Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

97 29 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VĂN TIẾN TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VĂN TIẾN TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN –C— Tôi xin cam đoan, đề tài kết nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả Võ Văn Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Tầm quan trọng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động 1.1.3 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực 1.2 NỘI DUNG CỦA TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 16 1.2.1 Công tác tiền lương 16 1.2.2 Công tác đánh giá thành tích 22 1.2.3 Công tác đào tạo 22 1.2.4 Điều kiện làm việc 23 1.2.5 Công tác Chăm lo đời sống tinh thần 24 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 25 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên 25 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 26 1.3.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 29 2.1 TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 29 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức nhà trường 29 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực nhà trường 33 2.1.3 Tình hình hoạt động quy mơ đào tạo Nhà trường thời gian qua 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.2.1 Thực trạng công tác tiền lương 40 2.2.2 Thực trạng công tác cải thiện điều kiện làm việc 48 2.2.3 Thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 50 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo 52 2.2.5 Thực trạng công tác chăm lo đời sống tinh thần 54 2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TRONG THỜI GIAN QUA 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 57 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 57 3.1.1 Sự biến động quy mô đào tạo giai đoạn nay… 57 3.1.2 Mục tiêu, chiến lược Nhà trường 60 3.1.3 Các quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp 60 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 61 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lương 61 3.2.2 Cải thiện điều kiện làm việc 67 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 68 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo 71 3.2.5 Chăm lo đời sống tinh thần 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn NLĐ Người lao động STT Số thứ tự SL Số lượng TL Tỷ lệ TNBQ Thu nhập bình quân DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Tên bảng hiệu Trang 2.1 Cơ cấu số lượng cán bộ, nhân viên Trường 32 2.2 Số lượng lao động nhà trường giai đoạn 2008 - 2012 33 2.3 Quy mô đào tạo qua năm 36 2.4 Kết khảo sát động lực làm việc người lao động 39 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 2.5 Quỹ tiền lương Nhà trường giai đoạn 2008-2012 40 2.6 Thu nhập bình quân hàng tháng người lao động Nhà 41 trường giai đoạn 2008-2012 2.7 Ý kiến NLĐ mức lương 42 2.8 Bảng hệ số phụ cấp chức vụ công việc Nhà trường 43 2.9 Tiền lương cấu tiền lương Trường Cao đẳng 45 nghề Đà Nẵng giai đoạn năm 2008 – 2012 2.10 Quy định phụ cấp giảng dạy giảng viên Trường 46 Cao đẳng nghề Đà Nẵng 2.11 Ý kiến NLĐ cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 51 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 2.12 Ý kiến NLĐ công tác đào tạo Nhà trường 53 2.13 Ý kiến NLĐ chăm lo đời sống tinh thần Nhà 55 trường 3.1 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 63 3.2 Dự kiến cấu tiền lương Nhà trường thời gian 64 đến 3.3 Phụ cấp giảng dạy giáo viên đứng lớp 64 Số Tên bảng Trang Phụ cấp điện thoại cho cán Trường Cao đẳng Nghề 65 hiệu 3.4 Đà Nẵng 3.5 Dự kiến phúc lợi Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 66 3.6 Bảng đánh giá thành tích người lao động 70 3.7 Kết tuyển sinh dạy nghề Đà Nẵng năm 2005 - 2012 72 3.8 Số lượng giảng viên nghề trọng điểm cần bổ sung 2012- 74 2015 3.9 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nghề trọng điểm, 75 giai đoạn 2012-2015 3.10 Nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (trong nước) giảng viên nghề trọng điểm, giai đoạn 2012-2015 76 DANH MỤC HÌNH VẼ Số Tên hình vẽ hiệu Trang 1.1 Học thuyết nhu cầu thúc đẩy David Mc Clelland 10 1.2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 15 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 31 2.2 Ý kiến người lao động tính rõ ràng minh bạch 44 công tác trả lương 2.3 Ý kiến NLĐ tiền thưởng tương xứng với thành tích 47 2.4 Ý kiến NLĐ sách phúc lợi Trường Cao đẳng 48 Nghề Đà Nẵng 2.5 Ý kiến NLĐ môi trường làm việc Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 49 73 Thuận lợi Nhà trường có hệ thống văn quy định cấu tổ chức, chế quản lý đồng bộ, thống từ Điều lệ Trường đến chức năng, nhiệm vụ phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường Đây sở để phòng, khoa thực tốt chức nhiệm vụ Tuy nhiên, công tác quản lý, quy hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý Trường thời gian qua chưa quan tâm mức, chưa bồi dưỡng đầy đủ đội ngũ cán quản lý kế cận vững chun mơn nghiệp vụ có khả năng, trình độ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Nhà trường tương lai So với định hướng phát triển Nhà trường từ đến 2020, tiêu giáo viên, cán quản lý trẻ học sau đại học ngồi nước học thơng thạo ngoại ngữ chậm Nhà trường cần tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao trách nhiệm lực quản lý, lực chuyên môn cấp trưởng, phó phận nhằm hoạch định Chiến lược phát triển Nhà trường ngang tầm khu vực Đồng thời, tiếp tục thực hiện, đánh giá tham khảo thêm ý kiến chuyên gia việc tiếp cận trường đào tạo nghề quốc tế, nhằm xây dựng mục tiêu nhiệm vụ theo định hướng đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế thời gian đến Trong thời gian tới, Nhà trường nên lập kế hoạch, xây dựng sách học sau đại học ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, cán quản lý trẻ, nhằm xây dựng mục tiêu nhiệm vụ theo định hướng đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế Với mục tiêu đến năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng có đủ số lượng giảng viên đạt tiêu chí để dạy nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/2013 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm trường lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Tác giả gợi ý số nội dung cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới, Cụ thể: 74 - Về số lượng: Giai đoạn 2012-2015, cần tuyển dụng bổ sung 19 giảng viên để dạy nghề trọng điểm, nâng số giảng viên dạy nghề trọng điểm vào năm 2015 40 người Nhu cầu bổ sung mới, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giảng viên giai đoạn 2012 - 2015 trình bày chi tiết bảng 3.8 Bảng 3.8 Số lượng giảng viên nghề trọng điểm cần bổ sung 2012-2015 ĐVT: Người TT Nghề/cấp độ Cơ điện tử (Quốc tế) Cơng nghệ Ơ tô (Quốc tế) Kỹ thuật lắp đặt điện (ASEAN) Cơ điện lạnh thủy sản (ASEAN) Quản trị mạng (Quốc gia) Tổng cộng Giảng viên có 5 Bổ sung Tổng 2012số 2015 8 Tỷ lệ GV/SV năm 2015 1/17 1/17 1/17 1/17 21 19 40 1/18 1/17 - Về chất lượng: Căn yêu cầu chương trình đào tạo, cấp độ để xây dựng tiêu chí giảng viên dạy nghề trọng điểm đến năm 2015 nghề - Căn tiêu chí cần đạt nêu trên, đối chiếu với thực trạng đội ngũ giảng viên nghề trọng điểm có để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng sau: 75 Bảng 3.9 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nghề trọng điểm, giai đoạn 2012-2015 ĐVT: Người Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng TT Nghề/cấp độ Đào tạo Nghiệp Kỹ Thạc sỹ vụ SP nghề Ngoại ngữ Tin học A Cấp độ quốc tế Cơ điện tử 7 Cơng nghệ Ơ tơ 7 Kỹ thuật lắp đặt điện 4 Cơ điện lạnh thủy sản 4 4 15 26 26 24 40 B Cấp độ ASEAN C Cấp độ quốc gia Quản trị mạng máy tính Tổng cộng b Kế hoạch đào tạo kinh phí - Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giảng viên dạy nghề trọng điểm giai đoạn 2002-2015 5,309 tỷ đồng (khơng tính kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nước ngồi nghề quốc tế ASEAN Kinh phí đề nghị bố trí riêng chương trình mục tiêu Tổng cục Dạy nghề tổ chức thực hiện) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho nghề, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp Được thể qua bảng 3.10 sau đây: 76 Bảng 3.10 Nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (trong nước) giảng viên nghề trọng điểm, giai đoạn 2012-2015 ĐVT: Tỷ đồng Nghề/cấp độ TT Kinh phí I CẤP ĐỘ QUỐC TẾ Cơ điện tử 1,184 Công nghệ ô tô 1,129 II CẤP ĐỘ ASEAN Kỹ thuật lắp đặt điện điều khiển công nghiệp 0,983 Cơ điện lạnh thủy sản 0,983 III CẤP ĐỘ QUỐC GIA Quản trị mạng máy tính 1,030 TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5) 5,309 c Thực chương trình đào tạo hợp lý - Đối với cán quản lý Để nâng cao lực kinh nghiệm cho người quản lý cần cho họ tham quan mở mang tầm mắt học tập phương thức làm việc trường khu vực quốc tế, trường điểm khác để vận dụng cách phù hợp mang lại hiệu cho cơng việc cho công việc chung Liên kết với trường đại học đào tạo kiến thức nâng cao cho kỹ thuật viên, quản lý; kỹ sư phạm cho cán làm công tác đào tạo Tăng cường đào tạo cho họ kỹ quản lý, giao tiếp, giải vấn đề, quản lý thời gian, báo cáo cơng việc… - Khi NLĐ có nhu cầu học bên ngồi trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà trường nên tạo điều kiện cho họ học bố trí 77 thời gian làm việc hợp lý, hỗ trợ phần kinh phí, d Chế độ đãi ngộ cho người đào tạo Chế độ đãi ngộ cho người đào tạo vấn đề vô quan trọng Nhà trường cần có chế độ đãi ngộ tốt để NLĐ yên tâm học tập Trong suốt thời gian học, điều mà người lao động cảm thấy lo lắng đào tạo xong vị trí cơng việc họ có đảm bảo khơng, họ có khả thăng tiến cơng việc khơng Thường phải bố trí người thay vị trí người cử học Chính thế, Nhà trường cần đưa chế sách để giải thoả đáng tâm lý người lao động - Khuyến khích nhân viên tham gia khóa đào tạo nâng cao kiến thức hữu ích cho công việc cách hỗ trợ học phí phần hay toàn phần, hay tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập cho đổi ca… - Để tránh tình trạng NLĐ sau đào tạo chuyển sang làm việc cho đơn vị khác, Nhà trường nên có quy chế riêng sách đào tạo Nhà trường quy định rõ ràng quyền lợi nghĩa vụ người đào tạo 3.2.5 Chăm lo đời sống tinh thần Mục tiêu giải pháp tạo khơng khí đồn kết, gắn bó với tập thể, tạo đời sống tinh thần vui tươi, thoả mái, giúp NLĐ yên tâm công tác; tương trợ, giúp đỡ, động viên, chia niềm vui, thành tích đạt được, tìm cách tháo gỡ khó khăn, khuất mắc tạo niềm phấn khích, từ NLĐ sức phấn đấu, cống hiến, gắn bó lâu dài với Nhà trường a Xây dựng văn hoá Nhà trường - Tiếp tục xây dựng văn hố Nhà trường sở văn hóa có sẵn thông qua hành động cụ thể sau: + Duy trì họp báo sáng thứ hai hàng tuần, thực nghi thức chào buổi 78 sáng vào đầu làm việc chào tạm biệt kết thúc ngày làm việc + Đề cao giá trị nhân viên, làm cho họ cảm thấy có vai trò quan trọng Nhà trường, trung thành muốn gắn bó lâu dài với Nhà trường Khi cảm thấy có vai trò quan trọng Nhà trường vinh dự nhân viên cuuar Nhà trường, từ họ có trách nhiệm với cơng việc + Đề cao phương thức làm việc nhóm, trách nhiệm cơng việc chia sẻ cho nhóm làm việc, ln tơn trọng ý kiến nhóm, cơng việc đưa người phải làm việc theo phương pháp mà tất người nhóm tán thành + Thay đổi để phù hợp: Nhà trường nên tiếp thục thay đổi nhiều quy định tiêu chuẩn số lĩnh vực để phù hợp như: thăng tiến không dựa vào thời gian làm việc thâm niên mà dựa vào lực hiệu làm việc b Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng NLĐ Đa số người lao động làm việc xa nhà lại buổi trưa, Nhà trường có phụ cấp tiền ăn trưa Tuy nhiên, Nhà trường cần phải quan tâm đến chất lượng bữa ăn tạo điều kiện chỗ nghĩ trưa cho người lao động tạo tâm lý ổn định cho người lao động làm việc lâu dài, vậy, Nhà trường nên có kế hoạch mở rộng khu ký túc xá khu căng tin c Xây dựng mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp Tăng cường buổi họp mặt, tổ chức giao lưu gặp gỡ cấp với nhân viên đồng nghiệp với để trao đổi thẳng thắn, tìm hiểu sở thích, điểm mạnh điểm yếu để hiểu hơn, quan tâm đến hơn, chia để từ có tiếng nói chung giúp cho cơng việc tiến triển Cấp cần trao dồi kỹ quản lý, kiến thức chun mơn để chứng minh người có lực quản lý cơng việc hiệu quả, bố trí 79 người - việc, tránh giao việc không đều, xử lý công việc rập khuôn cứng nhắc thiếu sáng tạo Dù cho công việc bận rộn nữa, người lãnh đạo cần thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi tất nhân viên mình, động viên khuyến khích nhân viên thời điểm căng thẳng công việc Việc làm tạo khích lệ lớn cho nhân viên Đó cách hay để người lãnh đạo có thêm thơng tin cần thiết Cấp cần rèn luyện kỹ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, quan tâm đến đời sống nhân viên để nắm bắt khó khăn, nguyện vọng nhân viên Đây điểm then chốt để giữ chân nhân viên Xây dựng chế làm việc dân chủ nhân viên, người tự đóng góp ý kiến cho cơng việc ngày phát triển Biết dành thời gian lắng nghe ý kiến nhân viên cách dễ dàng giúp bạn thể quan tâm quan hệ thân thiện sếp nhân viên Đó cách tốt để phá bỏ rào cản quan hệ cấp cấp Công nhân viên, muốn lãnh đạo nhiều nhân viên bạn cần đặt đức tính lên hàng đầu Bởi để nhân viên tin tưởng nghe theo bạn ln phải nói thật xử với người cơng bằng, thẳng Kích thích làm việc theo nhóm thơng qua chương trình thưởng chất lượng hiệu suất làm việc tổ nhóm đạt tiêu hiệu suất tiêu chất lượng khen thưởng mà Nhà trường đề Thông qua hoạt động khen thưởng nhằm mục đích nâng cao ý thức nhân viên gắn bó với Nhà trường hơn, tinh thần tập thể cao d Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho NLĐ Nhà trường nên tiến hành thường xuyên hoạt động giao lưu, liên hoan, giã ngoại Hoạt động giúp thư giãn tinh thần, 80 phục hồi sức khoẻ người lao động sau thời gian dài làm việc căng thẳng mà giúp cho NLĐ có hội giao lưu, tăng thêm tinh thần đồn kết thêm gắn bó với tổ chức Chính từ làm tăng lên tinh thần hứng khởi làm việc Nhà trường kết hợp với cơng đồn Trường nên có sinh hoạt tập thể tháng lần thời gian giải lao, cách: tổ chức theo nhóm, nhóm tổ thuộc khoa, ban, nhóm đưa ý tưởng như: để nâng cao hiệu làm việc nhóm, giảm tỷ lệ nguyên vật liệu hư hao thực hành, nâng cao đời sống văn hóa cơng nhân,… sau nhóm thảo luận thuyết trình, nhóm làm tốt có phần thưởng Hoạt động này, tạo bầu khơng khí vui vẻ cho người lao động, tạo tinh thần tập thể, đoàn kết, gắn kết với Nhà trường Theo tháp nhu cầu Maslow, sau nhu cầu nhu cầu sinh lý nhu cầu an tồn thỏa mãn, người lao động có nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng, nhu cầu tự thể Thực tế, người lao động Nhà trường khó có hội thể trước đám đông, với hoạt động này, người lao động có hội Đây hội cho lãnh đạo Nhà trường tìm người có lực Quỹ thưởng trích từ quỹ phúc lợi nhà trường cơng đồn 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nắm bắt tầm quan trọng công tác tạo động lực thúc đẩy NLĐ, từ thành lập, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trọng đến công tác tạo động lực thúc đẩy dựa khả thực tế Nhà trường đạt số thành tựu định Tuy nhiên Nhà trường số khó khăn tồn cần khắc phục Để góp phần giải tồn công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động, đề tài “Tạo động lực thúc đẩy người lao động Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng” rút điểm tích cực cần phát huy, đồng thời thấy mặt hạn chế, tồn cần phải giải Trên sở đề giải pháp góp phần tạo động lực thúc đẩy NLĐ Để thực tốt giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy cho người lao động Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, tác giả xin đóng góp số kiến nghị đề xuất sau: Đối với Nhà trường - Các nhà quản lý phải có trình độ lực nhiều mặt, sử dụng cơng cụ tạo động lực đòi hỏi nhà quản lý phải hiểu biết thông thạo không vấn đề kinh tế mà tâm lý người, giao tiếp tốt đặc biệt phải có phẩm chất đạo đức vững vàng - Cơng tác đánh giá nhân viên phải rõ ràng, tiêu chuẩn đánh giá phải cụ thể phù hợp với nhóm đối tượng - Các hoạt động tạo động lực cho người lao động phải phù hợp với khả tài Nhà trường Nếu ngân sách hạn chế Nhà trường nên sử dụng cơng cụ phi kinh tế nhiều - Các điều lệ, quy tắc Nhà trường đặt phải thi hành nghiêm minh khách quan toàn nhân viên Việc làm nhằm 82 gắn kết trách nhiệm nhân viên cơng việc họ; góp phần thực đạt mục tiêu Nhà trường cách nhanh chóng hướng Đối với cấp quyền - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cần sớm ban hành bổ sung số quy định, chế độ sách giáo viên dạy nghề phù hợp với nhóm nghề: Chức danh giáo viên; cán quản lý dạy nghề; Chính sách ưu đãi giáo viên dạy nghề xứng đáng Có sách ưu đãi việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên, đặc biệt đội ngũ giáo viên giỏi, trẻ - UBND thành phố cần đầu tư sở vật chất hỗ trợ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để phục vụ lĩnh vực đào tạo nghề Tuy nhiên, giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hồn thiện Rất mong nhận đóng ý kiến thầy cô, nhà khoa học để luận văn hồn thiện 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Luật lao động văn hướng dẫn thi hành [2] Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội [4] TS Nguyễn Thành Hội, TS Phan Thăng (2006), Quản trị học, Nxb Thống kê TP.HCM [5] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, số 4(39) [6] TS Hồ Kỳ Minh, ThS Nguyễn Thị Hạ Vy, Nhu cầu nguồn nhân lực để thực Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2010 [7] Nghị Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010-2015 [8] Đỗ Văn Phức (2004), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [9] Quyết định số 1866/2010/QĐ-TTg ngày 08/10/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [10] Lê Văn Tâm, Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động - xã hội, Hà Nội [11] PGS TS Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống kê [12] Hứa Trung Thắng – Lý Hồng (2004), Phương pháp quản lý hiệu nguồn nhân lực, khuyến khích để tạo động quản lý nhóm có 84 hiệu quả, Nhà xuất lao động – xã hội [13] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động- xã hội, TP HCM [14] Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hố, đại hố- Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Lao động- xã hội [15] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, số (40) [16] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hoà, ThS Nguyễn Thị Vân, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [17] Vũ Thị Uyên (2006), “Văn hóa doanh nghiệp - Một động lực người lao động”, Tạp chí Lao động xã hội, (294) từ ngày 1-15/9 Tiếng Anh [18] Adrial Gostick & chester Elton, The 24 Carot Manager, câu chuyện nhà quản lý, cà rốt nghệ thuật khen thưởng, Nhà xuất trẻ [19] Business Adge (2007), Tạo động lực làm việc – Phải tiền?, NXB Trẻ [20] George T Milkovich, John W Bounreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [21] J.Leshe McKeown (2008), Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi, NXB Lao động - Xã hội Trang Web [22] http://www.vnexpress.net (2005), “Cách tạo động lực cho nhân viên”, ngày 22/3 [23] http://advice.vietnamworks.com/vi/hiring/, “Vì nhân tài đi” [24] http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu_c%E1%BA%A7u PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Mã số phiếu: (Động lực làm việc người lao động Trường Cao đẳng Nghề thành phố Đà Nẵng) Nhằm nghiên cứu thông tin động lực làm việc người lao động Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đề nghị ông/bà cho ý kiến số vấn đề liên quan sau đây: (Thông tin phục vụ nghiên cứu không sử dụng vào mục đích khác) I Thơng tin cá nhân Họ tên người trả lời: Giới tính (Nam= 1; Nữ= 2) Năm sinh: Bộ phận làm việc Văn phòng (các phòng: Tổ chức, đào tạo, kế hoạch, ); Khoa; Trung tâm; Ban Vị trí làm việc Cán quản lý (Trưởng, phó phòng, khoa, ban, Trung tâm ); Giáo viên; Nhân viên (làm việc phòng, khoa, ban, Trung tâm ); II Về nhân tố kích thích ơng/bà cơng việc A Xin ông/bà đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo theo thứ tự từ thấp đến cao điều mà ông/bà mong muốn quan tâm Mức độ quan trọng yếu Ít quan trọng tố chọn tùy theo thang điểm: Rất quan trọng Tiền lương phúc lợi Ghi nhận thành tích cơng việc Đào tạo nâng cao trình độ Điều kiện làm việc Đời sống tinh thần B Xin ông/bà cho biết ý kiến vấn đề sau (đánh dấu “X” vào phương án thích hợp với lựa chọn theo quy ước): Rất tốt Tốt Trung bình Khơng tốt Rất khơng tốt * Đánh giá ông/bà thực trạng số vấn đề nhà trường: Tiêu thức đánh giá Về tiền lương phúc lợi 1.1 Hệ thống lương quy định rõ ràng, minh bạch 1.2 Mức lương 1.3 Phụ cấp lương 1.4 Chính sách phúc lợi 1.5 Tiền thưởng tương xứng với thành tích Về ghi nhận thành tích cơng việc 3.1 Được đánh giá thành tích đạt 3.2 Được biết nhận xét cấp kết công việc Tiêu thức đánh giá 3.3 Đánh giá thành tích cơng 3.4 Tiêu chí đánh giá thành tích hợp lý Về đào tạo nâng cao trình độ 4.1 Được đào tạo bồi dưỡng kỹ cần thiết 4.2 Chương trình đào tạo theo yêu cầu công việc 4.3 Công tác đào tạo đạt hiệu 4.4 Sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo Về điều kiện làm việc 2.1 Công việc phù hợp 2.2 Công việc ổn định 2.3 Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân 2.4 Được động viên, kích thích để sáng tạo cơng việc 2.5 Anh / chị có quyền hạn cần thiết để thực công việc 2.6 Thời gian làm việc linh hoạt Về đời sống tinh thần 5.1 Văn hóa nhà trường, đơn vị 5.2 Lãnh đạo quan tâm đến tâm tư nguyện vọng nhân viên 5.3 Quan hệ lãnh đạo nhân viên; đồng nghiệp 5.4 Thường xuyên tổ chức buổi giao lưu, giã ngoại, Xin cảm ơn tham gia hỗ trợ phối hợp đóng góp nhiệt tình ông/bà ... thích người lao động nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm Khuyến khích người lao động sức học tập nâng cao trình độ mặt, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp lao động Tuy... thúc đẩy người lao động Chương 2: Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động Trường Cao đẳng nghề... người lao động cơng tác đào tạo nguồn nhân lực tạo nhiều việc làm, thay đổi điều kiện lao động nâng cao động lực thúc đẩy người lao động - Khác với Công ty khai thác sản xuất, việc nâng cao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại trường cao đẳng nghề đà nẵng , Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn