Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần sông đà 11

112 12 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ THE HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ THE HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Thị The MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phạm vi hợp Báo cáo tài 1.1.3 Mục đích báo cáo tài hợp 1.1.4 Nội dung hệ thống Báo cáo tài hợp 1.1.5 Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến lập báo cáo tài hợp 1.1.6 Trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp 1.1.7 Kỳ lập, nộp cơng khai báo cáo tài hợp 10 1.2 QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 10 1.2.1 Thu thập Báo cáo tài thực thể hợp thông tin giao dịch nội 10 1.2.2 Xử lý giao dịch nội 12 1.2.3 Lập Báo cáo tài hợp 13 1.3 TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22 1.3.1 Tổ chức sổ theo dõi giao dịch nội bộ, sổ kế toán hợp 22 1.3.2 Các tài liệu bổ sung thông tin phục vụ công tác lập Báo cáo tài hợp 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 26 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 26 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 11 26 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kế toán 30 2.1.3 Các khoản đầu tư tài Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 11 32 2.2 CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 37 2.2.1 Nội dung hệ thống Báo cáo tài hợp Cơng ty 37 2.2.2 Quy trình lập Báo cáo tài hợp 37 2.2.3 Tổ chức thơng tin phục vụ lập Báo cáo tài hợp 38 2.2.4 Lập Báo cáo tài hợp Cơng ty CP Sơng Đà 11 42 2.2.5 Những tồn công tác lập Báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Sông Đà 11 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 66 3.1 NGUN TẮC HỒN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 66 3.1.1 Lập Báo cáo tài hợp phải tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế tốn có liên quan 66 3.1.2 Lập Báo cáo tài hợp phải đáp ứng u cầu thơng tin người sử dụng 67 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 69 3.2.1 Tổ chức tài khoản sổ kế toán chi tiết theo dõi giao dịch nội 69 3.2.2 Tổ chức theo dõi khoản đầu tư vào công ty liên kết 76 3.2.3 Tổ chức theo dõi ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội Công ty 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCTCHN Báo cáo tài hợp Bảng CĐKT Bảng cân đối kế toán Báo cáo KQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo LCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng TNDN Thu nhập doanh nghiệp CTCP Công ty Cổ phần BHXH Bảo hiểm xã hội VAS 07 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 VAS 08 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 VAS 11 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 VAS 17 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 VAS 21 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 VAS 24 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 VAS 25 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 VAS 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Vốn đầu tư chủ sở hữu Công ty Cổ phần Sông 26 bảng 2.1 Đà 11 2.2 Thống kê lợi nhuận Công ty Cổ phần Sông Đà 11 27 2.3 Danh sách công ty Công ty Cổ phần 33 Sông Đà 11 2.4 Danh sách công ty liên kết với Công ty Cổ phần 34 Sông Đà 11 2.5 Tình hình tăng giảm giá trị phần sở hữu công 35 ty liên kết Công ty Cổ phần Sông Đà 11 2.6 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn CTCP Sơng 35 Đà 11 2.7 Các khoản đầu tư tài dài hạn Cơng ty CP 36 Sơng Đà 11 2.8 Tóm tắt Báo cáo hợp khoản phải thu khách hàng 43 chưa loại trừ nội 2.9 Tóm tắt Báo cáo hợp phải thu, phải trả nội 44 2.10 Trích từ bảng cân đối kế tốn hợp khoản mục 45 phải thu khách hàng loại trừ nội 2.11 Tóm tắt báo cáo hợp phải trả cho người bán chưa 46 loại trừ nội 2.12 Trích từ bảng cân đối kế tốn hợp khoản mục 47 phải trả cho người bán loại trừ nội 2.13 Tóm tắt báo cáo hợp người mua trả tiền trước chưa loại trừ nội 48 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.14 Tóm tắt Báo cáo hợp trả trước nội 49 2.15 Trích từ bảng cân đối kế toán hợp khoản mục 50 người mua trả tiền trước loại trừ nội 2.16 Tóm tắt báo cáo hợp trả trước cho người bán 51 chưa loại trừ nội 2.17 Trích từ bảng cân đối kế tốn hợp khoản mục trả 52 trước cho người bán loại trừ nội 2.18 Báo cáo chi tiết khoản phải thu khác loại trừ nội 53 2.19 Báo cáo chi tiết khoản phải trả phải nộp khác loại 54 trừ nội 2.20 Lợi ích cổ đơng thiểu số 55 2.21 Báo cáo tài hợp khoản đầu tư vào công ty 57 liên kết 2.22 Những điều chỉnh Bảng tổng hợp tiêu 59 hợp 3.1 Sổ kế toán chi tiết theo dõi vốn góp vào cơng ty 71 3.2 Sổ chi tiết theo dõi khoản phải thu, phải trả 72 vốn vay nội Công ty 3.3 Sổ chi tiết theo dõi mua - bán hàng hóa, cung cấp 73 dịch vụ nội Cơng ty 3.4 Sổ kế toán chi tiết theo dõi phần lợi ích cổ đơng thiểu 74 số 3.5 Sổ theo dõi phân bổ khoản chênh lệch phát sinh mua khoản đầu tư vào công ty liên kết 76 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 11 29 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 11 32 2.3 Quy trình lập BCTC hợp Công ty Cổ phần Sông Đà 11 37 Công ty Mã số Mẹ Chỉ tiêu A B Nguyên giá bất động sản đầu tư 241 Giá trị hao mòn luỹ kế BĐSĐT(*) 242 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 259 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 Lợi thương mại 269 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người trước mua trả tiền 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Công ty A B Tổng cộng Điều chỉnh Nợ Có 10 11 Số liệu hợp 12 Công ty Mã số Mẹ Chỉ tiêu A B Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ(*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 Nguồn XDCB tư 421 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Lợi ích cổ đơng thiểu số 439 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 vốn đầu Công ty A B Tổng cộng Điều chỉnh Nợ Có 10 11 Số liệu hợp 12 Chỉ tiêu Công ty Mã số Mẹ A B Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Giá vốn hàng bán 11 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Thu nhập khác 31 Chi phí khác 32 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 45 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại 51 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 Cộng điều chỉnh 80 Công ty A B 52 * * Tổng cộng Điều chỉnh Nợ Có 10 11 Số liệu hợp 12 Phụ lục số 07 BÁO CÁO HỢP NHẤT ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Lũy kế số phát sinh STT Chi tiết Số dư đầu kỳ A CTCP Sông Đà 11 19.257.209.696 19.927.715.405 CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà 8.664.343.642 9.367.699.497 Vốn góp 5.649.956.640 - - 5.649.956.640 Giá trị tăng, giảm vốn 3.014.387.002 779.676.856 76.321.001 3.717.742.857 CTCP Xây lắp Dịch vụ Sông Đà Nợ Số dư cuối kỳ Có 10.592.866.054 10.560.015.908 Vốn góp 7.200.000.000 - - 7.200.000.000 Giá trị tăng, giảm vốn 3.392.866.054 1.229.340.734 1.262.190.880 3.360.015.908 B CTCP Sông Đà 11 – Thăng Long - - - - C CTCP đầu tư xây lắp Sông Đà 11 - - - - D CTCP thủy điện Too Buông - - - - Tổng cộng 19.257.209.696 19.927.715.405 Phụ lục số 08 BÁO CÁO HỢP NHẤT ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Lũy kế số phát sinh STT Chi tiết Số dư đầu kỳ (1) (2) (3) A Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Công ty CP thủy điện cao nguyên Sông Đà 5.952.000.000 5.952.000.000 Công ty CP cao su Tân Biên 2.200.000.000 2.200.000.000 Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 1.500.000.000 1.500.000.000 Cơng ty CP Sông Đà – Hà Nội 2.000.000.000 2.000.000.000 Công ty tài cổ phần Sơng Đà 10.000.000.000 10.000.000.000 B Công ty Cổ phần Sông Đà 11-Thăng Long Đầu tư dài hạn khác Cơng ty Tài CP Sơng Đà 21.652.000.000 5.000.000.000 Nợ Có (4) (5) - - Số dư cuối kỳ (6)=(3)+(4)-(5) - - 21.652.000.000 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5.000.000.000 Cổ phiếu Công ty CP Đô thị Sông Đà 0 C CTCP đầu tư & xây lắp Sông Đà 11 - - - - D CTCP thủy điện Too Buông - - 26.652.000.000 - - 26.652.000.000 Tổng cộng Phụ lục số 09 BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.559.575.745 18.287.414.361 168.851.793.839 18.287.414.361 890.105.568 (13.022.675.817) (5.908.808.225) 79.968.970.000 - 6.223.762.024 890.105.568 250.000.000 32.546.580.408 (128.058.585) 38.437.015.825 3.831.578.038 (7.113.867.592) (1.113.730.025) (4.795.078.200) (10.633.025) 26.813.681.264 (1.113.730.025) (4.795.078.200) 239.366.975 181.469.766.950 79.968.970.000 - 32.546.580.408 (128.058.585) 38.437.015.825 3.831.578.038 - 3.562.268.994 863.381.361 - 3.562.268.994 863.381.361 - Vốn đầu tư chủ sở hữu Số đầu năm trước Lợi nhuận năm trước Trích lập quỹ năm trước Trích quỹ ĐTPT, DPTC Trích quỹ KTPL Chia cổ tức năm 2010 Tăng, giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm Lợi nhuận năm Trích lập quỹ năm Trích quỹ ĐTPT, DPTC Trích quỹ KTPL Chia cổ tức năm 2011 Điều chỉnh lợi ích công ty liên kết Số dư cuối năm 79.968.970.000 - 79.968.970.000 Quỹ dự Cổ phiếu quỹ phòng tài 32.296.580.408 (128.058.585) 32.213.253.801 2.941.472.470 - Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển - - - - 6.223.762.024 - Cộng 26.813.681.264 181.469.766.950 25.091.057.902 25.091.057.902 (17.460.997.595) (13.035.347.240) (4.425.650.355) (1.040.001.740) (1.040.001.740) (11.995.345.500) (11.995.345.500) - (1.275.055.401) (1.275.055.401) 32.546.580.408 (128.058.585) 41.999.284.819 4.694.959.399 33.168.686.170 192.250.422.211 Phụ lục số 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 11 Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Qn, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 157 158 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 668,796,543,685 606,947,493,973 52,761,033,956 52,761,033,956 - 40,108,270,169 29,108,270,169 11,000,000,000 18,672,000,000 19,452,000,000 (780,000,000) - 392,817,473,620 336,917,906,004 40,741,263,958 - 325,523,278,005 288,112,580,795 25,754,671,210 - - - V.6 V.7 15,955,798,090 (797,494,432) 12,245,695,303 (589,669,303) V.8 175,125,081,966 175,125,081,966 - 208,745,829,587 208,745,829,587 - 29,420,954,143 176,174,811 1,069,496,296 28,175,283,036 32,570,116,212 39,438,124 734,881,008 13,186,952 31,782,610,128 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 134 135 139 V.9 V.10 TÀI SẢN B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 189,584,877,891 216,149,767,267 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 8,833,427,162 8,833,427,162 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 151,991,633,233 126,015,493,441 192,387,842,628 (66,372,349,187) 5,472,538,661 6,827,290,426 (1,354,751,765) 20,503,601,131 162,473,351,322 130,954,843,483 184,714,961,233 (53,760,117,750) 5,645,485,697 6,827,290,426 (1,181,804,729) 25,873,022,142 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 24,927,715,405 19,927,715,405 5,000,000,000 - 45,909,209,696 19,257,209,696 26,652,000,000 - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 V.18 2,537,102,091 2,521,102,091 16,000,000 5,732,206,249 5,721,706,249 10,500,000 VI Lợi thương mại 269 V.19 1,295,000,000 2,035,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 858,381,421,576 823,097,261,240 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I 310 311 312 313 314 315 316 317 10 11 12 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I 10 11 12 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 318 319 320 323 327 V.25 V.26 V.27 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 609,737,747,868 588,978,896,916 559,821,470,033 147,169,454,836 173,608,889,523 70,368,395,724 35,386,290,199 43,530,083,844 39,861,355,173 - 541,801,490,270 134,860,682,470 177,314,835,152 86,745,117,584 22,176,409,352 33,445,792,324 37,583,952,294 - - - 45,877,794,733 2,655,465,046 1,363,740,955 - 48,345,338,343 1,329,362,751 - 49,916,277,835 15,754,212,109 2,500,000,000 30,646,829,259 1,015,236,467 - 47,177,406,646 43,363,538,545 1,332,359,261 2,481,508,840 - 192,250,422,211 181,469,766,950 192,250,422,211 79,968,970,000 32,546,580,408 (128,058,585) 41,999,284,819 4,694,959,399 33,168,686,170 - 181,469,766,950 79,968,970,000 32,546,580,408 (128,058,585) 38,437,015,825 3,831,578,038 26,813,681,264 - II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 430 432 433 C- LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 V.34 - - 56,393,251,497 52,648,597,374 858,381,421,576 823,097,261,240 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại: Dự toán chi nghiệp, dự án Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm V.35 8,092,639,768 8,092,639,768 - - Lập, ngày 30 tháng năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc _ Phạm Thị Dung Trần Văn Ngư Nguyễn Văn Sơn Phụ lục số 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 11 Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Sơng Đà – Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Qn, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2012 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 14 14 VI.1 Năm 874,497,688,136 - Năm trước 733,539,865,728 18,181,112 874,497,688,136 733,521,684,616 753,753,596,758 620,724,963,238 120,744,091,378 112,796,721,378 VI.3 3,654,624,003 1,941,284,374 VI.4 32,701,670,327 28,841,047,494 34,476,824,919 32,736,572,097 VI.2 VI.5 - 58,727,863,558 53,980,650,092 32,969,181,496 26,280,530,741 VI.6 4,472,331,236 1,965,267,204 VI.7 2,595,924,586 1,172,003,498 40 1,876,406,650 793,263,706 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 45 1,945,561,110 2,140,029,749 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 36,791,149,256 29,213,824,196 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 32,224,492,679 23,589,874,535 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 7,133,434,777 5,302,460,174 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 V.33 25,091,057,902 18,287,414,361 18 70 VI.8 Lãi cổ phiếu V.23 4,566,656,577 5,623,949,661 - - 3,140 2,288 Lập, ngày 30 tháng năm 2013 Người lập biểu Kế tốn trưởng Tổng Giám đốc Phụ lục số 12 CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Sơng Đà – Hà Đơng, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2012 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác Mã số Thuyết minh Năm Năm trước 01 36,791,149,256 29,213,824,196 02 03 04 05 06 13,820,108,331 987,825,129 (1,016,976,496) 28,841,047,494 12,815,466,674 118,893,898 (386,303,125) 32,736,572,097 08 09 10 11 12 13 14 15 16 79,423,153,714 (30,287,854,482) 33,620,747,621 (19,034,247,029) 3,063,867,471 (28,679,742,284) (3,662,939,582) 1,503,307,656 (3,133,729,152) 74,498,453,740 79,509,367,860 (60,676,056,240) (46,708,454,411) (205,202,074) (32,735,483,437) (3,003,261,730) 32,500,000 (1,552,336,044) 20 32,812,563,933 9,159,527,664 21 (6,441,966,540) (18,307,120,117) 22 1,037,636,364 386,929,001 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia III Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 4 23 - - 24 25 26 27 2,200,000,000 125,211,132 (3,731,730,120) 39,725,000 30 (3,079,119,044) (21,612,196,236) 31 - - 32 33 34 35 36 323,704,248,900 (324,112,185,820) (16,672,744,182) 243,025,211,021 (221,239,289,746) (4,795,728,200) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (17,080,681,102) 16,990,193,075 Lưu chuyển tiền năm 50 12,652,763,787 4,537,524,503 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 40,108,270,169 35,570,745,666 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền tương đương tiền cuối năm 70 52,761,033,956 40,108,270,169 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu V.1 V.1 Lập, ngày 30 tháng năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Phạm Thị Dung _ Trần Văn Ngư Nguyễn Văn Sơn ... hữu Công ty Cổ phần Sông 26 bảng 2.1 Đà 11 2.2 Thống kê lợi nhuận Công ty Cổ phần Sông Đà 11 27 2.3 Danh sách công ty Công ty Cổ phần 33 Sông Đà 11 2.4 Danh sách công ty liên kết với Công ty Cổ... kết hoạt động kinh doanh công ty mẹ công ty thực thể hợp Bước 2: Loại trừ toàn giá trị ghi sổ khoản đầu tư công ty mẹ công ty phần vốn công ty mẹ vốn chủ sở hữu công ty ghi nhận lợi thương mại... sau: a1 Điều chỉnh khoản đầu tư công ty mẹ vào công ty Nguyên tắc điều chỉnh: Giá trị ghi sổ khoản đầu tư công ty mẹ công ty phần vốn công ty mẹ vốn chủ sở hữu cơng ty phải loại trừ hồn tồn báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần sông đà 11 , Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần sông đà 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn