt chi phí a Đối với Giá vốn hàng bán - Kiểm soát hao hụt chặt chẽ hơn, quy định gắn trách nhiệm mức độ hao hụt cho cá nhân cụ thể phát sai sót Khơng đánh đồng lẫn dẫn đến khó quy trách nhiệm cho đối tượng Bởi hao hụt nhiều dẫn đến giá vốn tăng lên, chi phí doanh nghiệp khó bù đắp - Sử dụng hệ thống cân đo điện tử cửa hàng kho cảng xăng dầu Lợi ích việc sử dụng hệ thống lớn, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ GVHB - Kiểm kê khoản hao hụt thừa thiếu xăng dầu: Mọi khoản chênh lệch phải lập biên rõ ràng hàng hóa thiếu nguyên nhân chủ quan phải quy trách nhiệm cho đối tượng cá nhân hay tập thể - Quy định xử lý kiểm thừa , thiếu kiểm kê: tối thiểu tháng/lần/năm đơn vị phải tổ chức hội đồng để xử lý - Khi xử lý kiểm kê: tiến hành bù trừ lượng xăng dầu thừa, thiếu lũy kế từ đợt kiểm kê trước chưa xử lý từ đợt kiểm kê trước chưa xử lý đến thời điểm kiểm kê để xác định lượng hàng thừa thiếu theo mặt hàng Xác định nguyên nhân thừa, thiếu biện pháp xử lý hàng thừa, thiếu theo nguyên tắc: Đối với hàng thiếu: Do nguyên nhân chủ quan xử lý cá nhân, tập thể theo quy định hành, khách quan hạch toán vào giá vốn hàng bán kỳ Đối với hàng thừa: Trường hợp thừa người bán, nhà cung cấp nhầm lẫn phải xuất trả lại hàng Số hàng thừa xử lý: + Giảm hao hụt xuất kỳ, đơn vị tiến hành nhập điều chỉnh lượng hao hụt tối đa lượng hao hụt xuất kỳ 99 + Lượng hàng thừa lại (sau xử lý hao hụt kỳ bù trừ hàng thiếu, thừa với mặt hàng loại) đơn vị hạch toán vào thu nhập khác đơn vị * Trong trình mua hàng hóa nhập kho: Gian lận xảy có thơng đồng nhân viên nhập kho bên bán tráo đổi xăng, dầu có giá trị cáo sản phẩm phẩm chất để hưởng lợi rút bớt xăng dầu để bán bên ngồi Để tránh tình trạng phải có biện pháp xử lý hàng hóa chưa kiểm định chất lượng cử người lấy mẫu xăng dầu niêm phong toàn xăng dầu trước có mặt tất bên để kiểm tra Nếu chất lượng đảm bảo thủ kho nhận hàng ngược lại không nhận hàng Nếu kiểm tra giúp doanh nghiệp quản lý chặt chất lượng số lượng tránh tình trạng trả lại hàng pha trộn hàng làm phẩm chất gây uy tín cho Cơng ty * Trong q trình xuất hàng hóa Cơng ty nên kiểm soát chặt chẽ, cửa hàng, đại lý tự vận chuyển hao tổn cửa hàng đại lý chịu công ty vận chuyển xảy mát thơng đồng bán bên ngồi trước đưa tới kho hàng Để ngăn ngừa tình trạng cơng ty nên có số biện pháp kỷ luật nặng để răn đe cán bộ, công nhân viên Nếu cần thiết cơng ty lập hội động kỷ luật Bên cạnh cơng ty nên xây dựng chứng từ độc lập cho Kho cảng Xăng dầu cán chuyên chở để kiểm tra chéo lẫn b Đối với chi phí bán hàng QLDN Đối với cơng ty chi phí bán hàng QPLDN quy định dựa vào định mức sản lượng nên cơng ty phải tiết kiệm chi phí để hồn thành mục tiên đặt ban đầu 100 * Đối với chi phí tiền lương: Chi phí tiền lương công ty xây dựng tương đối hợp lý, chi phí tiền lương chia thành hai khoản, khoản cố định cho ban lãnh đạo phần theo sản lượng tính cho nhân viên cơng ty Phần tính lương theo sản phẩm cơng ty trả thay đổi theo sản lượng thực tháng có tháng cao có tháng giảm Để giảm bớt khối lượng công việc cho phận kế tốn nên có quỹ lương thiết lập dạng tài khoản ngân hàng để tiện cho việc chi lương công ty * Chi phí vận chuyển - Cần trọng xử lý hao hụt vận chuyển, phải điều tra kỹ đơn vị vạn chuyển để giảm thiểu rủi ro, mát trình vận chuyển - Nên chọn cơng tychi phí vận chuyển thấp phải đảm bảo an toàn cháy nổ * Chi phí bảo quản hao hụt - Nên hình thành hệ thống đo đạc bể chứa cân điện tử để đảm tính xác đo đạc tránh tình trạng hao hụt - Giao nhiệm vụ cho thủ kho phát hao hụt định mức phải báo cho ban lãnh đạo cơng ty, khơng có biện pháp xử lý * Đối với dịch vụ chi phí mua ngồi: - Đối việc mua sắm thiết bị nên có phê duyệt cấp lãnh đạo, cần phải thường xuyên kiểm tra chủng loại vật tư, thiết bị mua sắm có mẫu mã đặt hay không - Quy đinh định mức sử dụng điện, điện thoại, internet cho phòng ban 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, luận văn đề cập đến cần thiết hồn thiện hệ thống KTQT chi phí u cầu hồn thiện KTQT chi phí cơng ty Xăng dầu Quảng Bình Qua đó, kết hợp với có sở lý luận thực trạng KTQT chi phí cơng ty, luận văn mạnh dạn đề xuất số giải pháp quản lý chi phí bao gồm: - Giải pháp hồn thiện hệ thống cấu KTQT chi phí - Giải pháp hồn thiện quy trình tập hợp số khoản mục chi phí cơng ty Những giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị cơng ty Xăng dầu Quảng Bình góp phần tăng cường việc quản lý chi phí kinh doanh cơng ty Với nỗ lực công ty Xăng dầu Quảng Bình hỗ trợ quan nhà nước, đội ngũ cơng ty hoạt động KTQT công ty đạt mục tiêu đề ra, giúp công ty hoạt động ngày hiệu quả, vững mạnh 102 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh, đưa định kịp thời, xác hiệu Để tồn nâng cao lực cạnh tranh, công ty cần thiết phải kiểm sốt tốt chi phí, từ có định kinh doanh đắn, điều có thơng qua hệ thống kế tốn quản trị chi phí, nhiên cơng tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty nhiều hạn chế Chính tác giả nghiên cứu hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận thực tiễn, tác giả giải nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, làm sở cho việc phân tích đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí cơng ty Thứ hai, phản ánh thực trạng kế tốn quản trị chi phí cơng ty, bao gồm: phân loại chi phí, lập dự tốn chi phí kinh doanh, tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh Từ đó, hạn chế cần hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Thứ ba, luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty, bao gồm: hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí, phân tích biến động chi phí thực tế dự toán nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí Ngồi ra, tác giả đưa mơ hình tổ chức kế tốn quản trị chi phí để vận dụng cách có hiệu hệ thống kế tốn quản trị chi phí Việc áp dụng KTQT vào doanh nghiệp Việt Nam tương đối mẻ, nội dung thực tương đối rộng Với tài liệu thời gian có hạn nên tác giả nghiên cứu đưa giải pháp áp dụng Cơng ty xăng dầu Quảng Bình Chính vậy, đề tài nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn học viên cá nhân quan tâm để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài – Vụ chế độ kế toán kiểm toán (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1, NXB Tài [2] Các báo cáo, tài liệu cơng ty Xăng dầu Quảng Bình [3] Ngơ Thế Chi, Đồn Xn Tiên, Vương Đình Huệ (2005), Kế tốn kiểm tốn phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính - Hà Nội [4] PGS TS Phạm Văn Dược – TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình chế vận hành kế tốn quản trị, NXB Tài [5] Nguyễn Phú Giang (2005), Kế tốn quản trị phân tích kinh doanh, Nhà xuất tài – Hà Nội [6] TS Ngơ Hà Tấn (2010), Giáo trình Hệ thống thơng tin kế toán Phần I, NXB Giáo dục Việt Nam [7] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB giáo dục [8] Luận án tiến sĩ kinh tế Phạm Thị Thủy, Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược Việt Nam [9] ThS Bùi Văn Trường (2008), Kế tốn quản trị chi phí , NXB Lao động – Xã Hội [10] Luận văn kinh tế Trần Ngọc Tuyết (2010), Hồn thiện kiểm sốt chi phí Công ty Xăng dầu Khu vực V [11] Tập tác giả Trường ĐH Kinh tế TP HCM (2001), Kế tốn chi phí, NXB Thống kê, TP HCM Website: [12] http://petrolimex.com.vn ... công ty 35 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty: 38 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 44 2.2.1 Phân loại chi phí kinh doanh cơng ty Xăng. .. dự tốn công ty 47 2.2.3 Kế tốn tập hợp giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí QLDN cơng ty Xăng dầu Quảng Bình .61 2.2.4 Phân tích biến động cơng tác kiểm sốt chi phí cơng ty 77... doanh Công ty 63 năm 2012 2.12 Bảng báo cáo Quỹ tiền lương thực cơng ty Xăng 68 dầu Quảng Bình năm 2012 2.13 Bảng báo cáo chi phí bán hàng Quản lý doanh nghiệp 73 công ty 3.1 Bảng phân loại chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty xăng dầu quảng bình , Kế toán quản trị chi phí tại công ty xăng dầu quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn