Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại vietcombank quảng nam

110 29 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 11 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụ 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụ 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụ 12 12 15 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 16 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp .17 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro cho vay DN 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 26 MBANK QUẢNG NAM 26 2.1.1 Bối cảnh môi trƣờng kinh doanh 26 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank Quảng Nam .26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quảng Nam .28 2.1.4 Hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam 31 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 40 2.2.1 Thực trạng chung rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 40 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo 41 42 .43 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 43 2.3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng: 43 2.3.2 Công tác tổ chức thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng .44 2.3.3 Cơng tác kiểm tra giám sát tuân thủ 57 ản trị ảng Nam 57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 67 3.1.2 Định hƣớng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam giai đoạn 2014-2016 69 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 72 3.2.1 Giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng 72 3.2.2 Giải pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng 78 3.2.3 Giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng .81 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành 94 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 96 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vietcombank Chi nhánh ại Quảng Nam HSC : Hội sở DN DNVV NH : Ngân hàng NHTM RRTD SXKD XHTD : Xếp hạng tín dụng – Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Trang Tình hình huy động vốn Vietcombank Quảng Nam qua năm (2010 - 2012) Tình hình hoạt động tín dụng Vietcombank Quảng Nam qua năm (2010 - 2012) Dƣ nợ 32 34 37 ế 38 Vietcombank Quảng Nam qua năm (2010 - 2012) 39 2.6 40 2.7 41 2.8 42 2.9 43 2.10 Các tiêu đánh giá kế ản trị 58 59 2.11 3.1 Bảng liệt kê nguồn rủi ro thông tin 75 3.2 Bảng liệt kê nguồn rủi ro khách hàng 75 3.3 Bảng liệt kê nguồn rủi ro nhân viên ngân hàng 77 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Theo thống kê Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, giá trị khoản cho vay thƣờng chiếm từ 70-80% tổng tài sản ngân hàng thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-80% thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thƣờng lớn, làm tăng thêm chi phí, hạn chế qui mơ tín dụng, gây thiệt hại tài chính, đặc biệt trầm trọng uy tín khách hàng, gây ổn định hoạt động ngân hàng nhƣ hoạt động kinh tế Chính vậy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu ngân hàng, việc kiểm soát rủi ro giảm thiểu tổn thất hoạt động tín dụng đƣợc đặt đồng thời mục tỉêu hƣớng tới ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên tình hình nay, việc hƣớng đến tiêu chuẩn quốc tế việc nên làm ngân hàng Do đó, yêu cầu xây dựng mơ hình quản trị rủi ro có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, phù hợp với mơi trƣờng hội nhập Chính tơi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau - Hệ thống hóa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Quảng Nam, từ đánh giá mặt tích cực nhƣ mặt hạn chế công tác quản trị - Đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn để tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro Vietcombank Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệ mbank Quảng Nam  Phạm vi nghiên cứu: ản trị ại Vietcombank Quảng Nam Tại Vietcombank Quảng Nam -2012 Phƣơng pháp nghiên cứu  ố  ản trị ại Vietcombank Quảng Nam  Bố cục đề tài ản trị NHTM quản trị ảng Nam ờng công tác quản trị 88 quản trị Bốn Phần lớn tài sản đảm bảo động sản (máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phƣơng tiện vận tải ) dễ hƣ hỏng, mát trình bảo quản sử dụng Thậm chí DNVV có cam kết chấp tài sản cho ngân hàng nhƣng đem tài sản chấp bán cho đối tác mà ngân hàng khơng biết máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất không đƣợc đăng ký sở hữu quan quản lý nhà nƣớc nên việc bán tài sản thƣờng khơng có trở ngại Để hạn chế việc mát, hƣ hỏng nhiều nguyên nhân khác nhau, Chi nhánh cần phải yêu cầu cán khách hàng phải thực kiểm tra định kỳ hàng quý lầ ứ 12 tháng lần nhƣ thực Việc tăng cƣờng tần suất kiểm tra tài sản đảm bảo, Chi nhánh phát kịp thời trƣờng hợp hƣ hỏng, mát tài sả , ản 89 đảm bảo phát huy đƣợc vai trò phòng ngừa rủi ro tín dụng cho Chi nhánh nguồn thu nợ thứ hai thiết thực cho Chi nhánh Vietcombank 90 quản trị Ngân hàng lĩnh vực đòi hỏi minh bạch tính chun nghiệp cao, đó, nâng cao chất lƣợng giáo dục đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán ngân hàng quan trọng bố trí, xếp sử dụng ngƣời cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỹ năng, sở trƣờng cán Một số biện pháp cần quan tâm để góp phần hạn chế rủi ro đạo đức cán ngân hàng cụ thể là: - Khi tuyển dụng cán bộ, yêu cầu kiến thức trình độ chun mơn, lực cơng tác vấn đề đạo đức phải đƣợc coi nhƣ tiêu chí hàng đầu hệ thống tiêu chuẩn nhân viên Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cần lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa đơn vị - Vấn đề bố trí nguồn nhân lực: Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chun mơn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán không đáp ứng đƣợc yêu cầu chun mơn nghiệp vụ, đạo đức Bố trí đủ phân công công việc cho cán cách hợp lý, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lƣợng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ: Chi nhánh cần tạo điều kiện v 91 học kinh nghiệm liên quan trào tự nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, tránh tụt hậu trƣớc thay đổi kinh tế thị trƣờng, cơng nghệ q trình phát triển hội nhập Ngân hàng - Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro với hệ thống kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn ngân hàng đại hoạt động nghiệp vụ có hai ngƣời tiến hành (một ngƣời thực ngƣời duyệt) theo nguyên tắc “4 mắt”, tuyệt đối không để nhân viên vừa làm vừa phê duyệt cán kiểm soát giao user name password cho nhân viên phê duyệt thay Song song đó, phận kiểm tốn nội phải định kỳ kiểm tra hoạt động tất phòng ban có ý kiến tức thời lên Ban lãnh đạo phát rủi ro - Chú trọng xây dựng mơ hình nâng cao chất lƣợng quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung mắc xích quan trọng liên kết tầm nhìn chiến lƣợc lãnh đạo cấp cao với ngƣời trực tiếp thực Vai trò vủa đội ngũ quản lý cấp trung vô quan trọng thành công hay thất bại nột tổ chức Một ngƣời quản lý cấp trung giỏi phải đạt yêu cầu vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ có nhiều khả truyền tải cách hiệu ý tƣởng cấp cho nhân viên, biết triển khai thực tốt đạo lãnh đạo, biết phân công phân nhiệm kiểm tra giám sát đội ngũ nhân viên thuộc quyền, biết cách phối kết hợp nhân viên phận phận có liên quan, biết cách giải 92 vấn đề nội phận tầm nhìn tồn cục khơng phải dựa lợi ích cục phận - Phải mạnh tay xử lý vi phạm, xử lý nghiêm khắc, công khai theo quy định ngân hàng Cần có chế tài thật nghiêm khắc cán lãnh đạo ngân hàng để xảy sai phạm Đồng thời, thƣờng xuyên tổ chức giảng dạy để trang bị nâng cao nhận thức cho cán quy trình nghiệp vụ, rủi ro hoạt động ngân hàng, học rút từ thực tiễn vụ sai phạm, … Nhận thức sai rủi ro tín dụng dẫn đến biện pháp quản trị rủi ro tín dụng bị hạn chế, khơng phát huy hết hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN quản trị quản trị quản trị quản trị quản trị , quản trị quản trị 93 quản trị - - 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng a Trích lập dự phòng Đây phƣơng pháp mà ngân hàng phải tự tốn tổn thất Trên sở phân loại khoản nợ theo nhóm theo tiêu chí định, từ ngân hàng trích lập mức độ dự phòng tƣơng ứng b Chứng khốn hố Việc tích hợp khoản vay tốt lẫn khoản vay có vấn đề đƣa khơng đƣa ngoại bảng cho tổ chức thực việc phát hành chứng khoán Ngƣời mua chứng khoán toán khoản nợ thu 94 hồi lại vốn từ ngƣời phát hành ngƣời mua lại Nhƣ vậy, ngân hàng chuyển giao rủi ro cho số tổ chức hay cá nhân kinh tế c Bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm tín dụng hình thức chuyển phần tồn rủi ro tín dụng TCTD cho tổ chức bảo hiểm yêu cầu khách hàng từ bảo hiểm để phòng ngừa bất trắc xảy d Bán nợ Đối với hoạt động ngân hàng, biện pháp nhằm loại bỏ tài sản có rủi ro, tạo chỗ cho tài sản khác có tính khoản cao Việc bán khoản tín dụng có xấu loại bỏ đƣợc RRTD rủi ro lãi suất, qua ngân hàng thu hồi đƣợc nợ nhanh đồng thời giảm chi phí liên quan đến khoản nợ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành  Xúc tiến trình tái c ền kinh tế ền kinh tế tạo tính hiệu kinh tế ờng, điều kiện hoạt động hiệu DNVV né tránh đƣợc nhiều rủi ro, khả trả nợ hạn cho ngân hàng đƣợc cải thiệ  t 95 Hiện ủ có có thu nhập thấp với lãi suất ƣu đãi, nhiên nhiều điều kiện kèm khiến ngƣời dân chƣa tiếp cận đƣợc nguồn vốn Vì vậy, ngành cần có hƣớng dẫn cụ thể để tháo gỡ, khơi thông nguồn vốn này, tạo điều kiện cho ngƣời dân thực có nhu cầu dễ dàng đƣợc vay vốn lãi suất thấp để mua nhà   96 - 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  Trƣớc năm 2013, Việt Nam có số Cơng ty mua bán nợ hoạt động Tuy nhiên, công ty có quy mơ nhỏ vốn nên hoạt động hạn chế Đến tháng năm 2013, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thức thành lập vào hoạt động với vốn điều lệ 500 tỷ đồng Sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển nhanh thị trƣờng mua bán nợ Tuy nhiên, với việc mua khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo cách phát hành trái phiếu đặc biệt ngân hàng phải trích lập dự phòng 20% giảm gánh nặng tài cho ngân hàng 1-3 năm đầu, 97 nhƣng ngân hàng không bán đứt khoản nợ Trƣờng hợp VAMC không bán đƣợc ngân hàng phải tự xử lý Do đó, VAMC nên tập trung nghiên cứu để xác định hỗ trợ ngân hàng theo hƣớng đảm bảo khoản cho ngân hàng VAMC mua nợ đồng thời nghiên cứu biện pháp bán nợ triong trƣờng hợp bán đƣợc nợ VAMC hƣởng phí mơi giới, tƣ vấn bán nợ mua đứt nợ Ngân hàng  Cho phép ngân hàng thương mại có tiềm lực tài trích dự phòng rủi ro cao mức qui định Trích dự phòng rủi ro thực chất trích dần khoản tổn thất tín dụng Tổn thất tín dụng thực chất khó lƣợng hóa đƣợc số ịnh mức tổn thất cố định dƣ nợ vay theo nhóm nợ xác định cách tƣơng đối tổn thất tƣơng lai Để ngày lành mạnh hóa khả chịu đựng rủi ro tín dụng NHTM, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam nên cho phép NHTM có tiềm lực tài trích dự phòng rủi ro cao so với mức qui định Đồng thời, yêu cầu NHTM công bố phƣơng tiện đại chúng số tiề ớc định kỳ hàng quý để Ngân hàng Nhà nƣớc nắm phần trích tăng thêm Tuy nhiên, để hạn chế NHTM xem công cụ để điều tiết lợi nhuận, NHTM phải đăng ký với Ngân hàng nhà nƣớc sở tính tốn mức dự phòng tăng thêm cam kết sử dụng phƣơng pháp trích dự phòng rủ 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam  98 Vietcombank Vietcombank k Vietcombank Vietcombank Vietcombank Đây lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro tín dụ ện nay, đó, qui trình cho vay lĩnh vực cần đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng, từ việc giao quyền phán tín dụng lĩnh vực đến việc giải ngân, giám sát trình sử dụng vốn vay DNVV Đề nghị tách mảng cho vay khách sạn, dịch vụ lƣu trú khỏi ngành nghề kinh doanh bất động sản, không bị chi phối quy định cho vay lĩnh vực bất động sản Hiện tại, địa bàn Quảng Nam có thị cổ Hội An hấp dẫn du khách, ngành nghề kinh doanh khách sạn dịch vụ lƣu trú có tiềm Việc thực theo quy định phải xin chủ trƣơng đầu tƣ trƣớc tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án làm Chi nhánh dễ hội đầu tƣ dự án lĩnh vực  n kiểm tra giám sát tuân thủ Bộ phận kiểm tra giám sát tn thủ có vai trò quan trọng trình quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng nói chung rủi ro tín dụng nói riêng Với chức kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định trọng nghiệp vụ đƣợc thực ngân hàng, phận giúp cho phận tác nghiệp ngân hàng rà soát lại lần hồ sơ lƣu trữ cài đặt hệ 99 thông tin hệ thống để chấn chỉnh rút kinh nghiệm trình tác nghiệp Tuy nhiên, phận trực thuộc Chi nhánh nên nhiều hạn chế việc nêu ý kiến độc lập việc kiểm tra tính tn thủ phát sai sót Vì vậy, nên thành lập phận kiểm tra giám sát tuân thủ theo vùng trực thuộc Hội sở để hạn chế đƣợc chi phối Ban lãnh đạo Chi nhánh 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam, nội dung chƣơng xây dựng định hƣớng, giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng phải đối mặt chấp nhận rủi ro, sử ạn chế mức thấp rủi ro dụng biện pháp nhằ tín dụ ổn thất gây ra, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trƣởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc vấn đề chế, sách, nhƣ kiến nghị với Vietcombank để ngày nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng vay doanh nghiệp thời gian đến [1] ThS Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên), Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ [2] Nguyễn Quảng Đông (2010), ầu tư Phát triển Hải Vân, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Phong Hằng (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Lê Viết Mƣời (2013), Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Thị Tƣờng Vy (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –Chi nhánh Đà Nẵng , Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] [9] Các quy chế, quy trình cho vay, sách bảo đảm tiền vay Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam [10] Các quy trình, quy định xếp hạng tín dụng, phân loại nợ, trích lập DPRR, xử lý nợ Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam [11] Giáo trình Quản trị ngân hàng thƣơng mại đại Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên, NXB Phƣơng Đông [12] Tạp chí Ngân hàng số 1+2 tháng 01/2013 [13] Tạp chí Ngân hàng số tháng 3/2013 [14] Tạp chí Ngân hàng số 23 tháng 12/2013 [15] Tài liệu Hội nghị nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Nhà nƣớc tổ chức ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 16 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh. .. trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro cho vay DN 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP... Quảng Nam .28 2.1.4 Hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam 31 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 40 2.2.1 Thực trạng chung rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại vietcombank quảng nam , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại vietcombank quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn