Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

95 24 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG VĂN DƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã ngành: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Văn Dƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1.1 Việc làm cho lao động 1.1.2 Tạo việc làm cho lao động 1.2 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 13 1.2.1 Lao động n ng th n mang tính thời vụ 13 1.2.2 Nguồn lao động n ng th n tăng số lƣợng 13 1.3 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 14 1.3.1 Phát triển kinh tế, ngành nghề 14 1.3.2 Đào tạo giới thiệu việc làm 15 1.3.3 Xuất lao động 17 1.3.4 Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 18 1.3.5 Tiêu chí đánh giá tạo việc làm cho ngƣời lao động n ng th n 19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TẠO VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 19 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 19 1.4.2 Điều kiện kinh tế 20 1.4.3 Nhân tố dân số 22 1.4.4 Nhân tố giáo dục c ng nghệ 23 1.4.5 Chính sách lao động việc làm xã hội 24 1.5 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 26 1.5.1 Kinh nghiệm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 26 1.5.2 Kinh nghiệm tỉnh Thanh Hóa 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 29 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG NINH ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 29 2.1.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế 33 2.1.3 Điều kiện xã hội 36 2.2 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 39 2.2.1 Lao động nhân huyện Quảng Ninh 39 2.2.2 Lao động phân theo trình độ văn hóa 40 2.2.3 Lao động phân theo trình độ chuyên m n kỹ thuật 42 2.2.4 Lao động ngành kinh tế 43 2.3 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 45 2.3.1 Phát triển sản xuất, ngành nghề thu hút lao động n ng th n 45 2.3.2 Hoạt động đào tạo giới thiệu việc làm 54 2.3.3 Hoạt động xuất lao động 58 2.3.4 Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 60 2.3.5 Kết tạo việc làm cho ngƣời lao động năm qua 62 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH 64 2.5.1 Đánh giá chung 64 2.5.2 Những mặt đạt đƣợc 65 2.5.3 Những mặt hạn chế 66 2.5.4 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc làm ngƣời lao động n ng th n huyện Quảng Ninh 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 70 3.1.1 Quan điểm 70 3.1.2 Phƣơng hƣớng 70 3.1.3 Căn chủ yếu để tạo việc làm cho ngƣời lao động n ng th n huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 71 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.3.1 Phát triển kinh tế để tạo việc làm 72 3.3.2 Đào tạo nghề gắn với việc làm 74 3.3.3 Tăng cƣờng xuất lao động 76 3.3.4 Thực tốt sách phát triển nguồn nhân lực 78 3.3.5 Giải pháp vốn 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa CN- TTCN C ng nghiệp- Tiểu thủ c ng nghiệp KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình THCS Trung học sở THPT Trung học phổ th ng CNH, HĐH C ng nghiệp hóa, đại hóa UBND Ủy ban nhân dân HCM Hồ Chí Minh PTNT Phát triển n ng thơn CSXH Chính sách xã hội LĐ- TBXH Lao động- Thƣơng bình xã hội BCĐ Ban đạo TTTT Th ng tin truyền th ng HTX Hợp tác xã QL Quốc lộ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Cơ cấu lao động huyện Quảng Ninh giai đoạn 2010- 39 bảng 2.1 2.2 2.3 2012 Lao động phân theo trình độ văn hóa 40 Lực lƣợng lao động chia theo trình độ chuyên m n kỹ 42 thuật 2.4 Lực lƣợng lao động ngành kinh tế 43 2.5 Giá trị sản xuất n ng nghiệp 47 2.6 Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 49 2.7 Giá trị sản xuất ngành thủy sản 49 2.8 Thực trạng sở vật chất kỹ thuật năm 2012 53 2.9 Đào tạo nghề cho lao động n ng th n 54 2.10 Hoạt động xuất lao động 58 2.11 Tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 60 2.12 Lao động đƣợc tạo việc làm giai đoạn 2010- 2012 62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu hình Tên bảng Trang 2.1 Dân số lao động huyện Quảng Ninh 40 2.2 Lao động phân theo trình độ văn hóa 41 2.3 Lao động phân theo trình độ chuyên m n kỹ thuật 43 2.4 Đào tạo nghề cho lao động huyện Quảng Ninh 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lao động hoạt động quan trọng ngƣời để tạo sản phẩm vật chất tinh thần mà ngƣời mong muốn Lao động có suất, chất lƣợng, hiệu nhân tố định tồn phát triển đất nƣớc Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, tháng 6/1996 nhấn mạnh: c ng nghiệp hoá đất nƣớc trƣớc hết c ng nghiệp hoá kinh tế n ng th n Vấn đề đƣợc đặt kh ng tầm quan trọng phát triển kinh tế n ng th n bối cảnh chung đất nƣớc mà n ng th n nơi cƣ trú, sinh sống làm ăn phận lớn lao động dân cƣ nƣớc Hiện nay, n ng th n nƣớc ta có khoảng 10 triệu hộ gia đình sống 50.000 th n, xóm, ấp, 8.500 xã Là khu vực đ ng dân nhất, chiếm 80% dân số 76,88% lực lƣợng lao động xã hội Hàng năm, khu vực đƣợc bổ sung thêm khoảng 67 vạn lao động Hơn nữa, đặc điểm kinh tế xã hội nhƣ điều kiện tự nhiên vùng khác Do vậy, kh ng phải n ng th n ngƣời lao động phải tham gia vào ngành n ng, lâm, ngƣ nghiệp Dân số Quảng Bình có 854.918 ngƣời Phần lớn cƣ dân địa phƣơng ngƣời Kinh Dân cƣ phân bố kh ng đều, 86,83% sống vùng n ng th n 14,4% sống thành thị Quảng Bình có nguồn lao động dồi với 421.328 ngƣời, chiếm khoảng 49,28% dân số Lực lƣợng lao động qua đào tạo chiếm 8% số lao động q ít, mức độ giải việc làm cho ngƣời lao động n ng th n tỉnh Quảng Bình nói chung, huyện Quảng Ninh nói riêng thấp so với nhu cầu Huyện Quảng Ninh nguồn lao động huyện Quảng Ninh khoảng 50 nghìn ngƣời, chủ yếu lao động n ng nghiệp, phần lớn lao động phổ 72 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.3.1 Phát triển kinh tế để tạo việc làm Thực đồng chủ trƣơng, sách nhà nƣớc, đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi, bổ sung chế, sách tạo m i trƣờng thuận lợi để phát triển kinh tế - Tiếp tục thực chuyển dịch cấu kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng CNH- HĐH trình phân c ng lao động xã hội, trình chuyển dịch lao động từ ngành n ng nghiệp sang ngành c ng nghiệp dịch vụ Đây giải pháp vừa cấp bách, vừa triệt để để giải tình trạng thiếu việc làm n ng th n + Chuyển phần diện tích trồng lúa hiệu sang loại trồng khác có giá trị kinh tế cao Đẩy mạnh việc phát triển sản xuất sở hình thành vùng chuyên canh cho sản xuất n ng nghiệp, phát triển n ng nghiệp sạch, hình thành vùng trồng rau xã Gia Ninh,Ninh, Hàm Ninh Những nơi điều kiện địa hình phức tạp nhƣ Trƣờng Xuân Trƣờng Sơn, kh ng thể trồng trọt tập trung phát triển c ng nghiệp, lâm nghiệp phát triển chăn nu i gia súc kết hợp + Phát triển trang trại tổng hợp, trồng rừng kinh tế, c ng nghiệp lâu năm kết hợp với chăn nu i gia súc, trồng ăn quả, ngắn ngày, theo phƣơng thức lấy ngắn nu i dài vùng đất dọc đƣờng Hồ Chí Minh xã Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh Vạn Ninh Phát triển chăn nu i c ng nghiệp, khu giết mổ tập trung, hình thành trung tâm mua bán hàng n ng sản, đầu tƣ khoa học c ng nghệ cho n ng nghiệp, phát triển c ng nghiệp chế biến n ng lâm sản, nu i trồng thuỷ sản, hình thành vùng sản xuất hàng hố sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Hình thành trang trại chăn nu i gia cầm xã Vạn Ninh, An Ninh, Tân Ninh, 73 Gia Ninh để từ tạo việc làm cho ngƣời dân + Thực kiên cố hoá kênh mƣơng, xây dựng hệ thống thuỷ lợi ứng dụng c ng nghệ tƣới ẩm vào vùng thiếu nƣớc Hƣớng dẫn hộ gia đình n ng th n cải tạo vƣờn tạp, hình thành khu vƣờn chuyên canh kết hợp với đa dạng hoá m hình sản xuất khép kín VAC (Vƣờn - Ao Chuồng), phát triển kinh tế trang trại, thực chuyển giao ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo hộ gia đình, địa phƣơng tạo việc làm + Mở rộng m hình kinh tế có hiệu địa bàn huyện giúp hộ đói nghèo bƣớc tiếp cận tham gia vào cấu ngành cấu thành phần kinh tế, hƣớng họ từ việc sản xuất theo kinh tế nhỏ lẻ, phi tập trung vào sản xuất hàng hố lớn, tập trung có quản lý nhà nƣớc +Tạo điều kiện thuận lợi khu n khổ, cho phép doanh nghiệp, thành phần kinh tế phát triển ngành c ng nghiệp sản xuất vật liệu đá, cát, gạch, ngói cung cấp nhu cầu xây dựng ngày tăng địa bàn khu vực thành phố Đồng Hới, tạo c ng ăn việc làm cho lao động địa bàn huyện + Quy hoạch phát triển nu i trồng thủy hải sản kết hợp xây dựng số dự án khai thác lợi khác vùng cát ven biển, vùng cồn bãi để tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân Đầu tƣ phát triển ngƣ lƣới, phát triển khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hỗ trợ nghề cá, phát triển nu i trồng thuỷ sản theo hƣớng c ng nghiệp, xây dựng hình thành sở dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm hỗ trợ phát triển thuỷ sản Hỗ trợ cho vay ƣu đãi xã Hải Ninh để đầu tƣ phƣơng tiện, bƣớc đại đánh bắt hiệu vùng biển xa để giải việc làm ngƣ dân + Tập trung xây dựng sở hạ tầng dịch vụ, mời gọi đầu tƣ, xúc tiến triển khai dự án phát triển du lịch - dịch vụ nhƣ núi Thần Đinh, Hồ Rào Đá, S ng Long Đại, bãi tắm Hải Ninh, khu du lịch sinh thái Cồn Nổi thị trấn 74 Quán Hàu dịch vụ mà huyện mạnh, tạo nhiều việc làm - Phát triển hoạt động phi n ng nghiệp địa phƣơng Đa dạng hoá hoạt động phi n ng nghiệp hình thức kinh doanh Tiếp tục xây dựng, kh i phục phát triển ngành nghề truyền thống địa phƣơng: mặt hàng chổi đót Rạng Đ ng, mây xuất Bình Minh thị trấn Quán Hàu; sinh vật cảnh Văn La, xã Lƣơng Ninh; chạm khảm Trúc Ly; chế biến bún bánh kh Dinh Mƣời + Hình thành số HTX sở mộc, sản xuất hàng thủ c ng mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng, du lịch; HTX chế biến thuỷ sản, đánh bắt hải sản mở rộng diện tích nu i trồng thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ + Xây dựng sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tƣ phát triển làng nghề, hỗ trợ xây dựng, quảng bá sản phẩm thƣơng hiệu Hàu (ở thị trấn Quán Hàu), phát triển mặt hàng chế biến truyền thống nƣớc mắm, ruốc, cá kh , mở rộng sở chế biến khoai deo Hải Ninh; rƣợu Võ Xá xã Võ Ninh; chổi đót Phúc Duệ, Vĩnh Ninh Trên sở có cá nhân nhóm cá nhân có am hiểu, có kinh nghiệm trình độ, tay nghề làm sản phẩm có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu ổn định sản phẩm, dịch vụ kinh tế thị trƣờng, đảm bảo nguồn thu nhập, nâng cao chất lƣợng sống ngƣời dân nói chung hộ đói nghèo nói riêng, giải việc làm, khỏi vòng luẩn quẩn nợ nần nghèo đói 3.3.2 Đào tạo nghề gắn với việc làm Đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cấu lao động huyện theo hƣớng tiến độ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thời kỳ CNH- HĐH, phần đấu đƣa số lao động qua đào tạo nghề huyện Quảng Ninh tăng từ 10%- 15% năm Để thực đƣợc mục tiêu đó, huyện cần tiến hành đồng giải pháp sau: Huy động nguồn nhân lực để nâng cấp xây dựng bản, đổi 75 trang thiết bị đồ dùng, phƣơng tiện dạy học, khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tự trang bị thiết bị dạy nghề, phối hợp với doanh nghiệp, sở sản xuất để sử dụng trang thiết bị c ng nghệ kỹ thuật dạy thực tập nghề, đƣa dần c ng nghệ th ng tin, c ng nghệ tự động hóa vào trợ giúp giảng dạy giáo viên học tập học sinh Nâng cao trình độ chuyên m n kỹ sƣ phạm, cập nhật kiến thức kỹ thuật c ng nghệ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề; có chế sách thu hút ngƣời có học vị cao, ngƣời có kinh nghiệm, nghệ nhân, thợ giỏi làm giao viên sở dạy nghề; tổ chức thƣờng xuyên phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, giáo viên giỏi, có sách khen thƣởng, động viên thích đáng Tăng cƣờng hỗ trợ sách cho c ng tác dạy nghề; ban hành sách huy động vốn tín dụng, sách đất đai, tạo mối quan hệ bình đẳng sở dạy nghề c ng lập c ng lập, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngƣời lao động có hội học nghề tìm kiếm việc làm Phối hợp với sở dạy nghề tỉnh, liên kết với sở dạy nghề địa phƣơng khác mở lớp đào tạo nghề chổ với ngành nghề phù hợp với trình độ văn hóa, điều kiện hồn cảnh gia đình thực tế nguồn lực địa phƣơng, lựa chọn đơn vị dạy nghề có kinh nghiệm, am hiểu tận tƣờng nghề đào tạo yêu cầu lao động n ng th n, đặc biệt trọng đến khâu thực hành Để giải tốt vấn đề “đầu ra” cho khóa học nghề Đào tạo nghề nâng cao chất lƣợng lao động để ngƣời lao động có hội lựa chọn ngành nghề, c ng việc đáp ứng yêu cầu nghiệp c ng nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc, nghiệp c ng nghiệp hóa địa phƣơng để giải việc làm chỗ tham gia xuất lao động Tập trung phát triển hoạt động đào tạo nghề đáp ứng với yêu cầu thị trƣờng lao động, gắn với định hƣớng nhu cầu phát triển ngành 76 kinh tế Nâng cao nhận thức cấp, ngành xã hội, cán bộ, c ng chức lao động n ng th n vai trò đào tạo nghề tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực n ng th n Đổi chƣơng trình, hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp dạy nghề vào trƣờng phổ th ng trung học sở trung học phổ th ng để học sinh có thái độ đắn học nghề chủ động lựa chọn loại hình học nghề phù hợp với điều kiện hồn cảnh Triển khai thực Đề án xã hội hoá hoạt động dạy nghề đến năm 2020; thành lập xây dựng Trung tâm đào tạo nghề cho lao động n ng th n theo Quyết định 1956/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ sở chuyển giao trụ sở Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên cho UBND huyện quản lý để thành lập Trung tâm đào tạo nghề cho lao động n ng th n Phát triển mạng lƣới sở đào tạo, sớm hồn chỉnh ban hành kế hoạch phát triển mạng lƣới đào tạo nghề đến năm 2015, làm sở để phát triển hoạt động đào tạo nghề huyện Thực sách đào tạo nghề miễn phí cho đối tƣợng liệt sỹ, thƣơng binh, gia đình thuộc diện sách, có c ng với cách mạng, niên hồn thành nghĩa vụ quân sự, lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc ngƣời, n ng dân kh ng đất sản xuất Tổ chức việc kết nối trƣờng doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề theo địa chỉ, phù hợp với yêu cầu sử dụng doanh nghiệp 3.3.3 Tăng cƣờng xuất lao động Tăng cƣờng c ng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất lao động, trọng trách nhiệm doanh nghiệp ngƣời lao động; nâng cao chất lƣợng đào tạo giáo dục định hƣớng để tạo nguồn lao động; tuyên truyền, khuyến khích ngƣời lao động tham gia xuất lao động 77 Tƣ vấn cho ngƣời lao động tiếp tục trì thị trƣờng truyền thống, hạn chế đƣa lao động sang thị trƣờng có nhiều rủi ro, trọng phát triển thị trƣờng nƣớc có nhu cầu lao động có trình độ chun m n kỹ thuật Chú trọng hoạt động thu thập th ng tin thị trƣờng lao động trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh nhu cầu tìm việc làm, chỗ việc làm trống, th ng tin xuất lao động, nhu cầu học nghề để giải tốt mối quan hệ cung cầu lao động huyện Thƣờng xuyên cập nhật thị trƣờng lao động, nhu cầu việc làm khả thu hút doanh nghiệp, ngành nghề sở xây dựng kế hoạch giải pháp giải việc làm hàng năm Phối hợp với c ng ty xuất lao động thƣờng xuyên tuyên truyền tƣ vấn cho vay vốn, giáo dục định hƣớng tạo điều kiện cho ngƣời lao động xuất Tăng cƣờng c ng tác tuyên truyền, tƣ vấn, giới thiệu việc làm nhiều hình thức, đa dạng hóa nội dung tƣ vấn; tƣ vấn pháp luật chọn nơi làm việc, lựa chọn ngành nghề phù hợp…Thiết lập canh th ng tin lao động việc làm miễn phí thƣờng xuyên phát sóng qua tivi, đài Th ng báo c ng khai, cụ thể thị trƣờng lao động, số lƣợng, thời gian, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện lao động pháp luật lao động nƣớc có nhu cầu lao động nhƣ chi phí, mức lƣơng quyền lợi đƣợc hƣởng để ngƣời lao động tìm hiểu có kế hoạch lựa chọn tham gia xuất lao động Mở rộng thị trƣờng xuất lao động, mặt khai thác thị trƣờng truyền thống nhƣ: Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc…Đồng thời mở rộng xuất lao động sang thị trƣờng có thu nhập cao có nhu cầu lớn lao động nhƣ đƣa ngƣời lao động làm nghề n ng Mỹ hay xuất lao động sang Châu Âu, Trung Đ ng… Cần lập quỹ xuất lao động để có nguồn hỗ trợ kinh phí cho ngƣời 78 nghèo ngƣời lao động thuộc diện sách để họ có đủ điều kiện xuất lao động Để c ng tác xuất lao động thực tiền đề cho phát triển bền vững sau huyện bên cạnh việc đẩy mạnh xuất lao động cần xây dựng chƣơng trình hậu xuất lao động để mặt tận dụng nguồn vốn, tay nghề ngƣời lao động nƣớc về, mặt khác tạo ổ định kinh tế- xã hội cho địa phƣơng có xuất lao động Chƣơng trình hậu xuất lao động cần phát triển theo hƣớng khuyến khích ngƣời lao động xuất lao động trở đầu tƣ kinh doanh nhƣng ngành nghề thiết thực, khai thác tiềm mạnh địa phƣơng Để làm đƣợc điều đó, quyền địa phƣơng cần tạo điều kiện mặt bằng, m i trƣờng đầu tƣ hành lang pháp lý cho ngƣời xuất trở phát triển kinh doanh, làm giàu đáng đóng góp cho quê hƣơng 3.3.4 Thực tốt sách phát triển nguồn nhân lực Trong yếu tố phát triển nhanh, bền vững kinh tế nguồn lực ngƣời yếu tố Nguồn nhân lực vừa ngƣời sáng tạo vừa ngƣời sử dụng phƣơng tiện phân phối c ng nghệ để đạt lợi ích kinh tế cao Nguồn nhân lực cần đƣợc sử dụng có hiệu quả, đồng thời phải đƣợc đãi ngộ thỏa đáng Do vậy, sách phát triển nguồn nhân lực có tầm quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế huyện Quảng Ninh Chính sách đầu tƣ cho đào tạo nhân lực: Trƣớc thực trạng nguồn lao động n ng th n huyện Quảng Ninh dồi nhƣng chất lƣợng chƣa cao hạn chế lớn đến việc làm phát triển n ng nghiệp n ng th n theo hƣớng CNH, HĐH Tuy nhiên, để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực n ng th n huyện Quảng Ninh cần có quan tâm mức Nhà nƣớc quyền huyện Quảng Ninh Có thể nói đầu tƣ cho giáo dục đào tạo đầu tƣ trực tiếp, lâu dài cho phát triển huyện Quảng Ninh 79 hƣớng đầu tƣ có lợi So với hoạt động khác, sở đào tạo nhân lực đƣợc Nhà nƣớc ƣu đãi thể qua sách tài trợ nhà trƣờng, hỗ trợ giáo viên vật chất tinh thần Chính sách giải việc làm cho ngƣời lao động: Từ chỗ coi giải việc làm trách nhiệm hoàn toàn phụ thuộc n ng nghiệp làm việc quan Nhà nƣớc coi có việc làm chuyển sang nhận thức mới, ngƣời lao động n ng th n chủ động tìm việc làm cho mình, với chủ động ngƣời dân, quyền huyện Quảng Ninh cần quan tâm đến vấn đề giải việc làm cho ngƣời lao động n ng th n sở phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia vào chƣơng trình giải việc làm Để thực tốt sách giải việc làm cho ngƣời lao động n ng th n huyện Quảng Ninh cần làm tốt c ng tác vận động ngƣời lao động n ng th n tích cực tham gia vào chƣơng trình cán địa phƣơng, giảm bớt khâu trung gian tránh tƣợng thất vốn đồng thời có phận giám sát cơng trình thi c ng xây dựng sở hạ tầng địa phƣơng Chính sách sử dụng nguồn nhân lực: Sử dụng nguồn nhân lực n ng th n huyện Quảng Ninh cần đảm bảo nguyên tắc sử dụng đầy đủ, khai thác tối đa tiềm sức lao động, đãi ngộ thỏa đáng theo giá trị lao động đƣợc sáng tạo đồng thời tạo điều kiện có sách để phát huy cao tính tự sáng tạo ngƣời, lao động chất xám Bởi nguồn lực ngƣời n ng th n huyện Quảng Ninh phát huy tác dụng đƣợc quan tâm đầy đủ, mức, đƣợc lao động m i trƣờng lành mạnh, dân chủ c ng Khi họ làm việc với nhiệm vụ thực CNH, HĐH thành động lực thân, góp phần đƣa huyện Quảng Ninh đất nƣớc thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH 80 3.3.5 Giải pháp vốn Về phía nhà nƣớc: Mở rộng chƣơng trình vay vốn đến tận tay ngƣời dân th ng qua tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổ chức đoàn thể địa phƣơng nhƣ: Hội phụ nữ, Hội n ng dân, Đoàn niên, Hội cựu chiến binh… Việc vay vốn phải xác định đối tƣợng đƣợc vay, số lƣợng vay vốn phải đảm bảo cho ngƣời vay có đủ khả tái sản xuất mở rộng, phƣơng thức thu hồi vốn phải phù hợp với đặc điểm chu kỳ sản xuất n ng nghiệp Vì cần phải làm tốt c ng tác thẩm định kế hoạch dự án, lựa chọn dự án có tính khả thi cho vay vốn ƣu đãi, đảm bảo hộ nghèo, khó khăn đƣợc vay vốn, đặc biệt cho vay ƣu đãi phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ n ng th n hoạt động lĩnh vực thủ c ng nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng, chế biến n ng thủy sản, phát triển trang trại, tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động Cùng với việc cho vay vốn cần làm tốt c ng tác khuyến n ng, hƣớng dẫn tƣ vấn cho ngƣời dân cách thức đầu tƣ sử dụng vốn vay để đầu tƣ mang lại hiệu cao phải giám sát việc sử dụng vốn vay th ng qua tổ chức đoàn thể địa phƣơng Tránh tình trạng sử dụng vốn kh ng mục đích kh ng có khả hồn trả Hồn thiện chế sách cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng, tạo th ng thoáng việc triển khai thực cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, c ng khai hóa thực vai trò quan quản lý nhà nƣớc quan hệ với chủ thể kinh tế, giúp chủ thể kinh tế đƣợc hƣởng sách ƣu đãi Củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm hiệu hoạt động điểm giao dịch xã, thị trấn, tổ tiết kiệm cho vay vốn Về phía ngƣời lao động: Trƣớc hết phải biết huy động vốn từ nguồn vốn tự có thân, gia đình quan trọng xác định kế hoạch sử 81 dụng phân bổ số vốn vay cho khâu trình sản xuất cho hợp lý đem lại hiệu đồng vốn cao Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ ngân hàng với lãi suất thấp, chƣơng trình dự án nƣớc nƣớc 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Tại chƣơng 3, sở sâu phân tích lý luận thực trạng tạo việc làm cho lao động n ng th n địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm qua tác giả đề xuất số giải pháp tạo việc làm tập trung số nội dung sau: Thứ nhất, phát triển kinh tế để tạo việc làm Thứ hai, đào tạo nghề gắn với việc làm Thứ ba, tăng cƣờng xuất lao động Thứ tƣ, thực tốt sách phát triển nguồn nhân lực Thứ năm, giải pháp vốn Tóm lại, thực đầy đủ đồng giải pháp tạo việc làm cho lao động n ng th n, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống ngƣời dân, góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế- xã hội huyện Quảng Ninh 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tạo việc làm cho ngƣời lao động n ng th n nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, cấp, ngành Trong năm qua Đảng nhà nƣớc có nhiều biện pháp để tạo việc làm cho lao động n ng th n, th ng qua chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, chƣơng trình, dự án giải việc làm Nhờ hàng năm tạo đƣợc c ng ăn việc làm cho hàng triệu lao động, cấu lao động bƣớc chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số cao, vùng n ng th n nên hàng năm số ngƣời bƣớc vào độ tuổi lao động lớn, số ngƣời cần đƣợc giải việc làm tồn động nhiều Do sức ép tạo việc làm lớn Quảng Ninh huyện đƣợc thành lập tách từ huyện Lệ Ninh cũ, kinh tế chủ yếu dựa vào n ng nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp, tài nguyên hạn chế, tốc độ phát triển kinh tế chậm, tình trạng thất nghiệp nhiều Vì vậy, vấn đề tạo việc làm, nâng cao đời sống cho ngƣời lao động, đặc biệt lao động n ng th n cần thiết Nhận thức đƣợc vai trò, vị trí vấn đề tạo việc làm, năm qua ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, phòng n ng nghiệp…đã có nhiều chủ trƣơng, sách để tạo việc làm cho ngƣời lao động Ba năm qua tạo việc làm cho hàng nghìn ngƣời lao động, hệ số sử dụng lao động n ng th n tăng lên, chất lƣợng lao động bƣớc đầu có tiến bộ, bƣớc đáp ứng yêu cầu thị trƣờng lao động tỉnh Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm cho ngƣời lao động huyện nhiều tồn tại: - Trong năm qua, kinh tế phát triển nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra, chuyển dịch cấu kinh tế bƣớc đầu có kết song chậm; lĩnh vực tiểu thủ c ng nghiệp, dịch vụ có tiềm nhƣng nguồn 84 lực đầu tƣ hạn chế nên chƣa đƣợc mở rộng, phát triển chậm Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chƣa đƣợc phát triển nên sản xuất cầm chừng, khả mở rộng sản xuất, thu hút lao động bị hạn chế, số sở, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ - Trình độ tay nghề ngƣời lao động thấp chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi ngƣời sử dụng lao động nên gặp khó khăn tìm kiếm việc làm - Cơ chế sách tạo việc làm cho ngƣời lao động thiếu đồng chƣa đủ mạnh Vì vậy, sức ép lao động việc làm n ng th n vấn đề xúc khó khăn Để nhanh chống giảm đƣợc sức ép lao động tạo việc làm cho ngƣời lao động n ng th n trƣớc hết cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: + Tổ chức tốt c ng tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực chƣơng trình giải việc làm cấp, hƣớng dẫn chủ dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động + Đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế từ n ng nghiệp sang c ng nghiệp, dịch vụ Thu hút đầu tƣ nhằm xây dựng phát triển khu c ng nghiệp, cụm c ng nghiệp nhỏ, mở rộng dạy nghề cho lao động n ng th n, coi trọng phát triển tiểu thủ c ng nghiệp dịch vụ + Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp thiếu việc làm th ng qua sách nhƣ hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề… Kiến nghị Chính quyền địa phƣơng cần coi trọng vấn đề giải việc làm cho lao động n ng th n vấn đề trọng tâm trình phát triển kinh tế xã hội * Đối với huyện Cần tăng cƣờng quản lý đất đai, dân số lao động, thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục, y tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tiếp nhận 85 th ng tin đồng thời đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho huyện Quan tâm tới c ng tác tƣ vấn việc làm cho học sinh từ nhà trƣờng giúp em nhận thức đƣợc vấn đề việc làm đƣờng học tập Chú trọng đào tạo nghề trƣờng phổ th ng để sau trƣờng lao động tự kiếm sống nghề đƣợc học Cần đổi chƣơng trình đào tạo nghề theo hƣớng phù hợp với yêu cầu chất lƣợng thị trƣờng lao động, hay nói cách khác gắn đào tạo nghề với chƣơng trình tạo việc làm cho lao động * Đối với sở kinh tế Cần nêu cao tinh thần chống tham nhũng, giảm chí phí chìm để việc sử dụng lao động thật có hiệu Từ phát triển sản xuất, tăng khả tạo việc làm cho lao động n ng th n * Đối với hộ nông dân Hộ n ng dân cần nhận thức rõ vai trò làm chủ phát triển kinh tế chung huyện Để làm đƣợc điều hộ cần tự phổ cập trình độ văn hóa th ng qua việc tự học lẫn nhau, tăng cƣờng học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua bạn bè, hàng xóm Hộ cần phán ánh vƣớng mắc sản xuất lên tổ khuyến n ng, phản ánh sai phạm quản lý lên cấp quản lý cao Tập thực ghi chép lại tình hình thu chi để quản lý tài hộ cách có hiệu Hộ nên áp dụng biện pháp thâm canh tăng suất trồng, học hỏi kinh nghiệm đầu tƣ sản xuất hộ để nâng cao hiệu thời gian lao động, tiến tới đa dạng hóa nguồn thu nhập 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh năm 2010 – 2012, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh [2] Báo cáo tổng kết kết thực công tác Lao động thương binh xã hội năm 2010 - 2012 , Phòng Lao động thƣơng binh xã hội huyện Quảng Ninh [3] Bộ luật lao động Việt Nam năm 2012, nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [4] PGS TS Bùi Quang Bình (2007), Giáo trình kinh tế lao động, Đại học kinh tế Đà Nẵng [5] PGS TS Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất giáo dục [6] Nguyễn Thị Kim Dung (2011), Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ [7] Hoàng Thị Nguyệt Nga (2012), Giải pháp việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ [8] Niên giám thống kê năm 2010 - 2012, Chi cục thống kê huyện Quảng Ninh [9] Nghị Đại hội Đảng huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII [10] Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; [11] Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 UBND huyện Quảng Ninh việc ban hành “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” [12] PGS.TS Nguyễn Thị Thơm ThS Phí Thị Hằng (2009), Giải việc làm cho lao động nơng nghiệp q trình thị hóa, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội ... LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1.1 Việc làm cho lao động 1.1.2 Tạo việc làm cho lao động 1.2 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1.1 Việc làm cho lao động a Khái niệm việc làm Con ngƣời động lực,... LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 29 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG NINH ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình , Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn