Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thừa thiên huế

115 12 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NGỌC DIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN - HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NGỌC DIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN - HUẾ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình khoa học Người cam đoan Lê Thị Ngọc Diệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động 1.1.3 Ý nghĩa cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP 1.2 NGUỒN THƠNG TIN DÙNG PHÂN TÍCH 10 1.2.1 Nguồn thông tin từ bên doanh nghiệp 10 1.2.2 Nguồn thông tin từ bên doanh nghiệp 12 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 13 1.3.1 Phương pháp so sánh 13 1.3.2 Phương pháp loại trừ 14 1.3.3 Phương pháp chi tiết tiêu phân tích 16 1.3.4 Phương pháp phân tích tương quan 17 1.3.5 Phương pháp phân tích Dupont 17 1.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY CỔ PHẦN 17 1.5 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN 19 1.5.1 Phân tích hiệu kinh doanh 19 1.5.2 Phân tích hiệu tài doanh nghiệp 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 42 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 42 2.1.1 Giới thiệu CTCP Vật Nông Nghiệp T.T Huế 42 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh CTCP Vật Nông Nghiệp T.T Huế 43 2.1.3 Tổ chức quản lý CTCP Vật Nông Nghiệp T.T Huế 46 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 46 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 49 2.2.1 Thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty 49 2.2.2 Khảo sát nhu cầu thông tin cho quản lý sau phân tích Cơng ty 61 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 63 2.3.1 Về tổ chức phân tích 63 2.3.2 Về nội dung tiêu phân tích 63 2.3.3 Về phương pháp phân tích 63 2.3.4 Về thời điểm đối tượng phân tích 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 66 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích hiệu hoạt động 66 3.2.2 Hồn thiện nội dung, tiêu phương pháp phân tích 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt BQ Bình qn CTCP Cơng ty cổ phẩn DN Doanh nghiệp DT Doanh thu LN Lợi nhuận SXKD Sản xuất kinh doanh T.T.Huế Thừa Thiên Huế TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp tiêu tỷ suất sinh lời chi phí 37 1.2 Bảng tổng hợp tiêu phân tích tài sản 38 2.1 Bảng so sánh kết kinh doanh năm 2012 52 2.2 Bảng phân tích doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 54 2.3 Bảng phân tích doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ 56 2.4 Bảng phân tích lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh 57 2.5 Bảng phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp 59 2.6 Các tiêu tài 60 3.1 Mẫu kế hoạch phân tích CTCP Vật Nơng Nghiệp T.T.Huế 69 3.2 Mẫu báo cáo kết phân tích CTCP Vật Nơng Nghiệp T.T.Huế 71 3.3 Phân tích tiêu ROE nhân tố ảnh hưởng theo mơ hình Dupont 73 3.4 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROE 73 3.5 Phân tích tiêu ROA nhân tố ảnh hưởng 76 3.6 Phân tích chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROA 76 3.7 Phân tích tỷ suất sinh lời chi phí 78 3.8 Mức độ biến động chi phí qua năm 79 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.9 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 80 3.10 Mức độ biến động hiệu suất sử dụng tài sản qua năm 81 3.11 Bảng phân tích chi tiết nhân tố ảnh hưởng đến Vốn lưu động 82 3.12 Mối quan hệ ROE với nhân tố cấu trúc tài 84 3.13 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROE 85 3.14 Bảng theo dõi vốn đầu vào công ty 90 3.15 Bảng theo dõi vốn đầu vào công ty liên kết 90 3.16 Bảng phân tích hiệu đầu vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 92 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu sơ đồ, hình vẽ Tên sơ đồ, hình vẽ Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 40 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức CTCP Vật Nơng 46 Nghiệp T.T.Huế Sơ đồ 2.2 Mơ hình máy kế tốn CTCP Vật Nơng 46 Nghiệp T.T Huế Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn CTCP Vật Nơng Nghiệp 48 T.T.Huế Hình 2.1 Doanh thu kinh doanh Công ty theo lĩnh vực 55 Hình 2.2 Cơ cấu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 57 Hình 2.3 Cơ cấu lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh 58 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức phân tích hiệu hoạt động CTCP 67 Vật Nông Nghiệp T.T Huế Hình 3.1 Biến động tiêu ROE qua năm 74 Hình 3.2 Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 74 Hình 3.3 Biến động tiêu ROA qua năm 77 Hình 3.4 Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROA 77 Hình 3.5 Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 86 Hình 3.6 Khả tự chủ tài 87 Hình 3.7 Khả tốn lãi vay 88 91 Tình hình đầu vào công ty liên kết sau: - Công ty CP Vật Nơng Nghiệp TT.Huế góp vốn với công ty CP Du lịch Hương giang để đầu vào Khách sạn Thiên Phú Số 20 - Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế với số vốn điều lệ gần tỷ đồng Cơng ty góp 800 triệu đồng với tỷ lệ quyền biểu 22% - Đồng thời, Cơng ty góp vốn với Cơng ty TNHH Đức Thọ để thành lập Cơng ty TNHH XD Đồn kết, Cơng ty góp 3.240 tỷ đồng Cơng ty Vật Nơng Nghiệp TT.Huế góp chiếm tỷ lệ quyền biểu 21% Để đánh giá, xem xét hiệu hoạt động đầu tư, ta xây dựng tiêu đánh giá qua công thức sau: Hiệu đầu từ công ty con, công ty liên kết Ta có bảng phân tích sau: = Lợi nhuận từ đầu vào công ty con, công ty liên kết Vốn đầu vào công ty con, công ty liên kết x 100 92 Bảng 3.16 Bảng phân tích hiệu đầu vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Vốn đầu vào công ty 10.850.000.000 Vốn đầu vào công ty liên doanh liên kết 1.480.120.000 Tỷ lệ vốn đầu bình quân vào công ty 52,5% Tỷ lệ vốn đầu bình qn vào cơng ty 21,5% Lợi nhuận từ đầu vào công ty 1.509.120.000 1.430.234.700 340.123.720 350.679.500 Hiệu từ đầu vào công ty 13,91% 13,18% Hiệu từ đầu vào công ty liên doanh, liên kết 22,98% 23,69% Lợi nhuận từ đầu vào công ty liên doanh liên kết 93 Để mở rộng sản xuất kinh doanh, từ năm 2011, cơng ty tiến hành góp vốn để hình thành nên cơng ty Điều đem lại hiệu đáng kể cho Công ty thời gian qua, góp phần làm tăng thêm lợi nhuận cho công ty Năm 2011 đem lại cho công ty 1.509.120.000 đồng năm 2012 1.430.234.700 đồng Đồng thời, thấy hiệu từ ngành dịch vụ, đặc biệt kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Công ty mạnh dạn góp vốn với CP Du lịch Hương Giang để đầu vào Khách sạn Thiên Phú, Chính định góp phần nâng cao hiệu cao cho công ty, Lợi nhuận từ đầu vào công ty liên kết tăng qua năm Năm 2011 340.123.720 đồng tăng lên 350.679.500 đồng vào năm 2012 Việc đầu vào công ty con, công ty liên kết phát huy phần phần vốn huy động từ cổ đông sử dụng cho hoạt động đầu tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nông nghiệp TT.Huế Chương ,tác giả đưa số giải pháp để nhằm hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nơng nghiệp TT.Huế, thể nội dung: - Hoàn thiện cơng tác tổ chức phân tích hiệu hoạt động - Hoàn thiện nội dung, tiêu phương pháp phân tích - Hồn thiện thời điểm phân tích Các giải pháp đưa áp dụng để hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nông nghiệp TT.Huế 94 KẾT LUẬN Với phát triển ngày da dạng phức tạp kinh tế giới nước, doanh nghiệp Việt Nam nói chung CTCP Vật T.T Huế nói riêng cần tạo cho chỗ phải nâng cao vị để đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngồi nước Muốn cơng ty phải khơng ngừng tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp để nhằm phát sớm nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động để có biện pháp cải tiến kịp thời, Tuy nhiên cơng tác phân tích hiệu hoạt động chưa trọng CTCP Vật Nông nghiệp T.T Huế Chính lý mà tác giả sâu nghiên cứu tình hình thực tế phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nông nghiệp T.T Huế để từ tìm hiểu thực trạng đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng Ty Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn giải vấn đề sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nơng nghiệp T.T Huế , từ đưa đánh giá công tác Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn phân tích hiệu hoạt động CTCP Vật Nông nghiệp T.T Huế, luận văn đưa định hướng giải pháp hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động; nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động; thời điểm phân tích hiệu hoạt động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Nguyễn Tấn Bình (2003), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS TS Nguyễn Văn Cơng (2010), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân [3] ThS, Hồng Văn Cương (2012), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, [4] PGS.TS Đặng Đình Được (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê [5] PGS.TS Đặng Đình Được (2010), Báo cáo phân tích tài doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải [6] Phạm Thị Gái (1997), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Giáo dục [7] Nguyễn Khánh Thu Hằng (2012), Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Đầu Cù Lao Chàm, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [8] Lê Thị Mai Hồng (2013), Hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động công ty Cổ phần Fococev Quảng Nam - Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Như Lân (2009), Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [10] TS Nguyễn Tài Phúc (2010), Phân tích kinh tế doanh nghiệp, Đại học kinh tế Quốc dân [11] GS.TS Trương Bá Thanh (2012), TS Trần Đình Khơi Ngun, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng [12] Phạm Hữu Thịnh (2011), Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [13] Bùi Thị Thanh Thùy (2010), Phân tích hiệu hoạt động tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [14] K, R, Subramanyam, Univ of southern california, John J Wild, univ of Wisc Madison( 2009), “Financial statement analysis” PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 STT Chỉ tiêu Hàng tồn kho bình quân Số phải thu khách hàng bình quân Vốn lưu động bình quân Nguyên giá TSCĐ bình quân Tổng tài sản bình quân Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân Nợ phải trả bình quân Tổng nguồn vốn bình quân Năm 2009 40.218.023.230 Năm 2010 41.340.728.334 Năm 2011 45.325.840.021 Năm 2012 60.227.535.583 15.060.709.744 18.019.363.978 26.262.944.869 33.440.289.682 66.688.735.766 69.196.631.693 77.942.433.629 96.947.111.008 32.137.948.684 33.799.325.593 46.085.228.786 49.556.329.152 89.872.255.482 94.264.650.341 115.170.623.798 140.537.443.190 15.242.557.468 15.802.632.219 16.145.285.768 74.629.698.014 78.462.018.122 99.025.338.030 124.843.252.010 89.872.255.482 94.264.650.341 115.170.623.798 140.537.443.190 15.694.191.180 PHỤ LỤC 02 CÔNG TY CỔ PHẦN VTNN THỪA THIÊN HUẾ Tản Đà - Hương Sơ - Huế ******************** BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2008 ĐẾN 2012 ĐVT: đồng TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Mã Thuyết số minh 2012 2011 2010 2009 2008 100 110.082.157.349 83.812.064.667 72.072.802.590 66.320.460.795 67.057.010.737 110 612.083.093 1.088.354.841 468.794.159 2.014.982.061 1.768.219.080 612.083.093 1.088.354.841 468.794.159 2.014.982.061 1.768.219.080 130 34.832.760.386 33.488.186.254 26.916.226.523 22.818.807.521 21.077.048.188 131 35.023.620.644 31.856.958.719 20.668.931.018 15.369.796.937 14.627.966.551 132 133 402.744.000 227.006.000 1.054.807.333 232.190.000 123.656.000 170.116.580 2.014.327.593 5.844.880.211 7.869.212.623 6.785.322.977 111 112 V.01 134 135 V.03 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (763.720.838) (610.106.058) (652.392.039) (652.392.039) (459.897.340) IV Hàng tồn kho 140 72.816.113.875 47.638.957.291 43.012.722.751 39.668.733.917 40.767.312.543 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 141 72.816.113.875 47.638.957.291 43.012.722.751 39.668.733.917 40.767.312.543 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 1.821.199.995 1.596.566.281 1.675.059.157 1.817.937.296 3.444.430.926 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 77.497.052 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 152 - 62.415.327 532.034.841 1.282.689.108 1.014.517.346 Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 158 1.743.702.943 1.534.150.954 1.005.248.188 535.248.188 2.429.913.580 200 42.142.991.091 45.037.673.272 29.418.707.066 20.717.330.231 25.649.709.200 II Tài sản cố định 220 28.477.980.921 30.060.099.481 29.418.707.066 20.703.870.905 25.631.349.874 26.283.093.189 29.613.240.458 27.940.963.720 11.358.700.997 25.311.760.674 49.477.485.105 49.151.315.199 42.641.226.373 24.249.509.812 38.966.073.555 Tài sản cố định hữu hình 154 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 V.04 137.776.128 V.05 V.08 (23.194.391.916) (19.538.074.741) (14.700.262.653) (12.890.808.815) (13.654.312.881) V.10 222.000.000 283.700.000 75.079.730 200.158.000 83.985.530 177.758.000 316.528.919 530.157.000 319.589.200 530.157.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang IV Các khoản đầu tài dài hạn Đầu vào công ty Đầu vào công ty liên kết liên doanh 229 (61.700.000) (125.078.270) (93.772.470) (213.628.081) 1.972.887.732 371.779.293 1.393.757.816 9.028.640.989 250 12.330.120.000 12.330.120.000 - 3.400.000 5.300.000 251 10.850.000.000 10.850.000.000 252 1.480.120.000 1.480.120.000 3.400.000 5.300.000 230 Đầu dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tài dài hạn (*) 258 259 V Tài sản dài hạn khác 260 V.11 V.13 (210.567.800) 1.334.890.170 2.647.453.791 10.059.326 13.059.326 1.246.621.062 586.755.868 10.059.326 13.059.326 88.269.108 2.060.697.923 152.225.148.440 128.849.737.939 101.491.509.656 87.037.791.026 92.706.719.937 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 270 Mã Thuyết số minh 300 136.764.630.647 112.921.873.373 85.128.802.686 71.795.233.558 77.464.162.469 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 311 129.788.830.647 51.546.358.668 101.611.389.334 51.137.912.955 72.771.475.626 36.990.187.249 66.738.588.498 22.664.845.778 72.429.402.014 37.403.453.507 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 268 V.14 V.21 V.15 Phải trả người bán 312 51.327.713.550 18.580.935.939 21.800.240.063 34.404.147.610 25.677.933.430 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 3.274.040.039 1.615.750.600 3.121.130.610 1.098.056.148 789.643.600 1.296.142.905 185.412.694 591.446.913 148.541.636 245.787.543 Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 315 316 317 937.913.000 - 18.878.591.485 30.091.377.146 10.268.470.791 8.422.997.326 8.312.583.934 2.528.071.000 6.975.800.000 11.310.484.039 5.056.645.060 5.034.760.455 6.975.800.000 11.302.903.877 12.295.243.715 5.013.843.715 5.034.760.455 7.580.162 62.083.345 42.801.345 15.460.517.793 15.927.864.566 16.362.706.970 15.242.557.468 15.242.557.468 15.460.517.793 12.850.000.000 15.927.864.566 12.850.000.000 16.362.706.970 12.850.000.000 15.014.064.468 12.850.000.000 15.142.430.348 12.850.000.000 11 Vay dài hạn II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu chủ sở hữu 314 V.16 V.17 318 319 320 V.18 330 334 V.20 335 V.21 336 337 400 410 411 V.22 12.357.327.060 Thặng dư vốn cổ phần 412 21.802.600 21.802.600 21.802.600 21.802.600 4.521.712 Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) 413 414 367.657.770 360.057.770 367.657.770 1.000.400.000 1.035.272.880 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu phát triển 415 416 417 132.450.163 132.450.163 132.556.790 110.748.600 1.009.305.078 1.141.887.156 228.493.000 100.127.120 228.493.000 100.127.120 87.037.791.026 92.706.719.937 Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 418 420 907.222.528 1.382.169.301 1.941.861.868 11 Nguồn vốn đầu XDCB 421 1.181.384.732 1.181.384.732 1.181.384.732 419 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 430 431 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 432 - V.23 433 440 152.225.148.440 128.849.737.939 101.491.509.656 PHỤ LỤC 03 CÔNG TY CỔ PHẦN VTNN THỪA THIÊN HUẾ Tản Đà - Hương Sơ - Huế BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 2012 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 860.432.461 + Chiết khấu thương mại 03 825.093.464 + Giảm giá 04 + Hàng bán bị trả lại + Thuế TTĐB thuế XK thuế GTGT trực tiếp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 06 2011 2010 2009 2008 281.305.927.142 279.742.760.205 256.597.987.707 213.211.567.000 192.316.833.434 758.076.598 538.532.000 484.678.800 700.032.000 500.032.000 4.352.380 8.000.598 3.150.000 30.986.617 50.044.000 35.350.000 280.445.494.681 279.292.420.205 255.839.911.109 212.673.035.000 251.984.724.046 255.102.846.099 235.240.359.949 194.665.825.582 450.340.000 450.340.000 450.991.200 3.100.000 30.587.600 07 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 VI.27 28.460.770.635 24.189.574.106 20.599.551.160 18.007.209.418 191.832.154.634 175.199.243.024 16.632.911.610 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 Chi phí tài 22 VI.28 - Trong đó: Chi phí lãi vay 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 25 1.603.656.213 1.504.656.213 1.485.768.000 12.798.235.114 7.390.240.282 6.590.240.282 5.931.216.254 12.798.235.114 7.390.240.282 6.590.240.282 5.931.216.254 11.361.351.844 11.600.397.441 9.403.695.470 8.745.436.787 1.970.397.358 2.272.230.066 2.002.230.066 1.842.051.661 1.062.648.722 940.339.584 1.515.699.813 1.599.974.908 780.308.561 1.733.737.436 10.805.644 80.900.100 64.882 84.927.863 4.083.122 10.694.000 229.976.570 780.243.679 1.648.809.573 6.722.522 70.206.100 1.209.630.037 1.842.892.401 2.589.149.157 1.522.422.335 1.670.181.008 302.407.509 460.723.100 647.287.289 380.605.584 417.545.252 1.941.861.868 1.141.816.751 1.252.635.756 13.429.448.506 13.429.448.506 23 Chi phí bán hàng 3.003.058.932 2.990.174.447 14.832.851.813 2.208.991.296 30 979.653.467 230.047.771 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 71.201 907.222.528 1.382.169.301 ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 42 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN... HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ ... 85 3.14 Bảng theo dõi vốn đầu tư vào công ty 90 3.15 Bảng theo dõi vốn đầu tư vào công ty liên kết 90 3.16 Bảng phân tích hiệu đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 92 DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn