Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh bắc đà nẵng

110 23 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ KIM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ KIM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Thị Kim MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.1.1 Dự án đầu tƣ 1.1.2 Thẩm định tài cho vay dự án đầu tƣ NHTM 1.1.3 Những nội dung cần thẩm định thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM 10 1.2 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 24 1.2.1 Nội dung công tác thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM 24 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM 28 1.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng tới công tác thẩm định tài dự án đầu tƣ 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy 38 2.1.3 Kết hoạt động 39 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 43 2.2.1 Quy trình nội dung thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 43 2.2.2 Thực trạng triển khai cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng 53 2.2.3 Kết cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 64 2.3.1 Những mặt làm đƣợc 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 73 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NHTMCP CÔNG THƢƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 73 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thƣơng CN Bắc Đà Nẵng thời gian tới 73 3.1.2 Định hƣớng hoạt động thẩm định tài dự án đầu tƣ 73 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC NẴNG 74 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác thu thập xử lý thông tin 74 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức việc thẩm định tài dự án chi nhánh 76 3.2.3 Kết hợp sử dụng nhiều phƣơng pháp thẩm định nhiều tiêu thẩm định 79 3.2.4 Nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên thẩm định 80 3.2.5 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào công tác thẩm định 83 3.2.6 Tổ chức đánh giá hiệu thẩm định tài dự án sau tài trợ 84 3.2.7 Tăng cƣờng mối quan hệ với khách hàng quan chức 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc ngành có liên quan 85 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thƣơng 87 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT Nội dung đầy đủ CN Chi nhánh DA Dự án DAĐT Dự án đầu tƣ KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng 10 TMCP Thƣơng mại cổ phẩn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Vietinbank Bắc Đà Nẵng 40 2.2 Dƣ nợ cho vay Vietinbank Bắc Đà Nẵng 41 2.3 Kết kinh doanh Vietinbank Bắc Đà Nẵng 42 2.4 Bảng thông số đầu tƣ Phụ lục 2.5 Bảng thông số vốn lƣu động Phụ lục 2.6 Bảng thông số sản lƣợng, doanh thu Phụ lục 2.7 Bảng tính trung gian sản lƣợng, doanh thu Phụ lục 2.8 Bảng thơng số chi phí hoạt động Phụ lục 2.9 Bảng tính trung gian chi phí nguyên vật liệu Phụ lục 2.10 Bảng tính trung gian chi phí quản lý, bán hàng Phụ lục 2.11 Bảng tính trung gian khấu hao Phụ lục 2.12 Bảng tính trung gian lãi vay vốn trung dài hạn Phụ lục 2.13 Bảng tính trung gian lãi vay vốn ngắn hạn Phụ lục 2.14 Bảng tính trung gian nhu cầu vốn lƣu động Phụ lục 2.15 Bảng xác định kết kinh doanh dòng tiền Phụ lục 2.16 Bảng tính trung gian xác định điểm hòa vốn Phụ lục 2.17 Bảng tính trung gian cân đối khả trả nợ Phụ lục 2.18 Bảng minh họa độ nhạy biến thay đổi Phụ lục 2.19 Bảng minh họa độ nhạy hai biến thay đổi Phụ lục 2.20 Tăng trƣởng số lƣợng dƣ nợ cho vay dự án 58 2.21 Tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả, hiệu 61 2.22 Tỷ lệ nợ cần ý, nợ xấu dự án cho vay 62 bảng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) loại hình doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ mục tiêu lợi nhuận Mọi hoạt động ngân hàng hƣớng tới hiệu kinh tế, nâng cao vị thế, tìm cách phân tán giảm thiểu rủi ro Trong năm gần đây, hệ thống tài giới nƣớc có nhiều biến động mạnh, cạnh tranh ngày khốc liệt Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam gia nhập WTO, NHTM Việt Nam mặt phải đối mặt với thách thức yếu tố cạnh tranh toàn cầu, mặt khác phải đẩy nhanh, đẩy mạnh trình thu hút sử dụng vốn, đặc biệt thông qua việc đầu tƣ dự án có hiệu để phục vụ cho cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc theo đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc Tuy nhiên, dự án đầu tƣ có thực mang lại hiệu đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng hay không lại phụ thuộc vào khả thẩm định đánh giá NHTM Nếu nhƣ Chính phủ quan quản lý vĩ mơ quan tâm nhiều tới hiệu kinh tế xã hội dự án NHTM lại quan tâm nhiều tới khả sinh lãi dự án Chính vậy, thẩm định tài dự án nội dung quan trọng thẩm định dự án NHTM Hiện chất lƣợng công tác thẩm định dự án NHTM đƣợc cải thiện đáng kể, nhiên nhiều hạn chế, nhiều dự án không phát huy đƣợc hiệu vào hoạt động ảnh hƣởng đến thu nhập ngân hàng phát triển kinh tế đất nƣớc Là ngân hàng lớn hệ thống NHTM Việt Nam, ngân hàng TMCP Cơng thƣơng nói chung ngân hàng TMCP Cơng thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng nói riêng khơng nằm ngồi tình trạng Để góp phần hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng, lựa chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích nghiên cứu đề tài - Khái quát sở lý luận cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng thƣơng mại - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện chất lƣợng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Công tác thẩm định DAĐT bao gồm nhiều mặt với nội dung khác nhƣ thẩm định mặt pháp lý dự án, thẩm định kinh tế kỹ thuật dự án, thẩm định tài dự án Nhƣng đề tài giới hạn nội dung công tác thẩm định tài DAĐT Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng nội dung thẩm định khác đề tài không đề cập đến + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng + Về thời gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu thực trạng thẩm định tài DADT chi nhánh trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013 88 Vietinbank Trong cẩm nang tín dụng văn hƣớng dẫn cơng việc thẩm định cần phải hồn thiện số nội dung nhƣ áp dụng phƣơng pháp thẩm định mới, bổ sung thêm số tiêu tài chính, phƣơng pháp phân tích rủi ro dự án nhƣ phƣơng pháp điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu, phƣơng pháp phân tích tình huống, phƣơng pháp mơ phỏng…để nội dung thẩm định đƣợc toàn diện Đối với phƣơng pháp cần có ví dụ minh họa cho ngƣời đọc dễ dàng tiếp cận - Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác thẩm định: Hiện Vietinbank chƣa xây dựng đƣợc hệ thống thông tin nội phục vụ cho cơng tác tín dụng nói chung cơng tác thẩm định dự án nói riêng Các chi nhánh xem xét đƣợc khách hàng có quan hệ với chi nhánh Vietinbank thơng qua hệ thống phần mềm trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng, chi nhánh Vietinbank nên xây dựng hệ thống lƣu trữ thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng, tiền gửi, tốn mà tất chi nhánh truy cập theo dõi đƣợc Hệ thống lƣu trữ thông tin nên đƣa vào thông tin thu thập đƣợc từ ban ngành có liên quan, phân theo lĩnh vực cụ thể để giúp cho việc tra cứu dễ dàng - Tổ chức học tập rút kinh nghiệm, bồi dƣỡng, nâng cao nghiệp vụ thẩm định cho nhân viên thẩm định toàn hệ thống: Hàng năm, Vietinbank nên tổ chức buổi học tập rút kinh nghiệm tổ chức bồi dƣỡng để nâng cao nghiệp vụ thẩm định cho nhân viên thẩm định toàn hệ thống Là ngân hàng thƣơng mại có quy mơ lớn, nên để thuận lợi cho việc lại, tiết kiệm chi phí buổi học thực theo khu vực 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở việc phân tích thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ chƣơng II định hƣớng Vietinbank Bắc Đà Nẵng thời gian đến tác giả đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Vietinbank Bắc Đà Nẵng Các giải pháp đƣợc đƣa là: - Nâng cao chất lƣợng công tác thu thập xử lý thông tin - Hồn thiện cơng tác tổ chức việc thẩm định chi nhánh - Kết hợp sử dụng nhiều phƣơng pháp thẩm định nhiều tiêu thẩm định - Nâng cao chất lƣợng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên thẩm định - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào công tác thẩm định - Tổ chức đánh giá hiệu thẩm định tài dự án sau tài trợ - Tăng cƣờng mối quan hệ với khách hàng quan chức Ngoài giải pháp tác giả nêu lên số kiến nghị với Vietinbank, với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc ngành liên quan 90 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển nhƣ hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề cho định đầu tƣ hay cho vay đƣợc xác, hiệu Do vậy, thẩm định dự án đầu tƣ cần đƣợc coi trọng thực nghiêm túc để hạn chế rủi ro xẩy thực dự án đem lại dự án có hiệu cho xã hội Là chi nhánh có thời gian hoạt động dài địa bàn thành phố Đà Nẵng, Vietinbank Bắc Đà Nẵng tài trợ vốn cho nhiều dự án đầu tƣ doanh nghiệp địa bàn Hầu hết dự án mà chi nhánh tài trợ mang lại hiệu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, bên cạnh có nhiều dự án hoạt động hiệu làm phát sinh nợ hạn, nợ xấu chi nhánh, nguyên nhân nhiều nhƣng có ngun nhân xuất phát từ cơng tác thẩm định tài chƣa kỹ càng, xác, cần đƣợc khắc phục Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng” có đóng góp chủ yếu sau: - Tác giả hệ thống hóa mặt sở lý luận thẩm định tài dự án đầu tƣ ngân hàng thƣơng mại nói chung Trong phần này, tác giả trình bày cụ thể nội dung cơng tác thẩm định tài dự án đƣa tiêu chí đánh giá kết cơng tác thẩm định tài dự án ngân hàng thƣơng mại, từ xác định nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng cộng tác công tác - Trên sở tìm hiểu thực tế hoạt động thẩm định tài dự án đầu tƣ số liệu hoạt động từ năm 2009 – 2013 Vietinbank Bắc Đà Nẵng sử dụng sở lý thuyết nêu chƣơng I tác giả đánh giá đƣợc thực trạng công tác thẩm định tài dự án chi nhánh, 91 mặt làm đƣợc, mặt hạn chế nguyên nhân - Từ việc phân tích thực trạng chƣơng II phƣơng hƣớng hoạt động chi nhánh thời gian tới, tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án chi nhánh Bên cạnh giải pháp dành cho chi nhánh tác giả nêu số kiến nghị với Vietinbank, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc bộ, ngành nhằm giúp cho cơng tác thẩm định tài dự án ngày thuận lợi, hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ths Đinh Thế Hiển (2006), Lập - thẩm định hiệu tài dự án cho vay, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phƣớc Minh Hiệp, Ths Lê Thị Vân Đan (2011), Giáo trình thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Lao động – xã hội [3] PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng (2004), Thẩm định tài dự án, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [5] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài [6] TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài [7] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân dịch [8] Đỗ Phú Trần Tình (2011), Giáo trình Lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải [9] Báo cáo thƣờng niên năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Vietinbank Bắc Đà Nẵng [10] Báo cáo phòng Khách hàng doanh nghiệp, Vietinbank Bắc Đà Nẵng PHỤ LỤC Bảng 2.4 : Bảng thông số đầu tƣ TT Chỉ tiêu Số tiền theo Số tiền sau Diễn giải hồ sơ vay điều chỉnh Chi phí xây dựng nhà xƣởng Chi phí thiết bị Chi phí đầu tƣ khác Tổng cộng Bảng 2.5: Bảng thông số vốn lƣu động TT Chỉ tiêu Số tiền theo Số tiền sau Diễn giải hồ sơ vay Tiền mặt Dự trữ nguyên vật liệu Bán thành phẩm Thành phẩm tồn kho Các khoản phải thu Các khoản phải trả Tổng cộng điều chỉnh Bảng 2.6: Bảng thông số sản lƣợng, doanh thu TT Chỉ tiêu Công suất thiết kế Công suất hoạt động Giá bán Doanh thu Đơn vị tính Số tiền Diễn giải Bảng 2.7: Bảng tính trung gian sản lƣợng, doanh thu TT Chỉ tiêu Công suất hoạt động Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán Doanh thu Thuế VAT Doanh thu sau VAT Năm Năm Năm Năm Bảng 2.8: Bảng thông số chi phí hoạt động TT Chỉ tiêu Định mức nguyên vật liệu Giá mua Chi phí nhân cơng Chi phí quản lý Chi phí bán hàng Chi phí lãi vay Các khoản thuế phải nộp Chi phí khác Đơn vị tính Số tiền Diễn giải Bảng 2.9: Bảng tính trung gian chi phí nguyên vật liệu Chỉ tiêu Giá CP vận mua chuyển hàng khác CP mua Tỷ Giá Định mức giá thành cp/đvsp Nguyên liệu - Nguyên liệu A - Nguyên liệu B Nguyên liệu phụ - Nguyên liệu C - Nguyên liệu D Nhiên liệu Bảng 2.10: Bảng tính trung gian chi phí quản lý, bán hàng Khoản mục I Chi phí quản lý phân xƣởng Định phí - Tiền lƣơng - Chi phí thuê mƣớn nhà xƣởng - Phí bảo hiểm nhà xƣởng - Chi phí tu, bảo trì nhà xƣởng Biến phí - Ngun liệu, phụ tùng thay - Dịch vụ mua Năm Năm II Chi phí quản lý doanh nghiệp Định phí - Tiền lƣơng - Chi phí th mƣớn văn phòng - Văn phòng phẩm, điện thoại - Phí bảo hiểm văn phòng - Chi phí tu, bảo trì thƣờng xun khác Biến phí - Các khoản chi phí theo mức độ sản xuất III Chi phí bán hàng Định phí - Tiền lƣơng - Chi phí thuê mƣớn cửa hàng - Chi phí tiếp thị, quảng cáo chi phí bán hàng khác Biến phí - Chi phí bao bì, đóng gói - Chi phí vận chuyển - Chi phí trực tiếp phục vụ bán hàng khác Bảng 2.11: Bảng tính trung gian khấu hao Chỉ tiêu I Nhà xƣởng - Nguyên giá - Đầu tƣ thêm kỳ - Khấu hao kỳ - Khấu hao lũy kế - Giá trị lại II Thiết bị - Nguyên giá - Đầu tƣ thêm kỳ - Khấu hao kỳ - Khấu hao lũy kế - Giá trị lại III Chi phí đầu tƣ khác - Nguyên giá - Đầu tƣ thêm kỳ - Khấu hao kỳ - Khấu hao lũy kế - Giá trị lại IV Tổng cộng - Nguyên giá - Đầu tƣ thêm kỳ - Khấu hao kỳ - Khấu hao lũy kế - Giá trị lại Năm Năm Năm Bảng 2.12: Bảng tính trung gian lãi vay vốn trung dài hạn Chỉ tiêu Năm Năm Năm Dƣ nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ gốc kỳ Dƣ nợ cuối kỳ Nợ dài hạn đến hạn trả Lãi vay kỳ Bảng 2.13: Bảng tính trung gian lãi vay vốn ngắn hạn Chỉ tiêu Năm Năm Năm Dƣ nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ gốc kỳ Dƣ nợ cuối kỳ Lãi vay kỳ Bảng 2.14: Bảng tính trung gian nhu cầu vốn lƣu động Khoản mục Số ngày Số dự trữ Nhu cầu tiền mặt tối thiểu Các khoản phải thu Hàng tổn kho: - Nguyên vật liệu - Bán thành phẩm quay vòng Nhu cầu Năm Năm - Thành phẩm - Công cụ, dụng cụ Các khoản phải trả Nhu cầu vốn lƣu động Thay đổi nhu cầu VLĐ Bảng 2.15: Bảng xác định kết kinh doanh dòng tiền Khoản mục Doanh thu sau thuế Diễn giải Bảng 2.6 Chi phí hoạt động sau thuế Bảng 2.8 Khấu hao Bảng 2.11 Lợi nhuận trƣớc thuế lãi = 1-2-3 vay Lãi vay Bảng 2.12, bảng 2.13 Lợi nhuận trƣớc thuế = 4-5 Lợi nhuận chịu thuế = 6- khoản lỗ từ năm trƣớc đƣợc trừ theo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp x Thuế suất Lợi nhuận sau thuế = 7-8 10 Chia cổ tức, chi quỹ khen thƣởng, phúc lợi 11 Lợi nhuận tích lũy 12 Dòng tiền hàng năm từ dự = 9+3+lãi vay vốn cố án định + khoản khác Năm Năm Bảng 2.16: Bảng tính trung gian xác định điểm hòa vốn Khoản mục Diễn giải Năm Năm I Định phí 1+2+3+4+5 Khấu hao TSCĐ Bảng 2.11 Lãi vay trung hạn Bảng 2.12 Chi phí quản lý phân xƣởng Bảng 2.10 (phần định phí) Chi phí quản lý doanh nghiệp Bảng 2.10 (phần định phí) Chi phí bán hàng (phần định phí) Bảng 2.10 II Tổng chi phí Bảng 2.15 mục 2, 3,5 III Biến phí = II-I IV Doanh thu Bảng 2.7 V Điểm hòa vốn = I/(IV-III) Bảng 2.17: Bảng tính trung gian cân đối khả trả nợ Khoản mục Diễn giải Nguồn trả nợ = a+b+c a Khấu hao Bảng 2.11 b Lợi nhuận sau thuế để lại Bảng 2.15 c Nguồn bổ sung khác Tùy khách hàng Dự kiến trả nợ hàng năm Bảng 2.12 Cân đối trả nợ = 1- Năm Năm Bảng 2.18: Bảng minh họa độ nhạy biến thay đổi (Giả định đơn giá nguyên vật liệu thay đổi) Trƣờng hợp giả định Trƣờng hợp giả định đơn giá NVL thay đổi đơn giá NVL chƣa thay Mức thay Mức thay Mức thay Mức thay đổi đổi đổi đổi đổi NPV Kết Kết Kết Kết Kết IRR Kết Kết Kết Kết Kết Thời gian Kết Kết Kết Kết Kết thu hồi vốn Bảng 2.19 : Bảng minh họa độ nhạy hai biến thay đổi (Giả sử tổng vốn đầu sản lượng thay đổi) Khảo sát Khi tổng vốn đầu tƣ thay đổi NPV Khi sản lƣợng thay đổi Kết Mức thay Mức thay Mức thay Mức thay NPV đổi đổi đổi đổi Mức thay Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết Kết đổi Mức thay đổi Mức thay đổi Mức thay đổi ... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 43 2.2.1 Quy trình nội dung thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công. .. định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG... dự án đầu tƣ ngân hàng TMCP Cơng thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh bắc đà nẵng , Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh bắc đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn